• FIRST LEGO League

     • FIRST LEGO League

      Žiaci robotického krúžku sa aj tento rok zúčastnili regionálneho kola medzinárodnej robotickej súťaže FIRST LEGO League, ktorá sa konala online. Súťaže sa zúčastnilo pätnásť tímov, ktoré museli absolvovať štyri povinné časti, základné hodnoty, inovačný projekt, dizajn robota a jazda robota.

      Tento rok náš tím v celkovom hodnotení obsadil 6. miesto.

      Ak sa chcete o súťaži dozvedieť viac, navštívte stránku www.fll.sk.

     • Aktualizácia 14. 05. 2021

     • Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti

      Od 17. 05. 2021 je platné aktualizované tlačivo "Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti" 

      Zákonný zástupca predkladá škole Vyhlásenie o bezinfekčnosti iba pri každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov). Pri prerušení dochádzky viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

      Mgr. Rastislav Kunst, riaditeľ ZŠ s MŠ


     • Kniha Čarovná Bratislava 2021

     • Čarovná Bratislava 2021Ponúkame vám príjemnú novinku. Je ňou online listovač - prehliadač knihy Čarovná Bratislava 2021. Na nižšie uvedenom listovači sa môžete potešiť krásnymi zábermi z nášho malebného kraja. Na strane 161 je časť venovaná našej škole.

      Online listovač môžete vidieť tu: Kniha Čarovná Bratislava 2021

     • Novodobo so Shakespearom

     • Vážení rodičia, v týždni od 26.4. do 30.4. 2021 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese poézie, prózy a v speve v angličtine pod názvom NOVODOBO SO SHAKESPEAROM. Súťaž sa konala online.

      Žiaci súťažili v kategóriách:

      1A, B, C  =  žiaci ZŠ 5. a 6. ročníka

      2A, B, C  =  žiaci ZŠ 7., 8. a 9. ročníka

      Vyhodnotenie súťaže:

      V kategórii 1B – v  prednese prózy:  Daniel Zigo, žiak 6.B triedy sa umiestnil na 5. mieste.
      (1. a 2. miesto porota neudelila)

      V kategórii 2B – v prednese prózy: Nina Hanusová, žiačka 8.A triedy získala 3. miesto.

      V kategórii 1C – v speve: Diana Vaceková získala 3. miesto.

      Blahoželáme našim žiakom k pekným umiestneniam!

     • DEŇ ZEME

     • Dňa 22.4.sme na našej škole oslavovali DEŇ ZEME. Uvedomujeme si, že je mimoriadne dôležité pripomínať si závislosť na cenných daroch, ktoré nám naša planéta ZEM poskytuje a zároveň  pochopiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a rovnováha všetkého živého na našej planéte je vzácna, obdivuhodná, no veľmi krehká. Preto sme sa pri tejto príležitosti  rôznymi edukačnými aktivitami , vedomostnými kvízmi a zábavnými hrami snažili čo najviac dozvedieť o ochrane našej planéty, klimatickej zmene a o tom, čo môže urobiť každý z nás. 
      Žiaci 1. ročníka si vytvorili papierové koruny. Vyrobili knihu ku Dňu Zeme zloženú 
      z pracovných listov z matematiky a slovenského jazyka, maľovaného čítania a omaľovaniek 
      s tematikou ochrany životného prostredia. O dôležitosti triedenia a recyklácie odpadu sa dozvedeli z náučného videa Recyklónia a formou skupinovej aktivity  „triedili odpad“ do správnych kontajnerov .

      Naši malí prváčikovia z triedy 1.B sa venovali s pani učiteľkou triednou PaedDr. Beátou Valkovičovou projektu Deň Zeme a Deň vody dva týždne na všetkých predmetoch nielen teoreticky, ale aj prakticky. 
      Zážitkovým vyučovaním zistili, aké postavenie má naša planéta Zem vo vesmíre, aké vodné toky, živočíchy, rastliny, dreviny a hmyz sa nachádzajú na našej planéte. Naučili sa, že našu krásnu planétu musíme chrániť a starať sa o ňu. Nemôžeme len prijímať, čo nám naša planéta ponúka. Žiaci plnili rôzne úlohy, separovali odpad, sadili rastlinky, o ktoré sa budú dlhodobo starať. Budú pozorovať ich rast a nakoniec si na nich pochutia. Stali sa aj výskumníkmi, robili pokusy s vodou a zeminou. Navštívili farmu v Rusovciach. Motýliu farmu budú mať priamo v triede a každý deň budú pozorovať vývin motýľa. Zaoberali sa otázkami, prečo je  pitnej vody málo, čo spôsobuje úhyn živočíchov, rastlín a úbytok stromov, prečo sú stromy dôležité... 
      V jeden deň priniesli svojich miláčikov do školy a starali sa o nich. Na internete a v encyklopédiách  zisťovali o domácich miláčikoch všetky dôležité fakty a zaujímavosti, ktoré spísali a zo všetkých poznatkov vytvorili knižku Moja knižka bádateľa. Naučili sa, čo je potrebné urobiť, ak nájdu zatúlaného domáceho miláčika a ako sa správať v prírode. Veľmi ich zaujímalo, kde sa berie elektrická energia a ako je možné ju získať. S postavičkou Joulinka z DVD objavovali druhy elektrární. Postavičke Joulinka pomáhali riešiť rôzne úlohy pri výrobe elektriny. 
      Malí prváčikovia boli dychtiví po poznatkoch o našej planéte a veľmi ich takéto vyučovanie bavilo. Svoje bádanie, všetky poznatky a zručnosti, ktoré získali, ukončia prezentáciou pre svojich spolužiakov z 1. A. 

          Žiaci 2. ročníka našej planéte zablahoželali k jej sviatku a rôznymi aktivitami skúmali
      vlastnosti pôdy, zeme.

      Žiaci 3. ročníka využili skvelé učenie cez vzdelávací portál KOZMIX. Témou dňa sa stalo heslo: ,, Najväčšia chyba je neurobiť nič v presvedčení, že toho môžeme urobiť len málo.“
      Realizovali celodenné tematické vyučovanie, prostredníctvom prezentácií sa  oboznámili s obsahom pojmu ochrana a tvorba životného prostredia, významu činnosti človeka v tejto oblasti, nutnosti angažovania sa na tomto úseku, aktuálnemu stavu. Formou diskusie a brainstormingu hľadali riešenia nepriaznivého aktuálneho stavu.

      Žiaci 4. ročníka sa zapojili do digitálneho edukačného projektu  „Pre lepšiu budúcnosť Zeme“ , ktorý má pútavou formu naučiť deti vnímať dôležitosť témy klimatickej zmeny a ochrany životného prostredia. Prináša modernú formu vzdelávania prostredníctvom e-learningu  a poskytuje zážitok z vyučovania.

      Veríme, že vychovávaním uvedomelej, mladej a empatickej generácie s ekologickým myslením má naša planéta nádej pre lepšiu budúcnosť.
       

     • Pravidlá platné od 3. 5. 2021

     • Dôležité !

      Informácie Ministerstva školstva

      Vážení rodičia!

      Vzhľadom na pozitívny vývoj epidemiologickej situácie v okrese Bratislava (červený okres) platí od 3. mája 2021 výnimka zo zákazu vychádzania cesta do školy aj späť bez potreby preukazovania sa negatívnym testom na ochorenie Covid-19 alebo iným dokladom, napr. o zdravotnej indikácii. Takisto aj vstup do školy bude pre žiakov umožnený bez preukázania sa testom.

      Pri návšteve školy sa teda žiaci nebudú musieť preukazovať negatívnym testom či už svojím alebo svojho zákonného zástupcu.

      Pandemická komisia odporučila opustiť pravidelné testovanie na školách a prejsť k intervenčnému testovaniu. Intervenčné testovanie je cielené testovanie v prípade podozrenia či potvrdenia ochorenia Covid-19.

      Zákonný zástupca predloží dňa 3. 5. 2021 pri nástupe dieťaťa do školy  Vyhlásenie o bezinfekčnosti v zmysle Pravidiel pre školy / preukázanie je možné formou sms, fotkou v mobile, zaslaním tlačiva cez EduPage, vyplnením tlačiva osobne pred vstupom do školy /. Následne zákonný zástupca predkladá škole Vyhlásenie o bezinfekčnosti iba pri každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov). Pri prerušení dochádzky viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

      Mgr. Rastislav Kunst, riaditeľ ZŠ s MŠ

     • Pravidlá platné od 29.4.2021

     • Dôležité !

      Na základe vyhlášky RÚVZ č. 197/2021, zverejnenej 28.4.2021 a platnej od 29.4.2021 sa zákonní zástupcovia žiakov ani žiaci 2. stupňa základnej školy nemusia preukazovať potvrdením o negatívnom AG alebo RT-PCR teste.

      vyhlaska_197.pdf

     • Pokyny pre zákonných zástupcov - školský semafor

     • /Podľa Manuál COVID školský semafor pre základné školy aktualizovaný 19. 04. 2021/

      1. Zákonný zástupca - zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. zo školského klubu detí, zo školskej jedálne (prekrytie horných dýchacích ciest rúškom, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
      2. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
      3. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy, školského klubu detí a školskej jedálne na školský rok 2020/2021.
      4. Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
      5. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym ÚVZ. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.

      V prípade neprítomnosti žiaka v škole z dôvodu:

      1. podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
      2. ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

      predloží pri návrate žiaka do školy "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast, a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

      Vstup zákonných zástupcov do školy

      Vstup zákonných zástupcov do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti. Na komunikáciu so zákonnými zástupcami sa využíva dištančný spôsob komunikácie (písomný, mailový a pod.)

      Mgr. Rastislav KUNST, riaditeľ

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      dňa 9. 4. 2021  sa uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Štvorčlenná porota hodnotila predovšetkým výber ukážky, výrazný prednes, správnu výslovnosť, artikuláciu a celkový dojem účinkujúcich prostredníctvom videozáznamov, ktoré nám súťažiaci poslali.

      Vyhodnotenie súťaže

      Kategória próza: Dianka Vaceková, 5. B

      Kategória poézia: Martin Michaliak, 6. B

      Srdečne blahoželáme víťazom!

     • Vzdelávanie žiakov od 26.4.2021

     • Dôležité !

      S účinnosťou od 26.04.2021 na základe rozhodnutia ministra školstva v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u sa obnovuje školské vyučovanie  vo všetkých školách.

      Žiaci 1. stupňa sa aj naďalej zúčastňujú prezenčného vyučovania za nezmenených podmienok, kde zákonní zástupcovia s ktorými žije dieťa v spoločnej domácnosti, absolvujú test na Covid 19 a platnosť certifikátu o negativite nebude starší ako 7 dní (obaja zákonní zástupcovia sa preukážu negatívnym výsledkom z testovania k nahliadnutiu) alebo patria do skupiny obyvateľov, ktorí majú výnimku v zmysle vyhlášky 187/2021 ÚVZ zo dňa 16.04.2021, preukázanie je možné formou sms, fotkou v mobile, zaslaním kópie cez EduPage.

      Žiaci 2. stupňa (5. až 9. ročník) sa zúčastňujú prezenčného vyučovania za podmienok : negatívny AG alebo PCR test žiaka alebo zúčastnenie sa dobrovoľného kloktacieho testovania v škole a zákonní zástupcovia s ktorými žije dieťa v spoločnej domácnosti, absolvujú test na Covid 19 a platnosť certifikátu o negativite nebude starší ako 7 dní (obaja zákonní zástupcovia sa preukážu negatívnym výsledkom z testovania k nahliadnutiu) alebo patria do skupiny obyvateľov, ktorí majú výnimku v zmysle vyhlášky 187/2021 ÚVZ zo dňa 16.04.2021, preukázanie je možné formou sms, fotkou v mobile, zaslaním kópie cez EduPage.

