• Školský vzdelávací program:

   • od 1. ročníka vyučovanie anglického jazyka,
   • rozšírené vyučovanie Telesnej výchovy a športu o vyučovaciu hodinu tenisu v 1., 2., a 3. ročníku,
   • od siedmeho ročníka dva vyučovacie jazyky:
    • anglický a nemecký jazyk,
    • anglický a ruský jazyk,
   • v 1. a 2. ročníku (štvrťročne) projektové vyučovanie Cestujeme z rozprávky do rozprávky za účasti rodičov na celom vyučovaní (4 vyučovacie hodiny),autor projektového vyučovania: PaedDr. Beáta Valkovičová
   • v 1. a 2. ročníku Ranná komunita – program zameraný na koncentráciu na vyučovaní, priestorovú predstavivosť, vzťahy medzi rovesníkmi, klímu triedy,...
   • poskytovanie starostlivosti žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
   • špeciálny pedagóg sa systematicky venuje deťom počas celého školského roka.

    

   Tematické vyučovanie – zahrnutie finančnej, čitateľskej, počítačovej a environmentálnej gramotnosti:

   • Deň jablka,
   • Deň vody,
   • Deň Zeme,
   • Noc v knižnici.

    

   Projekty:

   • Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a so zdravotným znevýhodnením
   • Bezpečnosť na cestách a železnici, prvá pomoc
   • národný projekt: Záchrana som ja
   • Cestujeme z rozprávky do rozprávky
   • Čítame s Osmijankom
   • Čitateľský oriešok
   • Nimbus 2000
   • S OLO v ZOO
   • Olománia – odpadla nám hodina
   • Historia Magistra Vitae
   • Imatrikulácia prvákov
   • Vianočné dielne
   • Noc v knižnici
   • Mikuláš pre deti
   • Testovanie piatakov
   • Monitor – IX. Ročník
   • Deň detí s Artlandiou
   • Športový deň s rodičmi

   Súťaže a iné aktivity:

   • Hokejbal
   • Vybíjaná
   • Futbal
   • Mikulášska Petržalka
   • Školský pohár Gerulata
   • Maksík
   • Matematický klokan
   • Pytagoriáda
   • Maksík
   • Všetkovedko
   • Šaliansky Maťko
   • Hviezdoslavov Kubín
   • výtvarné súťaže
   • olympiády
   • exkurzie
   • výstavy
   • výchovné koncerty
   • bábkové divadlá
   • prednášky pre žiakov II. stupňa
   • kurz plávania
   • environmentálne aktivity
   • zber papiera
   • zber bateriek
   • revitalizácia zelene v okolí školy


   Školský klub detí:

   Práca s deťmi nadväzuje na vyučovanie, projekty a iné aktivity školy.

   • Pohybové hry – pravidelne každú stredu
   • Šarkaniáda
   • Fašiangy – karneval
   • Olympiáda pre prvákov
   • Plody a dary jesene
   • Babka a dedko sú mi všetko
   • Milionár – finančná gramotnosť
   • Pexesiáda – Poznám peniaze?
   • Hry v prírode
   • Deň detí


   Záujmová činnosť:

   • Šachový krúžok
   • Hokejbal, vybíjaná
   • Atletický krúžok
   • Loptové hry
   • Malí redaktori
   • Tanečný krúžok
   • Stolný tenis
   • Futsal, futbal
   • Žiacky parlament
   • Robotika
   • Príprava na Testovanie deviatakov

   Spolupráca:

   • Základná umelecká škola
   • Centrum voľného času
   • Súkromná základná škola
   • Benitim
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
   • Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
  • Prihlásenie