• Organizácia vyučovania od 15. 3. 2021

     • Vážení rodičia,

      dňa 15. 3. 2021 je obnovené prezenčné vzdelávanie pre žiakov 1. a 2. ročníka.

      Od 15. 3. 2021 navštevovať školu môžu tiež prednostne žiaci 3. a 4. ročníka – deti tých zákonných zástupcov, ktorí nemôžu vykonávať svoju prácu z domu. Podmienkou je, že prácu z domu nemôžu vykonávať obaja zákonní zástupcovia (ak dieťa žije len s jedným rodičom, tak len jeden). Túto skutočnosť musia zákonní zástupcovia škole preukázať čestným vyhlásením.

      Cestne_vyhlasenie_od_8_3_2021.pdf

      Žiaci 3. a 4. ročníka sa minimálne do 19. 3. 2021 budú vzdelávať naďalej dištančnou formou podľa rozvrhu hodín ako doteraz.

      Žiaci 5. – 9. ročníka pokračujú aj naďalej v dištančnom vzdelávaní v tom istom rozsahu ako doteraz na základe upraveného rozvrhu hodín zverejneného na stránke školy.

      V súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania žiakov 1.  a 2. ročníka od 15. 3. 2021 Vám prinášame základné informácie:

      1.Prezenčného vyučovania sa od 15. 3. 2021 môže zúčastniť dieťa, ktorého zákonný zástupcovia, s ktorým žije dieťa v spoločnej domácnosti, absolvujú test na Covid 19 a platnosť certifikátu o negativite nebude starší ako 7 dní. (obaja zákonný zástupcovia sa preukážu negatívnym výsledkom z testovania k nahliadnutiu aj cez fotografiu v mobilnom telefóne). Vždy po vypršaní platnosti testu je nutné podať nové čestné prehlásenie (zverejnené na stránke školy 11/C). V prípade, že rodičia Covid prekonali, uvedú to do prehlásenia (ochorenie prekonali 90 dní dozadu). Taktiež sa nevyžaduje test od rodiča, ktorý bol očkovaný druhou dávkou od podania ktorej uplynulo 14 dní a vie sa preukázať týmto potvrdením k nahliadnutiu.

      Všetci žiaci sú povinní nosiť počas vyučovania ochranné rúška v interiéri aj exteriéri (výnimku tvorí len nevyhnutný čas na  desiatu a obed).

      2. Dieťa sa nemusí testovať, ale dávame na zváženie možnosť testovania aj dieťaťa vzhľadom na prijaté opatrenia na obmedzenie mobility.

      3. Čestné prehlásenie je na stiahnutie dostupné na našej webovej stránke a tiež bude pripravené pred vstupom do budovy školy a je potrebné ho pred nástupom do školy odovzdať.

      4. Vyučovanie bude prebiehať podľa normálneho rozvrhu (telesná výchova a spev na hudobnej výchove sa bude vyučovať teoretickou formou). Online vyučovanie pre 1. ročník a 2. ročník cez aplikáciu Microsoft Teams sa od 15. 03. 2021 ruší. Zadávanie úloh a informácie o preberanom učive v daný deň budú zasielať triedne pani učiteľky cez Edupage. 

      5. Školská jedáleň bude v prevádzke. Rodič, ktorý má záujem o to, aby sa jeho dieťa stravovalo ho prihlási na odber stravy elektronicky (ak by to nestihol, je to možné aj v pondelok ráno do 8.00 hodiny podľa toho, či bude dieťa v škole).

      6. ŠKD bude v činnosti denne od 7.30 hod. do 16.30 hod.  pre žiakov 1. a 2. ročníka a je tiež umožnený deťom z 3. a 4. ročníkov, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

      7. Dňa 15.3.2021 bude možné prichádzať do školy od 7.15 hod. To platí aj pre deti, ktoré do ŠKD nechodia. Dôvod: bezpečný a plynulý nástup detí do školy.

      8. Povinnosť testovať sa každých 7 dní majú aj všetci zamestnanci školy, ktorí budú počas vyučovania na pracovisku.

      Touto cestou žiadame rodičov detí (1. a 2. ročníka), ktoré 15. 3. 2021 nenastúpia na vyučovanie,  aby kontaktovali triedne učiteľky a svoje deti ospravedlnili z vyučovania. Rodič môže svoje dieťa ospravedlniť 5 po sebe idúcich dní. 

      NOVÉ: v prípade, že by sa zákonný zástupca dieťaťa rozhodol poslať dieťa na prezenčné vyučovanie, musí minimálne deň vopred informovať triedneho učiteľa a vypísať čestné prehlásenie o teste na Covid s testom nie starším ako 7 dní. 

      Vážení rodičia !

      Touto cestou Vás chcem ubezpečiť, že urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ochránili zdravie Vašich detí a našich zamestnancov. K tomu potrebujeme Vašu spoluprácu a maximálnu zodpovednosť nás všetkých. 

      Informácie budeme priebežne dopĺňať na tomto mieste, cez triednych učiteľov a cez Edupage.

       

      Mgr. Rastislav Kunst, riaditeľ ZŠ s MŠ

       

     • Návrat do školy - Aktuálna informácia 11. 3. 2021

     • 1.  a  2. stupeň od 15. 3. 2021

      Vážení rodičia ,

      Dňa 15. 3. 2021 bude obnovené prezenčné vzdelávanie pre žiakov 1. a 2. ročníka.

      Po dohode zriaďovateľa s riaditeľom ZŠ s MŠ Rusovce si vám dovoľujeme oznámiť, že od pondelka

      15. marca 2021 bude spustená prezenčná výučba v ZŠ s MŠ Rusovce nasledovne:

      Základná škola

      • žiaci 1. a 2. ročníka základnej školy
      • žiaci 3. a 4. ročníka, ktorých zákonní zástupcovia pracujú v tzv. kritickej infraštruktúre
      • žiaci 3. a 4. ročníka, ktorých rodičia nemôžu vykonávať prácu z domu
      • žiaci 3. a 4. ročníka, ktorým rodičia nevedia zabezpečiť vhodné podmienky na domáce vzdelávanie

      Školská jedáleň bude v prevádzke pre žiakov 1. stupňa, ktorí sa budú vzdelávať prezenčne v škole.

      Školský klub detí (ŠKD) v prevádzke pre žiakov 1. stupňa, ktorí sa budú vzdelávať prezenčne v škole.

      Upozornenie: Vzhľadom na zachovanie maximálnej miery bezpečnosti detí ako aj zamestnancov ZŠ a MŠ upozorňujeme rodičov, že dieťa bude prijaté len za predpokladu, že obaja jeho zákonní zástupcovia sa preukážu negatívnym výsledkom z testovania na ochorenie COVID-19. Certifikát o negativite nebude starší ako 7 dní, preukázanie je možné sms, fotkou v mobile.

      Od stredy 10. marca 2021 funguje v Rusovciach (na parkovisku pri zdravotnom stredisku) stále odberové miesto na Ag testovanie. V prevádzke je každý deň, okrem nedele, v čase od 11:00 hod. do 19:30 hod. – je teda možné využiť službu tohto odberového miesta.

      Žiaci 5. – 9. ročníka pokračujú aj naďalej v dištančnom vzdelávaní v tom istom rozsahu ako doteraz na základe upraveného rozvrhu hodín zverejneného na stránke školy.

      V prípade zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie sa prezenčné vzdelávanie spustí aj pre žiakov 3. a 4. ročníka za rovnakých podmienok od pondelka 22. marca 2021.

     • Organizácia vyučovania od 08. 03. 2021

     • O Z N A M

      Rozhodnutím starostky MČ Bratislava – Rusovce sa od 8.3.2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a tých, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu, pre ročníky 1. - 4. (pre deti, ktoré rodičia prihlásili cez prieskum záujmu, ktorý bol ukončený 5.3.2021 o 11:00 hod.).

      Čo musí urobiť zákonný zástupca dieťaťa pred jeho nástupom:

      1. Vyplniť čestné vyhlásenie o tom, že obaja rodičia pracujú prezenčne na pracovisku a majú  negatívny Antigénový test alebo RT-PCR test nie starší ako 7 dní. 

      Čestné vyhlásenie: Cestne_vyhlasenie_od_8_3_2010.pdf.

      Organizácia vzdelávania:

      Prihlásení žiaci sa budú vzdelávať po ročníkoch, v niektorých budú spojení žiaci z tried 1., 2., 3. a 4. ročníka do jednej alebo dvoch tried. 

      Vyučovanie budú viesť kvalifikovaní pedagógovia (nie triedni učitelia) v spolupráci s triednymi učiteľmi, našou snahou je aby všetci boli pripojení na dištančné vzdelávanie.

      Žiaci sú povinní nosiť počas vyučovania ochranné rúška v interiéri aj exteriéri (výnimku tvorí len nevyhnutný čas na  desiatu a obed ).

      Stravovanie:

      - školská jedáleň bude v prevádzke. Stravníkov, ktorí sa budú vyučovať prezenčne prihlásime na obedy. V prípade, že nechcete, aby sa dieťa stravovalo, odhláste ho cez Edupage. Uisťujem vás, že v prípade problému s prihlásením, obed dostane každé dieťa, nie je nutné nás kontaktovať.

       Školský klub detí:

      - školský klub detí bude v prevádzke o od 7:30 hod.  do 16:30 hod.

      - oddelenia budú mať stále zloženie počas celého týždňa (3 oddelenia)

      - ak nechcete, aby Vaše dieťa chodilo do ŠKD, oznámte to najneskôr v pondelok ráno pri príchode detí do školy.

      Žiaci, ktorí sa nevzdelávajú prezenčne, pokračujú v dištančnom vzdelávaní s triednymi učiteľmi tak, ako doteraz. 

     • Vzdelávanie žiakov od 8.3.2021

     • Vzdelávanie žiakov základných škôl od 8.3.2021 upravuje rozhodnutie ministra školstva

      Rozhodnutie_ministra_skolstva.pdf

      Súvisiace dokumenty:

      Navrat_do_skol_8_3_2021.pdf

      Vyhlaska_RUVZ_8_3_2021.pdf

       

      Vážení rodičia,

      Od 8. 3. 2021 môžu navštevovať školu len žiaci prvého stupňa za týchto podmienok:

      1. Deti zákonných zástupcov, ktorí nemôžu vykonávať svoju prácu z domu. 

      2. Podmienkou je, že prácu z domu nemôžu vykonávať obaja zákonní zástupcovia. (ak dieťa žije len s jedným rodičom, tak len jeden)

      3. Túto skutočnosť musia zákonní zástupcovia škole preukázať čestným vyhlásením.

      Cestne_vyhlasenie_od_8_3_2010.pdf

      4. Naďalej platí, že zákonný zástupca dieťaťa predkladá prehlásenie jedného Zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti s dieťaťom o negatívnom PCR alebo antigénnom teste na Covid 19 nie staršie ako 7 dní (je súčasťou vyhlásenia o nutnosti vykonávať prácu na pracovisku)

      5. Vzdelávanie žiakov 1. – 4. ročníka, ktorým sa rozhodnutím ministra školstva neumožňuje prezenčné vzdelávanie, bude pokračovať dištančnou formou.

      6. Vzdelávanie žiakov 5. - 9. ročníka pokračuje dištančnou formou.

      Vzhľadom na tieto skutočnosti a podmienky stanovené rozhodnutím ministra školstva následne sme spustili prieskum o potrebe umiestnenia detí zákonných zástupcov, ktorí nemôžu svoju prácu vykonávať z domu. Sledujte prosím Edupage.  

      Ďalšie informácie budeme priebežne dopĺňať.

      Školský klub detí (ŠKD) je v činnosti bez zmien denne od 7:30 h do 16:30 h. Je umožnený deťom zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. Platí to pre žiakov prvého stupňa.

      V prípade záujmu o stravovanie je nutné žiakov nahlásiť u vedúcej ŠJ.

      Mgr. Rastislav KUNST,
      riaditeľ ZŠ s MŠ

     • Dezinfekčná brána - Bezpečný návrat detí do školy

     • Vedenie ZŠ s MŠ v spolupráci so zriaďovateľom školy MČ Bratislava - Rusovce zabezpečilo pre Základnú školu dezinfekčnú bránu s termometrom. Aj týmto novým zariadením prispievame k ochrane zdravia vašich detí a našich zamestnancov, čo v tejto neľahkej dobe je pre nás prvoradé. Maximálna zodpovednosť všetkých, nás posúva bližšie k návratu žiakov do našej školy.

      Stanovisko bezpečnostnotechnickej služby na používanie dezinfekčného prípravku SILVERSEPT TOTAL v zariadení INVID 90 (dezinfekčná brána) za účelom napomáhania pri procese dekontaminácie :

      Dezinfekčný prostriedok SILVERSEPT TOTAL má povolenie č. 2916/ TP /2020 na sprístupnenie a použitie na trhu na základe čl. 55 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní výrobkov na trhu a používaní biocídov (Ú. V. EÚ L 167 z 27. 06. 2012, stránka 1,).

      Dezinfekčný výrobok má vypracovanú kartu bezpečnostných údajov podľa 1907/2006/ES (REACH), 2015/830/EU kde sa uvádza aj:

      ODSEK 2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi “Podľa nariadenia č. 1272/2008 (CLP) nie je výrobok klasifikovaný ako nebezpečný“.

      Vzhľadom na uvedené informácie dávam súhlasné stanovisko k používaniu dezinfekčného prípravku  SILVERSEPT TOTAL v zariadení INVID 90 (dezinfekčná brána) podľa pokynov výrobcu na správne používanie zariadenia.

      Mgr. Michal Stegena

      Autorizovaný bezpečnostný technik

      Technik požiarnej ochrany

     • Vzdelávanie žiakov od 22. 02. 2021

     • Vážení rodičia,

      podľa aktuálnej dohody so zriaďovateľom MČ Bratislava – Rusove Vám oznamujeme, že žiaci 1. a 2. stupňa pokračujú aj naďalej dňom 22. 02. 2021 v dištančnom vzdelávaní v tom istom rozsahu ako doteraz, na základe upraveného rozvrhu hodín zverejneného na stránke školy.

      Školský klub detí (ŠKD) je v činnosti bez zmien denne od 7:30h do 16:30h. Je umožnený deťom, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. Platí to pre žiakov prvého stupňa.

      Zákonný zástupca dieťaťa je povinný vyplniť čestné prehlásenie o absolvovaní testu na Covid 19 alebo o prekonaní ochorenia Covid 19 (zatiaľ každých 7 dní a uviesť dátum skutočného nástupu – týka sa to aj žiakov už navštevujúcich ŠKD).

      Čestné prehlásenie je dostupné na našej webovej stránke a tiež bude pripravené pred vstupom do budovy školy.

      O ďalšom postupe zahájenia prezenčného vyučovania žiakov 1. stupňa Vás budeme informovať v priebehu najbližších dní prostredníctvom našej školskej stránky a cez EduPage.
       

      Mgr. Rastislav KUNST, riaditeľ ZŠ s MŠ

       

    • Predmetové súťaže
     • Predmetové súťaže

     • Vážení rodičia a žiaci, na školskej webovej stránke v časti Žiaci a rodičia sme zaradili podstránku Súťaže na ktorej chceme zverejňovať informácie o rôznych predmetových súťažiach do ktorých sa môžete individuálne zapojiť. 

      Tentokrát je tu opäť v ponuke každoročná súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN.

      Viac na: Žiaci a rodičia / Súťaže

     • OZNAM - Vzdelávanie žiakov od 15. 02. 2021

      • Aktualizácia dňa 11. 02. 2021  Pokračuje dištančné vzdelávanie 

      Vážení rodičia,

      v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou včera popoludní rokovali starostovia mestských častí spolu s primátorom hlavného mesta Bratislavy a dospeli k tomuto záveru.

      Podľa aktuálnej dohody so zriaďovateľom MČ Bratislava – Rusove Vám oznamujeme, že žiaci 1. a 2. stupňa pokračujú aj naďalej dňom 15. 02. 2021 v dištančnom vzdelávaní v tom istom rozsahu ako doteraz, na základe upraveného rozvrhu hodín zverejneného na stránke školy.

       

      Školský klub detí ( ŠKD ) bude v činnosti bez zmien denne od 7:30h do 16:30h. Je umožnený deťom, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. Platí to pre žiakov prvého stupňa.

      Zákonný zástupca dieťaťa je povinný vyplniť čestné prehlásenie o absolvovaní testu na Covid 19 alebo o prekonaní ochorenia Covid 19 ( každých 7 dní a uviesť dátum skutočného nástupu – týka sa to aj žiakov už navštevujúcich ŠKD).

      Čestné prehlásenie je dostupné na našej webovej stránke a tiež bude pripravené pred vstupom do budovy školy.

      Situáciu budeme monitorovať a konzultovať v rámci samosprávy a o ďalšom postupe zahájenia prezenčného vyučovania žiakov 1. stupňa Vás budeme informovať v priebehu najbližších dní prostredníctvom našej školskej stránky a cez Edupage.

      Mestské časti hlavného mesta opätovne prehodnotia ďalší režim bratislavských základných a materských škôl od 22. februára v priebehu budúceho týždňa.

      Mgr. Rastislav KUNST, riaditeľ ZŠ s MŠ

     • OZNAM - Vzdelávanie žiakov od 08. 02. 2021

      • Aktualizácia dňa 07. 02. 2021

      Vážení rodičia,

      podľa aktuálnej dohody so zriaďovateľom MČ Bratislava – Rusove Vám oznamujeme, že žiaci 1. a 2. stupňa pokračujú aj naďalej dňom 08. 02. 2021 v dištančnom vzdelávaní v tom istom rozsahu ako doteraz, na základe upraveného rozvrhu hodín zverejneného na stránke školy.

      Školský klub detí ( ŠKD ) je v činnosti bez zmien denne od 7:30h do 16:30h. Je umožnený deťom, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. Platí to pre žiakov prvého stupňa.

      Zákonný zástupca dieťaťa je povinný vyplniť čestné prehlásenie o absolvovaní testu na Covid 19 alebo o prekonaní ochorenia Covid 19 (zatiaľ každých 7 dní a uviesť dátum skutočného nástupu – týka sa to aj žiakov už navštevujúcich ŠKD).

      Čestné prehlásenie je dostupné na našej webovej stránke a tiež bude pripravené pred vstupom do budovy školy.

      O ďalšom postupe zahájenia prezenčného vyučovania žiakov 1. stupňa Vás budeme informovať v priebehu najbližších dní prostredníctvom našej školskej stránky a cez Edupage.

      Mgr. Rastislav KUNST, riaditeľ ZŠ s MŠ

     • Návrat žiakov do školy

     • Aktuálna informácia 5.2.2021

      Vážení rodičia,

      podľa aktuálnej dohody so zriaďovateľom MČ Bratislava – Rusove Vám oznamujeme, že  prezenčné vyučovanie žiakov 1. – 4. ročníka dňa 8. februára 2021  BUDE ZAHÁJENÉ v závislosti od uznesenia vlády SR, rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Priebežne Vás budeme informovať prostredníctvom EduPage a webovej stránky školy počas víkendu o tom, či sa vyučovanie začne v pondelok (8.2.2021). Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste sledovali informácie, ktoré Vám zasielame prostredníctvom EduPage a zverejňujeme na webovej stránke školy.

      Ďakujeme za spoluprácu

      Vedenie ZŠ s MŠ

     • Návrat do školy

     • ·  1. stupeň od 8. 2. 2021

      Vážení rodičia !

       V súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania žiakov 1. - 4. ročníka od 8.2.2021 Vám prinášame základné informácie, ktoré budeme priebežne dopĺňať:

      1. Prezenčného vyučovania sa od 8.2.2021 môže zúčastniť dieťa, ktorého zákonný zástupca, s ktorým žije dieťa v spoločnej domácnosti, absolvuje test na Covid 19 a platnosť certifikátu o negativite nebude starší ako 7 dní. (stačí test jedného zákonného zástupcu).

      2. Dieťa sa nemusí testovať ale dávame na zváženie možnosť testovania aj dieťaťa vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu v Bratislavskom kraji.

      3. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný vyplniť čestné prehlásenie o absolvovaní testu na Covid 19 alebo o prekonaní ochorenia Covid 19.

      4. Čestné prehlásenie bude dostupné na našej webovej stránke a tiež pred vstupom do budovy školy.

      5. Vyučovanie bude prebiehať podľa normálneho rozvrhu (telesná výchova a spev na hudobnej výchove sa bude vyučovať teoretickou formou).

      6. Školská jedáleň bude v prevádzke - viac informácií zajtra 5.2.2021.

      7. ŠKD bude v činnosti denne od 7:30h do 16:30h.

      8. Deti, ktorých rodičia sa rozhodnú neposlať ich do školy, budú mať dištančné vzdelávanie. O forme a obsahu Vás budeme informovať dodatočne.

      9. Povinnosť testovať sa každých 7 dní majú aj všetci zamestnanci školy, ktorí budú počas vyučovania na pracovisku.

       

      Vážení rodičia !

      Touto cestou Vás chcem ubezpečiť, že urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ochránili zdravie Vašich detí a našich zamestnancov. K tomu potrebujeme Vašu spoluprácu a maximálnu zodpovednosť nás všetkých. 

       Informácie budeme priebežne dopĺňať na tomto mieste a cez Edupage .

       O definitívnom otvorení školy rozhodne zriaďovateľ na základe rozhodnutia okresného hygienika, MŠVVaŠ SR a uznesenia vlády SR.

      Ďakujem vám za pochopenie a trpezlivosť!

       

       

      Mgr. Rastislav Kunst
      riaditeľ ZŠ s MŠ

       

    • Obvodné kolo Matematickej olympiády
     • Obvodné kolo Matematickej olympiády

     • Dňa 27.1.2020 sa uskutočnilo obvodné kolo Matematickej olympiády piatakov a deviatakov online formou. V silnej konkurencií súťažiacich z  petržalských škôl a jarovskej školy  dosiahla naša žiačka piateho ročníka Zora Konárska vynikajúci výsledok a umiestnila sa na 1. mieste. Našu žiačku pripravovala pani učiteľka Ž. Vargicová. Gratulujeme!

     • OZNAM Vzdelávanie žiakov od 01. 02. 2021

      • Aktualizácia dňa 29. 01. 2021

       Pokračuje dištančné vzdelávanie

      Vážení rodičia

      Na základe rozhodnutia konzília epidemiológov budú od 1. februára 2021 materské školy a školské kluby detí pokračovať tak ako v súčasnosti. Oznámil to na tlačovom brífingu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Tomuto riešeniu predchádzalo niekoľko intenzívnych rokovaní k návratu žiakov do škôl s epidemiológmi a odborníkmi. Epidemiologická situácia je však po skríningovom testovaní naďalej vážna a neklesá ani počet hospitalizovaných pacientov v nemocniciach.

      Žiaci 1. a 2. stupňa pokračujú aj naďalej dňom 01. 02. 2021 v dištančnom vzdelávaní v tom istom rozsahu ako doteraz, na základe upraveného rozvrhu hodín zverejneného na stránke školy.

      Školský klub detí je umožnený deťom, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre. Platí to pre žiakov prvého stupňa.

      „Ak sa situácia zlepší, očakávame, na základe rozhodnutia konzília epidemiológov, návrat ďalších skupín žiakov k prezenčnému vzdelávaniu od 8. februára,“ priblížil minister Gröhling. Na ministerstve školstva sa preto pripravuje aktualizácia manuálu, ktorý bude zverejnený začiatkom budúceho týždňa.

      Rovnako dôležitou informáciou pre školy a rodičov je termín jarných prázdnin. Z dôvodu zabránenia zvýšeniu mobility sa ich termín meniť nebude. Jarné prázdniny sa uskutočnia v riadnych termínoch“, doplnil šéf rezortu školstva.

      O ďalšom postupe v priebehu ďalších týždňov Vás budeme informovať prostredníctvom našej školskej stránky a cez Edupage.


      Mgr. Rastislav KUNST, riaditeľ

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 13. 1. 2021 sa naša žiačka 8. ročníka, Adelka Hlasná, zúčastnila okresného kola Olympiády v anglickom jazyku, kde súťažila v kategórii 1B, pre žiakov 8. - 9. ročníka, ktoré sa uskutočnilo online.

      Adelka sa umiestnila na veľmi peknom 2. mieste. GRATULUJEME!

      Učitelia ANJ

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
   • Tajomníčka : Iveta Urbanová Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
  • Prihlásenie