• OZNÁMENIE

      

     o povinnom zápise detí do prvého ročníka základnej školy na školský rok 2022/2023

      

     Zápis detí do 1. ročníka ZŠ s MŠ Rusovce sa uskutoční:

      

     • v piatok 1. apríla 2022 od 15.00 hod. do 18.00 hod.
     • v sobotu 2. apríla 2022 od 08.00 hod. do 12.00 hod.

      

     Zápis sa uskutoční za účasti zákonných zástupcov a detí, elektronickú prihlášku budete môcť vypĺňať v termíne od 21. marca do 30. marca do 12,00 a pokyny pre zákonných zástupcov sú priebežne dopĺňané na stránke školy.

      

     Zápis sa uskutoční v súlade so všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava – Rusovce č.1/2016 zo dňa 18. 02. 2016.

      

                 Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré má v čase zápisu trvalý pobyt v školskom obvode ZŠ s MŠ Rusovce, je povinný v tieto dni prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky dieťa, ktoré dovŕši šiesty rok veku do 31. augusta 2022, ako aj dieťa, ktorému bol odložený začiatok

     povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2021/2022.

                 Na plnenie povinnej školskej dochádzky do ZŠ s MŠ Rusovce má právo prihlásiť svoje dieťa aj zákonný zástupca, ktorého dieťa má trvalý pobyt mimo školského obvodu ZŠ s MŠ Rusovce. Riaditeľ ZŠ s MŠ Rusovce rozhodne o prijatí dieťaťa s prihliadnutím na kapacitné možnosti po umiestnení a uspokojení záujmu zákonných zástupcov detí, patriacich podľa trvalého pobytu do školského obvodu ZŠ s MŠ Rusovce.

                 Na plnenie povinnej školskej dochádzky môže výnimočne prihlásiť zákonný zástupca aj dieťa, ktoré nedovŕši do začiatku školského roka šiesty rok veku. Zákonný zástupca je povinný predložiť žiadosť, súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

      

     O prijatí dieťaťa na základné vzdelanie rozhodne riaditeľ ZŠ s MŠ Rusovce

     do 15. 6. 2022.

     Zákonní zástupcovia sú povinní pri zápise predložiť doklady s osobnými údajmi:

     • Meno a priezvisko dieťaťa, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, národnosť, štátna príslušnosť (rodný list dieťaťa), adresa trvalého pobytu, materinský jazyk
     • Titul, meno a priezvisko zákonných zástupcov, adresa trvalého pobytu, prechodný pobyt, kontakty na účely komunikácie (občiansky preukaz)
     • Podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa.

      

     Porušenie prihlasovacej povinnosti je priestupkom, za ktorý možno uložiť zákonnému zástupcovi pokutu 331,94 EUR.

                                                                                                                   

                                                                                                                  Mgr. Rastislav KUNST

                                                                                                                     riaditeľ ZŠ s MŠ

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Batislava
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Slovakia
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie