• Rada školy

     • Z dôvodu zmeny aktuálnej covid situácie viď.: vyhláška 241/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR, sa rada školy v súčinnosti so zriaďovateľom dohodli na zmene miesta a podmienok účasti pri výberovom konaní 22.09.2021.

      - na základe zvýšeného záujmu verejnosti je zmena miesta v kultúrny dom 

      - účasť maximálne 75 osôb, ale vrátane komisie, kandidátov a servisné zabezpečenie, čo je kapacita pre verejnosť 55 osôb

      - režim podujatia sa bude riadiť podľa opatrení OTP  

      - rada školy pri dnešnom stretnutí 20.09.2021 dohodla formuláciu otázok na kandidátov, ktoré budú slúžiť ako podporná orientácia pre hodnotenie kandidátov a výber /tieto otázky vznikli na podnet rodičov, občanov a členov rady/, pokiaľ ale bude záujem verejnosti a rodičov o doplňujúce otázky, tak toto bude možné pri čase, ktorý rada vyčlení pre verejnosť v rozmedzí 15 až 20 min na každého kandidáta


      Tešíme sa na vašu účasť a hlavne na podnetné a dôležité otázky, ktoré naša ZŠ a MŠ potrebujú urgentne riešiť.


      s úctou

      --

      Ing. Heister Slavomír

      Predseda rady školy za ZŠ a MŠ Bratislava - Rusovce


      vyhlaska_241.pdf

     • Triedne aktívy on-line 23.9.2021

     • Vážení rodičia / vážení zákonní zástupcovia,

      vzhľadom na zaradenie okresu Bratislava do oranžového stupňa ostražitosti od 20.9.2021 sa triedne aktívy 23.9.2021 uskutočnia on-line formou.

      Podľa pravidiel covid automatu: hromadné podujatia sa organizujú v interiéri na 25% kapacity https://automat.gov.sk/bratislava

      Pani triedna učiteľka / p. triedny učiteľ oznámi zmenu formy triedneho aktívu rodičom. Čas začiatku aktívu o 16.30 h môže p. triedna učiteľka / p. triedny učiteľ  upraviť so súhlasom všetkých rodičov triedy. 

      Ďakujeme vám za pochopenie.

     • Projekt Rady Európy pre učiteľov

     • Projekt Rady Európy

      Rada Európy ponúka učiteľom základných škôl projekt tréningov z oblasti aplikácie kompetencií pre demokratickú kultúru vo výchove a vzdelávaní na základných školách. Ide o aplikáciu hodnôt ľudskej dôstojnosti a ľudských práv, hodnôt demokracie, spravodlivosti, slušnosti, rovnosti a právneho štátu do  výchovno-vzdelávacej praxe v základnej škole.

      Požiadavky pre záujemcov z radov učiteľov:

      • najmenej päť rokov praxe v základnej škole s dôrazom na oblasť medzikultúrneho vzdelávania / výchovy k demokracii a ľudským právam alebo občianskej výchovy;
      • skúsenosť s tvorbou školského vzdelávacieho programu je výhodou;
      • motivácia ďalej implementovať kompetencie pre demokratickú kultúru v škole a v miestnom kontexte;
      • komunikatívne ovládanie angličtiny (B1/B2).

      Vybraní záujemcovia budú mať zabezpečenú bezplatnú prípravu a tréningy Radou Európy.

      Záujemcovia zašlú svoj životopis (vo forme europass) na adresu: zsrusovce@zsrusovce.sk v termíne do 19. septembra 2021.

     • Projekt rozvoja odborného rastu učiteľov

     • V piatok 10. septembra 2021 sa uskutočnilo za účasti nášho zriaďovateľa starostky mestskej časti Bratislava-Rusovce Lucie Tulekovej Henčelovej, Ľudovíta Hajduka, povereného vedením školy rokovanie popredných osobností a odborníkov z oblasti komunikačno-prezentačných zručností na tému rozvoja odborného rastu učiteľov základnej školy. Autori a lektori projektu prof. Božidara Turzonovová, doc. Eva Chudinová a Dr. Jozef Bohunický ponúkli škole projekt overený na vyše dvadsiatich základných školách Slovenska, zameraný na výber a spracovanie informácií, tvorivé metódy úspešnej prezentácie, skupinovú komunikáciu a argumentáciu, na rozvoj spisovného jazykového prejavu, ako aj na komunikačnú kultúru v digitálnom priestore, orientovanie sa v mediálnom svete a identifikáciu dezinformácií a hoaxov prostredníctvom modelových situácií.

      „Cieľom tohto projektu odborného rastu učiteľov základnej školy je prostredníctvom praktických tréningov učiteľov základnej školy plne rozvinúť osobnostné kvality mladých ľudí, zvládanie efektívnej komunikácie, orientovanie sa vo svete informácií a médií, zlepšenie prezentačných zručností, ale aj osvojenie si zásad slušného správania sa a spoločenského protokolu“ , uviedol v rozhovore prof. Hajduk, poverený vedením školy.

      Projekt odborného rastu je naplánovaný na 12 mesiacov. Jeho realizácia bude prebiehať formou praktických tréningov pre učiteľov na zdokonalenie sa v troch základných zručnostiach - komunikačných, prezentačných a mediálnych. Záujemcovia o odborný rast z radov učiteľov základnej školy sa môžu prihlásiť e-mailom na: zsrusovce@zsrusovce.sk v termíne do 19. septembra 2021.

     • Ponuka krúžkov na školský rok 2021/22

     • Ponuka krúžkov prostredníctvom vzdelávacích poukazov na školský rok 2021/2022

      Ing. Mgr. Elenóra Sabelová
      piatok: Športové hry (1., 2. ročník), čas: 14.00 - 15.00 h, telocvičňa alebo multifunkčné ihrisko
      pondelok: Moja slovenčina (4. ročník), čas: 13.30 - 14.30 h

      Mgr. Ingid Voráčová
      pondelok: Malý matematik (4. ročník), čas: 13.30 - 14. 30 h

      Mgr. Tatiana Pravdová
      pondelok: Hravé čítanie (1. ročník), čas: 14.00 - 15.00 h

      Mgr. Simona Štofková
      utorok: Žiacky parlament (5.-9. ročník), čas: 13.45 - 15.15 h

      Mgr. Tomáš Kecskés
      utorok: Atletika (1.-2. ročník), čas : 14:00 - 15:00, miesto - telocvičňa, za priaznivého počasia vonku multifunkčné ihrisko
      štvrtok: Minihádzaná (3.-4. ročník), čas: 14:00 - 15: 00, miesto - telocvičňa, za priaznivého počasia vonku multifunkčné ihrisko
      pondelok: Futbal - Futsal (5.-9. ročník), čas: 14:00 - 15:00, miesto - telocvičňa, za priaznivého počasia vonku umelá tráva.

      Ponuka krúžkov sa môže aktualizovať, najneskôr do 23. septembra 2021.

     • Súťaž "Európsky deň jazykov 2021 - Jazyky okolo nás"

     • Zastúpenie Európskej komisie, Kancelária Generálneho riaditeľstva pre preklad a Štátny pedagogický ústav vyhlásili súťaž „Európsky deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás“. Do súťaže sa môžu zapojiť všetky základné školy.

      Pre základnú školu súťaž prebieha v týchto kategóriách: 

      1.    Výtvarná kategória – do tejto kategórie je možné prihlásiť ľubovoľný príspevok výtvarného charakteru, napr. maľba, koláž, komiks.

      2.    Literárna kategória – do tejto kategórie je možné prihlásiť ľubovoľný príspevok literárneho charakteru, napr.  esej, poviedka, báseň. Dĺžka príspevku nesmie presiahnuť 3 normostrany.

      3.    Audiovizuálna kategória – do tejto kategórie je možné prihlásiť ľubovoľný príspevok audiovizuálneho charakteru, napr. video, krátky animovaný film. Dĺžka príspevku nesmie presiahnuť 5 minút.

      V rámci týchto kategórií je súťaž vyhlásená osobitne pre aj cieľové skupiny: 1. stupeň základnej školy a 2. stupeň základnej školy (vrátane nižších ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom).

      Do súťaže je možné sa prihlásiť prostredníctvom on-line prihlasovacieho formulára.

      Termín prihlásenia sa je 15. október 2021 (vrátane).

      Zdroj, bližšie informácie nájdete na: https://www.statpedu.sk/sk/aktuality/novinky-main/vyhlasenie-sutaze-europsky-den-jazykov-2021-jazyky-okolo-nas.html

       

       

     • Oznam o antigénových testoch

     • Ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, ktorých rodičia prejavili záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Vzhľadom na veľké množstvo požiadaviek zo všetkých škôl Slovenska Vás budeme včas informovať o presnom dátume doručenia testov. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

     • Slávnostné otvorenie školského roka a imatrikulácia prvákov

     • Na multifunkčnom ihrisku základnej školy v Rusovciach sa učiteľom a takmer štyrom stovkám žiakov, vrátane prváčikov a ich rodičov najskôr prihovoril nový riaditeľ prof. Ľudovít Hajduk, poverený vedením školy. Vo svojom príhovore podčiarkol skutočnosť, že školský rok sa začína prezenčne a nie na diaľku, čo je nevyhnutné pre plnohodnotné vzdelávanie a výchovu detí.

      „Škola nie je len o učive, žiaci potrebujú osobný kontakt s učiteľom, spolužiakmi. Potrebujú komunikovať a socializovať sa“, uviedol okrem iného riaditeľ Ľ. Hajduk. Na slávnostnom otvorení školy tiež ostatní žiaci odobrali so svojimi učiteľmi do tried, viac ako štyridsať prváčikov s rodičmi čakala v slávnostne vyzdobenej telocvični školy „imatrikulácia“. Za nových žiakov školy  ich symbolickým mečom „pasovala“ starostka Rusoviec Lucia Tuleková Henčelová, ktorá vyjadrila nádej, že vyučovanie bude v tomto školskom roku prebiehať prezenčnou formou.

      Na otvorenie školského roka prišla do Rusoviec aj bývalá premiérka, prof. Iveta Radičová, ktorá ponúkla spoluprácu pri realizácii projektu tzv. “technickej škôlky“. Tento typ vzdelávania detí sa osvedčil vo viacerých materských školách a  v niektorých základných školách aj na Slovensku. Prínosom tejto metodiky technickej škôlky je nielen výchova k zručnostiam ale aj smerovanie k analytickému a kritickému mysleniu mladej generácie.

      Základnú školu s materskou školou v Rusovciach bude v tomto školskom roku navštevovať  spolu 505 detí, z toho 384 v škole a 121 v materskej škole. Aj tento rok sa potvrdzuje, že Rusovce budú musieť  v dohľadnom čase rozšíriť kapacitu základnej aj materskej školy, ktoré doslova  praskajú „vo švíkoch“.  Záujem rodičov o umiestnenie detí v tunajšej  škole a škôlke narastá. Ako uviedla starostka Lucia Tuleková Henčelová, tento rok museli odmietnuť prijať približne stovku detí z kapacitných dôvodov.

     • Úspech našej žiačky

     • Naša škola sa v júni tohto roku prvýkrát zapojila do celoslovenskejvýtvarnej súťaže „Indické bájky očami slovenských detí“.

      Do 7. ročníka súťaže sme zaslali 21 výtvarných prác.

      Odborná porota udelila našej žiačke Amy Gracie Kupcovej 2. miesto v kategórii detí vo veku 7 - 11 rokov.

     • Anglická súťaž English Star

     • Naša škola sa tento rok po prvýkrát zapojila do medzinárodnej anglickej súťaže s názvom English Star. Testovanie prebehlo na celom Slovensku 17. júna 2021. Na súťaži sa zúčastnilo 60 žiakov našej školy, ktorí boli rozdelení do príslušných kategórií podľa ročníkov a testy písali počas hodín angličtiny pod dohľadom učiteľov. Pri obrovskej konkurencii z celého Slovenska bola priemerná úspešnosť v riešení úloh našej školy 79,93% v kategórii od 50 do 70 žiakov.

      Všetci účastníci obdržia diplom, a tí, ktorí získali 80% a viac, dostanú diplom s vyobrazenou zlatou medailou. V každej kategórii boli udelené 3 ceny. Základným kritériom bolo dosiahnutie najvyššieho počtu bodov.

      Z našich žiakov dosiahli 100% v kategórii 3 (3. ročník): Amy Gracie Kupcová a v

      kategórii 4 (4. ročník): Maxim Šarišský.

      Pri rovnakom bodovom skóre, boli výhercovia žrebovaní. Vďaka nemu získala žiačka Amy Gracie Kupcová 3 cenu.

      Naším žiakom srdečne blahoželáme!

      Diplomy a všetky ceny budú na školu distribuované v priebehu prvých dvoch septembrových týždňov.

      Všetkým zúčastneným ďakujeme a dúfame, že v školskom roku 2021/2022 sa opäť zúčastnime.

     • Príchod žiakov dňa 3. septembra

     • Žiačky a žiaci 1. stupňa - príchod do budovy ZŠ cez hlavný vchod od 7.00 h

      Žiačky a žiaci 2. stupňa - príchod do budovy ZŠ cez bočný vchod zo smeru od Kovácsovej ulice od 7.40 h

     • Organizačné pokyny k testovaniu žiakov kloktacími testami

      1. Prihlásený žiak (prípadne rodič / zákonný zástupca) prevezme krabičku s testom od triedneho učiteľa dňa 3. septembra 2021 na konci vyučovania. Testy sú určené len prihláseným žiakom.
      2. Žiak sa otestuje doma v nedeľu večer 5. septembra alebo v pondelok ráno 6. septembra  podľa inštrukcií v príbalovom letáku vo vnútri krabičky testu a priloženého inštruktážneho videa. Krabičky prosíme nevyhadzovať, lebo budú slúžiť na odovzdanie materiálu.
      3. Rodičia / zákonný zástupca vyplní priložené tri tlačivá.
      4. Žiak / rodič odovzdá v pondelok ráno  6. septembra 2021 materiál v krabičke spolu s vyplnenými tlačivami. Zber materiálu je v pondelok 6. septembra od 7.45 do 8.30 h.
      5. Zdravotný pracovník prevezme materiál.
      6. Výsledok PCR testu bude doručený rodičovi do 72 hodín od zozbierania testov.

      Otázky ohľadom samotného priebehu testovania a doručenia výsledku testu, prípadne ďalšie otázky zodpovedajú samotní poskytovatelia služby: 

      Školy v Bratislavskom samosprávnom kraji:

      Názov poskytovateľa služby: CYTOPATHOS, spol. s.r.o.

      Tel.: +421 907 665 035

     • Harmonogram celého školského roka 2021/2022

     • Organizácia školského roka vyplýva zo Sprievodcu školským rokom na školský rok 2021/2022, ktorý okrem iného stanovujú obdobie školského vyučovania a školských prázdnin v ZŠ,  prevádzku MŠ a termíny testovania žiakov 5. a 9. ročníka.

       

       

      Školské vyučovanie:

      • Školský rok 2021/2022 sa začína  1. septembra  2021. Školské  vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok) otvorením šk. roka.
      • Školské vyučovanie v prvom polroku sa končí 31. januára 2022 (pondelok).
      • Školské vyučovanie v druhom polroku začne 1. februára 2022 (utorok).
      • Školské vyučovanie v druhom polroku končí 30. júna 2022 (štvrtok).

      Prevádzka každej MŠ v sieti škôl a školských zariadení v SR bez ohľadu na jej zriaďovateľa sa v čase letných prázdnin prerušuje najmenej na tri týždne nepretržite (presné termíny včas zverejníme).

       

      Testovanie žiakov 5. ročníka sa uskutoční v máji 2022 z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Bližšie informácie o testovaní T5-2022 budú zverejňované na MERANIA | NUCEM.

      • Testovanie žiakov sa uskutoční vo všetkých základných školách SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra 18. 5. 2022.
      • Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

      Testovanie žiakov 9. ročníka sa uskutoční v apríli 2022, z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Bližšie informácie o testovaní T9-2022 budú zverejňované na MERANIA | NUCEM

      • Testovanie žiakov sa uskutoční z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra 6. 4. 2022 (náhradný termín je určený na 21. 4. 2022).
      • Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

       

      Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ sa uskutoční v termíne v septembri – októbri 2021.

      • Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ je potrebné uskutočniť v termíne do 29.10.2021 vo všetkých základných školách v SR okrem základných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Výsledky žiakov zadajú školy do ISTŽ – https://www.testovanieziakov.sk , a to najneskôr do 30. novembra 2021. Súbor testov je pre oba ročníky rovnaký. Metodické pokyny pre testovanie, batéria testov, postupy a súvisiace inštruktážne videá sú verejne dostupné na stránke https://www.testovanieziakov.sk/stranka/metodickepokyny-pre-testovanie
      • Po uzatvorení celoslovenského testovania pohybových predpokladov bude možné v januári 2022 vytlačiť žiakom z ISTŽ certifikáty. V rámci certifikátu dostane žiak a rodič informáciu, aké sú pohybové predpoklady žiaka a na akej úrovni sa žiak nachádza v jednotlivých motorických testoch vo vzťahu k ostatnej populácii vo svojej vekovej kategórii.
      • Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania pohybových predpokladov žiakov zodpovedá Národné športové centrum. Za organizačné zabezpečenie testovania je zodpovedný riaditeľ školy.

      Klasifikačné porady:

      26. 1. 2022 – polročná

      22. 6. 2022 – koncoročná

       

      Hodnotiace pedagogické rady:

      24. 11. 2021 – štvrťročná

      20. 4. 2022 – trištvrte ročná

       

      Triedne aktívy:

      23. 9. 2021 o 16.30 h 1. stupeň ZŠ (on-line forma)

      23. 9. 2021 o 16.30 h 2. stupeň ZŠ (on-line forma)

      24. 11. 2021 – konzultačné 17.00 – 18.30 h

      19. 1. 2022 – od 17.00 h

      20. 4. 2022 – konzultačné 17.00 – 18.30 h

      8. 6. 2022 – od 17.00 h

       

      Triedni dôverníci (od 16. 00 h)

      23. 9. 2021

      19. 1. 2022

      20. 4. 2022

      8. 6. 2022

     • Začiatok školského roka 2021/2022

     • 2. septembra 2021

      • začiatok školského roka:

      8.00 – 8.45 h – príchod žiakov

      9.00 – 9.15 h – otvorenie školského roka za budovou ZŠ (multifunkčné ihrisko)

      9.15 h – slávnostná imatrikulácia žiakov 1. stupňa (telocvičňa)

      Rozchod do tried

       

      Žiaci 1. ročníka ZŠ

      • otvorenie školského roka za budovou ZŠ Rusovce o 9.00 h (multifunkčné ihrisko)
      • zákonným zástupcom žiakov 1. ročníka boli zaslané poštou základné informácie
      • po slávnostnej imatrikulácii prváčikov pôjdu žiaci bez rodičov do tried s pani učiteľkami, následne si žiakov prevezmú pani vychovávateľky a rodičia budú mať prvé rodičovské združenie
      • rodičia si môžu po skončení rodičovského združenia zobrať deti domov

      Žiaci 2. – 4. ročníka ZŠ

      • 8.00 – 8.45 h – príchod žiakov do tried
      • 9.00 – 9.15 h – otvorenie školského roka za budovou ZŠ (multifunkčné ihrisko)
      • rodičia si môžu od 10.00 h zobrať deti domov

      Žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ

      • 8.00 – 8.45 h – príchod žiakov do tried
      • 9.00 – 9.15 h – otvorenie školského roka za budovou ZŠ (multifunkčné ihrisko)
      • 10.00 h ukončenie vyučovania

       

      Obedy sa 2. septembra nevydávajú a činnosť v ŠKD nie je.

                                                                     ----------------------------------------------

       

      3. septembra 2021

      • vyučovanie s triednymi učiteľmi trvá v 1. ročníku od 8.00 – 10.40 h
      • vyučovanie s triednymi učiteľmi trvá v 2.-4. ročníku od 8.00 – 11.30 h
      • vyučovanie s triednymi učiteľmi trvá v 5.-9. ročníku od 8.00 – 12.25 h
      • obedy sa vydávajú od 11.30 do 13.00 h
      • činnosť ŠKD je od 7. 00 h – prvý stupeň ZŠ, od 7.30 h – druhý stupeň ZŠ, dlhá služba je do 16.30 h

       

      Od 6. septembra prebieha vyučovanie podľa rozvrhu.

       

      Informácie o hygienických podmienkach prezenčného vyučovania

       

      1. Ráno pred vstupom do školy sa realizuje ranný filter: meranie teploty, dezinfekcia rúk. Vyučovanie sa realizuje podľa rozvrhu, s minimalizovaným premiešavaním. ŠKD je v prevádzke od 3. septembra v čase od 7.00 do 16.30 h.
      2. Na komunikáciu so školou sa využíva písomná podoba, emailová komunikácia. Osobná komunikácia a návšteva školy je možná iba s predchádzajúcim súhlasom riaditeľa školy.
      3. Na začiatku školského roka a následne pri každom prerušení vyučovania 3 dni predkladá zákonný zástupca Vyhlásenie o bezpríznakovosti (v prílohe). V prípade, ak ho žiak zabudne doma: môže rodič odoslať potvrdenie cez ASC agendu, poslať scan cez email (zsrusovce@zsrusovce.sk alebo kontaktuje lekára pre deti a dorast, ktorý ho usmerňuje.
      4. V prípade výskytu Covidu v triede - ide trieda s učiteľom  do karantény alebo predloží Oznam o výnimke z karantény - po očkovaní alebo po prekonaní Covidu (v prílohe). Žiadame rodičov, aby toto oznámenie hneď predložili triednemu učiteľovi, aby bolo možné udeliť výnimku z karantény v prípade potreby.
      5. Plenárne rodičovské združenie sa neuskutočňuje. Triedne rodičovské združenie sa preferuje dištančne, v prípade nových tried/nových učiteľov sa uskutoční prezenčne v exteriéri.
      6. Telesná a športová výchova sa realizuje podľa rozvrhu.
      7. V priestoroch školy je povinnosť používať ochrannú pomôcku na tvári (rúško/respirátor). Rodič je povinný zabezpečiť 2 rúška pre svoje dieťa.
      8. V priestoroch školy je zriadená izolačná miestnosť, ktorá slúži na umiestnenie dieťaťa s príznakmi ochorenia COVID- 19 alebo iného respiračného ochorenia.
      9. Rodič môže ospravedlniť 5 po sebe idúcich dní svojmu dieťaťu. Následne musí predložiť Vyhlásenie o bezpríznakovosti.
      10. V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 a má karanténu, rodič bezprostredne informuje školu na email zsrusovce@zsrusovce.sk
      11. V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie  na COVID-19 a má izoláciu, rodič bezprostredne informuje školu na email zsrusovce@zsrusovce.sk . Škola identifikuje kontakty žiaka za 2 dni pred testovaním.
      12. Rodič má právo na OČR iba ak riaditeľ školy alebo RÚVZ rozhodol o prerušení vyučovania v triede malého žiaka do 11. rokov alebo ak vystavil potvrdenie lekár pre deti a dorast.

       

      Zákonný zástupca dieťaťa pred nástupom do školy vyplní nasledovné vyhlásenie:

       

      • Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti

      Vyplnené tlačivo odovzdá dieťa/zákonný zástupca 2.9.2021 pri nástupe do školy.
       
      Vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá zákonný zástupca dieťaťa po každom prerušení školskej dochádzky v trvaní viac ako 3 dni.

      Školský semafor a prehľad opatrení: Ministerstvo školstva predstavilo pravidlá fungovania škôl od septembra 2021 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

       

     • Informácie k organizácii školského roka 2021/22

     • 1. Ráno pred vstupom do školy sa realizuje ranný filter: meranie teploty, dezinfekcia rúk. Vyučovanie sa realizuje podľa rozvrhu, s minimalizovaným premiešavaním. ŠKD je v prevádzke od 7.00 do 16.30 h.

      2. Na komunikáciu so školou sa využíva písomná podoba, emailová komunikácia. Osobná komunikácia a návšteva školy je možná iba s predchádzajúcim súhlasom riaditeľa školy.

      3. Na začiatku školského roka a následne pri každom prerušení vyučovania 3 dni predkladá zákonný zástupca Vyhlásenie o bezpríznakovosti (v prílohe). V prípade, ak ho žiak zabudne doma: môže rodič odoslať potvrdenie cez ASC agendu, poslať scan cez email alebo kontaktuje lekára pre deti a dorast, ktorý ho usmerňuje.

      4. V prípade výskytu Covidu v triede - ide trieda s učiteľom  do karantény alebo predloží Oznam o výnimke z karantény - po očkovaní alebo po prekonaní Covidu (v prílohe). Žiadame rodičov, aby toto oznámenie hneď predložili triednemu učiteľovi, aby bolo možné udeliť výnimku z karantény v prípade potreby.

      5. Plenárne rodičovské združenie sa neuskutočňuje. Triedne rodičovské združenie sa preferuje dištančne, v prípade nových tried/nových učiteľov sa uskutoční prezenčne v exteriéri.

      6. Telesná a športová výchova sa realizuje podľa rozvrhu.

      7. V priestoroch školy je povinnosť používať ochrannú pomôcku na tvári (rúško/respirátor). Rodič je povinný zabezpečiť 2 rúška pre svoje dieťa.

      8. V priestoroch školy je zriadená izolačná miestnosť, ktorá slúži na umiestnenie dieťaťa s príznakmi ochorenia COVID- 19 alebo iného respiračného ochorenia.

      9. Rodič môže ospravedlniť 5 po sebe idúcich dní svojmu dieťaťu. Následne musí predložiť Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

      10. V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 a má karanténu, rodič bezprostredne informuje školu na email zsrusovce@zsrusovce.sk

      11. V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie  na COVID-19 a má izoláciu, rodič bezprostredne informuje školu na email zsrusovce@zsrusovce.sk . Škola identifikuje kontakty žiaka za 2 dni pred testovaním.

      12. Rodič má právo na OČR iba ak riaditeľ školy alebo RÚVZ rozhodol o prerušení vyučovania v triede malého žiaka do 11. rokov alebo ak vystavil potvrdenie lekár pre deti a dorast.

     • Zoznam triednych učiteľov a rozloženie tried v šk. r. 2021/22

     •  

      Triedni učitelia v školskom roku 2021/2022:

       

       

      1.A trieda: Mgr. Tatiana Pravdová

      1.B trieda: Mgr. Mária Kuzmová

      2.A trieda: Mgr. Terézia Grigová

      2.B trieda: Mgr. Magdaléna Šuchterová

      3.A trieda: Mgr. Miroslava Poprocká

      3.B trieda: Mgr. Miroslava Szelešová

      4.A trieda: Ing. Mgr. Eleonóra Sabelová

      4.B trieda: Mgr. Melinda Dvorská

      4.C trieda: Mgr. Ingrid Voráčová

      5.A trieda: Mgr. Andrea Suchá

      5.B trieda: Ing. Martin Hlubocký

      6.A trieda: Mgr. Tomáš Kecskés

      6.B trieda: Mgr. Eva Belanová

      7.A trieda: Mgr. Silvia Kitanovič Bartošová

      7.B trieda: Mgr. Erika Mekotová

      8. trieda: Mgr. Simona Štofková

      9. trieda: Lýdia Koniarová

     • Kloktacie testy pre žiakov základnej školy

     • Vážení rodičia!

      Keďže aj začiatok školského roka 2021/2022 je v znamení COVID opatrení, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách a školských zariadeniach, máte možnosť využiť dobrovoľné testovanie žiakov v školách a v domácom prostredí. Ide teda o dva druhy testovania/ PCR kloktacie a Ag testy/. ŽIADNE Z TÝCHTO TESTOVANÍ NIE JE PODMIENKOU PRE NÁSTUP ŽIAKA DO ŠKOLY, JE ÚPLNE DOBROVOĽNÉ.

      Možnosť testovať sa PCR kloktacími testami v škole bude dostupná iba na začiatku šk. roka. Toto testovanie prebehne od 02. do 05. 09. 2021 v priestoroch našej ZŠ. Výsledok PCR testu bude doručený rodičovi do 72 hodín od zozbierania testov. Toto testovanie JE DOBROVOĽNÉ a škola zisťuje iba záujem o takýto druh testovania do 25.08.2021 do 12:00 hod., a to prostredníctvom získania súhlasu rodiča. Nakoľko dieťa má na takéto testovanie nárok, prosíme, aby ste oznámili svoj záujem o pretestovanie žiaka do 25.08.2021 do 12:00 hod. triednemu učiteľovi svojho dieťaťa správou na EduPage v znení: „MÁM ZÁUJEM O PCR KLOKTACÍ TEST pre žiaka (meno a priezvisko, trieda).“

      V priebehu šk. roka budú mať rodičia možnosť využívať dobrovoľné testovanie žiakov Ag testami v domácom prostredí. Každý žiak ZŠ, ktorého rodič prejaví záujem, dostane sadu 25ks testov na domáce testovanie. Pokiaľ máte záujem o sadu 25ks testov na domáce testovanie, prosíme, aby ste oznámili svoj záujem tiež do 25.08.2021do 12:00 hod. triednemu učiteľovi svojho dieťaťa správou na EduPage v znení: „MÁM ZÁUJEM O SADU TESTOV pre žiaka (meno a priezvisko, trieda).“

      Otázky ohľadom samotného priebehu testovania, distribúcie odberových sád a doručenia výsledku testu, prípadne ďalšie otázky zodpovedajú samotní poskytovatelia služby: 

      Školy v Bratislavskom samosprávnom kraji:

      Názov poskytovateľa služby: CYTOPATHOS, spol. s.r.o.

      +421 907 665 035

      Covid19@cytopathos.sk

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. poverený vedením školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
   • Mgr. Lucia Vargová lucia.vargova@zsrusovce.sk 02/62859124 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka : Iveta Urbanová Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie