• OZNÁMENIE

      

     o povinnom zápise detí do prvého ročníka základnej školy na školský rok 2024/ 2025


     Zápis detí do 1. ročníka ZŠ s MŠ Rusovce sa uskutoční:

      

     •     v piatok  12. apríla 2024 od 15.00 hod. do 18.00 hod.
     •     v sobotu 13. apríla 2024 od 08.00 hod. do 12.00 hod.

     Zápis sa uskutoční za účasti zákonných zástupcov a detí, elektronickú prihlášku budete môcť vypĺňať v termíne od 1. apríla do 10. apríla do 12,00 hod.

      

     Zápis sa uskutoční v súlade so všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava – Rusovce č.1/2016 zo dňa 18. 02. 2016.

                 Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré má v čase zápisu trvalý pobyt v školskom obvode ZŠ s MŠ Rusovce, je povinný v tieto dni prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky dieťa, ktoré dovŕši šiesty rok veku do 31. augusta 2024, ako aj dieťa, ktorému bol odložený začiatok

     povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2023/2024.

                 Na plnenie povinnej školskej dochádzky do ZŠ s MŠ Rusovce má právo prihlásiť svoje dieťa aj zákonný zástupca, ktorého dieťa má trvalý pobyt mimo školského obvodu ZŠ s MŠ Rusovce. Riaditeľ ZŠ s MŠ Rusovce rozhodne o prijatí dieťaťa s prihliadnutím na kapacitné možnosti po umiestnení a uspokojení záujmu zákonných zástupcov detí, patriacich podľa trvalého pobytu do školského obvodu ZŠ s MŠ Rusovce.

                 Na plnenie povinnej školskej dochádzky môže výnimočne prihlásiť zákonný zástupca aj dieťa, ktoré nedovŕši do začiatku školského roka šiesty rok veku. Zákonný zástupca je povinný predložiť žiadosť, súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

      

     O prijatí dieťaťa na základné vzdelanie rozhodne riaditeľ ZŠ s MŠ Rusovce

     do 15. 6. 2024.

     Zákonní zástupcovia sú povinní pri zápise predložiť doklady s osobnými údajmi:

     • Meno a priezvisko dieťaťa, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, národnosť, štátna príslušnosť (rodný list dieťaťa), adresa trvalého pobytu, materinský jazyk
     • Titul, meno a priezvisko zákonných zástupcov, adresa trvalého pobytu, prechodný pobyt, kontakty na účely komunikácie (občiansky preukaz)
     • Podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa.

      

     Porušenie prihlasovacej povinnosti je priestupkom, za ktorý zákonnému zástupcovi obec uloží  pokutu podľa § 37 ods. 3 alebo § 37a ods. 1 zákona č. 596/ 2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  vo výške od 30,00 € do  331,50 €, a to aj opakovane.

                                                                                                                  

                                                                                                                  Mgr. Rastislav KUNST

                                                                                                                     riaditeľ ZŠ s MŠ

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Slovakia
   • 31781845
   • PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Helena Sekaninová e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie