• Aktuálne informácie:

    [13.7.2021] -

    Vážení rodičia, priatelia Základnej školy a Materskej školy v Rusovciach

    My rada školy máme za to, že by bolo vhodné sa vyjadriť k posledným udalostiam, ktoré sa udiali od dňa voľby riaditeľa.
    Dňa 08 júla 2021 bol rade doručený list od zriaďovateľa vo veci, nesúhlas s vymenovaním navrhovaného kandidáta pán Kunst do funkcie riaditeľa ZŠ a MŠ Rusovce.
    V prvom rade chceme pripomenúť, že samotná voľba bola vykonaná v zmysle platných zákonov o čom svedčí aj samotná zápisnica komisie z predmetnej voľby a nebolo nič, pripomíname, nič porušené, čo by zadávalo dôvod na neregulárny priebeh a spochybňovanie právoplatnosti zvolenia resp. odporúčania volebnej komisie menovať stávajúceho riaditeľa na ďalšie funkčné obdobie.
    Pokiaľ by bolo čokoľvek v procese voľby porušené, tak nepochybujeme o okamžitej reakcii a úkonoch, kde by toto bolo riešené, snáď aj podaním trestného oznámenia na porušenie volieb. Nič také sa nestalo a preto je to znakom regulárnosti procesu volieb. Snažíme sa pochopiť odporcov, čo ich vedie k ich postojom. Boli prítomní na verejnom vypočutí a mali možnosť porovnať prezentované nie len vízie uchádzačov, ale aj ich zhodnotenie dosiahnutých pracovných úspechov vo svojej profesionálnej praxi aj vo forme porovnania CV.
    Predmetom výberu bolo obsadiť pozíciu riaditeľa /manažéra/. Preto aj komisia pri svojom výbere veľmi dôsledne porovnávala odborné a morálne schopnosti ako aj schopnosti priniesť do školy ekonomické benefity či sponzorské financie.
    Berieme na vedomie právo zriaďovateľa na nesúhlas s navrhovaným vymenovaním. Ale nemôžeme súhlasiť s použitou argumentáciou.
    1/ potrebu preskúmať skutočnosti vo vzťahu k §3 odst. 1 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
    - ak sú alebo boli v tejto oblasti nejasnosti či pochybnosti na strane zriaďovateľa, tak by nás zaujímalo, prečo toto nepreskúmaval zriaďovateľ v priebehu pracovného vzťahu s pánom riaditeľom?

    2/ rodičia cez petíciu žiadajú, aby sa výberové konanie na riaditeľa školy uskutočnilo opakovane, aby sa pripravilo a „prebehlo“ maximálne transparentne, profesionálne a moderne, s možnosťou prizvať širokú verejnosť i online formou.
    - tu sa rada musí razantne ohradiť, nakoľko pôvodne bola uvažovaná voľba v zmysle zákona bez verejnosti. Keď že vznikal určitý záujem časti verejnosti o voľbu, po prehodnotení nášho postoja sme plánovali aj vzhľadom na doznievajúce covid opatrenia, použiť formu live stream, kde rada pripravovala možnosť pre verejnosť sledovať tento proces. Nakoľko pani starostka si ale dala podmienku, že pokiaľ nebude voľba verejná, tak žiadneho víťaza z takejto voľby neuzná. Po určitom napätí v rade, že nás pani starostka nemá čo podmieňovať, preto že rada bola riadne zvolená rodičmi, ktorí rade dali mandát aby v zmysle Štatútu rady školy zrealizovali výberové konanie na riaditeľa školy. A je výhradnou zákonnou normou dané, že o forme výberu sa rozhodujú členovia rady. A rada je povinná dodržiavať zákonné normy. Nakoniec rada prijala kompromis a pristúpila na verejné vypočutie. Časový limit cca 2 hodiny na výberové konanie vznikol z dôvodu, že zriaďovateľ stanovil čas zahájenia na 14.00 hod a jeden z členov komisie, zástupca Okresného úradu podmienil svoju účasť ukončením do 16.00 hod. Pre transparentnosť, otvorenosť vykonala rada maximum úsilia a nadštandardný prístup. Že neuspel kandidát, ako bola pravdepodobne predstava zástupcov petície nebolo spôsobené ničím iným len tým, že členovia komisie vyhodnotili odprezentované schopnosti a možnosti kandidátov a tak pomerom 8 : 2 rozhodla komisia v prospech stávajúceho riaditeľa.

    3/ Zriaďovateľ má za to, že výberové konanie na pozíciu riaditeľa základnej školy s materskou školou má vychádzať zo záväzkov vlády SR zverejnených v programovom vyhlásení, kde sa „jasne“ uvádza : „Vláda SR presadí verejné vypočutia a ich zverejnenie na webovom sídle orgánu samosprávy pre kandidátov na riaditeľov škôl, ...“
    - k tomuto bodu je treba pripomenúť, že vyhlásenie Vlády SR nie je zákonná norma! My ako rada školy sa môžeme riadiť výlučne len v zmysle platných zákonov, nie vyhlásení a úvah akéhokoľvek iného orgánu bez opory v zákonoch.
    Rada školy si je vedomá, že pravdepodobne dôjde k novej voľbe. A nebráni sa jej, nakoľko nemá iný priestor a kľudne opäť za účasti verejnosti či aj Transparency International Slovensko.
    Ale zdôrazňujeme, že tak ako v prvej voľbe, tak aj v druhej voľbe bude rada striktne dodržiavať zákonné normy a pri hodnotení bude dbať maximálne na odborné a morálne kritériá uchádzačov a nie podliehať neprimeranému tlaku a ovplyvňovaniu.

    V Bratislave 12 júla 2021

    Rada školy
    ZŠ a MŠ Vývojová ul.
    Bratislava - Rusovce


    [10.6.2021] - Mili rodičia a priaznivci našej ZŠ a MŠ.

    Dňa 8.6.2021 bolo vykonané výberové konanie formou verejného vypočutia aj za účasti pani z Okresného úradu a Školskej inšpekcie ktoré dohliadali na regulárnosť.
    Kandidáti boli dvaja:
    - pán Alexander Jakubčo
    - pán Rastislav Kunst
    Po tajnom hlasovaní bolo vykonané sčítanie hlasov s výsledkom 2 hlasy pre p. Jakubčo a 8 hlasov pre p. Kunst.
    Komisia následne overila zápisnicu a podala pani starostke návrh na menovanie víťaza p, Kunsta za riaditeľa školy. Rada školy veríme, že aj za pomocí vás verejnosti sa nám podarí vyvinúť potrebný tlak na pozadovane skvalitnenie vzdelávania v našej ZŠ a MŠ, že prístup k návrhom bude pragmaticky a vždy po kultivovanej diskusii na stretnutiach rady, kde vás radi uvítame a nie v komentoch na FB.

    S úctou
    Predseda rady školy
    Heister Slavomir


    [24.02.2020] - Informácia o vyhodnotení pripomienkového konania k materiálu „Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rusovce č. 01/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2019 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce“


    [24.02.2020] - Pripomienky k zverejnenému návrhu VZN č. 01/2019


    Vážení rodičia,

    v zmysle uznesenia Rady školy pri Rady školy ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava – Rusovce (ďalej len „rada školy“) zo dňa 24. 09. 2019 bol podaný podnet na Okresnú prokuratúru Bratislava V. na preskúmanie zákonnosti VZN č. 1/2019 mestskej časti Bratislava – Rusovce o výške príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Rusovce.

    Dňa 05. 12. 2019 bolo rade školy doručené upovedomenie prokuratúry o vybavení.   

    V prílohe Vám zasielam list, v ktorom sa potvrdilo požadované právo rodičov a zastupujúcej rady školy. Dňa 03. 12. 2019 bol podaný protest prokurátora proti ustanoveniu čl. 4 ods. 1 VZN č. 1/2019, ktoré prokurátor navrhuje zmeniť tak, aby bol v súlade so zákonom.

    Rada školy v zmysle uznesenia zo dňa 24. 09. 2019 podala podnet aj Verejnému ochrancovi práv, odpoveď nám bude doručená v najbližších dňoch.

    Odpoved_-prokuratura.pdf

    Výsledok vybavenia podnetu - Kancelária verejného ochrancu práv.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
   • Tajomníčka : Iveta Urbanová Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
  • Prihlásenie