      2. Výnimka z testovania: 

      a) ak žiak prekonal ochorenie Covid 19, potvrdenie od lekára nie staršie ako 180 dní (stačí aj SMS alebo emailová správa o pozitívnom teste, ak nedisponujete potvrdením, správou ani emailom, zaznačíte prekonanie ochorenia v čestnom vyhlásení)

      b) ak zákonný zástupca žiaka prekonal ochorenie Covid 19, potvrdenie od lekára nie staršie ako 180 dní - (stačí aj SMS alebo emailová správa o pozitívnom teste, ak nedisponujete potvrdením, správou ani emailom, zaznačíte prekonanie ochorenia v čestnom vyhlásení, ak žiak neprekonal Covid 19, povinnosť testu žiaka trvá)

      c) ak bol zákonný zástupca očkovaný aj druhou dávkou vakcíny mRNA (Pfizer-Biontech a Moderna), najmenej 14 dní po zaočkovaní. Ak bol zaočkovaný vektorovou vakcínou (Astra Zeneca) - najmenej 4 týždne po podaní 1. dávky. 

      d) prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

      Od 19.4.2021 je v platnosti vyhláška č. 187/2021, ktorá upravuje výnimky z testovania

      vyhlaska_187_2021(1).pdf

      Výber z vyhlášky 187/2021 o výnimkách:

      (5) Zákaz podľa § 2 ods. 1 až 4 sa ďalej nevzťahuje na:

      a) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní,

      b) osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu,

      c) osobu zaočkovanú: 1. druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,

      2. prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,

      3. prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,

      d) dieťa do desiatich rokov veku,

      e) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

      f) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,

      g) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,

      h) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,

      i) onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,

      j) osobu, ktorá bola v období predchádzajúcich 18-tich dní aspoň 10 dní v izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény

      Tieto skutočnosti zákonný zástupca žiaka zaznačí do čestného vyhlásenia (formulár 8/A pre II. stupeň alebo formulár 11/A pre I. stupeň )

      Čestné prehlásenie (11/A) je na stiahnutie dostupné na našej webovej stránke a tiež bude pripravené pred vstupom do budovy školy a je potrebné ho pred nástupom do školy odovzdať.

       Čestné prehlásenie (8/A) odovzdávajú žiaci II. stupňa,  je na stiahnutie dostupné na našej webovej stránke a tiež bude pripravené pred vstupom do budovy školy.

      Všetci žiaci sú povinní nosiť počas vyučovania ochranné rúška v interiéri aj exteriéri (výnimku tvorí len nevyhnutný čas na desiatu a obed) v zmysle vyhlášky 175/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR. 

      ZŠ s MŠ Rusovce vypracovala Plán adaptačného obdobia a poadaptačného obdobia, ktorého cieľom je poskytnúť žiakom a pedagógom podmienky na postupný návrat k bežnému prezenčnému vyučovaniu, minimalizovať stresové situácie a vytvoriť bezpečné prostredie (informácie žiakom podajú triedni učitelia).

      Adaptácia žiakov 5. až 7. ročníka bude trvať jeden týždeň od 26.04. - 30.04.2021. Žiaci budú mať denne päť hodín, z toho jednu  hodinu s triednym učiteľom zameranú na socializáciu žiakov, pobyt vonku spoluprácu, prácu so školským psychológom, výchovným poradcom alebo školským špeciálnym pedagógom. V rámci adaptácie budeme venovať pozornosť zisťovaniu kvality osvojených vedomostí a zručností žiakov.

      Hodnotenie známkou nebudeme realizovať minimálne prvý týždeň. Podporíme hodnotenie s formatívnym charakterom (nebudú sa písať známkované testy, písomné práce, skúšanie bude informatívne (čo ešte nevieme/čo vieme), hodnotenie bude slovné.

      Žiakom umožníme aj individuálne/skupinové konzultácie minimálne cez 6. vyučovaciu hodinu, konzultácie so školskou psychologičkou, školskou špeciálnou pedagogičkou, výchovnou poradkyňou.

      Pri varovných signáloch, ktoré nasvedčujú tomu, že žiak má nejaké problémy, mu budeme poskytovať odbornú pomoc. 

      Žiaci 5., 6.  a 7. ročníka, ktorí sa stravujú v školskej jedálni sa musia prihlásiť na stravovanie najneskôr do 7:30 hod., do pondelka 26.04.2021.

      Žiaci I. stupňa budú prichádzať na vyučovanie v čase od 7:15 hod.  do 7:55 hod., žiaci II. stupňa budú prichádzať na vyučovanie v čase od 7:35 hod. do 7:55 hod., nasledovnými vchodmi:

      • hlavným vchodom   z Vývojovej ulice       žiaci  I. stupeň 
      • vedľajším vchodom z Kovácsovej ulice    žiaci II. stupeň

      I. stupeň:

      Príchod do školy cez vchod z Vývojovej ulice: 7:15 hod., až 7:55 hod.

      Začiatok vyučovania: 8:00 hod.

      ŠKD: do 16:30 hod.

      II. stupeň:

      Príchod do školy cez vchod z Kovácsovej ulice: 7:35 hod., až 7:55 hod.

               Začiatok vyučovania: 8:00 hod.

    • Okresné kolo Matematickej Pytagoriády 2020-2021
     • Okresné kolo Matematickej Pytagoriády 2020-2021

     • Dňa 13.4.2021 a 14.4.2021 sa uskutočnilo Okresné kolo Matematickej Pytagoriády. Z našej školy sa na ňom zúčastnili víťazní riešitelia školského kola z 3. až 8. ročníka.

      Víťazní riešitelia boli:

      • Pavol Sviatko – 5. B trieda – 3. miesto
      • Matúš Ret – 6. B trieda – 3. miesto

      Ďalší úspešní riešitelia boli:

      • Teodor Zezulák – 3. A trieda – 7. miesto
      • Adam Kusovský – 3. A trieda – 18. miesto
      • Jakub Wencl – 3. C trieda – 20. miesto
      • Lea Lakatošová – 4. A trieda- 24. miesto
      • Tobiáš Kukan -  4. B trieda – 41. miesto
      • Vanessa Meggyesi-  4. A trieda – 41. miesto
      • Barbora Baranová - 5. A trieda – 51. miesto
      • Marek Ševčík – 5. B trieda – 54. miesto
      • Ľuboš Šesták – 6. A trieda – 9. miesto
      • Oliver Hlasný – 6. A trieda – 12. miesto
      • Ladislav Marič – 6. B trieda – 17. miesto
      • Lesana Ľuptáková – 6. B trieda – 40. miesto

      Úspešným riešiteľom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.  MP 6. – 8. ročníka je trojkolová, takže žiak Matúš Ret by sa mal zúčastniť aj celoštátneho kola, pokyny ešte nevyšli. Celoštátne kolo bude v dňoch 2. 6. a 3. 6. 2021 v Bratislave.

      Vyučujúcim matematiky ďakujeme za prípravu a organizáciu.

      Zapísala Mgr. Želmíra Vargicová, vyučujúca MAT

     • Vzdelávanie žiakov od 19.4.2021

     • Aktualizácia 16.04.2021 o 14:00 hod. !

      Dôležité !

      Od 12.04.2021 na základe rozhodnutia ministra školstva je obnovené školské vyučovanie  v základných školách na 1. stupni pre všetky deti a od 19.04.2021 pre žiakov 8. a 9. ročníka. 

      Podmienky nástupu žiakov do školy sa nemenia a ostávajú v platnosti ako doteraz počas vyhlásenia mimoriadnej situácie, že zákonní zástupcovia s ktorými žije dieťa v spoločnej domácnosti, absolvujú test na Covid 19 a platnosť certifikátu o negativite nebude starší ako 7 dní (obaja zákonní zástupcovia sa preukážu negatívnym výsledkom z testovania k nahliadnutiu, preukázanie je možné formou sms, fotkou v mobile, zaslaním kópie cez EduPage.

      Čestné prehlásenie (11/A) je na stiahnutie dostupné na našej webovej stránke a tiež bude pripravené pred vstupom do budovy školy a je potrebné ho pred nástupom do školy odovzdať

      Všetci žiaci na 1. stupni sú povinní nosiť počas vyučovania  ochranné rúška v interiéri aj exteriéri (výnimku tvorí len nevyhnutný čas na desiatu a obed). 

      Na prezenčné vzdelávanie budú žiaci 8. a 9. ročníka prichádzať do školy podľa pokynov. V zmysle vyhlášky 175/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR nie sú žiaci II. stupňa povinní používať respirátor, môžu ho nahradiť aj inou preventívnou ochrannou pomôckou - použitím rúška, šálu alebo šatky (výnimku tvorí len nevyhnutný čas na desiatu a obed).

      Čestné prehlásenie (8/A) odovzdávajú žiaci 8.a 9. ročníka, je na stiahnutie dostupné na našej webovej stránke a tiež bude pripravené pred vstupom do budovy školy.

      ZŠ s MŠ Rusovce vypracovala Plán adaptačného obdobia a poadaptačného obdobia, ktorého cieľom je poskytnúť žiakom a pedagógom podmienky na postupný návrat k bežnému prezenčnému vyučovaniu, minimalizovať stresové situácie a vytvoriť bezpečné prostredie (informácie žiakom podajú triedni učitelia).

      Adaptácia žiakov bude trvať jeden-dva týždne. Žiaci budú mať denne päť hodín, z toho jednu  hodinu s triednym učiteľom zameranú na socializáciu žiakov, pobyt vonku spoluprácu, prácu so školským psychológom, výchovným poradcom alebo školským špeciálnym pedagógom. V rámci adaptácie budeme venovať pozornosť zisťovaniu kvality osvojených vedomostí a zručností žiakov.

      Hodnotenie známkou nebudeme realizovať minimálne prvý týždeň. Podporíme hodnotenie s formatívnym charakterom (nebudú sa písať známkované testy, písomné práce, skúšanie bude informatívne (čo ešte nevieme/čo vieme), hodnotenie bude slovné.

      Žiakom umožníme aj individuálne/skupinové konzultácie minimálne cez 6. vyučovaciu hodinu, konzultácie so školskou psychologičkou, školskou špeciálnou pedagogičkou, výchovnou poradkyňou.

      Pri varovných signáloch, ktoré nasvedčujú tomu, že žiak má nejaké problémy, mu budeme poskytovať odbornú pomoc. 

      Žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí sa stravujú v školskej jedálni sa musia prihlásiť na stravovanie najneskôr do 7:30 hod,. do pondelka 19.4.2021.

      Prevádzka ŠKD bude od 7:30 do 16:30 organizovaná tak, ako v súčasnej dobe (7 oddelení). Ranná ŠKD nie je naďalej možná.

      Žiaci 1. až 4. ročníka budú prichádzať na vyučovanie v čase od 7.15  do 7.55, žiaci 8. a 9. ročníka budú prichádzať na vyučovanie v čase od 7.35 do 7.55 nasledovnými vchodmi :

      • hlavným vchodom z Vývojovej ulice     žiaci 1. , 2. a 8. ročníka
      • vedľajším vchodom z Kovácsovej ulice  žiaci 3. , 4. a 9. ročníka

      1.a 2.ročník:

      Príchod do školy cez vchod z Vývojovej ulice : 7.15 až 7.55

      Začiatok vyučovania: 8.00

      ŠKD: do 16.30

      3. a 4.ročník:

      Príchod do školy cez vchod z Kovácsovej ulice : 7.15 až 7.55

               Začiatok vyučovania: 8.00

      ŠKD: do 16.30

      Žiaci 5. – 7. ročníka pokračujú aj naďalej v dištančnom vzdelávaní v tom istom rozsahu ako doteraz na základe upraveného rozvrhu hodín zverejneného na stránke školy.

     • Online konzultácie pre rodičov – triedne aktívy

     • Vážení rodičia,

      v dňoch 21.4. - 22.4.2021 (streda – štvrtok) v časoch od 16:30 hod. do 18:30 hod. budú prebiehať online konzultácie – triedne aktívy. Prihlasovanie k vyučujúcim bude prebiehať cez Edupage a následne v presne určenom termíne Vám príslušný učiteľ cez online aplikáciu Microsoft Teams zatelefonuje cez žiacke konto vášho dieťaťa. V prípade nejasností prosím kontaktovať cez Edupage triednych učiteľov.

      Mgr. Rastislav Kunst, riaditeľ ZŠ s MŠ

    • Obvodné kolo matematickej olympiády
     • Obvodné kolo matematickej olympiády

     • Dňa 31. marca 2021 sa uskutočnilo dištančne obvodné kolo matematickej olympiády.

      Z našej školy sa súťaženia zúčastnili a úspešnými riešiteľmi boli žiaci 6. ročníka, ktorí dosiahli skvelé výsledky.

      • Matúš RET (6.B), 1. miesto v kategórii Z6,
      • Timotej FRIC (6.A), 1. miesto v kategórii Z6,
      • Ľuboš Šesták (6.A), 4. miesto v kategórii Z6.

      Žiakov pripravovala pani učiteľka Mgr. Želmíra Vargicová.

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu našej školy.

     • Vzdelávanie žiakov od 12.4.2021

     • Dôležité !
      Od 12.4.2021 sa na základe rozhodnutia ministra školstva obnovuje školské vyučovanie  v základných školách na 1. stupni pre deti všetkých rodičov.

      Podmienkou nástupu dieťaťa do školy  je, že zákonní zástupcovia s ktorými žije dieťa v spoločnej domácnosti, absolvujú test na Covid 19 a platnosť certifikátu o negativite nebude starší ako 7 dní (obaja zákonní zástupcovia sa preukážu negatívnym výsledkom z testovania k nahliadnutiu, preukázanie je možné formou sms, fotkou v mobile, zaslaním kópie cez EduPage.

      Čestné prehlásenie (11/A) je na stiahnutie dostupné na našej webovej stránke a tiež bude pripravené pred vstupom do budovy školy a je potrebné ho odovzdať pred nástupom do školy.

      Všetci žiaci sú povinní nosiť počas vyučovania ochranné rúška v interiéri aj exteriéri (výnimku tvorí len nevyhnutný čas na  desiatu a obed).

      Prevádzka ŠKD od 12.4.2021 bude od 7:30 do 16:30 h organizovaná tak, ako v súčasnej dobe (7 oddelení). Ranná ŠKD nie je možná.

      Žiaci prvého až štvrtého ročníka budú prichádzať na vyučovanie v čase od 7.15  do 7.55 nasledovnými vchodmi:

      • hlavným vchodom   z Vývojovej ulice     žiaci 1. a 2. ročníka
      • vedľajším vchodom z Kovácsovej ulice  žiaci 3. a 4. ročníka

      1.a 2.ročník:
      Príchod do školy cez vchod z Vývojovej ulice :
      7.15 až 7.55
      Začiatok vyučovania: 8.00
      ŠKD: do 16.30

      3.a 4.ročník:
      Príchod do školy cez vchod z Kovácsovej ulice:
      7.15 až 7.55
      Začiatok vyučovania: 8.00
      ŠKD: do 16.30

      Žiaci 5. – 9. ročníka pokračujú aj naďalej v dištančnom vzdelávaní v tom istom rozsahu ako doteraz na základe upraveného rozvrhu hodín zverejneného na stránke školy.

      Príloha č. 11/a - Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (DOCX)
      Príloha č. 11/a - Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (PDF)

      Rozhodnutie_MSVVaS_SR_08042021.pdf

       

     • Vyučovanie pokračuje v nezmenenom režime od 07. 04. 2021

     • V dňoch 07. 04. – 09. 04. 2021 v zmysle platného Rozhodnutia MŠVVaŠ SR, bude vyučovanie prebiehať v rovnakej forme (bez zmien­) ako v minulom týždni.

      Naďalej zostávajú v platnosti podmienky a organizácia prezenčného vzdelávania.

      1. Prezenčného vyučovania sa od 07. 04. 2021 môže zúčastniť dieťa, ktorého zákonní zástupcovia s ktorými žije dieťa v spoločnej domácnosti, absolvujú test na Covid 19 a platnosť certifikátu o negativite nebude starší ako 7 dní (obaja zákonní zástupcovia sa preukážu negatívnym výsledkom z testovania k nahliadnutiu, preukázanie je možné formou sms, fotkou v mobile, zaslaním kópie cez EduPage.

      Vždy po vypršaní platnosti testu je nutné podať nové čestné prehlásenie (zverejnené na stránke školy 11/c alebo 11/a). V prípade, že rodičia Covid prekonali, uvedú to do prehlásenia (ochorenie prekonali 90 dní dozadu). Taktiež sa nevyžaduje test od rodiča, ktorý bol očkovaný druhou dávkou od podania ktorej uplynulo 14 dní a vie sa preukázať týmto potvrdením k nahliadnutiu.

      Cestne_vyhlasenie_od_8_3_2021.pdf

      2. Čestné vyhlásenie je na stiahnutie dostupné na našej webovej stránke a tiež bude pripravené pred vstupom do budovy školy a je potrebné ho pred nástupom do školy odovzdať.

      Žiaci 5. – 9. ročníka pokračujú aj naďalej v dištančnom vzdelávaní v tom istom rozsahu ako doteraz na základe upraveného rozvrhu hodín zverejneného na stránke školy.

      V prípade zmien podmienok nástupu žiakov do školy, budete následne informovaní cez EduPage ako rodičia (rodičovské konto) a na stránke školy.

      Mgr. Rastislav Kunst

      riaditeľ ZŠ s MŠ

     • Testovanie kloktacími testami

     •  Vážení zákonní zástupcovia,

      Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR ponúka pre žiakov 3. – 9. ročníka pravidelné PCR testovanie kloktacími testami.

      Na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie Ministerstvo predpokladá, že po veľkonočných sviatkoch nastane zmena a s veľkou pravdepodobnosťou sa začneme riadiť nie celoslovenským, ale regionálnym Covid automatom.

      Tým by sa otvorila možnosť plnohodnotného obnovenia prezenčného vyučovania na 2. stupni a to nasledovne: ak bude Bratislava v III. stupni varovania, obnoví sa vyučovanie v 9. ročníku, v prípade II. stupňa varovania v Bratislave by mohlo dôjsť k otvoreniu celého 2. stupňa prezenčnou formou vzdelávania.

      V súvislosti s tým Ministerstvo požiadalo školy o zistenie predbežného záujmu o túto formu testovania.

      Testovanie kloktaním je dobrovoľné. Malo by sa uskutočniť po veľkonočných prázdninách v 14. týždni (7. – 9. apríla).

      Váš súhlas/nesúhlas s kloktaním potvrdený cez Edupage očakávame do 30. marca 2021 do 12:00 hod

      Mgr. Rastislav Kunst
      riaditeľ ZŠ s MŠ

     • Vyučovanie pokračuje v nezmenenom režime od 29.3.2021

     • V dňoch 29.3. – 31.3.2021 v zmysle platného Rozhodnutia MŠVVaŠ SR, bude vyučovanie prebiehať v rovnakej forme (bez zmien­) ako v tomto týždni.

      Naďalej zostávajú v platnosti podmienky a organizácia prezenčného vzdelávania.

      1. Prezenčného vyučovania sa od 29. 3. 2021 môže zúčastniť dieťa, ktorého zákonní zástupcovia s ktorými žije dieťa v spoločnej domácnosti, absolvujú test na Covid 19 a platnosť certifikátu o negativite nebude starší ako 7 dní (obaja zákonní zástupcovia sa preukážu negatívnym výsledkom z testovania k nahliadnutiu, preukázanie je možné formou sms, fotkou v mobile, zaslaním kópie cez EduPage.

      Vždy po vypršaní platnosti testu je nutné podať nové čestné prehlásenie (zverejnené na stránke školy 11/c alebo 11/a). V prípade, že rodičia Covid prekonali, uvedú to do prehlásenia (ochorenie prekonali 90 dní dozadu). Taktiež sa nevyžaduje test od rodiča, ktorý bol očkovaný druhou dávkou od podania ktorej uplynulo 14 dní a vie sa preukázať týmto potvrdením k nahliadnutiu.

      Cestne_vyhlasenie_od_8_3_2021.pdf

      2. Čestné vyhlásenie je na stiahnutie dostupné na našej webovej stránke a tiež bude pripravené pred vstupom do budovy školy a je potrebné ho pred nástupom do školy odovzdať.

      Žiaci 5. – 9. ročníka pokračujú aj naďalej v dištančnom vzdelávaní v tom istom rozsahu ako doteraz na základe upraveného rozvrhu hodín zverejneného na stránke školy.

       

      Mgr. Rastislav Kunst

      riaditeľ ZŠ s MŠ

       

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie