• Pravidlá platné od 3. 5. 2021

     • Dôležité !

      Informácie Ministerstva školstva

      Vážení rodičia!

      Vzhľadom na pozitívny vývoj epidemiologickej situácie v okrese Bratislava (červený okres) platí od 3. mája 2021 výnimka zo zákazu vychádzania cesta do školy aj späť bez potreby preukazovania sa negatívnym testom na ochorenie Covid-19 alebo iným dokladom, napr. o zdravotnej indikácii. Takisto aj vstup do školy bude pre žiakov umožnený bez preukázania sa testom.

      Pri návšteve školy sa teda žiaci nebudú musieť preukazovať negatívnym testom či už svojím alebo svojho zákonného zástupcu.

      Pandemická komisia odporučila opustiť pravidelné testovanie na školách a prejsť k intervenčnému testovaniu. Intervenčné testovanie je cielené testovanie v prípade podozrenia či potvrdenia ochorenia Covid-19.

      Zákonný zástupca predloží dňa 3. 5. 2021 pri nástupe dieťaťa do školy  Vyhlásenie o bezinfekčnosti v zmysle Pravidiel pre školy / preukázanie je možné formou sms, fotkou v mobile, zaslaním tlačiva cez EduPage, vyplnením tlačiva osobne pred vstupom do školy /. Následne zákonný zástupca predkladá škole Vyhlásenie o bezinfekčnosti iba pri každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov). Pri prerušení dochádzky viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

      Mgr. Rastislav Kunst, riaditeľ ZŠ s MŠ

     • Pravidlá platné od 29.4.2021

     • Dôležité !

      Na základe vyhlášky RÚVZ č. 197/2021, zverejnenej 28.4.2021 a platnej od 29.4.2021 sa zákonní zástupcovia žiakov ani žiaci 2. stupňa základnej školy nemusia preukazovať potvrdením o negatívnom AG alebo RT-PCR teste.

      vyhlaska_197.pdf

     • Pokyny pre zákonných zástupcov - školský semafor

     • /Podľa Manuál COVID školský semafor pre základné školy aktualizovaný 19. 04. 2021/

      1. Zákonný zástupca - zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. zo školského klubu detí, zo školskej jedálne (prekrytie horných dýchacích ciest rúškom, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
      2. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
      3. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy, školského klubu detí a školskej jedálne na školský rok 2020/2021.
      4. Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
      5. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym ÚVZ. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.

      V prípade neprítomnosti žiaka v škole z dôvodu:

      1. podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
      2. ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

      predloží pri návrate žiaka do školy "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast, a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

      Vstup zákonných zástupcov do školy

      Vstup zákonných zástupcov do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti. Na komunikáciu so zákonnými zástupcami sa využíva dištančný spôsob komunikácie (písomný, mailový a pod.)

      Mgr. Rastislav KUNST, riaditeľ

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      dňa 9. 4. 2021  sa uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Štvorčlenná porota hodnotila predovšetkým výber ukážky, výrazný prednes, správnu výslovnosť, artikuláciu a celkový dojem účinkujúcich prostredníctvom videozáznamov, ktoré nám súťažiaci poslali.

      Vyhodnotenie súťaže

      Kategória próza: Dianka Vaceková, 5. B

      Kategória poézia: Martin Michaliak, 6. B

      Srdečne blahoželáme víťazom!

     • Vzdelávanie žiakov od 26.4.2021

     • Dôležité !

      S účinnosťou od 26.04.2021 na základe rozhodnutia ministra školstva v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u sa obnovuje školské vyučovanie  vo všetkých školách.

      Žiaci 1. stupňa sa aj naďalej zúčastňujú prezenčného vyučovania za nezmenených podmienok, kde zákonní zástupcovia s ktorými žije dieťa v spoločnej domácnosti, absolvujú test na Covid 19 a platnosť certifikátu o negativite nebude starší ako 7 dní (obaja zákonní zástupcovia sa preukážu negatívnym výsledkom z testovania k nahliadnutiu) alebo patria do skupiny obyvateľov, ktorí majú výnimku v zmysle vyhlášky 187/2021 ÚVZ zo dňa 16.04.2021, preukázanie je možné formou sms, fotkou v mobile, zaslaním kópie cez EduPage.

      Žiaci 2. stupňa (5. až 9. ročník) sa zúčastňujú prezenčného vyučovania za podmienok : negatívny AG alebo PCR test žiaka alebo zúčastnenie sa dobrovoľného kloktacieho testovania v škole a zákonní zástupcovia s ktorými žije dieťa v spoločnej domácnosti, absolvujú test na Covid 19 a platnosť certifikátu o negativite nebude starší ako 7 dní (obaja zákonní zástupcovia sa preukážu negatívnym výsledkom z testovania k nahliadnutiu) alebo patria do skupiny obyvateľov, ktorí majú výnimku v zmysle vyhlášky 187/2021 ÚVZ zo dňa 16.04.2021, preukázanie je možné formou sms, fotkou v mobile, zaslaním kópie cez EduPage.

      2. Výnimka z testovania: 

      a) ak žiak prekonal ochorenie Covid 19, potvrdenie od lekára nie staršie ako 180 dní (stačí aj SMS alebo emailová správa o pozitívnom teste, ak nedisponujete potvrdením, správou ani emailom, zaznačíte prekonanie ochorenia v čestnom vyhlásení)

      b) ak zákonný zástupca žiaka prekonal ochorenie Covid 19, potvrdenie od lekára nie staršie ako 180 dní - (stačí aj SMS alebo emailová správa o pozitívnom teste, ak nedisponujete potvrdením, správou ani emailom, zaznačíte prekonanie ochorenia v čestnom vyhlásení, ak žiak neprekonal Covid 19, povinnosť testu žiaka trvá)

      c) ak bol zákonný zástupca očkovaný aj druhou dávkou vakcíny mRNA (Pfizer-Biontech a Moderna), najmenej 14 dní po zaočkovaní. Ak bol zaočkovaný vektorovou vakcínou (Astra Zeneca) - najmenej 4 týždne po podaní 1. dávky. 

      d) prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

      Od 19.4.2021 je v platnosti vyhláška č. 187/2021, ktorá upravuje výnimky z testovania

      vyhlaska_187_2021(1).pdf

      Výber z vyhlášky 187/2021 o výnimkách:

      (5) Zákaz podľa § 2 ods. 1 až 4 sa ďalej nevzťahuje na:

      a) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní,

      b) osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu,

      c) osobu zaočkovanú: 1. druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,

      2. prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,

      3. prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,

      d) dieťa do desiatich rokov veku,

      e) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

      f) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,

      g) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,

      h) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,

      i) onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,

      j) osobu, ktorá bola v období predchádzajúcich 18-tich dní aspoň 10 dní v izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény

      Tieto skutočnosti zákonný zástupca žiaka zaznačí do čestného vyhlásenia (formulár 8/A pre II. stupeň alebo formulár 11/A pre I. stupeň )

      Čestné prehlásenie (11/A) je na stiahnutie dostupné na našej webovej stránke a tiež bude pripravené pred vstupom do budovy školy a je potrebné ho pred nástupom do školy odovzdať.

       Čestné prehlásenie (8/A) odovzdávajú žiaci II. stupňa,  je na stiahnutie dostupné na našej webovej stránke a tiež bude pripravené pred vstupom do budovy školy.

      Všetci žiaci sú povinní nosiť počas vyučovania ochranné rúška v interiéri aj exteriéri (výnimku tvorí len nevyhnutný čas na desiatu a obed) v zmysle vyhlášky 175/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR. 

      ZŠ s MŠ Rusovce vypracovala Plán adaptačného obdobia a poadaptačného obdobia, ktorého cieľom je poskytnúť žiakom a pedagógom podmienky na postupný návrat k bežnému prezenčnému vyučovaniu, minimalizovať stresové situácie a vytvoriť bezpečné prostredie (informácie žiakom podajú triedni učitelia).

      Adaptácia žiakov 5. až 7. ročníka bude trvať jeden týždeň od 26.04. - 30.04.2021. Žiaci budú mať denne päť hodín, z toho jednu  hodinu s triednym učiteľom zameranú na socializáciu žiakov, pobyt vonku spoluprácu, prácu so školským psychológom, výchovným poradcom alebo školským špeciálnym pedagógom. V rámci adaptácie budeme venovať pozornosť zisťovaniu kvality osvojených vedomostí a zručností žiakov.

      Hodnotenie známkou nebudeme realizovať minimálne prvý týždeň. Podporíme hodnotenie s formatívnym charakterom (nebudú sa písať známkované testy, písomné práce, skúšanie bude informatívne (čo ešte nevieme/čo vieme), hodnotenie bude slovné.

      Žiakom umožníme aj individuálne/skupinové konzultácie minimálne cez 6. vyučovaciu hodinu, konzultácie so školskou psychologičkou, školskou špeciálnou pedagogičkou, výchovnou poradkyňou.

      Pri varovných signáloch, ktoré nasvedčujú tomu, že žiak má nejaké problémy, mu budeme poskytovať odbornú pomoc. 

      Žiaci 5., 6.  a 7. ročníka, ktorí sa stravujú v školskej jedálni sa musia prihlásiť na stravovanie najneskôr do 7:30 hod., do pondelka 26.04.2021.

      Žiaci I. stupňa budú prichádzať na vyučovanie v čase od 7:15 hod.  do 7:55 hod., žiaci II. stupňa budú prichádzať na vyučovanie v čase od 7:35 hod. do 7:55 hod., nasledovnými vchodmi:

      • hlavným vchodom   z Vývojovej ulice       žiaci  I. stupeň 
      • vedľajším vchodom z Kovácsovej ulice    žiaci II. stupeň

      I. stupeň:

      Príchod do školy cez vchod z Vývojovej ulice: 7:15 hod., až 7:55 hod.

      Začiatok vyučovania: 8:00 hod.

      ŠKD: do 16:30 hod.

      II. stupeň:

      Príchod do školy cez vchod z Kovácsovej ulice: 7:35 hod., až 7:55 hod.

               Začiatok vyučovania: 8:00 hod.

    • Okresné kolo Matematickej Pytagoriády 2020-2021
     • Okresné kolo Matematickej Pytagoriády 2020-2021

     • Dňa 13.4.2021 a 14.4.2021 sa uskutočnilo Okresné kolo Matematickej Pytagoriády. Z našej školy sa na ňom zúčastnili víťazní riešitelia školského kola z 3. až 8. ročníka.

      Víťazní riešitelia boli:

      • Pavol Sviatko – 5. B trieda – 3. miesto
      • Matúš Ret – 6. B trieda – 3. miesto

      Ďalší úspešní riešitelia boli:

      • Teodor Zezulák – 3. A trieda – 7. miesto
      • Adam Kusovský – 3. A trieda – 18. miesto
      • Jakub Wencl – 3. C trieda – 20. miesto
      • Lea Lakatošová – 4. A trieda- 24. miesto
      • Tobiáš Kukan -  4. B trieda – 41. miesto
      • Vanessa Meggyesi-  4. A trieda – 41. miesto
      • Barbora Baranová - 5. A trieda – 51. miesto
      • Marek Ševčík – 5. B trieda – 54. miesto
      • Ľuboš Šesták – 6. A trieda – 9. miesto
      • Oliver Hlasný – 6. A trieda – 12. miesto
      • Ladislav Marič – 6. B trieda – 17. miesto
      • Lesana Ľuptáková – 6. B trieda – 40. miesto

      Úspešným riešiteľom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.  MP 6. – 8. ročníka je trojkolová, takže žiak Matúš Ret by sa mal zúčastniť aj celoštátneho kola, pokyny ešte nevyšli. Celoštátne kolo bude v dňoch 2. 6. a 3. 6. 2021 v Bratislave.

      Vyučujúcim matematiky ďakujeme za prípravu a organizáciu.

      Zapísala Mgr. Želmíra Vargicová, vyučujúca MAT

     • Vzdelávanie žiakov od 19.4.2021

     • Aktualizácia 16.04.2021 o 14:00 hod. !

      Dôležité !

      Od 12.04.2021 na základe rozhodnutia ministra školstva je obnovené školské vyučovanie  v základných školách na 1. stupni pre všetky deti a od 19.04.2021 pre žiakov 8. a 9. ročníka. 

      Podmienky nástupu žiakov do školy sa nemenia a ostávajú v platnosti ako doteraz počas vyhlásenia mimoriadnej situácie, že zákonní zástupcovia s ktorými žije dieťa v spoločnej domácnosti, absolvujú test na Covid 19 a platnosť certifikátu o negativite nebude starší ako 7 dní (obaja zákonní zástupcovia sa preukážu negatívnym výsledkom z testovania k nahliadnutiu, preukázanie je možné formou sms, fotkou v mobile, zaslaním kópie cez EduPage.

      Čestné prehlásenie (11/A) je na stiahnutie dostupné na našej webovej stránke a tiež bude pripravené pred vstupom do budovy školy a je potrebné ho pred nástupom do školy odovzdať

      Všetci žiaci na 1. stupni sú povinní nosiť počas vyučovania  ochranné rúška v interiéri aj exteriéri (výnimku tvorí len nevyhnutný čas na desiatu a obed). 

      Na prezenčné vzdelávanie budú žiaci 8. a 9. ročníka prichádzať do školy podľa pokynov. V zmysle vyhlášky 175/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR nie sú žiaci II. stupňa povinní používať respirátor, môžu ho nahradiť aj inou preventívnou ochrannou pomôckou - použitím rúška, šálu alebo šatky (výnimku tvorí len nevyhnutný čas na desiatu a obed).

      Čestné prehlásenie (8/A) odovzdávajú žiaci 8.a 9. ročníka, je na stiahnutie dostupné na našej webovej stránke a tiež bude pripravené pred vstupom do budovy školy.

      ZŠ s MŠ Rusovce vypracovala Plán adaptačného obdobia a poadaptačného obdobia, ktorého cieľom je poskytnúť žiakom a pedagógom podmienky na postupný návrat k bežnému prezenčnému vyučovaniu, minimalizovať stresové situácie a vytvoriť bezpečné prostredie (informácie žiakom podajú triedni učitelia).

      Adaptácia žiakov bude trvať jeden-dva týždne. Žiaci budú mať denne päť hodín, z toho jednu  hodinu s triednym učiteľom zameranú na socializáciu žiakov, pobyt vonku spoluprácu, prácu so školským psychológom, výchovným poradcom alebo školským špeciálnym pedagógom. V rámci adaptácie budeme venovať pozornosť zisťovaniu kvality osvojených vedomostí a zručností žiakov.

      Hodnotenie známkou nebudeme realizovať minimálne prvý týždeň. Podporíme hodnotenie s formatívnym charakterom (nebudú sa písať známkované testy, písomné práce, skúšanie bude informatívne (čo ešte nevieme/čo vieme), hodnotenie bude slovné.

      Žiakom umožníme aj individuálne/skupinové konzultácie minimálne cez 6. vyučovaciu hodinu, konzultácie so školskou psychologičkou, školskou špeciálnou pedagogičkou, výchovnou poradkyňou.

      Pri varovných signáloch, ktoré nasvedčujú tomu, že žiak má nejaké problémy, mu budeme poskytovať odbornú pomoc. 

      Žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí sa stravujú v školskej jedálni sa musia prihlásiť na stravovanie najneskôr do 7:30 hod,. do pondelka 19.4.2021.

      Prevádzka ŠKD bude od 7:30 do 16:30 organizovaná tak, ako v súčasnej dobe (7 oddelení). Ranná ŠKD nie je naďalej možná.

      Žiaci 1. až 4. ročníka budú prichádzať na vyučovanie v čase od 7.15  do 7.55, žiaci 8. a 9. ročníka budú prichádzať na vyučovanie v čase od 7.35 do 7.55 nasledovnými vchodmi :

      • hlavným vchodom z Vývojovej ulice     žiaci 1. , 2. a 8. ročníka
      • vedľajším vchodom z Kovácsovej ulice  žiaci 3. , 4. a 9. ročníka

      1.a 2.ročník:

      Príchod do školy cez vchod z Vývojovej ulice : 7.15 až 7.55

      Začiatok vyučovania: 8.00

      ŠKD: do 16.30

      3. a 4.ročník:

      Príchod do školy cez vchod z Kovácsovej ulice : 7.15 až 7.55

               Začiatok vyučovania: 8.00

      ŠKD: do 16.30

      Žiaci 5. – 7. ročníka pokračujú aj naďalej v dištančnom vzdelávaní v tom istom rozsahu ako doteraz na základe upraveného rozvrhu hodín zverejneného na stránke školy.

     • Online konzultácie pre rodičov – triedne aktívy

     • Vážení rodičia,

      v dňoch 21.4. - 22.4.2021 (streda – štvrtok) v časoch od 16:30 hod. do 18:30 hod. budú prebiehať online konzultácie – triedne aktívy. Prihlasovanie k vyučujúcim bude prebiehať cez Edupage a následne v presne určenom termíne Vám príslušný učiteľ cez online aplikáciu Microsoft Teams zatelefonuje cez žiacke konto vášho dieťaťa. V prípade nejasností prosím kontaktovať cez Edupage triednych učiteľov.

      Mgr. Rastislav Kunst, riaditeľ ZŠ s MŠ

    • Obvodné kolo matematickej olympiády
     • Obvodné kolo matematickej olympiády

     • Dňa 31. marca 2021 sa uskutočnilo dištančne obvodné kolo matematickej olympiády.

      Z našej školy sa súťaženia zúčastnili a úspešnými riešiteľmi boli žiaci 6. ročníka, ktorí dosiahli skvelé výsledky.

      • Matúš RET (6.B), 1. miesto v kategórii Z6,
      • Timotej FRIC (6.A), 1. miesto v kategórii Z6,
      • Ľuboš Šesták (6.A), 4. miesto v kategórii Z6.

      Žiakov pripravovala pani učiteľka Mgr. Želmíra Vargicová.

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu našej školy.

     • Vzdelávanie žiakov od 12.4.2021

     • Dôležité !
      Od 12.4.2021 sa na základe rozhodnutia ministra školstva obnovuje školské vyučovanie  v základných školách na 1. stupni pre deti všetkých rodičov.

      Podmienkou nástupu dieťaťa do školy  je, že zákonní zástupcovia s ktorými žije dieťa v spoločnej domácnosti, absolvujú test na Covid 19 a platnosť certifikátu o negativite nebude starší ako 7 dní (obaja zákonní zástupcovia sa preukážu negatívnym výsledkom z testovania k nahliadnutiu, preukázanie je možné formou sms, fotkou v mobile, zaslaním kópie cez EduPage.

      Čestné prehlásenie (11/A) je na stiahnutie dostupné na našej webovej stránke a tiež bude pripravené pred vstupom do budovy školy a je potrebné ho odovzdať pred nástupom do školy.

      Všetci žiaci sú povinní nosiť počas vyučovania ochranné rúška v interiéri aj exteriéri (výnimku tvorí len nevyhnutný čas na  desiatu a obed).

      Prevádzka ŠKD od 12.4.2021 bude od 7:30 do 16:30 h organizovaná tak, ako v súčasnej dobe (7 oddelení). Ranná ŠKD nie je možná.

      Žiaci prvého až štvrtého ročníka budú prichádzať na vyučovanie v čase od 7.15  do 7.55 nasledovnými vchodmi:

      • hlavným vchodom   z Vývojovej ulice     žiaci 1. a 2. ročníka
      • vedľajším vchodom z Kovácsovej ulice  žiaci 3. a 4. ročníka

      1.a 2.ročník:
      Príchod do školy cez vchod z Vývojovej ulice :
      7.15 až 7.55
      Začiatok vyučovania: 8.00
      ŠKD: do 16.30

      3.a 4.ročník:
      Príchod do školy cez vchod z Kovácsovej ulice:
      7.15 až 7.55
      Začiatok vyučovania: 8.00
      ŠKD: do 16.30

      Žiaci 5. – 9. ročníka pokračujú aj naďalej v dištančnom vzdelávaní v tom istom rozsahu ako doteraz na základe upraveného rozvrhu hodín zverejneného na stránke školy.

      Príloha č. 11/a - Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (DOCX)
      Príloha č. 11/a - Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (PDF)

      Rozhodnutie_MSVVaS_SR_08042021.pdf

       

     • Vyučovanie pokračuje v nezmenenom režime od 07. 04. 2021

     • V dňoch 07. 04. – 09. 04. 2021 v zmysle platného Rozhodnutia MŠVVaŠ SR, bude vyučovanie prebiehať v rovnakej forme (bez zmien­) ako v minulom týždni.

      Naďalej zostávajú v platnosti podmienky a organizácia prezenčného vzdelávania.

      1. Prezenčného vyučovania sa od 07. 04. 2021 môže zúčastniť dieťa, ktorého zákonní zástupcovia s ktorými žije dieťa v spoločnej domácnosti, absolvujú test na Covid 19 a platnosť certifikátu o negativite nebude starší ako 7 dní (obaja zákonní zástupcovia sa preukážu negatívnym výsledkom z testovania k nahliadnutiu, preukázanie je možné formou sms, fotkou v mobile, zaslaním kópie cez EduPage.

      Vždy po vypršaní platnosti testu je nutné podať nové čestné prehlásenie (zverejnené na stránke školy 11/c alebo 11/a). V prípade, že rodičia Covid prekonali, uvedú to do prehlásenia (ochorenie prekonali 90 dní dozadu). Taktiež sa nevyžaduje test od rodiča, ktorý bol očkovaný druhou dávkou od podania ktorej uplynulo 14 dní a vie sa preukázať týmto potvrdením k nahliadnutiu.

      Cestne_vyhlasenie_od_8_3_2021.pdf

      2. Čestné vyhlásenie je na stiahnutie dostupné na našej webovej stránke a tiež bude pripravené pred vstupom do budovy školy a je potrebné ho pred nástupom do školy odovzdať.

      Žiaci 5. – 9. ročníka pokračujú aj naďalej v dištančnom vzdelávaní v tom istom rozsahu ako doteraz na základe upraveného rozvrhu hodín zverejneného na stránke školy.

      V prípade zmien podmienok nástupu žiakov do školy, budete následne informovaní cez EduPage ako rodičia (rodičovské konto) a na stránke školy.

      Mgr. Rastislav Kunst

      riaditeľ ZŠ s MŠ

     • Testovanie kloktacími testami

     •  Vážení zákonní zástupcovia,

      Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR ponúka pre žiakov 3. – 9. ročníka pravidelné PCR testovanie kloktacími testami.

      Na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie Ministerstvo predpokladá, že po veľkonočných sviatkoch nastane zmena a s veľkou pravdepodobnosťou sa začneme riadiť nie celoslovenským, ale regionálnym Covid automatom.

      Tým by sa otvorila možnosť plnohodnotného obnovenia prezenčného vyučovania na 2. stupni a to nasledovne: ak bude Bratislava v III. stupni varovania, obnoví sa vyučovanie v 9. ročníku, v prípade II. stupňa varovania v Bratislave by mohlo dôjsť k otvoreniu celého 2. stupňa prezenčnou formou vzdelávania.

      V súvislosti s tým Ministerstvo požiadalo školy o zistenie predbežného záujmu o túto formu testovania.

      Testovanie kloktaním je dobrovoľné. Malo by sa uskutočniť po veľkonočných prázdninách v 14. týždni (7. – 9. apríla).

      Váš súhlas/nesúhlas s kloktaním potvrdený cez Edupage očakávame do 30. marca 2021 do 12:00 hod

      Mgr. Rastislav Kunst
      riaditeľ ZŠ s MŠ

     • Vyučovanie pokračuje v nezmenenom režime od 29.3.2021

     • V dňoch 29.3. – 31.3.2021 v zmysle platného Rozhodnutia MŠVVaŠ SR, bude vyučovanie prebiehať v rovnakej forme (bez zmien­) ako v tomto týždni.

      Naďalej zostávajú v platnosti podmienky a organizácia prezenčného vzdelávania.

      1. Prezenčného vyučovania sa od 29. 3. 2021 môže zúčastniť dieťa, ktorého zákonní zástupcovia s ktorými žije dieťa v spoločnej domácnosti, absolvujú test na Covid 19 a platnosť certifikátu o negativite nebude starší ako 7 dní (obaja zákonní zástupcovia sa preukážu negatívnym výsledkom z testovania k nahliadnutiu, preukázanie je možné formou sms, fotkou v mobile, zaslaním kópie cez EduPage.

      Vždy po vypršaní platnosti testu je nutné podať nové čestné prehlásenie (zverejnené na stránke školy 11/c alebo 11/a). V prípade, že rodičia Covid prekonali, uvedú to do prehlásenia (ochorenie prekonali 90 dní dozadu). Taktiež sa nevyžaduje test od rodiča, ktorý bol očkovaný druhou dávkou od podania ktorej uplynulo 14 dní a vie sa preukázať týmto potvrdením k nahliadnutiu.

      Cestne_vyhlasenie_od_8_3_2021.pdf

      2. Čestné vyhlásenie je na stiahnutie dostupné na našej webovej stránke a tiež bude pripravené pred vstupom do budovy školy a je potrebné ho pred nástupom do školy odovzdať.

      Žiaci 5. – 9. ročníka pokračujú aj naďalej v dištančnom vzdelávaní v tom istom rozsahu ako doteraz na základe upraveného rozvrhu hodín zverejneného na stránke školy.

       

      Mgr. Rastislav Kunst

      riaditeľ ZŠ s MŠ

       

     • Obnovenie prezenčného vyučovania pre žiakov 1.stupňa – Aktualizácia

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 19.3.2021 zostáva v platnosti zachovanie možnosti „školskej dochádzky 1. stupňa pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce“. Môžu prísť aj žiaci, ktorí nemajú prístup k online vzdelávaniu, alebo ak situácia v rodine neumožňuje dieťaťu plnohodnotne sa vzdelávať z rôznych dôvodov.

      Organizácia a podmienky nástupu žiakov  od 22.03. 2021 na prezenčné vyučovanie sú zverejnené na stránke školy, boli Vám zaslané cez EduPage a nemenia sa.

      Rozhodnutie_ministerstvo_skolstva_19032021 (PDF)

     • Organizácia vyučovania od 22. 3. 2021

     • Vážení rodičia,

      dňa 22. 3. 2021 je obnovené prezenčné vzdelávanie pre žiakov

      1. až 4. ročníka.

      Cestne_vyhlasenie_od_8_3_2021.pdf

      Žiaci 5. – 9. ročníka pokračujú aj naďalej v dištančnom vzdelávaní v tom istom rozsahu ako doteraz na základe upraveného rozvrhu hodín zverejneného na stránke školy.

      V súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania žiakov 1. až 4. ročníka od 22. 3. 2021 Vám prinášame základné informácie:

      1. Prezenčného vyučovania sa od 22. 3. 2021 môže zúčastniť dieťa, ktorého zákonní zástupcovia s ktorými žije dieťa v spoločnej domácnosti, absolvujú test na Covid 19 a platnosť certifikátu o negativite nebude starší ako 7 dní (obaja zákonní zástupcovia sa preukážu negatívnym výsledkom z testovania k nahliadnutiu, preukázanie je možné formou sms, fotkou v mobile, zaslaním kópie cez EduPage.

      Vždy po vypršaní platnosti testu je nutné podať nové čestné prehlásenie (zverejnené na stránke školy 11/C). V prípade, že rodičia Covid prekonali, uvedú to do prehlásenia (ochorenie prekonali 90 dní dozadu). Taktiež sa nevyžaduje test od rodiča, ktorý bol očkovaný druhou dávkou od podania ktorej uplynulo 14 dní a vie sa preukázať týmto potvrdením k nahliadnutiu.

      Všetci žiaci sú povinní nosiť počas vyučovania ochranné rúška v interiéri aj exteriéri (výnimku tvorí len nevyhnutný čas na  desiatu a obed).

      2. Čestné prehlásenie je na stiahnutie dostupné na našej webovej stránke a tiež bude pripravené pred vstupom do budovy školy a je potrebné ho pred nástupom do školy odovzdať.

      3. Vyučovanie bude prebiehať podľa normálneho rozvrhu (telesná výchova a spev na hudobnej výchove sa bude vyučovať teoretickou formou). Online vyučovanie pre 1. až 4. ročník cez aplikáciu Microsoft Teams sa od 22. 03. 2021 ruší. Zadávanie úloh a informácie o preberanom učive v daný deň budú zasielať triedne pani učiteľky cez Edupage. 

      4. Školská jedáleň bude v prevádzke. Rodič, ktorý má záujem o to, aby sa jeho dieťa stravovalo ho prihlási na odber stravy elektronicky (ak by to nestihol, je to možné aj v pondelok ráno do 8.00 hodiny podľa toho, či bude dieťa v škole).

      5. ŠKD bude v činnosti denne od 7.30 hod. do 16.30 hod.  pre žiakov 1. až 4. ročníka. Ranná ŠKD momentálne nie je možná.

      6. Žiaci prvého až štvrtého ročníka budú prichádzať na vyučovanie v čase od 7.15  do 7.55 nasledovnými vchodmi :

      • hlavným vchodom   z Vývojovej ulice      žiaci 1. a 2. ročníka
      • vedľajším vchodom z Kovácsovej ulice  žiaci 3. a 4. ročníka

      1.a 2.ročník:

      Príchod do školy cez vchod z Vývojovej ulice :

      7.15 až 7.55

                                                                       Začiatok vyučovania: 8.00

      ŠKD: do 16.30

       

      3.a 4.ročník:

      Príchod do školy cez vchod z Kovácsovej ulice :

      7.15 až 7.55

      Začiatok vyučovania: 8.00

      ŠKD: do 16.30

      7. Povinnosť testovať sa každých 7 dní majú aj všetci zamestnanci školy, ktorí budú počas vyučovania na pracovisku.

      Touto cestou žiadame rodičov detí (1. až 4. ročníka), ktoré 22. 3. 2021 nenastúpia na vyučovanie,  aby kontaktovali triedne učiteľky a svoje deti ospravedlnili z vyučovania. Rodič môže svoje dieťa ospravedlniť 5 po sebe idúcich dní. 

      NOVÉ: v prípade, že by sa zákonný zástupca dieťaťa rozhodol poslať dieťa na prezenčné vyučovanie počas týždňa, musí minimálne deň vopred informovať triedneho učiteľa a vypísať čestné prehlásenie o teste na Covid s testom nie starším ako 7 dní a preukázať sa, že boli obaja rodičia pretestovaní. 

      Vážení rodičia !

      Touto cestou Vás chcem ubezpečiť, že robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ochránili zdravie Vašich detí a našich zamestnancov. K tomu potrebujeme Vašu spoluprácu a maximálnu zodpovednosť nás všetkých. 

      Mgr. Rastislav Kunst

        riaditeľ ZŠ s MŠ

     • Návrat do školy - Aktuálna informácia 18. 3. 2021

     •   1.  a  2. stupeň od 22. 3. 2021

      Vážení rodičia,

      po dohode zriaďovateľa s riaditeľom ZŠ s MŠ Rusovce si vám dovoľujeme oznámiť, že od pondelka 22. 3. 2021 bude obnovené prezenčné vzdelávanie aj pre žiakov 3. a 4. ročníka 1. stupňa.

      Od 22. marca 2021 bude prebiehať výučba v ZŠ s MŠ Rusovce nasledovne:

      Základná škola

      • žiaci 1. a 2. ročníka základnej školy prezenčné vzdelávanie
      • žiaci 3. a 4. ročníka základnej školy prezenčné vzdelávanie
      • žiaci 5. – 9. ročníka pokračujú aj naďalej v dištančnom vzdelávaní v tom istom rozsahu ako doteraz na základe upraveného rozvrhu hodín zverejneného na stránke školy

      Školská jedáleň bude v prevádzke pre žiakov 1. stupňa, ktorí sa budú vzdelávať prezenčne v škole.

      Školský klub detí (ŠKD) v prevádzke pre žiakov 1. stupňa, ktorí sa budú vzdelávať prezenčne v škole.

      Upozornenie: Vzhľadom na zachovanie maximálnej miery bezpečnosti detí ako aj zamestnancov ZŠ a MŠ upozorňujeme rodičov, že dieťa bude prijaté len za predpokladu, že obaja jeho zákonní zástupcovia sa preukážu negatívnym výsledkom z testovania na ochorenie COVID-19. Certifikát o negativite nebude starší ako 7 dní, preukázanie je možné sms, fotkou v mobile, zaslaním kópie cez EduPage.

      Od stredy 10. marca 2021 funguje v Rusovciach (na parkovisku pri zdravotnom stredisku) stále odberové miesto na Ag testovanie. V prevádzke je každý deň okrem nedele, v čase od 11:00 hod. do 19:30 hod. – je teda možné využiť službu tohto odberového miesta.

       

                                                                                                     Mgr. Rastislav Kunst

                                                                                                         riaditeľ ZŠ s MŠ

     • Organizácia vyučovania od 15. 3. 2021

     • Vážení rodičia,

      dňa 15. 3. 2021 je obnovené prezenčné vzdelávanie pre žiakov 1. a 2. ročníka.

      Od 15. 3. 2021 navštevovať školu môžu tiež prednostne žiaci 3. a 4. ročníka – deti tých zákonných zástupcov, ktorí nemôžu vykonávať svoju prácu z domu. Podmienkou je, že prácu z domu nemôžu vykonávať obaja zákonní zástupcovia (ak dieťa žije len s jedným rodičom, tak len jeden). Túto skutočnosť musia zákonní zástupcovia škole preukázať čestným vyhlásením.

      Cestne_vyhlasenie_od_8_3_2021.pdf

      Žiaci 3. a 4. ročníka sa minimálne do 19. 3. 2021 budú vzdelávať naďalej dištančnou formou podľa rozvrhu hodín ako doteraz.

      Žiaci 5. – 9. ročníka pokračujú aj naďalej v dištančnom vzdelávaní v tom istom rozsahu ako doteraz na základe upraveného rozvrhu hodín zverejneného na stránke školy.

      V súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania žiakov 1.  a 2. ročníka od 15. 3. 2021 Vám prinášame základné informácie:

      1.Prezenčného vyučovania sa od 15. 3. 2021 môže zúčastniť dieťa, ktorého zákonný zástupcovia, s ktorým žije dieťa v spoločnej domácnosti, absolvujú test na Covid 19 a platnosť certifikátu o negativite nebude starší ako 7 dní. (obaja zákonný zástupcovia sa preukážu negatívnym výsledkom z testovania k nahliadnutiu aj cez fotografiu v mobilnom telefóne). Vždy po vypršaní platnosti testu je nutné podať nové čestné prehlásenie (zverejnené na stránke školy 11/C). V prípade, že rodičia Covid prekonali, uvedú to do prehlásenia (ochorenie prekonali 90 dní dozadu). Taktiež sa nevyžaduje test od rodiča, ktorý bol očkovaný druhou dávkou od podania ktorej uplynulo 14 dní a vie sa preukázať týmto potvrdením k nahliadnutiu.

      Všetci žiaci sú povinní nosiť počas vyučovania ochranné rúška v interiéri aj exteriéri (výnimku tvorí len nevyhnutný čas na  desiatu a obed).

      2. Dieťa sa nemusí testovať, ale dávame na zváženie možnosť testovania aj dieťaťa vzhľadom na prijaté opatrenia na obmedzenie mobility.

      3. Čestné prehlásenie je na stiahnutie dostupné na našej webovej stránke a tiež bude pripravené pred vstupom do budovy školy a je potrebné ho pred nástupom do školy odovzdať.

      4. Vyučovanie bude prebiehať podľa normálneho rozvrhu (telesná výchova a spev na hudobnej výchove sa bude vyučovať teoretickou formou). Online vyučovanie pre 1. ročník a 2. ročník cez aplikáciu Microsoft Teams sa od 15. 03. 2021 ruší. Zadávanie úloh a informácie o preberanom učive v daný deň budú zasielať triedne pani učiteľky cez Edupage. 

      5. Školská jedáleň bude v prevádzke. Rodič, ktorý má záujem o to, aby sa jeho dieťa stravovalo ho prihlási na odber stravy elektronicky (ak by to nestihol, je to možné aj v pondelok ráno do 8.00 hodiny podľa toho, či bude dieťa v škole).

      6. ŠKD bude v činnosti denne od 7.30 hod. do 16.30 hod.  pre žiakov 1. a 2. ročníka a je tiež umožnený deťom z 3. a 4. ročníkov, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

      7. Dňa 15.3.2021 bude možné prichádzať do školy od 7.15 hod. To platí aj pre deti, ktoré do ŠKD nechodia. Dôvod: bezpečný a plynulý nástup detí do školy.

      8. Povinnosť testovať sa každých 7 dní majú aj všetci zamestnanci školy, ktorí budú počas vyučovania na pracovisku.

      Touto cestou žiadame rodičov detí (1. a 2. ročníka), ktoré 15. 3. 2021 nenastúpia na vyučovanie,  aby kontaktovali triedne učiteľky a svoje deti ospravedlnili z vyučovania. Rodič môže svoje dieťa ospravedlniť 5 po sebe idúcich dní. 

      NOVÉ: v prípade, že by sa zákonný zástupca dieťaťa rozhodol poslať dieťa na prezenčné vyučovanie, musí minimálne deň vopred informovať triedneho učiteľa a vypísať čestné prehlásenie o teste na Covid s testom nie starším ako 7 dní. 

      Vážení rodičia !

      Touto cestou Vás chcem ubezpečiť, že urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ochránili zdravie Vašich detí a našich zamestnancov. K tomu potrebujeme Vašu spoluprácu a maximálnu zodpovednosť nás všetkých. 

      Informácie budeme priebežne dopĺňať na tomto mieste, cez triednych učiteľov a cez Edupage.

       

      Mgr. Rastislav Kunst, riaditeľ ZŠ s MŠ

       

     • Návrat do školy - Aktuálna informácia 11. 3. 2021

     • 1.  a  2. stupeň od 15. 3. 2021

      Vážení rodičia ,

      Dňa 15. 3. 2021 bude obnovené prezenčné vzdelávanie pre žiakov 1. a 2. ročníka.

      Po dohode zriaďovateľa s riaditeľom ZŠ s MŠ Rusovce si vám dovoľujeme oznámiť, že od pondelka

      15. marca 2021 bude spustená prezenčná výučba v ZŠ s MŠ Rusovce nasledovne:

      Základná škola

      • žiaci 1. a 2. ročníka základnej školy
      • žiaci 3. a 4. ročníka, ktorých zákonní zástupcovia pracujú v tzv. kritickej infraštruktúre
      • žiaci 3. a 4. ročníka, ktorých rodičia nemôžu vykonávať prácu z domu
      • žiaci 3. a 4. ročníka, ktorým rodičia nevedia zabezpečiť vhodné podmienky na domáce vzdelávanie

      Školská jedáleň bude v prevádzke pre žiakov 1. stupňa, ktorí sa budú vzdelávať prezenčne v škole.

      Školský klub detí (ŠKD) v prevádzke pre žiakov 1. stupňa, ktorí sa budú vzdelávať prezenčne v škole.

      Upozornenie: Vzhľadom na zachovanie maximálnej miery bezpečnosti detí ako aj zamestnancov ZŠ a MŠ upozorňujeme rodičov, že dieťa bude prijaté len za predpokladu, že obaja jeho zákonní zástupcovia sa preukážu negatívnym výsledkom z testovania na ochorenie COVID-19. Certifikát o negativite nebude starší ako 7 dní, preukázanie je možné sms, fotkou v mobile.

      Od stredy 10. marca 2021 funguje v Rusovciach (na parkovisku pri zdravotnom stredisku) stále odberové miesto na Ag testovanie. V prevádzke je každý deň, okrem nedele, v čase od 11:00 hod. do 19:30 hod. – je teda možné využiť službu tohto odberového miesta.

      Žiaci 5. – 9. ročníka pokračujú aj naďalej v dištančnom vzdelávaní v tom istom rozsahu ako doteraz na základe upraveného rozvrhu hodín zverejneného na stránke školy.

      V prípade zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie sa prezenčné vzdelávanie spustí aj pre žiakov 3. a 4. ročníka za rovnakých podmienok od pondelka 22. marca 2021.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
   • Tajomníčka : Iveta Urbanová Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
  • Prihlásenie