• Organizácia vyučovania od 08. 03. 2021

     • O Z N A M

      Rozhodnutím starostky MČ Bratislava – Rusovce sa od 8.3.2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a tých, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu, pre ročníky 1. - 4. (pre deti, ktoré rodičia prihlásili cez prieskum záujmu, ktorý bol ukončený 5.3.2021 o 11:00 hod.).

      Čo musí urobiť zákonný zástupca dieťaťa pred jeho nástupom:

      1. Vyplniť čestné vyhlásenie o tom, že obaja rodičia pracujú prezenčne na pracovisku a majú  negatívny Antigénový test alebo RT-PCR test nie starší ako 7 dní. 

      Čestné vyhlásenie: Cestne_vyhlasenie_od_8_3_2010.pdf.

      Organizácia vzdelávania:

      Prihlásení žiaci sa budú vzdelávať po ročníkoch, v niektorých budú spojení žiaci z tried 1., 2., 3. a 4. ročníka do jednej alebo dvoch tried. 

      Vyučovanie budú viesť kvalifikovaní pedagógovia (nie triedni učitelia) v spolupráci s triednymi učiteľmi, našou snahou je aby všetci boli pripojení na dištančné vzdelávanie.

      Žiaci sú povinní nosiť počas vyučovania ochranné rúška v interiéri aj exteriéri (výnimku tvorí len nevyhnutný čas na  desiatu a obed ).

      Stravovanie:

      - školská jedáleň bude v prevádzke. Stravníkov, ktorí sa budú vyučovať prezenčne prihlásime na obedy. V prípade, že nechcete, aby sa dieťa stravovalo, odhláste ho cez Edupage. Uisťujem vás, že v prípade problému s prihlásením, obed dostane každé dieťa, nie je nutné nás kontaktovať.

       Školský klub detí:

      - školský klub detí bude v prevádzke o od 7:30 hod.  do 16:30 hod.

      - oddelenia budú mať stále zloženie počas celého týždňa (3 oddelenia)

      - ak nechcete, aby Vaše dieťa chodilo do ŠKD, oznámte to najneskôr v pondelok ráno pri príchode detí do školy.

      Žiaci, ktorí sa nevzdelávajú prezenčne, pokračujú v dištančnom vzdelávaní s triednymi učiteľmi tak, ako doteraz. 

     • Vzdelávanie žiakov od 8.3.2021

     • Vzdelávanie žiakov základných škôl od 8.3.2021 upravuje rozhodnutie ministra školstva

      Rozhodnutie_ministra_skolstva.pdf

      Súvisiace dokumenty:

      Navrat_do_skol_8_3_2021.pdf

      Vyhlaska_RUVZ_8_3_2021.pdf

       

      Vážení rodičia,

      Od 8. 3. 2021 môžu navštevovať školu len žiaci prvého stupňa za týchto podmienok:

      1. Deti zákonných zástupcov, ktorí nemôžu vykonávať svoju prácu z domu. 

      2. Podmienkou je, že prácu z domu nemôžu vykonávať obaja zákonní zástupcovia. (ak dieťa žije len s jedným rodičom, tak len jeden)

      3. Túto skutočnosť musia zákonní zástupcovia škole preukázať čestným vyhlásením.

      Cestne_vyhlasenie_od_8_3_2010.pdf

      4. Naďalej platí, že zákonný zástupca dieťaťa predkladá prehlásenie jedného Zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti s dieťaťom o negatívnom PCR alebo antigénnom teste na Covid 19 nie staršie ako 7 dní (je súčasťou vyhlásenia o nutnosti vykonávať prácu na pracovisku)

      5. Vzdelávanie žiakov 1. – 4. ročníka, ktorým sa rozhodnutím ministra školstva neumožňuje prezenčné vzdelávanie, bude pokračovať dištančnou formou.

      6. Vzdelávanie žiakov 5. - 9. ročníka pokračuje dištančnou formou.

      Vzhľadom na tieto skutočnosti a podmienky stanovené rozhodnutím ministra školstva následne sme spustili prieskum o potrebe umiestnenia detí zákonných zástupcov, ktorí nemôžu svoju prácu vykonávať z domu. Sledujte prosím Edupage.  

      Ďalšie informácie budeme priebežne dopĺňať.

      Školský klub detí (ŠKD) je v činnosti bez zmien denne od 7:30 h do 16:30 h. Je umožnený deťom zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. Platí to pre žiakov prvého stupňa.

      V prípade záujmu o stravovanie je nutné žiakov nahlásiť u vedúcej ŠJ.

      Mgr. Rastislav KUNST,
      riaditeľ ZŠ s MŠ

     • Dezinfekčná brána - Bezpečný návrat detí do školy

     • Vedenie ZŠ s MŠ v spolupráci so zriaďovateľom školy MČ Bratislava - Rusovce zabezpečilo pre Základnú školu dezinfekčnú bránu s termometrom. Aj týmto novým zariadením prispievame k ochrane zdravia vašich detí a našich zamestnancov, čo v tejto neľahkej dobe je pre nás prvoradé. Maximálna zodpovednosť všetkých, nás posúva bližšie k návratu žiakov do našej školy.

      Stanovisko bezpečnostnotechnickej služby na používanie dezinfekčného prípravku SILVERSEPT TOTAL v zariadení INVID 90 (dezinfekčná brána) za účelom napomáhania pri procese dekontaminácie :

      Dezinfekčný prostriedok SILVERSEPT TOTAL má povolenie č. 2916/ TP /2020 na sprístupnenie a použitie na trhu na základe čl. 55 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní výrobkov na trhu a používaní biocídov (Ú. V. EÚ L 167 z 27. 06. 2012, stránka 1,).

      Dezinfekčný výrobok má vypracovanú kartu bezpečnostných údajov podľa 1907/2006/ES (REACH), 2015/830/EU kde sa uvádza aj:

      ODSEK 2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi “Podľa nariadenia č. 1272/2008 (CLP) nie je výrobok klasifikovaný ako nebezpečný“.

      Vzhľadom na uvedené informácie dávam súhlasné stanovisko k používaniu dezinfekčného prípravku  SILVERSEPT TOTAL v zariadení INVID 90 (dezinfekčná brána) podľa pokynov výrobcu na správne používanie zariadenia.

      Mgr. Michal Stegena

      Autorizovaný bezpečnostný technik

      Technik požiarnej ochrany

     • Vzdelávanie žiakov od 22. 02. 2021

     • Vážení rodičia,

      podľa aktuálnej dohody so zriaďovateľom MČ Bratislava – Rusove Vám oznamujeme, že žiaci 1. a 2. stupňa pokračujú aj naďalej dňom 22. 02. 2021 v dištančnom vzdelávaní v tom istom rozsahu ako doteraz, na základe upraveného rozvrhu hodín zverejneného na stránke školy.

      Školský klub detí (ŠKD) je v činnosti bez zmien denne od 7:30h do 16:30h. Je umožnený deťom, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. Platí to pre žiakov prvého stupňa.

      Zákonný zástupca dieťaťa je povinný vyplniť čestné prehlásenie o absolvovaní testu na Covid 19 alebo o prekonaní ochorenia Covid 19 (zatiaľ každých 7 dní a uviesť dátum skutočného nástupu – týka sa to aj žiakov už navštevujúcich ŠKD).

      Čestné prehlásenie je dostupné na našej webovej stránke a tiež bude pripravené pred vstupom do budovy školy.

      O ďalšom postupe zahájenia prezenčného vyučovania žiakov 1. stupňa Vás budeme informovať v priebehu najbližších dní prostredníctvom našej školskej stránky a cez EduPage.
       

      Mgr. Rastislav KUNST, riaditeľ ZŠ s MŠ

       

    • Predmetové súťaže
     • Predmetové súťaže

     • Vážení rodičia a žiaci, na školskej webovej stránke v časti Žiaci a rodičia sme zaradili podstránku Súťaže na ktorej chceme zverejňovať informácie o rôznych predmetových súťažiach do ktorých sa môžete individuálne zapojiť. 

      Tentokrát je tu opäť v ponuke každoročná súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN.

      Viac na: Žiaci a rodičia / Súťaže

     • OZNAM - Vzdelávanie žiakov od 15. 02. 2021

      • Aktualizácia dňa 11. 02. 2021  Pokračuje dištančné vzdelávanie 

      Vážení rodičia,

      v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou včera popoludní rokovali starostovia mestských častí spolu s primátorom hlavného mesta Bratislavy a dospeli k tomuto záveru.

      Podľa aktuálnej dohody so zriaďovateľom MČ Bratislava – Rusove Vám oznamujeme, že žiaci 1. a 2. stupňa pokračujú aj naďalej dňom 15. 02. 2021 v dištančnom vzdelávaní v tom istom rozsahu ako doteraz, na základe upraveného rozvrhu hodín zverejneného na stránke školy.

       

      Školský klub detí ( ŠKD ) bude v činnosti bez zmien denne od 7:30h do 16:30h. Je umožnený deťom, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. Platí to pre žiakov prvého stupňa.

      Zákonný zástupca dieťaťa je povinný vyplniť čestné prehlásenie o absolvovaní testu na Covid 19 alebo o prekonaní ochorenia Covid 19 ( každých 7 dní a uviesť dátum skutočného nástupu – týka sa to aj žiakov už navštevujúcich ŠKD).

      Čestné prehlásenie je dostupné na našej webovej stránke a tiež bude pripravené pred vstupom do budovy školy.

      Situáciu budeme monitorovať a konzultovať v rámci samosprávy a o ďalšom postupe zahájenia prezenčného vyučovania žiakov 1. stupňa Vás budeme informovať v priebehu najbližších dní prostredníctvom našej školskej stránky a cez Edupage.

      Mestské časti hlavného mesta opätovne prehodnotia ďalší režim bratislavských základných a materských škôl od 22. februára v priebehu budúceho týždňa.

      Mgr. Rastislav KUNST, riaditeľ ZŠ s MŠ

     • OZNAM - Vzdelávanie žiakov od 08. 02. 2021

      • Aktualizácia dňa 07. 02. 2021

      Vážení rodičia,

      podľa aktuálnej dohody so zriaďovateľom MČ Bratislava – Rusove Vám oznamujeme, že žiaci 1. a 2. stupňa pokračujú aj naďalej dňom 08. 02. 2021 v dištančnom vzdelávaní v tom istom rozsahu ako doteraz, na základe upraveného rozvrhu hodín zverejneného na stránke školy.

      Školský klub detí ( ŠKD ) je v činnosti bez zmien denne od 7:30h do 16:30h. Je umožnený deťom, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. Platí to pre žiakov prvého stupňa.

      Zákonný zástupca dieťaťa je povinný vyplniť čestné prehlásenie o absolvovaní testu na Covid 19 alebo o prekonaní ochorenia Covid 19 (zatiaľ každých 7 dní a uviesť dátum skutočného nástupu – týka sa to aj žiakov už navštevujúcich ŠKD).

      Čestné prehlásenie je dostupné na našej webovej stránke a tiež bude pripravené pred vstupom do budovy školy.

      O ďalšom postupe zahájenia prezenčného vyučovania žiakov 1. stupňa Vás budeme informovať v priebehu najbližších dní prostredníctvom našej školskej stránky a cez Edupage.

      Mgr. Rastislav KUNST, riaditeľ ZŠ s MŠ

     • Návrat žiakov do školy

     • Aktuálna informácia 5.2.2021

      Vážení rodičia,

      podľa aktuálnej dohody so zriaďovateľom MČ Bratislava – Rusove Vám oznamujeme, že  prezenčné vyučovanie žiakov 1. – 4. ročníka dňa 8. februára 2021  BUDE ZAHÁJENÉ v závislosti od uznesenia vlády SR, rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Priebežne Vás budeme informovať prostredníctvom EduPage a webovej stránky školy počas víkendu o tom, či sa vyučovanie začne v pondelok (8.2.2021). Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste sledovali informácie, ktoré Vám zasielame prostredníctvom EduPage a zverejňujeme na webovej stránke školy.

      Ďakujeme za spoluprácu

      Vedenie ZŠ s MŠ

     • Návrat do školy

     • ·  1. stupeň od 8. 2. 2021

      Vážení rodičia !

       V súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania žiakov 1. - 4. ročníka od 8.2.2021 Vám prinášame základné informácie, ktoré budeme priebežne dopĺňať:

      1. Prezenčného vyučovania sa od 8.2.2021 môže zúčastniť dieťa, ktorého zákonný zástupca, s ktorým žije dieťa v spoločnej domácnosti, absolvuje test na Covid 19 a platnosť certifikátu o negativite nebude starší ako 7 dní. (stačí test jedného zákonného zástupcu).

      2. Dieťa sa nemusí testovať ale dávame na zváženie možnosť testovania aj dieťaťa vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu v Bratislavskom kraji.

      3. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný vyplniť čestné prehlásenie o absolvovaní testu na Covid 19 alebo o prekonaní ochorenia Covid 19.

      4. Čestné prehlásenie bude dostupné na našej webovej stránke a tiež pred vstupom do budovy školy.

      5. Vyučovanie bude prebiehať podľa normálneho rozvrhu (telesná výchova a spev na hudobnej výchove sa bude vyučovať teoretickou formou).

      6. Školská jedáleň bude v prevádzke - viac informácií zajtra 5.2.2021.

      7. ŠKD bude v činnosti denne od 7:30h do 16:30h.

      8. Deti, ktorých rodičia sa rozhodnú neposlať ich do školy, budú mať dištančné vzdelávanie. O forme a obsahu Vás budeme informovať dodatočne.

      9. Povinnosť testovať sa každých 7 dní majú aj všetci zamestnanci školy, ktorí budú počas vyučovania na pracovisku.

       

      Vážení rodičia !

      Touto cestou Vás chcem ubezpečiť, že urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ochránili zdravie Vašich detí a našich zamestnancov. K tomu potrebujeme Vašu spoluprácu a maximálnu zodpovednosť nás všetkých. 

       Informácie budeme priebežne dopĺňať na tomto mieste a cez Edupage .

       O definitívnom otvorení školy rozhodne zriaďovateľ na základe rozhodnutia okresného hygienika, MŠVVaŠ SR a uznesenia vlády SR.

      Ďakujem vám za pochopenie a trpezlivosť!

       

       

      Mgr. Rastislav Kunst
      riaditeľ ZŠ s MŠ

       

    • Obvodné kolo Matematickej olympiády
     • Obvodné kolo Matematickej olympiády

     • Dňa 27.1.2020 sa uskutočnilo obvodné kolo Matematickej olympiády piatakov a deviatakov online formou. V silnej konkurencií súťažiacich z  petržalských škôl a jarovskej školy  dosiahla naša žiačka piateho ročníka Zora Konárska vynikajúci výsledok a umiestnila sa na 1. mieste. Našu žiačku pripravovala pani učiteľka Ž. Vargicová. Gratulujeme!

     • OZNAM Vzdelávanie žiakov od 01. 02. 2021

      • Aktualizácia dňa 29. 01. 2021

       Pokračuje dištančné vzdelávanie

      Vážení rodičia

      Na základe rozhodnutia konzília epidemiológov budú od 1. februára 2021 materské školy a školské kluby detí pokračovať tak ako v súčasnosti. Oznámil to na tlačovom brífingu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Tomuto riešeniu predchádzalo niekoľko intenzívnych rokovaní k návratu žiakov do škôl s epidemiológmi a odborníkmi. Epidemiologická situácia je však po skríningovom testovaní naďalej vážna a neklesá ani počet hospitalizovaných pacientov v nemocniciach.

      Žiaci 1. a 2. stupňa pokračujú aj naďalej dňom 01. 02. 2021 v dištančnom vzdelávaní v tom istom rozsahu ako doteraz, na základe upraveného rozvrhu hodín zverejneného na stránke školy.

      Školský klub detí je umožnený deťom, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre. Platí to pre žiakov prvého stupňa.

      „Ak sa situácia zlepší, očakávame, na základe rozhodnutia konzília epidemiológov, návrat ďalších skupín žiakov k prezenčnému vzdelávaniu od 8. februára,“ priblížil minister Gröhling. Na ministerstve školstva sa preto pripravuje aktualizácia manuálu, ktorý bude zverejnený začiatkom budúceho týždňa.

      Rovnako dôležitou informáciou pre školy a rodičov je termín jarných prázdnin. Z dôvodu zabránenia zvýšeniu mobility sa ich termín meniť nebude. Jarné prázdniny sa uskutočnia v riadnych termínoch“, doplnil šéf rezortu školstva.

      O ďalšom postupe v priebehu ďalších týždňov Vás budeme informovať prostredníctvom našej školskej stránky a cez Edupage.


      Mgr. Rastislav KUNST, riaditeľ

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 13. 1. 2021 sa naša žiačka 8. ročníka, Adelka Hlasná, zúčastnila okresného kola Olympiády v anglickom jazyku, kde súťažila v kategórii 1B, pre žiakov 8. - 9. ročníka, ktoré sa uskutočnilo online.

      Adelka sa umiestnila na veľmi peknom 2. mieste. GRATULUJEME!

      Učitelia ANJ

     • OZNAM - Vzdelávanie žiakov od 25.1.2021

      • Aktualizácia dňa 22. 1. 2021

       

      Pokračuje dištančné vzdelávanie

      Vážení rodičia

      Žiaci 1. a 2. stupňa pokračujú aj naďalej dňom 25.1.2021 v dištančnom vzdelávaní v tom istom rozsahu ako doteraz, na základe upraveného rozvrhu hodín zverejneného na stránke školy.

       

      Školský klub detí je umožnený deťom, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre. Platí to pre žiakov prvého stupňa.

      O ďalšom postupe v priebehu ďalších týždňov Vás budeme informovať prostredníctvom našej školskej stránky a cez Edupage.


      Mgr. Rastislav KUNST, riaditeľ

       

     • INFORMÁCIA MČ RUSOVCE o víkendovom celoplošnom testovaní

     • RUSOVCE budú mať štyri odberné miesta

      Milé Rusovčanky, milí Rusovčania,
       

      zimné kolo celoplošného testovania (skríning) prebieha v období od 18. do 26. januára 2021. Na otestovanie je možné využiť ktorékoľvek odberné miesto v rámci SR (antigénové aj PCR). V závislosti od výsledkov testovania sa môže skríning opakovať.
      Od 27. januára bude podmienkou cesty do práce, ktorá nemôže byť vykonávaná z domu, negatívny PCR alebo antigénový test. Testovania by sa mali zúčastniť predovšetkým osoby, ktoré aj naďalej dochádzajú do práce (nie školáci, dôchodcovia nad 65 rokov a ľudia pracujúci na tzv. home-office). Rovnako bude podmienka negatívneho testu platiť aj pre pobyt v prírode, nebude sa však týkať mládeže do 15 rokov a seniorov nad 65 rokov. Výnimku z testovania majú aj osoby, ktoré majú lekárske potvrdenie o tom, že prekonali ochorenie Covid-19 (nie staršie ako 90 dní). Vláda SR zároveň predĺžila zákaz vychádzania do 7. februára 2021.


      ČASOVÝ HARMONOGRAM TESTOVANIA
      23. – 24. 01. 2021 (sobota, nedeľa)
      08.00 – 13.00 hod.
      14.00 – 20.00 hod.
      Posledný odber : 19:30 hod.

      ODBERNÉ MIESTA
      ODBERNÉ MIESTO A a B – areál základnej školy na Vývojovej ulici
      ODBERNÉ MIESTO C a D – parkovisko pri zdravotnom stredisku
      Oproti pôvodne avizovaným trom odberným miestam, sa nám podarilo vytvoriť aj štvrté - na parkovisku pri zdravotnom stredisku.
      ODPORÚČANÉ ODBERNÉ MIESTA PODĽA ULÍC (platí pre sobotu aj nedeľu)
       

      • Odberné miesto A: Balkánska smer od Jaroviec po kaštieľ, Kovácsova smer od Jaroviec po cintorín, Laury Henckel, Pohraničníkov, Vývojová
        
      • Odberné miesto B: Ágosta Sőtéra, Aladára Radnótiho, Colnícka, Gerulatská, Hájenka, Hájová, Irkutská, Jána Dekana, Lesnícka, Ľudmily Kraskovskej, Maďarská, Radoslava Hošeka, Vojtecha Ondrucha, Zdravotnícka
        
      • Odberné miesto C: Antická, Attidova, Auréliova, Dolichénska, Domicánova, Firmova, Fláviovska, Hadriánova, Kananefatská, Longobardská, Mínešská, Pri gaštanovej aleji, Pri pieskovom hone, Pri Rusovskom ramene, Pri žrebčíne, Septimiova, Severovcov, Starorímska, Svébska, Tibériova, Trajánova, Valentiniánova
        
      • Odberné miesto D: Balkánska od kaštieľa smer Čunovo, Bronzová, Druidská, Ilýrska, Keltská, Kovácsova od cintorína smerom po obratisko, Laténska, Lónyaiova, Pri vodnej veži, Švajčiareň

      Odberné miesto zriadené pri zdravotnom stredisku bude od budúceho týždňa fungovať ako stále mobilné odberné miesto (MOM) počas celého týždňa v čase od 10:00 hod. do 18:00 hod. Podrobnosti upresníme.
      Na testovanie je potrebné priniesť si so sebou občiansky preukaz. V prípade, ak sa testovania zúčastnia aj deti mladšie ako 15 rokov, tieto sa preukazujú preukazom poistenca zdravotnej poisťovne.
      Priebežne vám budeme poskytovať bližšie a detailnejšie informácie, vrátane informácií o vyťaženosti jednotlivých odberných miest, prostredníctvom našich komunikačných kanálov:
      • FB Mestská časť Bratislava-Rusovce
      • Aplikácia Správy o meste – Rusovce: Na stiahnutie aplikácie stačí zadať do App Store pre iOS a do Google Play pre Android zariadenia názov “Rusovce”. Aplikácia je bezplatná.

       

      Napriek najlepšej snahe sa pravdepodobne čakaniu v radoch nevyhneme, rozdelenie je odporúčané, keďže platí, že opätovne sa môže zúčastniť testovania ktokoľvek kdekoľvek. Buďme preto, prosím, navzájom ohľaduplní a trpezliví a v rade uprednostnime osoby so zdravotným postihnutím, tehotné ženy, starších ľudí a onkologických pacientov.
      Za nás môžeme sľúbiť, že sa budeme snažiť, aby bol celý proces čo najplynulejší.


      Ďakujeme, spoločne to zvládneme!

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
   • Tajomníčka : Iveta Urbanová Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
  • Prihlásenie