• O Z N A M
     • O Z N A M

     • Vážení rodičia a návštevníci školy !

      Vedenie ZŠ a MŠ Vám bude k dispozícii počas letných prázdnin v dňoch :

      1. júla - 10. júla a 17. augusta - 28. augusta,  denne od 8:00 hod. do 12:00 hod.

      V ostatné dni si zamestnanci školy čerpajú dovolenky a škola je zatvorená.

      Prevádzka Materskej školy je v mesiaci júl v čase od 7:00 hod. do 16.30 hod.

      V mesiaci august si zamestnanci materskej školy čerpajú dovolenky a škôlka je zatvorená.

      Mgr. Rastislav KUNST, riaditeľ

    • SKONČIL SA ŠKOLSKÝ ROK 2019 /2020
     • SKONČIL SA ŠKOLSKÝ ROK 2019 /2020

     • Vážení učitelia, žiaci našej školy!

       

      Opäť je posledný júnový deň a my všetci si odnesieme domov hodnotenie svojej celoročnej práce. Žiaci vo forme vysvedčení, pedagógovia v podobe poďakovaní a kvetov. Vyľakaní prváci v laviciach sa zmenili na sebavedomých žiakov našej školy. To, že máte za sebou desať mesiacov veľkého snaženia platí samozrejme aj pre ďalšie ročníky. Taktiež piataci, zvládli prvý rok na druhom stupni, čo je určite dosť náročné. No a milí deviataci, vám sa dnešným dňom ukončilo štúdium základnej školy. Opúšťate naše lavice. Každý z vás ide svojou cestou. Čaká vás štúdium na iných školách či príprava na zamestnanie. Lúčime sa teda s vami a v mene všetkých vašich učiteľov vám prajeme veľa šťastia. Dúfame, že na roky strávené v našej škole budete mať príjemné spomienky.

      Celá naša škola prežila v tomto roku veľa pekného a v 2. polroku aj veľa nového, nečakaného  - pandémiu COVID 19 a s ňou spojené zatvorenie školy ako aj vyučovania online cez Microsoft Teams.

      Každý sme boli iní, ale cieľ sme mali rovnaký – prežiť školský rok čo najúspešnejšie, s dobrými známkami, dosiahnuť prvenstvá na súťažiach, získať nové vedomosti, nájsť si nových kamarátov a zažiť mnoho zážitkov. Namáhavá práca bola nakoniec odmenená úspechom.

      Poďakovanie patrí všetkým rodičom, učiteľom i žiakom lebo spoločne sa snažili prebiť sa horami vedomostí, poznatkov, cvičení, školských úloh, dodržiavaním školského poriadku a v II. polroku aj vyučovaním z domáceho prostredia na diaľku ako aj dobrovoľného vyučovania v JÚNI za nových prísnejších hygienických podmienok. Preto nastal teraz čas, aby sme si oddýchli od školských povinností. V neposlednom rade chcem povedať slová vďaky aj všetkým nepedagogickým pracovníkom, bez nich by chod školy nebol možný a všetci si ich prácu vážime. Nesmieme opomenúť ani nášho zriaďovateľa – obecný úrad, pani starostku a poslancov, ktorí sa k našej škole chovajú so záujmom a snažia sa vychádzať nám všestranne v ústrety.

      Veríme, že čas letných prázdnin prinesie všetkým veľa pekných zážitkov, chvíle oddychu, nových kamarátov a že s teplými lúčmi slnka načerpáte energiu a dostatok sily do ďalšej práce.

      Príde jeseň a my sa postavíme 2. Septembra (streda) na ďalší začiatok so spolužiakmi a učiteľmi.

      Pekné leto Vám prajem všetkým !

      Rastislav KUNST, riaditeľ

       

     • Letný klubový denný tábor

     • Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou Vývojová 228

      Bratislava – Rusovce

      zriaďuje

      LETNÝ KLUBOVÝ DENNÝ TÁBOR

      Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou Vývojová 228

      Bratislava – Rusovce

      zriaďuje

      LETNÝ KLUBOVÝ DENNÝ TÁBOR

      Termín: 02. 07. až 10. 07. 2020 (7 dní)

      Denný tábor bude poskytovaný školou ako služba pre rodičov na zabezpečenie starostlivosti o ich deti, ktoré počas letných prázdnin chcú svoj voľný čas tráviť v spoločnosti kamarátov pri športe, hrách a spoločenských aktivitách.

      Letný tábor je určený len pre deti, ktoré navštevovali ŠKD

      počas šk. roka 2019/2020

      Program letného tábora sa zameria na športové aktivity (futbal, vybíjaná...),

      pobyt v prírode, turistiku,

      poznávanie liečivých rastlín a stromov,

      tvorivé a výtvarné dielne,

      kultúrno-poznávacie vychádzky,

      spoločenské hry,

      kreatívnu prácu s PC pod pedagogickým dohľadom v prípade nepriaznivého počasia.

      Jednotlivé činnosti a ich plnenie závisia v istej miere od počasia a od počtu

      prihlásených detí.

      Forma tábora: denná, v čase od 7:00 hod. – 17:00 hod.

      Poplatok: 74,48 Eur

      V cene sú zahrnuté výlety, doprava autobusom, vstupenky a výdavky spojené s materiálnym zabezpečením tvorivých dielní a organizačným zabezpečením letného tábora a obedy.

      56 Eur (8 Eur na deň) + obedy v ŠJ 18,48 Eur (2,64 Eur na deň).

      Pitný režim, desiatu a olovrant zabezpečujú rodičia z domu.   

       Záväzné prihlášky na denný pobyt v letnom tábore odovzdajte pani vychovávateľkám, prípadne triednym učiteľkám do 25. 06. 2020 (štvrtok do 12,00 hod.)

      Poplatok za LKDT vyberá pani vychovávateľka Alena Jurčová do 29. 06. 2020.

      K dispozícii je posledných 15 voľných miest !

     • Základná škola II. stupeň od 22. 06. 2020

     • Informácia pre 5. - 9. ročník ZŠ

      Škola pre 5. - 9. ročník od 22. júna 2020

      Vážení rodičia,

      v masmédiách informoval minister školstva, vedy, výskumu a športu SR o otvorení vyučovania aj v 6. - 9. ročníku s účinnosťou od 22. júna 2020. Pre bezproblémové zabezpečenie prevádzky školy Vás žiadam, aby ste Vaše dieťa záväzne prihlásili na vzdelávanie v škole u triedneho učiteľa a stravovanie v Školskej jedálni u vedúcej ŠJ a K najneskôr do 18.6.2020 do 12:00 hod. Vzdelávanie bude prebiehať 5 hodín podľa rozvrhu triedy. 

      Povinnosti zákonného zástupcu:

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). 
      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
      • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020. 
      • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Vyhlásenie).  vyhlasenie.docx
      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

       

      Aktualizované pokyny a preventívne opatrenia prevádzky a vnútorného režimu školy k 22.6.2020 budú zverejnené na webovej stránke školy.

     • Aktualizácia pokynov od 15.6. 2020

     • Dodatok č. 1 Pokyny riaditeľa, ktorými sa upravujú podmienky prevádzky školy - k Prevádzkovému poriadku – aktualizácia od 15.6.2020

      Vážení rodičia

      S účinnosťou od 15. júna 2020 rozhodol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR o ďalšom uvoľňovaní opatrení Úradu verejného zdravotníctva súvisiacich s obnovením vyučovania a prevádzky školských klubov detí a centier voľného času.

      Vyučovanie je stále obnovené u nás v škole v prvom až štvrtom ročníku. Žiaci budú prichádzať na vyučovanie v čase od 7:30 do 8:00 hlavným vchodom a taktiež ako doteraz vedľajším vchodom. Vyučovanie bude prebiehať v pôvodných učebniach štyri vyučovacie hodiny denne.

      Prihlásené deti do školského klubu môžu prichádzať ráno od 7:00 do 7:30. Popoludňajšia činnosť bude zabezpečená v oddeleniach a deti budú v priestoroch ako počas bežného roka. Vyzdvihovať z klubu ich možno pri hlavnom vchode do 14:00 a potom od 15:00 do 16:30 pri hlavnom vchode.

      Na stránke školy budú zverejnené aktualizované pokyny ZŠ s MŠ Rusovce k organizácii a podmienkam vzdelávania a výchovy platné od 15. 06. 2020.

      Mgr. Rastislav KUNST, riaditeľ

      Dodatok č. 1 Pokyny riaditeľa, ktorými sa upravujú podmienky prevádzky školy - k Prevádzkovému poriadku – aktualizácia od 15.6.2020

      Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu (typ súboru: pdf) 

     • POĎAKOVANIE

     • Vážení rodičia,

      k dnešnému dňu sme opäť otvorili našu školu pre deti prvého stupňa (1.-4. ročník).

      Za doterajšiu spoluprácu, trpezlivosť ako aj pomoc pri otvorení ďakujeme všetkým, ktorí sa k tomu pripojili.

      Chceme poďakovať vedeniu mestskej časti, pani starostke L. Tulekovej Henčelovej, ktorá darovala pre deti malé pozornosti k ich sviatku – MDD.

      Taktiež vďaka patrí aj poslancom mestskej časti, rodičom a priateľom školy, ktorí škole pomohli akýmkoľvek spôsobom.

                                                                                                    Rastislav Kunst, riaditeľ školy

     • Vážení rodičia

     • Starostka mestskej časti Bratislava - Rusovce 27.05. 2020 rozhodla, že od 01. 06. 2020 otvorí ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce pre žiakov 1. až  4. ročníka.

      Pre bezproblémové zabezpečenie prevádzky školy ste už záväzne potvrdili, Váš predbežný záujem o účasti Vášho dieťaťa na vzdelávaní  a nástupe do ŠKD cez triednych učiteľov. Vyučovanie bude prebiehať od 8:00 do cca 12:00 a činnosť ŠKD do 16:30 hod.  

      Na stravovanie možno prihlásiť len žiaka, ktorý je prihlásený na vzdelávanie v škole.

       

      Vaše dieťa môže nastúpiť do školy iba s vyplneným a podpísaným Vyhlásením (Príloha). Ak nemáte možnosť Vyhlásenie vytlačiť, vyplňte ho, pošlite ho na zsrusovce@zsrusovce.sk a podpíšete ho pri nástupe dieťaťa do školy.  

       

      Bližšie informácie ohľadom organizácie činnosti školy Vám poskytneme cez triednych učiteľov ihneď, ako pripravíme bezproblémovú prevádzku školy po upresnení skutočného počtu žiakov, ktorí nastúpia do školy. 

      Ďakujem za spoluprácu.

      Mgr. Rastislav KUNST, riaditeľ ZŠ s MŠ

       

      Povinnosti zákonného zástupcu:

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). 
      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
      • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020. 
      • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Vyhlásenie).
      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

       

       

     • Informácie k hodnoteniu žiakov

     • Vážení rodičia

      Posielame Vám kritériá ZŠ s MŠ Rusovce, ktoré musí Vaše dieťa splniť, aby úspešne ukončilo v čase mimoriadnej situácie, z dôvodu prerušenia vyučovania, školský rok 2019/2020. Tieto kritériá boli vypracované v súlade so zmenou v hodnotení žiakov základných škôl.

      Kriteria.pdf

     • Informácie o prijímaní na osemročné vzdelávanie

     • ROZHODNUTIE

      o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

      ROZHODNUTIE_k_8rocnym_gymnaziam.pdf

     • Pozitívne a negatívne stránky opätovného otvárania škôl

     • Milí rodičia,

      ak sa rozhodujete, či svoje dieťa dať alebo nedať od 1. júna do školy, dovoľte, aby sme Vám poukázali na pozitívne aj negatívne stránky opätovného otvárania škôl.


      Otvoriť dokument

     • OZNAM

     • Pre rodičov žiakov 1. - .5. ročníka a podmienky vyučovania od 1.6.2020

      Vážení rodičia !

      V súvislosti s obnovením výchovno - vzdelávacieho procesu pre žiakov 1.-5. ročníka Vás budeme informovať ihneď po konzultáciách so zriaďovateľom a po podrobnom oboznámení sa s podmienkami, ktoré stanovil Hlavný hygienik SR a Ministerstvo školstva SR. Do 29.5.2020 prebieha dištančné vyučovanie tak, ako doteraz.

      Pri rozhodovaní, či prihlásite Vaše deti od do školy Vám pomôže nasledujúci dokument, ktorý vydalo Ministerstvo školstva a ktorým sa bude riadiť prevádzka školy: podmienky na obnovenie vyučovania

      Na doplnenie: Hlavný hygienik vydal výnimku na nosenie rúšok: nemusia ich nosiť ani deti ani pedagogickí a odborní zamestnanci pri výchovno - vzdelávacom procese v interiéri a exteriéri školy. 

      Nosiť sa musia len pri vstupe do školy, na chodbách pri presunoch a na WC. Samozrejme ich môžu nosiť aj v triede. Rúška zabezpečuje rodič. 

      Na to, aby sme mohli pripraviť prevádzku školy, potrebujeme vedieť, koľko detí príde 1.6. do školy. Bez toho Vám v súčasnej dobe nevieme odpovedať na podrobnosti, ktoré Vás, samozrejme zaujímajú. Preto potrebujeme poznať počty čo najskôr a zbierame informácie cez triednych učiteľov. Následne Vás budeme postupne informovať, ako bude organizovaný pobyt detí od príchodu do školy až po čas, kedy dieťa školu opustí. Je to veľmi zložitý proces, na prípravu ktorého treba čas.

      Deti, ktoré ostanú doma, sa budú vzdelávať na diaľku v upravenom režime.

      Ubezpečujem Vás, že dôsledne dodržíme všetky hygienické predpisy tak, aby Vaše dieťa bolo v škole v bezpečí.

       

       

      Mgr. Rastislav Kunst
      riaditeľ

     • Školy ostanú zatvorené až do odvolania

     • Vážení učitelia a rodičia, milí žiaci,

      na základe dnešnej tlačovej besedy ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga Vám oznamujeme, že po rokovaní vlády SR Úrad verejného zdravotníctva SR rozhodol o tom, že školy ostanú zatvorené až do odvolania.

      Vyučovanie teda pokračuje až do odvolania formou domáceho vzdelávania, pričom sa neustále snažíme nájsť vhodné spôsoby, ako nastaviť tento proces tak, aby bol zvládnuteľný pre žiakov aj rodičov.

      V súvislosti s vyššie uvedeným rozhodnutím informoval p. minister o nasledujúcich skutočnostiach a zmenách termínov:- Písomné maturity sú v tomto školskom roku zrušené!- Ústne maturity by sa mali konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby, najneskôr do 30. júna 2020.- Testovanie 9 je tomto školskom roku zrušené!- Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.- Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.- Zápis do 1. ročníka základných škôl by sa mal uskutočniť od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.- Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.

      Zdroj: https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/Záznam z tlačovej konferencie nájdete tu:https://www.ta3.com/clanok/1179278/tb-ministra-b-grohlinga-o-opatreniach-v-skolstve.html

      V období prerušeného vyučovania v našej ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce budú deti, žiaci aj zamestnanci automaticky odhlásení zo stravovania.

      Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste v prípade výskytu akéhokoľvek ochorenia Vášho dieťaťa počas prerušenia prevádzky ZŠ s MŠ informovali triedneho pedagóga cez EduPage, prípadne e-mailom vedenie ZŠ s MŠ na adrese : zsrusovce@zsrusovce.sk

       

      Ďakujeme za spoluprácu.

       

      Vedenie ZŠ s MŠ

      Sledujte aktuálne informácie na našej webovej stránke:  www.zsrusovce.sk

     • POZASTAVENIE PLATIEB ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MATERSKEJ ŠKOLE, ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ A V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

     • Vážení rodičia,

      dovoľujeme si vás informovať, že dnes bolo Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Rusovce jednohlasne prijaté Rozhodnutie o pozastavení povinnosti uhrádzať príspevky za služby poskytované Základnou školou s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni počas obdobia trvania mimoriadnej situácie a počas obdobia neposkytovania služieb v týchto zariadeniach.
      Zúčtovanie platieb a vyrovnanie preplatkov/nedoplatkov bude zrealizované v súlade s internými predpismi Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce. Po dohode s p. riaditeľom zúčtovanie prebehne čo najskôr po ukončení školského vyučovania - v mesiaci júl 2020."

      30.4.2020


      PhDr.Lucia Tuleková Henčelová,PhD.
      starostka

      UZNESENIE č. 173

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
   • Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
  • Prihlásenie