• Názov projektu: Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a so zdravotným znevýhodnením v ZŠ Bratislava- Rusovce.

    ITMS kód projektu: 312011T937

     

    Hlavnou aktivitou projektu je činnosť inkluzívneho tímu:

    školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa, asistentov učiteľa.

    Tento tím má na starosti žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

    V súčasnej dobe sa často hovorí o integrácii detí so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami (ďalej ŠVVP). Môže sa jednať o žiaka s mentálnym, telesným, sluchovým alebo zrakovým postihnutím, žiaka zdravotne oslabeného a chorého, žiaka s narušenou komunikačnou schopnosťou, žiaka s autizmom, žiaka s vývinovými poruchami učenia alebo správania, žiaka s poruchami psychického alebo sociálneho vývinu, ale aj o žiaka intelektovo nadaného v materskej, základnej alebo strednej škole.

    Dieťa so ŠVVP je to, ktoré má poradenským zariadením (buď centrom špeciálno-pedagogického poradenstva – CŠPP alebo centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie - CPPPaP) diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Toto dieťa môže byť na základe žiadosti zákonného zástupcu a odporúčania poradenského zariadenia (na základe záverov odborných vyšetrení) a odporúčania lekára  individuálne integrované (individuálne začlenené).

    Integrované vzdelávanie v školách znamená rovnakú šancu pre všetkých. Je prejavom úsilia o odstránenie nespravodlivosti a nerovnosti medzi ľuďmi. Integrácia umožňuje deťom navštevovať školu v okolí ich bydliska, stretávať sa so svojimi rovesníkmi, navzájom sa poznávať a zvykať si na seba, učiť sa navzájom spolu žiť. Škola berie ohľad na špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyjadrené v individuálnom vzdelávacom pláne.

    Úspešnej integrácii musí predchádzať vytvorenie špeciálnych individuálnych podmienok pre každé dieťa so ŠVVP. Pre úspešnú integráciu je potrebné, aby boli splnené kritériá z hľadiska žiaka, rodiny a školy. Dieťa so ŠVVP spĺňajúce kritériá na integráciu je schopné plniť požiadavky učebného plánu a učebných osnov bežnej školy bez väčšieho obmedzenia, svojim správaním nenarúša priebeh vyučovania a edukáciu ostatných spolužiakov a nemalo by vyžadovať nadmernú individuálnu starostlivosť učiteľa počas vyučovania na úkor ostatných žiakov.

    Školský špeciálny pedagóg na základnej škole:

    • poskytuje odbornú starostlivosť žiakom vzdelávajúcim sa formou integrácie,
    • podieľa sa na vypracúvaní individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu vzdelávania dieťaťa a na jeho výchove a vzdelávaní,
    • poskytuje individuálne špeciálno-pedagogické, terapeutické a rehabilitačné služby,
    • poskytuje konzultácie, odborné poradenské služby a metodickú pomoc pedagógom,
    • spolupracuje so školským psychológom, výchovným poradcom, s poradenskými zariadeniami.

    Školský špeciálny pedagóg je na škole pre žiakov, rodičov a učiteľov. Jeho prioritnou úlohou je zlepšovať klímu a atmosféru na škole. Spolupracuje pri včasnom odhaľovaní detí s poruchami učenia (porucha písania, čítania, počítania), žiakov s problémovým správaním, nadaných žiakov a venuje sa každému, kto potrebuje jeho pomoc. Deti za ním môžu prísť aj s osobným problémom.

    Školský psychológ na základnej škole:

    • adaptácia nových žiakov, pomoc pri ich začlenení sa do nového kolektívu,
    • individuálna starostlivosť pre deti s problémovým správaním a deti s poruchami správania,
    • práca s triednymi kolektívmi, riešenie problémových vzťahov v triede, prevencia šikany,
    • starostlivosť o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia,
    • preventívna činnosť,
    • poradenstvo pre žiakov II.stupňa pre voľbu strednej školy,
    • krízové intervencie – rýchla a intenzívna pomoc deťom, ktoré sa nachádzajú v negatívnom citovom rozpoložení,
    • spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a s inými odbornými inštitúciami.

    Včasná diagnostika a následné riešenie akéhokoľvek problému je podstatné. Preto ak máte pocit, že vaše dieťa potrebuje psychologickú pomoc, neváhajte a príďte sa poradiť.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Slovakia
   • 31781845
   • PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Helena Sekaninová e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie