• Harmonogram celého školského roka 2021/2022

     • Organizácia školského roka vyplýva zo Sprievodcu školským rokom na školský rok 2021/2022, ktorý okrem iného stanovujú obdobie školského vyučovania a školských prázdnin v ZŠ,  prevádzku MŠ a termíny testovania žiakov 5. a 9. ročníka.

       

       

      Školské vyučovanie:

      • Školský rok 2021/2022 sa začína  1. septembra  2021. Školské  vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok) otvorením šk. roka.
      • Školské vyučovanie v prvom polroku sa končí 31. januára 2022 (pondelok).
      • Školské vyučovanie v druhom polroku začne 1. februára 2022 (utorok).
      • Školské vyučovanie v druhom polroku končí 30. júna 2022 (štvrtok).

      Prevádzka každej MŠ v sieti škôl a školských zariadení v SR bez ohľadu na jej zriaďovateľa sa v čase letných prázdnin prerušuje najmenej na tri týždne nepretržite (presné termíny včas zverejníme).

       

      Testovanie žiakov 5. ročníka sa uskutoční v máji 2022 z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Bližšie informácie o testovaní T5-2022 budú zverejňované na MERANIA | NUCEM.

      • Testovanie žiakov sa uskutoční vo všetkých základných školách SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra 18. 5. 2022.
      • Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

      Testovanie žiakov 9. ročníka sa uskutoční v apríli 2022, z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Bližšie informácie o testovaní T9-2022 budú zverejňované na MERANIA | NUCEM

      • Testovanie žiakov sa uskutoční z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra 6. 4. 2022 (náhradný termín je určený na 21. 4. 2022).
      • Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

       

      Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ sa uskutoční v termíne v septembri – októbri 2021.

      • Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ je potrebné uskutočniť v termíne do 29.10.2021 vo všetkých základných školách v SR okrem základných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Výsledky žiakov zadajú školy do ISTŽ – https://www.testovanieziakov.sk , a to najneskôr do 30. novembra 2021. Súbor testov je pre oba ročníky rovnaký. Metodické pokyny pre testovanie, batéria testov, postupy a súvisiace inštruktážne videá sú verejne dostupné na stránke https://www.testovanieziakov.sk/stranka/metodickepokyny-pre-testovanie
      • Po uzatvorení celoslovenského testovania pohybových predpokladov bude možné v januári 2022 vytlačiť žiakom z ISTŽ certifikáty. V rámci certifikátu dostane žiak a rodič informáciu, aké sú pohybové predpoklady žiaka a na akej úrovni sa žiak nachádza v jednotlivých motorických testoch vo vzťahu k ostatnej populácii vo svojej vekovej kategórii.
      • Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania pohybových predpokladov žiakov zodpovedá Národné športové centrum. Za organizačné zabezpečenie testovania je zodpovedný riaditeľ školy.

      Klasifikačné porady:

      26. 1. 2022 – polročná

      22. 6. 2022 – koncoročná

       

      Hodnotiace pedagogické rady:

      24. 11. 2021 – štvrťročná

      20. 4. 2022 – trištvrte ročná

       

      Triedne aktívy:

      23. 9. 2021 o 16.30 h 1. stupeň ZŠ (on-line forma)

      23. 9. 2021 o 16.30 h 2. stupeň ZŠ (on-line forma)

      24. 11. 2021 – konzultačné 17.00 – 18.30 h

      19. 1. 2022 – od 17.00 h

      20. 4. 2022 – konzultačné 17.00 – 18.30 h

      8. 6. 2022 – od 17.00 h

       

      Triedni dôverníci (od 16. 00 h)

      23. 9. 2021

      19. 1. 2022

      20. 4. 2022

      8. 6. 2022

     • Začiatok školského roka 2021/2022

     • 2. septembra 2021

      • začiatok školského roka:

      8.00 – 8.45 h – príchod žiakov

      9.00 – 9.15 h – otvorenie školského roka za budovou ZŠ (multifunkčné ihrisko)

      9.15 h – slávnostná imatrikulácia žiakov 1. stupňa (telocvičňa)

      Rozchod do tried

       

      Žiaci 1. ročníka ZŠ

      • otvorenie školského roka za budovou ZŠ Rusovce o 9.00 h (multifunkčné ihrisko)
      • zákonným zástupcom žiakov 1. ročníka boli zaslané poštou základné informácie
      • po slávnostnej imatrikulácii prváčikov pôjdu žiaci bez rodičov do tried s pani učiteľkami, následne si žiakov prevezmú pani vychovávateľky a rodičia budú mať prvé rodičovské združenie
      • rodičia si môžu po skončení rodičovského združenia zobrať deti domov

      Žiaci 2. – 4. ročníka ZŠ

      • 8.00 – 8.45 h – príchod žiakov do tried
      • 9.00 – 9.15 h – otvorenie školského roka za budovou ZŠ (multifunkčné ihrisko)
      • rodičia si môžu od 10.00 h zobrať deti domov

      Žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ

      • 8.00 – 8.45 h – príchod žiakov do tried
      • 9.00 – 9.15 h – otvorenie školského roka za budovou ZŠ (multifunkčné ihrisko)
      • 10.00 h ukončenie vyučovania

       

      Obedy sa 2. septembra nevydávajú a činnosť v ŠKD nie je.

                                                                     ----------------------------------------------

       

      3. septembra 2021

      • vyučovanie s triednymi učiteľmi trvá v 1. ročníku od 8.00 – 10.40 h
      • vyučovanie s triednymi učiteľmi trvá v 2.-4. ročníku od 8.00 – 11.30 h
      • vyučovanie s triednymi učiteľmi trvá v 5.-9. ročníku od 8.00 – 12.25 h
      • obedy sa vydávajú od 11.30 do 13.00 h
      • činnosť ŠKD je od 7. 00 h – prvý stupeň ZŠ, od 7.30 h – druhý stupeň ZŠ, dlhá služba je do 16.30 h

       

      Od 6. septembra prebieha vyučovanie podľa rozvrhu.

       

      Informácie o hygienických podmienkach prezenčného vyučovania

       

      1. Ráno pred vstupom do školy sa realizuje ranný filter: meranie teploty, dezinfekcia rúk. Vyučovanie sa realizuje podľa rozvrhu, s minimalizovaným premiešavaním. ŠKD je v prevádzke od 3. septembra v čase od 7.00 do 16.30 h.
      2. Na komunikáciu so školou sa využíva písomná podoba, emailová komunikácia. Osobná komunikácia a návšteva školy je možná iba s predchádzajúcim súhlasom riaditeľa školy.
      3. Na začiatku školského roka a následne pri každom prerušení vyučovania 3 dni predkladá zákonný zástupca Vyhlásenie o bezpríznakovosti (v prílohe). V prípade, ak ho žiak zabudne doma: môže rodič odoslať potvrdenie cez ASC agendu, poslať scan cez email (zsrusovce@zsrusovce.sk alebo kontaktuje lekára pre deti a dorast, ktorý ho usmerňuje.
      4. V prípade výskytu Covidu v triede - ide trieda s učiteľom  do karantény alebo predloží Oznam o výnimke z karantény - po očkovaní alebo po prekonaní Covidu (v prílohe). Žiadame rodičov, aby toto oznámenie hneď predložili triednemu učiteľovi, aby bolo možné udeliť výnimku z karantény v prípade potreby.
      5. Plenárne rodičovské združenie sa neuskutočňuje. Triedne rodičovské združenie sa preferuje dištančne, v prípade nových tried/nových učiteľov sa uskutoční prezenčne v exteriéri.
      6. Telesná a športová výchova sa realizuje podľa rozvrhu.
      7. V priestoroch školy je povinnosť používať ochrannú pomôcku na tvári (rúško/respirátor). Rodič je povinný zabezpečiť 2 rúška pre svoje dieťa.
      8. V priestoroch školy je zriadená izolačná miestnosť, ktorá slúži na umiestnenie dieťaťa s príznakmi ochorenia COVID- 19 alebo iného respiračného ochorenia.
      9. Rodič môže ospravedlniť 5 po sebe idúcich dní svojmu dieťaťu. Následne musí predložiť Vyhlásenie o bezpríznakovosti.
      10. V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 a má karanténu, rodič bezprostredne informuje školu na email zsrusovce@zsrusovce.sk
      11. V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie  na COVID-19 a má izoláciu, rodič bezprostredne informuje školu na email zsrusovce@zsrusovce.sk . Škola identifikuje kontakty žiaka za 2 dni pred testovaním.
      12. Rodič má právo na OČR iba ak riaditeľ školy alebo RÚVZ rozhodol o prerušení vyučovania v triede malého žiaka do 11. rokov alebo ak vystavil potvrdenie lekár pre deti a dorast.

       

      Zákonný zástupca dieťaťa pred nástupom do školy vyplní nasledovné vyhlásenie:

       

      • Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti

      Vyplnené tlačivo odovzdá dieťa/zákonný zástupca 2.9.2021 pri nástupe do školy.
       
      Vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá zákonný zástupca dieťaťa po každom prerušení školskej dochádzky v trvaní viac ako 3 dni.

      Školský semafor a prehľad opatrení: Ministerstvo školstva predstavilo pravidlá fungovania škôl od septembra 2021 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

       

     • Informácie k organizácii školského roka 2021/22

     • 1. Ráno pred vstupom do školy sa realizuje ranný filter: meranie teploty, dezinfekcia rúk. Vyučovanie sa realizuje podľa rozvrhu, s minimalizovaným premiešavaním. ŠKD je v prevádzke od 7.00 do 16.30 h.

      2. Na komunikáciu so školou sa využíva písomná podoba, emailová komunikácia. Osobná komunikácia a návšteva školy je možná iba s predchádzajúcim súhlasom riaditeľa školy.

      3. Na začiatku školského roka a následne pri každom prerušení vyučovania 3 dni predkladá zákonný zástupca Vyhlásenie o bezpríznakovosti (v prílohe). V prípade, ak ho žiak zabudne doma: môže rodič odoslať potvrdenie cez ASC agendu, poslať scan cez email alebo kontaktuje lekára pre deti a dorast, ktorý ho usmerňuje.

      4. V prípade výskytu Covidu v triede - ide trieda s učiteľom  do karantény alebo predloží Oznam o výnimke z karantény - po očkovaní alebo po prekonaní Covidu (v prílohe). Žiadame rodičov, aby toto oznámenie hneď predložili triednemu učiteľovi, aby bolo možné udeliť výnimku z karantény v prípade potreby.

      5. Plenárne rodičovské združenie sa neuskutočňuje. Triedne rodičovské združenie sa preferuje dištančne, v prípade nových tried/nových učiteľov sa uskutoční prezenčne v exteriéri.

      6. Telesná a športová výchova sa realizuje podľa rozvrhu.

      7. V priestoroch školy je povinnosť používať ochrannú pomôcku na tvári (rúško/respirátor). Rodič je povinný zabezpečiť 2 rúška pre svoje dieťa.

      8. V priestoroch školy je zriadená izolačná miestnosť, ktorá slúži na umiestnenie dieťaťa s príznakmi ochorenia COVID- 19 alebo iného respiračného ochorenia.

      9. Rodič môže ospravedlniť 5 po sebe idúcich dní svojmu dieťaťu. Následne musí predložiť Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

      10. V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 a má karanténu, rodič bezprostredne informuje školu na email zsrusovce@zsrusovce.sk

      11. V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie  na COVID-19 a má izoláciu, rodič bezprostredne informuje školu na email zsrusovce@zsrusovce.sk . Škola identifikuje kontakty žiaka za 2 dni pred testovaním.

      12. Rodič má právo na OČR iba ak riaditeľ školy alebo RÚVZ rozhodol o prerušení vyučovania v triede malého žiaka do 11. rokov alebo ak vystavil potvrdenie lekár pre deti a dorast.

     • Zoznam triednych učiteľov a rozloženie tried v šk. r. 2021/22

     •  

      Triedni učitelia v školskom roku 2021/2022:

       

       

      1.A trieda: Mgr. Tatiana Pravdová

      1.B trieda: Mgr. Mária Kuzmová

      2.A trieda: Mgr. Terézia Grigová

      2.B trieda: Mgr. Magdaléna Šuchterová

      3.A trieda: Mgr. Miroslava Poprocká

      3.B trieda: Mgr. Miroslava Szelešová

      4.A trieda: Ing. Mgr. Eleonóra Sabelová

      4.B trieda: Mgr. Melinda Dvorská

      4.C trieda: Mgr. Ingrid Voráčová

      5.A trieda: Mgr. Andrea Suchá

      5.B trieda: Ing. Martin Hlubocký

      6.A trieda: Mgr. Tomáš Kecskés

      6.B trieda: Mgr. Eva Belanová

      7.A trieda: Mgr. Silvia Kitanovič Bartošová

      7.B trieda: Mgr. Erika Mekotová

      8. trieda: Mgr. Simona Štofková

      9. trieda: Lýdia Koniarová

     • Kloktacie testy pre žiakov základnej školy

     • Vážení rodičia!

      Keďže aj začiatok školského roka 2021/2022 je v znamení COVID opatrení, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách a školských zariadeniach, máte možnosť využiť dobrovoľné testovanie žiakov v školách a v domácom prostredí. Ide teda o dva druhy testovania/ PCR kloktacie a Ag testy/. ŽIADNE Z TÝCHTO TESTOVANÍ NIE JE PODMIENKOU PRE NÁSTUP ŽIAKA DO ŠKOLY, JE ÚPLNE DOBROVOĽNÉ.

      Možnosť testovať sa PCR kloktacími testami v škole bude dostupná iba na začiatku šk. roka. Toto testovanie prebehne od 02. do 05. 09. 2021 v priestoroch našej ZŠ. Výsledok PCR testu bude doručený rodičovi do 72 hodín od zozbierania testov. Toto testovanie JE DOBROVOĽNÉ a škola zisťuje iba záujem o takýto druh testovania do 25.08.2021 do 12:00 hod., a to prostredníctvom získania súhlasu rodiča. Nakoľko dieťa má na takéto testovanie nárok, prosíme, aby ste oznámili svoj záujem o pretestovanie žiaka do 25.08.2021 do 12:00 hod. triednemu učiteľovi svojho dieťaťa správou na EduPage v znení: „MÁM ZÁUJEM O PCR KLOKTACÍ TEST pre žiaka (meno a priezvisko, trieda).“

      V priebehu šk. roka budú mať rodičia možnosť využívať dobrovoľné testovanie žiakov Ag testami v domácom prostredí. Každý žiak ZŠ, ktorého rodič prejaví záujem, dostane sadu 25ks testov na domáce testovanie. Pokiaľ máte záujem o sadu 25ks testov na domáce testovanie, prosíme, aby ste oznámili svoj záujem tiež do 25.08.2021do 12:00 hod. triednemu učiteľovi svojho dieťaťa správou na EduPage v znení: „MÁM ZÁUJEM O SADU TESTOV pre žiaka (meno a priezvisko, trieda).“

      Otázky ohľadom samotného priebehu testovania, distribúcie odberových sád a doručenia výsledku testu, prípadne ďalšie otázky zodpovedajú samotní poskytovatelia služby: 

      Školy v Bratislavskom samosprávnom kraji:

      Názov poskytovateľa služby: CYTOPATHOS, spol. s.r.o.

      +421 907 665 035

      Covid19@cytopathos.sk

     • Prírodovedno-vlastivedná vychádzka 9.A

     • 25. júna 2021 sa žiaci 9. ročníka opäť zúčastnili prírodovedno-vlastivednej vychádzky po chránených územiach v okolí Bratislavy. Tento raz sme navštívili Devínsku Kobylu.

      Našim cieľom bola nová rozhľadňa v objekte bývalej vojenskej raketovej základne. Napriek menšiemu stúpaniu sme si cestu na vrchol kopca užili, lebo tunajšie lesy sú skutočne nádherné. Výhľad z rozhľadne je úžasný. Vidno nielen Bratislavu, ale aj časť Záhoria a Rakúska. Bolo vidieť aj Rusovce, Čunovo a blízke územie Maďarska. V bývalej vojenskej základni sme si pozreli aj jeden z tunajších objektov. Po krátkej desiatovej prestávke sme absolvovali zostup do obce Devín. Prešli sme opäť krásnym lesom a územím tunajšej lesostepi. Čerešničkou nášho výletu bola čapovaná kofola v Devíne. Po tejto zaslúženej prestávke sme prešli okolo hradu Devín po nábreží. Mali sme možnosť vidieť sútok Moravy s Dunajom, Bránu slobody – pamätník obetiam, ktoré boli usmrtené pri úteku za hranice „Železnej opony“ v čase socializmu. Prešli sme okolo záplavových území obce Devín na najbližšiu zastávku MHD. Tu sme našu turistiku ukončili a vrátili sme sa do Rusoviec.

      Ak sa chcete o tomto území dozvedieť viac, navštívte stránku
      https://www.planetslovakia.sk/turistika/327-vyhliadkova-veza-devinska-kobyla.

    • Deti pre Bratislavu
     • Deti pre Bratislavu

     • PROJEKT REGENERÁCIA
       

      Žiaci zo školského parlamentu investovali množstvo času do tvorby krátkeho dokumentárneho filmu o Rusovčanoch a ich pohľadu na Rusovce. Zamerali sme sa najmä na často prehliadanú staršiu generáciu a na ich dialóg s mladou generáciou, preto sme tento prienik dvoch svetov a zároveň náš pokus o obnovu dôležitosti hlasu starších ľudí nazvali REGENERÁCIA.

      Skúsili sme sa pozrieť na Rusovce inými očami. Chcete vedieť, aké boli Rusovce v minulosti? Aké sú dnes a aké by ešte len mohli byť? Odpovede nájdete v našom krátkom dokumente, ktorý vznikol vďaka finančnej podpore projektu Deti pre Bratislavu, do ktorého sa naša škola aj napriek pandémii neváhala zapojiť a priniesť druhým trochu radosti či zamyslenia.

      Žiaci, ktorí sa zapojili do projektu: Matej Májek, Samuel Stejskal, Grétka Kleinová, Angie Poprocká, Lenka Kubicová, Kryštof Okres a ďalší.

    • 3D tlač - workshop
     • 3D tlač - workshop

     • 15. a 22. júna sa žiaci 8.A triedy zúčastnili workshopu, na ktorom sa naučili pracovať so softvérom na 3D modelovanie a na prípravu objektov pre samotnú 3D tlač. V spolupráci s lektorom si mohli pomocou 3D tlačiarni zhotoviť svoj vymodelovaný predmet. Workshop sa tentokrát uskutočnil priamo v našej učebni informatiky.

      Žiaci sa opäť naučili niečo nové. Z tohto podujatia odchádzali s novými zážitkami a s úsmevom na tvári. Veľká vďaka patrí školiteľovi Martinovi, ale aj ostatným pracovníkom FABLABu.

      Viac informácií získate na stránkach:

     • Výtvarná súťaž

     •    Žiaci z 1. stupňa našej školy sa zapojili do súťaže vyhlásenej Trnavským samosprávnym krajom Galantským osvetovým strediskom s názvom Krásy našej prírody - výtvarná, fotografická a literárna súťaž detí a mládeže s environmentálnym zameraním, realizovanej pri príležitosti 51. výročia celosvetovej kampane Deň Zeme 2021.

      Dňa 12. 5. 2021 bolo do súťaže zaslaných 13 výtvarných prác a 1 literárna práca do 1. kategórie.

      Odborná porota ocenila práce dvoch našich žiakov - Adam Kusovský  (3. A)  získal čestné uznanie v 1. kategórii za maľbu temperou  „Kvety sú zázrak“ a Michal Striha (3. A) získal diplom za ocenenie v 1. kategórii za maľbu temperou  „Pred búrkou“.

     • Biblia očami detí

     • Naši žiaci zo 4. A a 5. B sa zúčastnili výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže. Tohtoročnou témou bolo Putovanie za cieľom.

      Žiačka Katka Farkasová (4. A) získala cenu poroty za ilustráciu s názvom Pád Jericha.

      Srdečne blahoželáme!

    • LETNÝ KLUBOVÝ DENNÝ TÁBOR
     • LETNÝ KLUBOVÝ DENNÝ TÁBOR

     • Termín: 02. 07. až 09. 07. 2021 (5 dní)

      Denný tábor bude poskytovaný školou ako služba pre rodičov na zabezpečenie starostlivosti o ich deti, ktoré počas letných prázdnin chcú svoj voľný čas tráviť v spoločnosti kamarátov pri športe, hrách a spoločenských aktivitách.

      Letný tábor je určený len pre deti, ktoré navštevovali ŠKD počas šk. roka 2020/2021

      Program letného tábora sa zameria na športové aktivity (futbal, vybíjaná, súťaže...),

      pobyt v prírode, turistiku,

      tvorivé dielne,

      kultúrno-poznávacie vychádzky,

      spoločenské hry, a aktivity s enviromentálnym zameraním.

      Jednotlivé činnosti a ich plnenie závisia v istej miere od počasia a od počtu prihlásených detí.

      Forma tábora: denná, v čase od 7.30 - 16.30 hodiny

      Poplatok: 73,06 Eur


      V cene sú zahrnuté výlety, doprava autobusom, vstupenky a výdavky spojené s materiálnym zabezpečením tvorivých dielní a organizačným zabezpečením letného tábora a obedy.

      62,50 Eur (12,50 Eur na deň) + obedy v ŠJ 10,56 Eur ( 2,64 Eur na deň).

      Pitný režim, desiatu a olovrant zabezpečujú rodičia z domu.   

       Záväzné prihlášky na denný pobyt v letnom tábore odovzdajte pani vychovávateľkám, prípadne triednym učiteľkám do 23. 06. 2021 (streda).

      Poplatok za LKDT vyberá pani vychovávateľka Katarína Avuková do 29. 06. 2021.

       

       

    • Testovanie 9
     • Testovanie 9

     • 9.6.2021

      Naša škola bola vybraná do vzorky 500 škôl na Slovensku, ktorých žiaci 9. ročníka absolvovali monitoring NÚCEM 2021, ktorý nahradil Testovanie9.

      MŠVVaŠ chce týmto zistiť úroveň vedomostí žiakov po dištančnom vzdelávaní.

      Výsledky budú neverejné.

     • Výberové konanie na riaditeľa školy

     • Mili rodičia a priaznivci našej ZŠ a MŠ.
      Dňa 8.6.2021 bolo vykonané výberové konanie formou verejného vypočutia aj za účasti pani z Okresného úradu a Školskej inšpekcie ktoré dohliadali na regulárnosť.
      Kandidáti boli dvaja:
      - pán Alexander Jakubčo
      - pán Rastislav Kunst
      Po tajnom hlasovaní bolo vykonané sčítanie hlasov s výsledkom 2 hlasy pre p. Jakubčo a 8 hlasov pre p. Kunst.
      Komisia následne overila zápisnicu a podala pani starostke návrh na menovanie víťaza p, Kunsta za riaditeľa školy. Rada školy veríme, že aj za pomocí vás verejnosti sa nám podarí vyvinúť potrebný tlak na pozadovane skvalitnenie vzdelávania v našej ZŠ a MŠ, že prístup k návrhom bude pragmaticky a vždy po kultivovanej diskusii na stretnutiach rady, kde vás radi uvítame a nie v komentoch na FB.

      S úctou
      Predseda rady školy
      Heister Slavomir
       

    • Online – triedne aktívy
     • Online – triedne aktívy

      •   Vážení rodičia

      Dňa  09. 06. 2021 (streda) o 17:00 hod., budú prebiehať online triedne aktívy. Jednotlivé triedy budú mať triedne aktívy cez online aplikáciu Microsoft Teams  - žiacke konto vášho dieťaťa. V prípade nejasností prosím kontaktovať cez Edupage triednych učiteľov.

      Mgr. Rastislav Kunst, riaditeľ ZŠ s MŠ

       

    • ROBOCOOP
     • ROBOCOOP

     • Aj v tomto školskom roku sme nadviazali spoluprácu s Centrom vedecko-technických informácií SR a opäť sa zapájame do medzinárodného projektu ROBOCOOP.

      Tento raz je aktivita určená žiakom 8. ročníka, ktorí sa zúčastnia workshopu so zameraním na 3D tlač.

      Workshop je plánovaný 15. 6. a 22. 6. 2021. Organizátor pre vyhodnotenie výsledkov potrebuje od zákonného zástupcu potvrdený informovaný súhlas, ktorý dnes žiaci dostali. Pred jeho vyplnením si prečítajte podrobnosti o projekte v informačnej brožúre na stránke: http://robocoop.eu/sk/files/RoboCoop_brozura_final2.pdf.

      Veríme, že sa nám aj v nasledujúcom školskom roku podarí do projektu zapojiť ďalších žiakov, pre ktorých získané skúsenosti budú zúročené pri práci na našich dvoch nových školských 3D tlačiarničkách, ale aj pri štúdiu v ďalších vyšších vzdelávacích inštitúciach.

      O projekte ROBOCOOP sa viac dočítate na stránke http://robocoop.eu.

     • MDD

     • Výchovný koncert

      Naši žiaci oslávili Medzinárodný deň detí tancom a spevom na Výchovnom koncerte, ktorý pripravila kapela Folk&Bass Orchestra a Ženy z Muzičky.

      Folk&Bass Orchestra kombinoval živé hranie na ľudových nástrojoch a elektronických mašinkách s predpripravenými samplami. Na ľudové nástroje hral vyhľadávaný interpret a výrobca gájd Juraj Dufek. Je to jediný profesionálny výrobca gájd na Slovensku, ktorý hrá nielen na gajdy, ale aj iné ľudové hudobné nástroje.

      Koncert obohatili speváčky zo skupiny Ženy z Muzičky.

       

      Žiaci sa výborne bavili, niektorí si aj zatancovali. Koncert bol pre žiakov výnimočnou udalosťou, pretože už dlhé mesiace nezažili kvôli covidu-19 žiadne kultúrne podujatie.

       

      Bolo to veľmi pekné a príjemné spestrenie pomaly blížiaceho sa záveru školského roka.

      PaedDr. Beáta Valkovičová

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie