• ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM

    • Školský špeciálny pedagóg
    • Školský psychológ
    • Výchovný poradca
    • Školský logopéd

     

    Školský špeciálny pedagóg:

    Meno: Mgr. Mária Iglarčíková

    Kontakt: maria.iglarcikova@zsrusovce.sk

    Konzultačné hodiny: po dohode mailom, alebo cez Edupage

    Činnosti:

    • Vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálno-pedagogickej intervencie (depistáž, preventívne aktivity so žiakmi)
    • Poskytuje systematickú starostlivosť o žiakov so ŠVVP zameranú najmä na rozvíjanie školských zručností a oslabených funkcií žiakov (technika čítania, porozumenie čítanému textu, rozvoj slovnej zásoby, jemnej motoriky a grafomotoriky, písomný prejav, pravopis, rozvoj sluchového a zrakového vnímania, priestorovej orientácie, pozornosti, rozvoj číselných predstáv a základných matematických operácií...)
    • Realizuje diagnostiku zameranú na odhalenie oslabených čiastkových funkcií žiaka s následným nastavením tréningového programu
    • Koordinuje proces začleňovania žiakov do školskej integrácie
    • Poskytuje odborné poradenstvo a konzultácie ostatným pedagógom, ako aj rodičom žiaka
    • Spolupracuje so všetkými členmi podporného tímu (so školským psychológom, výchovným poradcom, školským logopédom ako aj pedagogivkými asistentami)
    • Spolupracuje s poradenskými inštitúciami
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Slovakia
   • 31781845
   • PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Helena Sekaninová e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie