• Aktuálne informácie:

    [27.03.2024]

    Vážení rodičia.

    Chceli by sme vás informovať, že dňa 3.4.2024 o 17:00 sa uskutoční zasadnutie Rady školy v priestoroch ZŠ.

    Plánovaný program zasadnutia:
    1. Otvorenie zasadnutia
    2. Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce  na rok  2024 a prognózy rozpočtu na roky 2025 - 2026 a skrátenú dôvodovú správu (dokument bol zaslaný vopred mailom na na preštudovanie)
    3. Zápis a počet tried pre MŠ a pre I. ročník školského roka 2024/2025 v Základnej škole s materskou školou Vývojová 228  Bratislava – Rusovce  v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Rusovce
    4. Informácia o priestorových kapacitách školy
    5. Občianske združenie pri ZŠ
    6. Iné
    7. Záver

    - - -

     

    [18.10.2023]

     

    Milí rodičia.
    Dňa 26.októbra 2023 o 17:00 sa v budove ZŠ uskutoční zasadnutie Rady školy.

    Plánovaný program zasadnutia:
    1. Otvorenie zasadnutia
    2. Privítanie nových členov RŠ
    3. Správa o výchovno vzdelávacej činnosti 2022
    4. Školský poriadok pre MŠ platný od 1.9.2023
    5. Vnútorný školský poriadok ZŠ - aktualizácia 1.9.2023
    6. Výročná správa RŠ 2022-2023
    7. Rozvrh plánovaných zasadnutí Rady školy na šk. r. 2023/24
    8. Iné
    9. Záver

    asadnutie Rady školyasadnutie Rady školy

    - - -

    - - -

    [14.10.2023]

    Výsledky doplňujúcich volieb zástupcov rodičov  do Rady školy – za materskú školu

    V dňoch 05.10.  až 06.10.2023 sa uskutočnili doplňujúce online voľby jedného zástupcu rodičov za materskú školu do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Vývojová 228, Bratislava – Rusovce.
    Na voľbách sa zúčastnilo 57 rodičov, čo bolo viac ako bola požadovaná nadpolovičná väčšina voličov. Títo voliči rozhodli, že do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce bol za rodičov zvolený zástupca:
    1.    Natália Buranová


     

    [14.05.2023]

    Zasadnutie rady školy

    Vážení rodičia.

    dovoľujeme si vás informovať, že dňa 24.mája 2023 o 17:00 sa uskutoční zasadnutie Rady školy. 

    Program zasadnutia RŠ 24.5.2023:

    1. Schválenie nového Štatútu Rady školy 

    2. Vyhodnotenie prieskumov spokojnosti s kvalitou stravy v ŠJ. Vyhodnotenie bolo urobené na základe dvoch prieskumov, jeden bol realizovaný medzi žiakmi ZŠ, druhého prieskumu sa mali možnosť zúčastniť rodičia, pedagógovia, obyvatelia Rusoviec...

    3. Pripravenosť školy a materskej školy na nový školský rok (nová budova školy a školskej jedálne, zápis detí do MŠ a ZŠ, zabezpečenie pedagógov, zvýšené náklady na energie ...)

    4. Rôzne

    S pozdravom
    Katarína Michaliaková
    Predseda Rady školy

    ---

     

    [13.02.2023]

    Vážení rodičia.

    Minulý týždeň bol na stránke školy zverejnený oznam o zasadnutí Rady školy. Týmto by som vás chcela informovať, že ide o Mimoriadne zasadnutie Rady školy, čo v pôvodnom ozname uverejnené nebolo, za čo sa ospravedlňujem.

    Dôvodom zvolania mimoriadneho zasadnutia RŠ je obsah, resp. bod č. 2 programu, ktorý je mimoriadne aktuálny.

    Program zasadnutia rady školy dňa 15.2.2023 o 17.00 h. v priestoroch školy:

    1.     Privítanie nových členov RŠ
    2.     Prejednanie návrhu na zvýšenie poplatkov za ŠKD a ŠJ v ZŠ s MŠ v Rusovciach.
    3.     Rôzne

    S pozdravom
    Katarína Michaliaková
    Predseda rady školy


    [10.02.2023]

    Vážení rodičia dovoľujeme si vás informovať o zasadnutí Rady školy, ktoré sa uskutoční 15. februára o 17. hodine v budove školy.


     

    [27.10.2022]

    Vážení  rodičia,  

    Zverejňujeme stanovisko zo zasadnutia rady školy , ktoré sa konalo dňa 26. októbra 2022.

    Toto stanovisko  sa týka bodu rôzne č. 6, pod ktorým bola prerokovaná na  rade školy téma ohľadne stravovania v školskej jedálni. Ďalej sa prerokovávali   informácie, ktoré boli v danej chvíli adresované p. starostke  L. Tulekovej  Henčelovej  a p. riaditeľovi  R. Kunstovi,  od dočasného zabezpečovateľa stravy  v termíne od 18.10. do 21.10.2022 z dôvodu ochorenia personálu kuchyne.

     

    Rada školy sa k tomuto bodu zhodla na  nasledovnom:

    1. Táto téma sa výlučne týka zriaďovateľa a na druhej strane riaditeľa ZŠ S MŠ a nepatrí do kompetencií  rady školy.  Napriek tomu, nám členom RŠ , ako aj rodičom detí, ktoré navštevujú ZŠ s MŠ Bratislava – Rusovce záleží na kvalite a správnom dodržaní  všetkých postupov v školskej jedálni pri príprave stravy, sme sa rozhodli, že zaradíme tento bod do diskusie zasadnutia rady školy
    2. Máme za to, že informácie uvedené v predmetnej korešpondencii resp. správe od dočasného dodávateľa stravy, ktorý pripravoval stravu v školskej kuchyni, boli vážnym obvinením druhej strany, t.j. personálu školskej kuchyne, ktorý v tom čase nebol prítomný na pracovisku z dôvodu PN.
    3. Tieto vážne obvinenia personálu školskej jedálne boli uverejnené aj na facebookovej stránke ZŠ s MŠ bez súhlasu zainteresovaných strán.
    4. Zamestnanci školskej jedálne tak absolútne nedostali priestor na svoju obhajobu, obranu, vysvetlenie.
    5. Osoba, ktorá na facebookovej stránke tieto informácie zverejnila, nemala tieto skutočnosti overené. Zverejnenie týchto informácií bez súhlasu všetkých strán, ktorých sa táto korešpondencia týkala, sú zároveň v rozpore so zákonom 138/2019 /zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch /
    6. Rada školy , preto požiadala p. riaditeľa ZŠ s MŠ p. Kunsta, aby celú situáciu prešetril, aby k celému prešetreniu boli prizvané všetky dotknuté strany, hlavne vedúca ŠJ a ostatní zamestnanci školskej jedálne ZŠ s MŠ Rusovce.   
    7. Zároveň sme ako rada školy požiadali členku rady školy p. Katarínu Zjavkovú, ktorá uverejnila spomínanú správu na facebookovej  stránke ZŠ s MŠ Rusovce, aby k predchádzajúcemu príspevku podala stanovisko s vysvetlením, že tieto informácie, ktoré zverejnila boli neoverené a ničím nepodložené, čím sa dopustila ohovárania a poškodila tým zamestnancov školskej jedálne. 
    8. Taktiež Rada školy vníma opakované nekompetentné zasahovanie zo strany zriaďovateľa – p. starostkou L. Tulekovou Henčelovou, ktorá tiež uverejnila spomínanú správu na facebookovej stránke MČ Rusovce , bez súhlasu všetkých strán, ktorých sa táto korešpondencia týkala, okrem iného ako aj poškodzovanie dobrého mena svojej vlastnej školy.

    [26.10.2022]

    Vážení rodičia,
    Dovoľujem si Vás informovať, že zasadnutie rady školy, ktoré sa uskutoční dňa 26.10.2022 je neverejné.
    S pozdravom
    Iveta Neštráková
    podpredseda rady školy pri ZŠ a MŠ Bratislava - Rusovce


    [21.10.2022]

    Vážení rodičia,
    Dovoľujem si Vás informovať o zasadnutí rady školy, ktoré sa uskutoční dňa 26.10.2022 /streda/ o 17,00 hod. v priestoroch budovy Základnej školy, Bratislava -Rusovce.

    Program:
    1. Otvorenie
    2. Voľba predsedu RŠ pri ZŠ s MŠ Bratislava – Rusovce
    3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ s MŠ Bratislava - Rusovce za školský rok 2021/2022
    4. Oboznámenie so školským poriadkom účinným od 1.9.2022
    5. Výročná správa o činnosti RŠ pri ZŠ s MŠ Bratislava – Rusovce v školskom roku 2021/2022
    6. Rôzne
    7. Záver

    S pozdravom
    Iveta Neštráková
    podpredseda rady školy pri ZŠ a MŠ Bratislava - Rusovce

     


    [9.6.2022]

    Pozdravujem vás kolegovia a kolegyne z Rady školy a mili rodičia

    preposielam program na zasadnutie rady školy, ktoré body navrhujem prejednávať:

    1. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2022/2023  v Základnej škole s materskou školou Vývojová 228  Bratislava – Rusovce v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Rusovce
    2. Záverečný účet  Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce za rok 2021
    3. Nedostatočné Kapacity pre prijímanie žiakov do 1. ročníky pre školský rok 2022/2023 a vplyv na výchovno-vzdelávaciu činnosť pre žiakov v ZŠ
    4. Informácia k príspevku na FB od p. Janette Michlík Litvová a odozva zo stretnutia s vedením školy a škôlky k danej veci aj s autorkou príspevku
    5. bod Rôzne

    Stretnutie Rady školy navrhujem na termín 15 jún 2022 od 18.00hod v priestoroch školy.

    Verím, že sa nám podarí stretnúť v zložení celej rady nakoľko sa jedná o obsahovo podstatné body na prerokovanie.

    Ing. Heister Slavomír

    Predseda rady školy za ZŠ a MŠ Bratislava - Rusovce

     


    [31.3.2022]

    Návrh na zvolanie rady školy ktorá sa bude konať dňa 06.04. 2022 o 17,00 hod., v priestoroch školy
    Body programu :
    - informácie od riaditeľa -  zápis detí do 1. ročníka ZŠ
    - informácie od riaditeľa - zápis detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ
    - informácie od riaditeĽa  - aktualizácia v školskej legislatíve
    - zmena počtu oddelení v ŠKD k 1.9. 2022 a počtu zamestnancov v ŠKD a ŠJ a K
    - informácia od riaditeľa - výsledok hodnotenia dotazníka o kultúre a klíme na našej škole
    - bod rôzne


    [31.1.2022]

    Pozdravujem rodičov a priateľov školy

    Na termín 03 február 2022 je zvolané mimoriadne zasadnutie rady školy, na témy dole uvedené, pokiaľ tieto pri zahájení členovia odsúhlasia.
    Zasadnutie bude vykonané formou videokonferencie.

    Navrhované body:

    1) vypočuť si informáciu od riaditeľa o riešení "fyzických trestov od učiteľov" tj. či sa skutočnosti aj potvrdili a ak áno, aké sú prijaté opatrenia

    2) vypočuť si informáciu od riaditeľa o avizovanom zahájení prác na oprave jedálne a budovaní nadstavby

    3) vypočuť si informáciu od riaditeľa o "personálnej kríze v kuchyni" a aké je navrhované riešenie

    4) vypočuť si informáciu od riaditeľa, aké sú výsledky hodnotenia žiakov /či sa stav zlepšuje, stagnuje nebodaj zhoršuje/

    5) vypočuť si informáciu od riaditeľa o čerpaní a stave fondu Občianskeho združenia

    6) vypočuť si informáciu od riaditeľa o Odpočte úloh z prezentácie pri voľbe riaditeľa za minulé obdobie

    7) bod rôzne od rodičov alebo členov rady


    [20.9.2021] -

    Z dôvodu zmeny aktuálnej covid situácie viď.: vyhláška 241/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR, sa rada školy v súčinnosti so zriaďovateľom dohodli na zmene miesta a podmienok účasti pri výberovom konaní 22.09.2021.
    - na základe zvýšeného záujmu verejnosti je zmena miesta v kultúrny dom
    - účasť maximálne 75 osôb, ale vrátane komisie, kandidátov a servisné zabezpečenie, čo je kapacita pre verejnosť 55 osôb
    - režim podujatia sa bude riadiť podľa opatrení OTP  
    - rada školy pri dnešnom stretnutí 20.09.2021 dohodla formuláciu otázok na kandidátov, ktoré budú slúžiť ako podporná orientácia pre hodnotenie kandidátov a výber /tieto otázky vznikli na podnet rodičov, občanov a členov rady/, pokiaľ ale bude záujem verejnosti a rodičov o doplňujúce otázky, tak toto bude možné pri čase, ktorý rada vyčlení pre verejnosť v rozmedzí 15 až 20 min na každého kandidáta

    Tešíme sa na vašu účasť a hlavne na podnetné a dôležité otázky, ktoré naša ZŠ a MŠ potrebujú urgentne riešiť.

     


    [15.9.2021] - Voľba riaditeľa

    Mili rodičia a priatelia ZŠ a MŠ Rusovce tak ako sme vam pred časom avizovali, blíži sa deň 22sept. 2021, kedy Rada školy vykoná nové výberové kolo na pozíciu riaditeľa našej školy a škôlky.Slubili sme vam, že bude opätovne za účasti verejnosti, zdá sa že záujem prejavili aj Transparency International a Slovenská komora učiteľov.Je možné sa oboznámiť, kto sú kandidáti, ich životopis a koncepcie nájdete na stránke “mestská časť Rusovce”

    Pripadne otázky na kandidatov si môžete pripraviť a pri verejnom vypočutí na kandidáta aj smerovať. Poprosime ale vecne, konkrétne a bez útokov na kandidatov.

    Samotný akt výberu - vypocutia bude od 17.00hod v priestoroch Hasičskej zbrojnice oproti pošte v Rusovciach.

    Tesime sa na váš záujem a podporu.


    [23.8.2021] -

    Vážená pani starostka, Milí kolegovia z rady školy, rodičia a priatelia ZŠ a MŚ Rusovce

    Vzhľadom na stav, že sa nám blíži začiatok školského roka 2021/2022 a je potrebné riešiť veľmi dôležité body viď. program mimoriadneho zasadnutia rady školy.
    Rád by som vás pozval na toto stretnutie plánované na 26 august 2021 od 17.30hod v sále Miestneho úradu, konané verejne vzhľadom na požiadavku verejnosti.
    Pripomínam, že rada sa stretne už od 17.00hod aby odsúhlasila plánovaný program a verejné zasadnutie rady školy.  
    Plánovaný program:
    1/ otvorenie zasadnutia rady školy
    2/ hlasovanie rady o spôsobe zasadnutia rady verejné resp. neverejné
    3/ zahájenie nového školského roka, jeho zabezpečenie
    4/ dočasné poverenie do pozície riaditeľa školy, jeho prínos a reálna pomoc  
    5/ spôsob zabezpečenia stravy pre nový školský rok
    6/ rôzne - prípadné námety
    7/ záver


    [13.7.2021] -

    Vážení rodičia, priatelia Základnej školy a Materskej školy v Rusovciach

    My rada školy máme za to, že by bolo vhodné sa vyjadriť k posledným udalostiam, ktoré sa udiali od dňa voľby riaditeľa.
    Dňa 08 júla 2021 bol rade doručený list od zriaďovateľa vo veci, nesúhlas s vymenovaním navrhovaného kandidáta pán Kunst do funkcie riaditeľa ZŠ a MŠ Rusovce.
    V prvom rade chceme pripomenúť, že samotná voľba bola vykonaná v zmysle platných zákonov o čom svedčí aj samotná zápisnica komisie z predmetnej voľby a nebolo nič, pripomíname, nič porušené, čo by zadávalo dôvod na neregulárny priebeh a spochybňovanie právoplatnosti zvolenia resp. odporúčania volebnej komisie menovať stávajúceho riaditeľa na ďalšie funkčné obdobie.
    Pokiaľ by bolo čokoľvek v procese voľby porušené, tak nepochybujeme o okamžitej reakcii a úkonoch, kde by toto bolo riešené, snáď aj podaním trestného oznámenia na porušenie volieb. Nič také sa nestalo a preto je to znakom regulárnosti procesu volieb. Snažíme sa pochopiť odporcov, čo ich vedie k ich postojom. Boli prítomní na verejnom vypočutí a mali možnosť porovnať prezentované nie len vízie uchádzačov, ale aj ich zhodnotenie dosiahnutých pracovných úspechov vo svojej profesionálnej praxi aj vo forme porovnania CV.
    Predmetom výberu bolo obsadiť pozíciu riaditeľa /manažéra/. Preto aj komisia pri svojom výbere veľmi dôsledne porovnávala odborné a morálne schopnosti ako aj schopnosti priniesť do školy ekonomické benefity či sponzorské financie.
    Berieme na vedomie právo zriaďovateľa na nesúhlas s navrhovaným vymenovaním. Ale nemôžeme súhlasiť s použitou argumentáciou.
    1/ potrebu preskúmať skutočnosti vo vzťahu k §3 odst. 1 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
    - ak sú alebo boli v tejto oblasti nejasnosti či pochybnosti na strane zriaďovateľa, tak by nás zaujímalo, prečo toto nepreskúmaval zriaďovateľ v priebehu pracovného vzťahu s pánom riaditeľom?

    2/ rodičia cez petíciu žiadajú, aby sa výberové konanie na riaditeľa školy uskutočnilo opakovane, aby sa pripravilo a „prebehlo“ maximálne transparentne, profesionálne a moderne, s možnosťou prizvať širokú verejnosť i online formou.
    - tu sa rada musí razantne ohradiť, nakoľko pôvodne bola uvažovaná voľba v zmysle zákona bez verejnosti. Keď že vznikal určitý záujem časti verejnosti o voľbu, po prehodnotení nášho postoja sme plánovali aj vzhľadom na doznievajúce covid opatrenia, použiť formu live stream, kde rada pripravovala možnosť pre verejnosť sledovať tento proces. Nakoľko pani starostka si ale dala podmienku, že pokiaľ nebude voľba verejná, tak žiadneho víťaza z takejto voľby neuzná. Po určitom napätí v rade, že nás pani starostka nemá čo podmieňovať, preto že rada bola riadne zvolená rodičmi, ktorí rade dali mandát aby v zmysle Štatútu rady školy zrealizovali výberové konanie na riaditeľa školy. A je výhradnou zákonnou normou dané, že o forme výberu sa rozhodujú členovia rady. A rada je povinná dodržiavať zákonné normy. Nakoniec rada prijala kompromis a pristúpila na verejné vypočutie. Časový limit cca 2 hodiny na výberové konanie vznikol z dôvodu, že zriaďovateľ stanovil čas zahájenia na 14.00 hod a jeden z členov komisie, zástupca Okresného úradu podmienil svoju účasť ukončením do 16.00 hod. Pre transparentnosť, otvorenosť vykonala rada maximum úsilia a nadštandardný prístup. Že neuspel kandidát, ako bola pravdepodobne predstava zástupcov petície nebolo spôsobené ničím iným len tým, že členovia komisie vyhodnotili odprezentované schopnosti a možnosti kandidátov a tak pomerom 8 : 2 rozhodla komisia v prospech stávajúceho riaditeľa.

    3/ Zriaďovateľ má za to, že výberové konanie na pozíciu riaditeľa základnej školy s materskou školou má vychádzať zo záväzkov vlády SR zverejnených v programovom vyhlásení, kde sa „jasne“ uvádza : „Vláda SR presadí verejné vypočutia a ich zverejnenie na webovom sídle orgánu samosprávy pre kandidátov na riaditeľov škôl, ...“
    - k tomuto bodu je treba pripomenúť, že vyhlásenie Vlády SR nie je zákonná norma! My ako rada školy sa môžeme riadiť výlučne len v zmysle platných zákonov, nie vyhlásení a úvah akéhokoľvek iného orgánu bez opory v zákonoch.
    Rada školy si je vedomá, že pravdepodobne dôjde k novej voľbe. A nebráni sa jej, nakoľko nemá iný priestor a kľudne opäť za účasti verejnosti či aj Transparency International Slovensko.
    Ale zdôrazňujeme, že tak ako v prvej voľbe, tak aj v druhej voľbe bude rada striktne dodržiavať zákonné normy a pri hodnotení bude dbať maximálne na odborné a morálne kritériá uchádzačov a nie podliehať neprimeranému tlaku a ovplyvňovaniu.

    V Bratislave 12 júla 2021

    Rada školy
    ZŠ a MŠ Vývojová ul.
    Bratislava - Rusovce


    [10.6.2021] - Mili rodičia a priaznivci našej ZŠ a MŠ.

    Dňa 8.6.2021 bolo vykonané výberové konanie formou verejného vypočutia aj za účasti pani z Okresného úradu a Školskej inšpekcie ktoré dohliadali na regulárnosť.
    Kandidáti boli dvaja:
    - pán Alexander Jakubčo
    - pán Rastislav Kunst
    Po tajnom hlasovaní bolo vykonané sčítanie hlasov s výsledkom 2 hlasy pre p. Jakubčo a 8 hlasov pre p. Kunst.
    Komisia následne overila zápisnicu a podala pani starostke návrh na menovanie víťaza p, Kunsta za riaditeľa školy. Rada školy veríme, že aj za pomocí vás verejnosti sa nám podarí vyvinúť potrebný tlak na pozadovane skvalitnenie vzdelávania v našej ZŠ a MŠ, že prístup k návrhom bude pragmaticky a vždy po kultivovanej diskusii na stretnutiach rady, kde vás radi uvítame a nie v komentoch na FB.

    S úctou
    Predseda rady školy
    Heister Slavomir


    [24.02.2020] - Informácia o vyhodnotení pripomienkového konania k materiálu „Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rusovce č. 01/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2019 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce“


    [24.02.2020] - Pripomienky k zverejnenému návrhu VZN č. 01/2019


    Vážení rodičia,

    v zmysle uznesenia Rady školy pri Rady školy ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava – Rusovce (ďalej len „rada školy“) zo dňa 24. 09. 2019 bol podaný podnet na Okresnú prokuratúru Bratislava V. na preskúmanie zákonnosti VZN č. 1/2019 mestskej časti Bratislava – Rusovce o výške príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Rusovce.

    Dňa 05. 12. 2019 bolo rade školy doručené upovedomenie prokuratúry o vybavení.   

    V prílohe Vám zasielam list, v ktorom sa potvrdilo požadované právo rodičov a zastupujúcej rady školy. Dňa 03. 12. 2019 bol podaný protest prokurátora proti ustanoveniu čl. 4 ods. 1 VZN č. 1/2019, ktoré prokurátor navrhuje zmeniť tak, aby bol v súlade so zákonom.

    Rada školy v zmysle uznesenia zo dňa 24. 09. 2019 podala podnet aj Verejnému ochrancovi práv, odpoveď nám bude doručená v najbližších dňoch.

    Odpoved_-prokuratura.pdf

    Výsledok vybavenia podnetu - Kancelária verejného ochrancu práv.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Slovakia
   • 31781845
   • PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Helena Sekaninová e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie