• INFORMÁCIA k voľbám do Rady školy

     • za Základnú školu

      Vážení rodičia žiakov základnej školy a kandidáti za členov do rady školy, volebná komisia Vám oznamuje, že vylúčila z kandidátnej listiny p.Petrenkovú Katarínu na základe § 25 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z.,. Týmto sa upravuje počet kandidátov na 13 prihlásených.

      Volebná komisia pre voľby do RŠ

     • Voľby zástupcov rodičov do Rady školy za Základnú školu

     • Kandidáti do Rady školy za Základnú školu


      Vážení rodičia,

      pozývam Vás na voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutočnia v pondelok 28. septembra 2020 od 12:00 do 17:00 hod vo vstupnom vestibule Základnej školy Vývojová 228. Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. 

      Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

      Ak sa na voľbách nezúčastní nadpolovičná väčšina rodičov, druhé kolo volieb sa uskutoční v pondelok 05. októbra tiež od 12:00 hod. do 17:00 hod.

      V rade školy majú rodičia za základnú školu troch svojich zástupcov na štvorročné funkčné obdobie.

      Do Rady školy za rodičov kandidujú: 

      1. p. Blahovcová Katarína, rodič v 8. A (ŽIVOTOPIS)

      2. p. Čamaj Jozef, rodič v 3. C a v 5. A (ŽIVOTOPIS)

      3. p. Eliašová Michaela, rodič v 3. C a v 9.A (ŽIVOTOPIS)

      4. p. Ing. Ľubica Farkasová, rodič v 2. A a v 4. A (ŽIVOTOPIS)

      5. p. Hentek Martin, rodič v 2. A a v 8. A (ŽIVOTOPIS)

      6. p. Jančovič Vladimír, rodič v 1. B a v 4. B (ŽIVOTOPIS)

      7. p. Ing. Koleják Tibor, rodič v 4. B (ŽIVOTOPIS)

      8. p. Mgr. Lupták Miroslav, rodič v 4.B a v 6. B (ŽIVOTOPIS)

      9. p. Ing. Májek Martin, rodič v 3. A a v 8.A (ŽIVOTOPIS)

      10. p. Michaliaková Katarína, rodič v  6. B (ŽIVOTOPIS)

      11. p. Petrenková Katarína, rodič v 5. A a v 8. A (ŽIVOTOPIS)

      12. p. BSBA Šarišský Daniel, rodič v 2. B a v 4. B (ŽIVOTOPIS)

      13. p. Urbanová Zuzana, rodič v 5. B (ŽIVOTOPIS)

      14. p. Vámošová Miščíková Zuzana, rodič v 1. B,  v 3. B a v 7.A (ŽIVOTOPIS)

      Príďte podporiť svojich kandidátov a žiadam rodičov, aby si na krúžkovanie kandidátov priniesli svoje pero.

      Mgr. Rastislav KUNST, riaditeľ ZŠ s MŠ

     • VZDELÁVACIE POUKAZY

     • Vážení rodičia,

      Vzdelávací poukaz je osobitný finančný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre každého žiaka. Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2020 je stanovená v sume 32 Eur. Príspevok zostane škole vtedy, keď prihlásite svoje dieťa na niektorý krúžok uvedený na webovej stránke našej školy a podpísaný vzdelávací poukaz vrátite triednej učiteľke/triednemu učiteľovi najneskôr 24. septembra 2020.
      Mgr. Rastislav KUNST, riaditeľ ZŠ s MŠ

       

     • Prevádzková doba v ŠKD od 21.9.2020

     • Vedenie Základnej školy s materskou školou oznamuje, že od pondelka 21.9.2020 bude opäť v prevádzke ranný školský klub detí  s nástupom od 7,00 hod. Deti pôjdu do svojich kmeňových tried, kde budú  dozor vykonávať vychovávateľky z ŠKD. Po skončení vyučovania funguje ŠKD bez zmeny ako doteraz.
      Všetky ostatné usmernenia ostávajú v platnosti.

                                          Mgr. Rastislav Kunst
                                             riaditeľ ZŠ s MŠ

    • TRIEDNE AKTÍVY
     • TRIEDNE AKTÍVY

     • Rozpis konania triednych aktívov

      Vážení rodičia, v príohe nájdete informácie ohľadom konania triednych aktívov 2. - 9. ročníka ZŠ, vzhľadom na sprísnenie opatrení súvisiacich so zvyšujúcim sa počtom ochorení na COVID-19.

     • Ponuka školských krúžkov

     • na školský rok 2020/2021

      Vážení rodičia, v prílohe nájdete ponuku našich školských krúžkov

      pre školský rok 2020/2021. Činnosť krúžkov na škole bude dodatočne upravená na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR najneskôr k 1. 10. 2020. Prihlasovanie žiakov na jednotlivé krúžky bude cez triednych učiteľov.

      Zoznam krúžkov nájdete v časti ŽIACI A RODIČIA / Krúžky.

     • Ospravedlňovanie žiakov z neúčasti na vyučovaní

     • Vážení rodičia!

      Oznamujem Vám, že sa Vám počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 predlžuje ospravedlnenie neprítomnosti Vášho dieťaťa v škole z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe idúcich nasledujúcich vyučovacích dní.

      Mgr. Rastislav KUNST, riaditeľ ZŠ s MŠ

     • Vyhlásenie volieb do Rady školy

     • V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe § 1 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR z 15. 04. 2004 č. 291/2004 Z. z. na základe ukončenia volebného obdobia predchádzajúcej rady školy pri Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce, v Bratislave – Rusovciach  riaditeľ školy vyhlasuje voľby do rady školy pre nové funkčné obdobie.

      V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 v znení neskorších predpisov ustanovuje § 2, §8 podľa osobitného predpisu, že v základných školách radu školy tvoria :

      a) jeden zástupca pedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách pedagogickými zamestnancami základnej školy alebo školského zariadenia,

      b) jeden zástupca pedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách pedagogickými zamestnancami materskej školy,

      c) jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami materskej a základnej školy alebo školského zariadenia,

      d) traja zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách rodičmi základnej školy alebo školského zariadenia

      e) jeden zástupca rodičov zvolený vo voľbách rodičmi materskej školy

      f) štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

      Návrh na kandidáta do volieb RŠ za rodičov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov je možné predložiť spolu so súhlasom kandidáta v písomnej podobe do 23. 09. 2020 do 16:00 hod. na riaditeľstve školy alebo zaslať na adresu zsrusovce@zsrusovce.sk. Prihláška kandidáta ma obsahovať minimálne titul, meno a priezvisko, obec bydliska a môže byť doplnená o informácie ako sú trieda žiaka, dieťaťa, vek, pohlavie, stručný životopis , všetko v rozsahu jedna A4.

      Voľby členov rady školy z pedagogických a nepedagogických  zamestnancov základnej školy s materskou školou sa uskutočnia dňa 29. 09. 2020. (UTOROK)v čase od 12,00 hod do 15,00 hod.

      Voľby členov rady školy za rodičov detí materskej školy sa uskutočnia dňa 29.09. 2020 (UTOROK) v čase od 15,00 hod do 17,00 hod.

      Voľby členov rady školy za rodičov žiakov základnej školy sa uskutočnia dňa 28.09. 2020 (PONDELOK) v čase od 12,00 hod do 17,00 hod.

       

       

          Mgr. Rastislav KUNST

      riaditeľ základnej školy s materskou školou

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Riaditeľské voľno

      Vážení rodičia/zákonní zástupcovia

      oznamujem Vám, že dňa 14. 09. 2020 ( pondelok ) v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z., poskytujem žiakom 1. – 9. ročníka Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce  riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

      Mgr. Rastislav Kunst - riaditeľ ZŠ s MŠ

     • Začiatok školského roka 2020/2021

     • Obedy sa 2. septembra nevydávajú   
      3. septembra obedy od 11.30 do 13.00 hod. a od 4. septembra podľa rozpisu.
       ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
      Činnosť ŠKD 2. septembra nie je
      Činnosť ŠKD od 3. septembra:
      -ranná ŠKD nie je do odvolania
      Nástup žiakov I. stupeň do školy je o 7.30 hod. do odvolania podľa pokynov Ministerstva školstva
      -dlhá služba ŠKD do 17.00 hod.
       

      Informácie o hygienických podmienkach prezenčného vyučovania:

      Čo treba urobiť pred nástupom dieťaťa do školy:
      Zákonný zástupca dieťaťa vyplní nasledovné vyhlásenia:

      Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti PDF   DOCX    (aktualizované 27.8.2020)
      Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa   DOCX   PDF   (aktualizované 27.8.2020)


       
      Vyplnené tlačivá odovzdá dieťa 2.9. 2020 pri nástupe do školy.
       
      Vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá zákonný zástupca dieťaťa po každom prerušení školskej dochádzky v trvaní viac ako 3 dni.
       
      Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia vydaný ministerstvom školstva dňa 18.8.2020: 

      Informácie pre rodičov a žiakov 1. ročníka

      k otvoreniu školského roka, ktorý sa začne 2. septembra 2020 pred budovou ZŠ Rusovce o 9.00 hod.

      Zákonným zástupcom žiakov 1. ročníka BOLI zaslané poštou základné informácie a  o zaradení do konkrétnej triedy bol zaslaný email.

      Po slávnostnom privítaní v oboch 1. ročníkoch bude nasledovať prvé rodičovské združenie.

      Informácia pre žiakov 2. až 9. ročníka

      Otvorenie školského roka bude 2. septembra 2020 o 8.30 – 10.00 hod. vo svojich triedach

      Informácia pre žiakov a rodičov 2. až 4. ročníka

      Rodičia si deti môžu o 10.00 hod. zobrať domov.

      Vo štvrtok 3. septembra sú VŠETCI žiaci v škole 4 vyučovacie hodiny so svojími triednymi učiteľmi, okrem žiakov 1. ročníka

      V piatok 4. septembra bude vyučovanie podľa upraveného rozvrhu, pre I. stupeň 4 vyučovacie hodiny a II. stupeň 5 vyučovacích hodín

      Od 7. septembra prebieha vyučovanie podľa rozvrhu.

      OBEDY

      Obedy sa 2. septembra nevydávajú

      3. septembra obedy od 11.30 do 13.00 hod. a od 4. septembra podľa rozpisu. 

      ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

      Činnosť ŠKD 2. septembra nie je

      Činnosť ŠKD od 3. septembra:
      -ranná ŠKD nie je do odvolania

      Nástup žiakov I. stupeň do školy je o 7.30 hod. do odvolania podľa pokynov Ministerstva školstva

      -dlhá služba ŠKD do 17.00 hod. 

       

      Pokyny a odporúčania

      Vážení rodičia!

      MŠVVaŠ SR vydalo odporúčací manuál. Dokument je koncipovaný ako systém odporúčaní v troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej.

      Riaditeľ ZŠ  s MŠ Vývojová 228  Vám na základe uvedeného manuálu predkladá pokyny ZŠ a ŠKD na obdobie školského roka 2020/2021.

      Pokyny k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania

     • Začiatok leta so školským klubom detí v letnom tábore.

     • Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce už šiesty rok organizuje pre deti, ktoré počas roka navštevujú ŠKD Letný denný klubový tábor.  Letný tábor sa konal od 2.7. – 10.7. 2020 a prihlásili sa  deti z 1. – 3. ročníka. Vedúca LDKT p. Alenka Jurčová  tak ako každý rok, aj teraz pripravila s p. vychovávateľkami  pre deti bohatý program, ktorý sa nám aj podaril zrealizovať úplne do bodky.
      Vo štvrtok 2. 7. 2020 sme dopoludnie navštívili Sad Janka Kráľa a po návrate deti čakal obed v školskej jedálni,  no a popoludní chvíľka oddychu a potom športové hry. V piatok 3.7. 2020 sa deti tešili na Cik –cak centrum,  kde mali možnosť pracovať s hlinou a vytvoriť si rôzne výrobky. Po dobrom obede sa zoznamovali  a spoznávali liečivé rastliny. V pondelok 6.7. 2020 sme išli s deťmi do mesta na námestie SNP,  kde deti v galérii optických klamov a ilúzií  Tripland, čakala zábava a zážitky, emócie a fotky. Po návrate do Rusoviec  si deti v škole v tvorivých dielňach vyrobili pekné prívesky. V utorok do školy za deťmi zavítalo divadielko Dúha a po obede  si zašportovali pri loptových hrách. No a na stredu sa naši táborníci veľmi tešili na celodenný výlet – plavba loďou po Dunaji a návšteva prírodovedného múzea a Domu detí – Bibiana. Príjemne unavení a plní zážitkov sme sa v popoľudňajších hodinách vrátili do školy.
      Keďže blízko Rusoviec je Čunovo, vo štvrtok sme sa s deťmi vybrali autobusom k Danubiane, kde mali tú možnosť  prehliadnuť si výstavu a poprechádzať sa v okolí. Po návrate a chutnom obede si deti tvorili svoje výtvarné dielka, inšpirovaní výstavou v Danubiane.
      Posledný deň v tábore sa deti s p. vychovávateľkami vybrali na prírodovednú vychádzku ku kaštieľu v Rusovciach. Stihli sa po ceste  osviežiť aj dobrou zmrzlinou. Počasie nám počas 7 dní v tábore prialo a usmievalo sa na nás slniečko, deti si letný tábor užili bez úrazov. Na konci tábora dostali táborníci sladkú odmenu a diplom na pamiatku. 

      Vychovávateľky ŠKD
                                              ZŠ s MŠ

    • O Z N A M
     • O Z N A M

     • Vážení rodičia a návštevníci školy !

      Vedenie ZŠ a MŠ Vám bude k dispozícii počas letných prázdnin v dňoch :

      1. júla - 10. júla a 17. augusta - 28. augusta,  denne od 8:00 hod. do 12:00 hod.

      V ostatné dni si zamestnanci školy čerpajú dovolenky a škola je zatvorená.

      Prevádzka Materskej školy je v mesiaci júl v čase od 7:00 hod. do 16.30 hod.

      V mesiaci august si zamestnanci materskej školy čerpajú dovolenky a škôlka je zatvorená.

      Mgr. Rastislav KUNST, riaditeľ

    • SKONČIL SA ŠKOLSKÝ ROK 2019 /2020
     • SKONČIL SA ŠKOLSKÝ ROK 2019 /2020

     • Vážení učitelia, žiaci našej školy!

       

      Opäť je posledný júnový deň a my všetci si odnesieme domov hodnotenie svojej celoročnej práce. Žiaci vo forme vysvedčení, pedagógovia v podobe poďakovaní a kvetov. Vyľakaní prváci v laviciach sa zmenili na sebavedomých žiakov našej školy. To, že máte za sebou desať mesiacov veľkého snaženia platí samozrejme aj pre ďalšie ročníky. Taktiež piataci, zvládli prvý rok na druhom stupni, čo je určite dosť náročné. No a milí deviataci, vám sa dnešným dňom ukončilo štúdium základnej školy. Opúšťate naše lavice. Každý z vás ide svojou cestou. Čaká vás štúdium na iných školách či príprava na zamestnanie. Lúčime sa teda s vami a v mene všetkých vašich učiteľov vám prajeme veľa šťastia. Dúfame, že na roky strávené v našej škole budete mať príjemné spomienky.

      Celá naša škola prežila v tomto roku veľa pekného a v 2. polroku aj veľa nového, nečakaného  - pandémiu COVID 19 a s ňou spojené zatvorenie školy ako aj vyučovania online cez Microsoft Teams.

      Každý sme boli iní, ale cieľ sme mali rovnaký – prežiť školský rok čo najúspešnejšie, s dobrými známkami, dosiahnuť prvenstvá na súťažiach, získať nové vedomosti, nájsť si nových kamarátov a zažiť mnoho zážitkov. Namáhavá práca bola nakoniec odmenená úspechom.

      Poďakovanie patrí všetkým rodičom, učiteľom i žiakom lebo spoločne sa snažili prebiť sa horami vedomostí, poznatkov, cvičení, školských úloh, dodržiavaním školského poriadku a v II. polroku aj vyučovaním z domáceho prostredia na diaľku ako aj dobrovoľného vyučovania v JÚNI za nových prísnejších hygienických podmienok. Preto nastal teraz čas, aby sme si oddýchli od školských povinností. V neposlednom rade chcem povedať slová vďaky aj všetkým nepedagogickým pracovníkom, bez nich by chod školy nebol možný a všetci si ich prácu vážime. Nesmieme opomenúť ani nášho zriaďovateľa – obecný úrad, pani starostku a poslancov, ktorí sa k našej škole chovajú so záujmom a snažia sa vychádzať nám všestranne v ústrety.

      Veríme, že čas letných prázdnin prinesie všetkým veľa pekných zážitkov, chvíle oddychu, nových kamarátov a že s teplými lúčmi slnka načerpáte energiu a dostatok sily do ďalšej práce.

      Príde jeseň a my sa postavíme 2. Septembra (streda) na ďalší začiatok so spolužiakmi a učiteľmi.

      Pekné leto Vám prajem všetkým !

      Rastislav KUNST, riaditeľ

       

     • Letný klubový denný tábor

     • Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou Vývojová 228

      Bratislava – Rusovce

      zriaďuje

      LETNÝ KLUBOVÝ DENNÝ TÁBOR

      Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou Vývojová 228

      Bratislava – Rusovce

      zriaďuje

      LETNÝ KLUBOVÝ DENNÝ TÁBOR

      Termín: 02. 07. až 10. 07. 2020 (7 dní)

      Denný tábor bude poskytovaný školou ako služba pre rodičov na zabezpečenie starostlivosti o ich deti, ktoré počas letných prázdnin chcú svoj voľný čas tráviť v spoločnosti kamarátov pri športe, hrách a spoločenských aktivitách.

      Letný tábor je určený len pre deti, ktoré navštevovali ŠKD

      počas šk. roka 2019/2020

      Program letného tábora sa zameria na športové aktivity (futbal, vybíjaná...),

      pobyt v prírode, turistiku,

      poznávanie liečivých rastlín a stromov,

      tvorivé a výtvarné dielne,

      kultúrno-poznávacie vychádzky,

      spoločenské hry,

      kreatívnu prácu s PC pod pedagogickým dohľadom v prípade nepriaznivého počasia.

      Jednotlivé činnosti a ich plnenie závisia v istej miere od počasia a od počtu

      prihlásených detí.

      Forma tábora: denná, v čase od 7:00 hod. – 17:00 hod.

      Poplatok: 74,48 Eur

      V cene sú zahrnuté výlety, doprava autobusom, vstupenky a výdavky spojené s materiálnym zabezpečením tvorivých dielní a organizačným zabezpečením letného tábora a obedy.

      56 Eur (8 Eur na deň) + obedy v ŠJ 18,48 Eur (2,64 Eur na deň).

      Pitný režim, desiatu a olovrant zabezpečujú rodičia z domu.   

       Záväzné prihlášky na denný pobyt v letnom tábore odovzdajte pani vychovávateľkám, prípadne triednym učiteľkám do 25. 06. 2020 (štvrtok do 12,00 hod.)

      Poplatok za LKDT vyberá pani vychovávateľka Alena Jurčová do 29. 06. 2020.

      K dispozícii je posledných 15 voľných miest !

     • Základná škola II. stupeň od 22. 06. 2020

     • Informácia pre 5. - 9. ročník ZŠ

      Škola pre 5. - 9. ročník od 22. júna 2020

      Vážení rodičia,

      v masmédiách informoval minister školstva, vedy, výskumu a športu SR o otvorení vyučovania aj v 6. - 9. ročníku s účinnosťou od 22. júna 2020. Pre bezproblémové zabezpečenie prevádzky školy Vás žiadam, aby ste Vaše dieťa záväzne prihlásili na vzdelávanie v škole u triedneho učiteľa a stravovanie v Školskej jedálni u vedúcej ŠJ a K najneskôr do 18.6.2020 do 12:00 hod. Vzdelávanie bude prebiehať 5 hodín podľa rozvrhu triedy. 

      Povinnosti zákonného zástupcu:

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). 
      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
      • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020. 
      • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Vyhlásenie).  vyhlasenie.docx
      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

       

      Aktualizované pokyny a preventívne opatrenia prevádzky a vnútorného režimu školy k 22.6.2020 budú zverejnené na webovej stránke školy.

     • Aktualizácia pokynov od 15.6. 2020

     • Dodatok č. 1 Pokyny riaditeľa, ktorými sa upravujú podmienky prevádzky školy - k Prevádzkovému poriadku – aktualizácia od 15.6.2020

      Vážení rodičia

      S účinnosťou od 15. júna 2020 rozhodol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR o ďalšom uvoľňovaní opatrení Úradu verejného zdravotníctva súvisiacich s obnovením vyučovania a prevádzky školských klubov detí a centier voľného času.

      Vyučovanie je stále obnovené u nás v škole v prvom až štvrtom ročníku. Žiaci budú prichádzať na vyučovanie v čase od 7:30 do 8:00 hlavným vchodom a taktiež ako doteraz vedľajším vchodom. Vyučovanie bude prebiehať v pôvodných učebniach štyri vyučovacie hodiny denne.

      Prihlásené deti do školského klubu môžu prichádzať ráno od 7:00 do 7:30. Popoludňajšia činnosť bude zabezpečená v oddeleniach a deti budú v priestoroch ako počas bežného roka. Vyzdvihovať z klubu ich možno pri hlavnom vchode do 14:00 a potom od 15:00 do 16:30 pri hlavnom vchode.

      Na stránke školy budú zverejnené aktualizované pokyny ZŠ s MŠ Rusovce k organizácii a podmienkam vzdelávania a výchovy platné od 15. 06. 2020.

      Mgr. Rastislav KUNST, riaditeľ

      Dodatok č. 1 Pokyny riaditeľa, ktorými sa upravujú podmienky prevádzky školy - k Prevádzkovému poriadku – aktualizácia od 15.6.2020

      Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu (typ súboru: pdf) 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
   • Tajomníčka : Iveta Urbanová Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
  • Prihlásenie