• Čím je naša škola výnimočná?

   1. V spolupráci s rodičmi sa snažíme vytvárať deťom rodinné prostredie.
   2. Každé dieťa berieme ako osobnosť, ktoré je v niečom výnimočné.
   3. Poskytujeme školský vzdelávací program doplnený o:
    • vyučovanie anglického jazyka od prvého ročníka,
    • rozšírené vyučovanie Telesnej výchovy a športu o vyučovaciu hodinu tenisu v 1., 2. a treťom ročníku,
    • od siedmeho ročníka vyučovanie dvoch cudzích jazykov, okrem anglického jazyka je pridaný nemecký jazyk,
    • Rannú komunitu – program zameraný na koncentráciu na vyučovaní, priestorovú predstavivosť, vzťahy medzi rovesníkmi, klímu triedy, dýchacie cvičenia, cvičenia na chrbticu...
    • poskytovanie starostlivosti žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
    • realizovanie projektov počas školského roka:
     • Bezpečnosť na cestách a železnici, prvá pomoc
     • Čítame s Osmijankom
     • Čitateľský oriešok
     • S OLO v ZOO
     • Olománia – odpadla nám hodina
     • Imatrikulácia prvákov
     • Vianočné dielne
     • Noc v knižnici
     • Mikuláš pre deti
     • Testovanie piatakov
     • Monitor – IX. ročník
     • Deň detí s Artlandiou
     • Športový deň s rodičmi
    • realizovanie tematického vyučovania (zahrnutie finančnej, čitateľskej, počítačovej a environmentálnej gramotnosti):
      • Deň jablka
      • Deň vody
      • Deň Zeme
   4. Snažíme sa individuálne pristupovať ku každému dieťaťu a pracovať s ním tak, aby nadobúdalo zručnosti, vedomosti, schopnosti, a tak sa rozvíjala celá jeho osobnosť.
   5. Stabilizovaný pedagogický kolektív.
   6. Škola disponuje: dvomi učebňami informatiky, jazykovou učebňou, špeciálnou učebňou na techniku, zrekonštruovanou telocvičňou, všetky triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami a čiastočne novým nábytkom, neustále zveľaďujeme triedy a pripravujeme rekonštrukcie ďalších odborných učební, zveľaďujeme areál školy, revitalizujeme zeleň.
   7. Kvalitná a príkladná spolupráca s rodičmi , zúčastňujeme sa školských a mimoškolských aktivít a poskytujeme služby:
   • ŠKD, práca s deťmi nadväzuje na vyučovanie, projekty a iné aktivity školy:
    • Letný tábor,
    • Deň detí
    • Hry v prírode
    • Pexesiáda – Poznám peniaze?
    • Milionár – finančná gramotnosť
    • Babka a dedko sú mi všetko
    • Plody a dary jesene
    • Olympiáda pre prvákov
    • Fašiangy – karneval
    • Šarkaniáda
    • Pohybové hry – pravidelne každú stredu
   • pestré záujmové aktivity:
    • Hokejbal, vybíjaná
    • Atletický krúžok
    • Loptové hry
    • Malí redaktori
    • Tanečný krúžok
    • Futsal, futbal
    • Žiacky parlament
    • Robotika
    • Príprava na Testovanie piatakov už v štvrtom ročníku
    • Príprava na Testovanie deviatakov

   8. Účasť a úspechy našich žiakov  v rôznych súťažiach a olympiádach :

    • Hokejbal
    • Vybíjaná
    • Futbal
    • Mikulášska Petržalka
    • Školský pohár Gerulata
    • Maksík
    • Matematický klokan
    • Pytagoriáda
    • Všetkovedko
    • Šaliansky Maťko
    • Hviezdoslavov Kubín
    • Slávik
    • výtvarné a literárne súťaže
    • olympiády…
    • výstavy
    • výchovné koncerty
    • bábkové divadlá
    • prednášky pre žiakov II. stupňa
    • kurz plávania
    • kurz korčuľovania
    • environmentálne aktivity
    • zber papiera
    • zber bateriek
    • revitalizácia zelene v okolí školy

    

   9.   Spolupráca so:

   • Základnou umeleckou školou,
   • Centrom voľného času,
   • Súkromnou základnou umeleckou  školou,
   • Benitim o.z.,
   • s príslušníkmi polície,
   • CPPPaP, atď.

    

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava
   • +421 x 62859124
    0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
    Slovakia
   • 31781845
   • PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst
    riaditeľ školy
    zsrusovce@zsrusovce.sk
    +421 911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská
    02/62859124
    0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová
    diana.petrovicova@zsrusovce.sk
    tel.: 02/62 859 301
    +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Helena Sekaninová
    e-mail: jedalen@zsrusovce.sk
    mobil:+421 0911 236 681
    Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00
    Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Zuzana Nováková
    Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod.
    Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod.
    Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod.
    Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod.
    Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová
    jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk
    02/62859124
    +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová
    predsedníčka ZO OZ
    e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie