• Obnovenie prezenčného vyučovania pre žiakov 1.stupňa – Aktualizácia

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 19.3.2021 zostáva v platnosti zachovanie možnosti „školskej dochádzky 1. stupňa pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce“. Môžu prísť aj žiaci, ktorí nemajú prístup k online vzdelávaniu, alebo ak situácia v rodine neumožňuje dieťaťu plnohodnotne sa vzdelávať z rôznych dôvodov.

      Organizácia a podmienky nástupu žiakov  od 22.03. 2021 na prezenčné vyučovanie sú zverejnené na stránke školy, boli Vám zaslané cez EduPage a nemenia sa.

      Rozhodnutie_ministerstvo_skolstva_19032021 (PDF)

     • Organizácia vyučovania od 22. 3. 2021

     • Vážení rodičia,

      dňa 22. 3. 2021 je obnovené prezenčné vzdelávanie pre žiakov

      1. až 4. ročníka.

      Cestne_vyhlasenie_od_8_3_2021.pdf

      Žiaci 5. – 9. ročníka pokračujú aj naďalej v dištančnom vzdelávaní v tom istom rozsahu ako doteraz na základe upraveného rozvrhu hodín zverejneného na stránke školy.

      V súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania žiakov 1. až 4. ročníka od 22. 3. 2021 Vám prinášame základné informácie:

      1. Prezenčného vyučovania sa od 22. 3. 2021 môže zúčastniť dieťa, ktorého zákonní zástupcovia s ktorými žije dieťa v spoločnej domácnosti, absolvujú test na Covid 19 a platnosť certifikátu o negativite nebude starší ako 7 dní (obaja zákonní zástupcovia sa preukážu negatívnym výsledkom z testovania k nahliadnutiu, preukázanie je možné formou sms, fotkou v mobile, zaslaním kópie cez EduPage.

      Vždy po vypršaní platnosti testu je nutné podať nové čestné prehlásenie (zverejnené na stránke školy 11/C). V prípade, že rodičia Covid prekonali, uvedú to do prehlásenia (ochorenie prekonali 90 dní dozadu). Taktiež sa nevyžaduje test od rodiča, ktorý bol očkovaný druhou dávkou od podania ktorej uplynulo 14 dní a vie sa preukázať týmto potvrdením k nahliadnutiu.

      Všetci žiaci sú povinní nosiť počas vyučovania ochranné rúška v interiéri aj exteriéri (výnimku tvorí len nevyhnutný čas na  desiatu a obed).

      2. Čestné prehlásenie je na stiahnutie dostupné na našej webovej stránke a tiež bude pripravené pred vstupom do budovy školy a je potrebné ho pred nástupom do školy odovzdať.

      3. Vyučovanie bude prebiehať podľa normálneho rozvrhu (telesná výchova a spev na hudobnej výchove sa bude vyučovať teoretickou formou). Online vyučovanie pre 1. až 4. ročník cez aplikáciu Microsoft Teams sa od 22. 03. 2021 ruší. Zadávanie úloh a informácie o preberanom učive v daný deň budú zasielať triedne pani učiteľky cez Edupage. 

      4. Školská jedáleň bude v prevádzke. Rodič, ktorý má záujem o to, aby sa jeho dieťa stravovalo ho prihlási na odber stravy elektronicky (ak by to nestihol, je to možné aj v pondelok ráno do 8.00 hodiny podľa toho, či bude dieťa v škole).

      5. ŠKD bude v činnosti denne od 7.30 hod. do 16.30 hod.  pre žiakov 1. až 4. ročníka. Ranná ŠKD momentálne nie je možná.

      6. Žiaci prvého až štvrtého ročníka budú prichádzať na vyučovanie v čase od 7.15  do 7.55 nasledovnými vchodmi :

      • hlavným vchodom   z Vývojovej ulice      žiaci 1. a 2. ročníka
      • vedľajším vchodom z Kovácsovej ulice  žiaci 3. a 4. ročníka

      1.a 2.ročník:

      Príchod do školy cez vchod z Vývojovej ulice :

      7.15 až 7.55

                                                                       Začiatok vyučovania: 8.00

      ŠKD: do 16.30

       

      3.a 4.ročník:

      Príchod do školy cez vchod z Kovácsovej ulice :

      7.15 až 7.55

      Začiatok vyučovania: 8.00

      ŠKD: do 16.30

      7. Povinnosť testovať sa každých 7 dní majú aj všetci zamestnanci školy, ktorí budú počas vyučovania na pracovisku.

      Touto cestou žiadame rodičov detí (1. až 4. ročníka), ktoré 22. 3. 2021 nenastúpia na vyučovanie,  aby kontaktovali triedne učiteľky a svoje deti ospravedlnili z vyučovania. Rodič môže svoje dieťa ospravedlniť 5 po sebe idúcich dní. 

      NOVÉ: v prípade, že by sa zákonný zástupca dieťaťa rozhodol poslať dieťa na prezenčné vyučovanie počas týždňa, musí minimálne deň vopred informovať triedneho učiteľa a vypísať čestné prehlásenie o teste na Covid s testom nie starším ako 7 dní a preukázať sa, že boli obaja rodičia pretestovaní. 

      Vážení rodičia !

      Touto cestou Vás chcem ubezpečiť, že robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ochránili zdravie Vašich detí a našich zamestnancov. K tomu potrebujeme Vašu spoluprácu a maximálnu zodpovednosť nás všetkých. 

      Mgr. Rastislav Kunst

        riaditeľ ZŠ s MŠ

     • Návrat do školy - Aktuálna informácia 18. 3. 2021

     •   1.  a  2. stupeň od 22. 3. 2021

      Vážení rodičia,

      po dohode zriaďovateľa s riaditeľom ZŠ s MŠ Rusovce si vám dovoľujeme oznámiť, že od pondelka 22. 3. 2021 bude obnovené prezenčné vzdelávanie aj pre žiakov 3. a 4. ročníka 1. stupňa.

      Od 22. marca 2021 bude prebiehať výučba v ZŠ s MŠ Rusovce nasledovne:

      Základná škola

      • žiaci 1. a 2. ročníka základnej školy prezenčné vzdelávanie
      • žiaci 3. a 4. ročníka základnej školy prezenčné vzdelávanie
      • žiaci 5. – 9. ročníka pokračujú aj naďalej v dištančnom vzdelávaní v tom istom rozsahu ako doteraz na základe upraveného rozvrhu hodín zverejneného na stránke školy

      Školská jedáleň bude v prevádzke pre žiakov 1. stupňa, ktorí sa budú vzdelávať prezenčne v škole.

      Školský klub detí (ŠKD) v prevádzke pre žiakov 1. stupňa, ktorí sa budú vzdelávať prezenčne v škole.

      Upozornenie: Vzhľadom na zachovanie maximálnej miery bezpečnosti detí ako aj zamestnancov ZŠ a MŠ upozorňujeme rodičov, že dieťa bude prijaté len za predpokladu, že obaja jeho zákonní zástupcovia sa preukážu negatívnym výsledkom z testovania na ochorenie COVID-19. Certifikát o negativite nebude starší ako 7 dní, preukázanie je možné sms, fotkou v mobile, zaslaním kópie cez EduPage.

      Od stredy 10. marca 2021 funguje v Rusovciach (na parkovisku pri zdravotnom stredisku) stále odberové miesto na Ag testovanie. V prevádzke je každý deň okrem nedele, v čase od 11:00 hod. do 19:30 hod. – je teda možné využiť službu tohto odberového miesta.

       

                                                                                                     Mgr. Rastislav Kunst

                                                                                                         riaditeľ ZŠ s MŠ

     • Organizácia vyučovania od 15. 3. 2021

     • Vážení rodičia,

      dňa 15. 3. 2021 je obnovené prezenčné vzdelávanie pre žiakov 1. a 2. ročníka.

      Od 15. 3. 2021 navštevovať školu môžu tiež prednostne žiaci 3. a 4. ročníka – deti tých zákonných zástupcov, ktorí nemôžu vykonávať svoju prácu z domu. Podmienkou je, že prácu z domu nemôžu vykonávať obaja zákonní zástupcovia (ak dieťa žije len s jedným rodičom, tak len jeden). Túto skutočnosť musia zákonní zástupcovia škole preukázať čestným vyhlásením.

      Cestne_vyhlasenie_od_8_3_2021.pdf

      Žiaci 3. a 4. ročníka sa minimálne do 19. 3. 2021 budú vzdelávať naďalej dištančnou formou podľa rozvrhu hodín ako doteraz.

      Žiaci 5. – 9. ročníka pokračujú aj naďalej v dištančnom vzdelávaní v tom istom rozsahu ako doteraz na základe upraveného rozvrhu hodín zverejneného na stránke školy.

      V súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania žiakov 1.  a 2. ročníka od 15. 3. 2021 Vám prinášame základné informácie:

      1.Prezenčného vyučovania sa od 15. 3. 2021 môže zúčastniť dieťa, ktorého zákonný zástupcovia, s ktorým žije dieťa v spoločnej domácnosti, absolvujú test na Covid 19 a platnosť certifikátu o negativite nebude starší ako 7 dní. (obaja zákonný zástupcovia sa preukážu negatívnym výsledkom z testovania k nahliadnutiu aj cez fotografiu v mobilnom telefóne). Vždy po vypršaní platnosti testu je nutné podať nové čestné prehlásenie (zverejnené na stránke školy 11/C). V prípade, že rodičia Covid prekonali, uvedú to do prehlásenia (ochorenie prekonali 90 dní dozadu). Taktiež sa nevyžaduje test od rodiča, ktorý bol očkovaný druhou dávkou od podania ktorej uplynulo 14 dní a vie sa preukázať týmto potvrdením k nahliadnutiu.

      Všetci žiaci sú povinní nosiť počas vyučovania ochranné rúška v interiéri aj exteriéri (výnimku tvorí len nevyhnutný čas na  desiatu a obed).

      2. Dieťa sa nemusí testovať, ale dávame na zváženie možnosť testovania aj dieťaťa vzhľadom na prijaté opatrenia na obmedzenie mobility.

      3. Čestné prehlásenie je na stiahnutie dostupné na našej webovej stránke a tiež bude pripravené pred vstupom do budovy školy a je potrebné ho pred nástupom do školy odovzdať.

      4. Vyučovanie bude prebiehať podľa normálneho rozvrhu (telesná výchova a spev na hudobnej výchove sa bude vyučovať teoretickou formou). Online vyučovanie pre 1. ročník a 2. ročník cez aplikáciu Microsoft Teams sa od 15. 03. 2021 ruší. Zadávanie úloh a informácie o preberanom učive v daný deň budú zasielať triedne pani učiteľky cez Edupage. 

      5. Školská jedáleň bude v prevádzke. Rodič, ktorý má záujem o to, aby sa jeho dieťa stravovalo ho prihlási na odber stravy elektronicky (ak by to nestihol, je to možné aj v pondelok ráno do 8.00 hodiny podľa toho, či bude dieťa v škole).

      6. ŠKD bude v činnosti denne od 7.30 hod. do 16.30 hod.  pre žiakov 1. a 2. ročníka a je tiež umožnený deťom z 3. a 4. ročníkov, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

      7. Dňa 15.3.2021 bude možné prichádzať do školy od 7.15 hod. To platí aj pre deti, ktoré do ŠKD nechodia. Dôvod: bezpečný a plynulý nástup detí do školy.

      8. Povinnosť testovať sa každých 7 dní majú aj všetci zamestnanci školy, ktorí budú počas vyučovania na pracovisku.

      Touto cestou žiadame rodičov detí (1. a 2. ročníka), ktoré 15. 3. 2021 nenastúpia na vyučovanie,  aby kontaktovali triedne učiteľky a svoje deti ospravedlnili z vyučovania. Rodič môže svoje dieťa ospravedlniť 5 po sebe idúcich dní. 

      NOVÉ: v prípade, že by sa zákonný zástupca dieťaťa rozhodol poslať dieťa na prezenčné vyučovanie, musí minimálne deň vopred informovať triedneho učiteľa a vypísať čestné prehlásenie o teste na Covid s testom nie starším ako 7 dní. 

      Vážení rodičia !

      Touto cestou Vás chcem ubezpečiť, že urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ochránili zdravie Vašich detí a našich zamestnancov. K tomu potrebujeme Vašu spoluprácu a maximálnu zodpovednosť nás všetkých. 

      Informácie budeme priebežne dopĺňať na tomto mieste, cez triednych učiteľov a cez Edupage.

       

      Mgr. Rastislav Kunst, riaditeľ ZŠ s MŠ

       

     • Návrat do školy - Aktuálna informácia 11. 3. 2021

     • 1.  a  2. stupeň od 15. 3. 2021

      Vážení rodičia ,

      Dňa 15. 3. 2021 bude obnovené prezenčné vzdelávanie pre žiakov 1. a 2. ročníka.

      Po dohode zriaďovateľa s riaditeľom ZŠ s MŠ Rusovce si vám dovoľujeme oznámiť, že od pondelka

      15. marca 2021 bude spustená prezenčná výučba v ZŠ s MŠ Rusovce nasledovne:

      Základná škola

      • žiaci 1. a 2. ročníka základnej školy
      • žiaci 3. a 4. ročníka, ktorých zákonní zástupcovia pracujú v tzv. kritickej infraštruktúre
      • žiaci 3. a 4. ročníka, ktorých rodičia nemôžu vykonávať prácu z domu
      • žiaci 3. a 4. ročníka, ktorým rodičia nevedia zabezpečiť vhodné podmienky na domáce vzdelávanie

      Školská jedáleň bude v prevádzke pre žiakov 1. stupňa, ktorí sa budú vzdelávať prezenčne v škole.

      Školský klub detí (ŠKD) v prevádzke pre žiakov 1. stupňa, ktorí sa budú vzdelávať prezenčne v škole.

      Upozornenie: Vzhľadom na zachovanie maximálnej miery bezpečnosti detí ako aj zamestnancov ZŠ a MŠ upozorňujeme rodičov, že dieťa bude prijaté len za predpokladu, že obaja jeho zákonní zástupcovia sa preukážu negatívnym výsledkom z testovania na ochorenie COVID-19. Certifikát o negativite nebude starší ako 7 dní, preukázanie je možné sms, fotkou v mobile.

      Od stredy 10. marca 2021 funguje v Rusovciach (na parkovisku pri zdravotnom stredisku) stále odberové miesto na Ag testovanie. V prevádzke je každý deň, okrem nedele, v čase od 11:00 hod. do 19:30 hod. – je teda možné využiť službu tohto odberového miesta.

      Žiaci 5. – 9. ročníka pokračujú aj naďalej v dištančnom vzdelávaní v tom istom rozsahu ako doteraz na základe upraveného rozvrhu hodín zverejneného na stránke školy.

      V prípade zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie sa prezenčné vzdelávanie spustí aj pre žiakov 3. a 4. ročníka za rovnakých podmienok od pondelka 22. marca 2021.

     • Organizácia vyučovania od 08. 03. 2021

     • O Z N A M

      Rozhodnutím starostky MČ Bratislava – Rusovce sa od 8.3.2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a tých, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu, pre ročníky 1. - 4. (pre deti, ktoré rodičia prihlásili cez prieskum záujmu, ktorý bol ukončený 5.3.2021 o 11:00 hod.).

      Čo musí urobiť zákonný zástupca dieťaťa pred jeho nástupom:

      1. Vyplniť čestné vyhlásenie o tom, že obaja rodičia pracujú prezenčne na pracovisku a majú  negatívny Antigénový test alebo RT-PCR test nie starší ako 7 dní. 

      Čestné vyhlásenie: Cestne_vyhlasenie_od_8_3_2010.pdf.

      Organizácia vzdelávania:

      Prihlásení žiaci sa budú vzdelávať po ročníkoch, v niektorých budú spojení žiaci z tried 1., 2., 3. a 4. ročníka do jednej alebo dvoch tried. 

      Vyučovanie budú viesť kvalifikovaní pedagógovia (nie triedni učitelia) v spolupráci s triednymi učiteľmi, našou snahou je aby všetci boli pripojení na dištančné vzdelávanie.

      Žiaci sú povinní nosiť počas vyučovania ochranné rúška v interiéri aj exteriéri (výnimku tvorí len nevyhnutný čas na  desiatu a obed ).

      Stravovanie:

      - školská jedáleň bude v prevádzke. Stravníkov, ktorí sa budú vyučovať prezenčne prihlásime na obedy. V prípade, že nechcete, aby sa dieťa stravovalo, odhláste ho cez Edupage. Uisťujem vás, že v prípade problému s prihlásením, obed dostane každé dieťa, nie je nutné nás kontaktovať.

       Školský klub detí:

      - školský klub detí bude v prevádzke o od 7:30 hod.  do 16:30 hod.

      - oddelenia budú mať stále zloženie počas celého týždňa (3 oddelenia)

      - ak nechcete, aby Vaše dieťa chodilo do ŠKD, oznámte to najneskôr v pondelok ráno pri príchode detí do školy.

      Žiaci, ktorí sa nevzdelávajú prezenčne, pokračujú v dištančnom vzdelávaní s triednymi učiteľmi tak, ako doteraz. 

     • Vzdelávanie žiakov od 8.3.2021

     • Vzdelávanie žiakov základných škôl od 8.3.2021 upravuje rozhodnutie ministra školstva

      Rozhodnutie_ministra_skolstva.pdf

      Súvisiace dokumenty:

      Navrat_do_skol_8_3_2021.pdf

      Vyhlaska_RUVZ_8_3_2021.pdf

       

      Vážení rodičia,

      Od 8. 3. 2021 môžu navštevovať školu len žiaci prvého stupňa za týchto podmienok:

      1. Deti zákonných zástupcov, ktorí nemôžu vykonávať svoju prácu z domu. 

      2. Podmienkou je, že prácu z domu nemôžu vykonávať obaja zákonní zástupcovia. (ak dieťa žije len s jedným rodičom, tak len jeden)

      3. Túto skutočnosť musia zákonní zástupcovia škole preukázať čestným vyhlásením.

      Cestne_vyhlasenie_od_8_3_2010.pdf

      4. Naďalej platí, že zákonný zástupca dieťaťa predkladá prehlásenie jedného Zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti s dieťaťom o negatívnom PCR alebo antigénnom teste na Covid 19 nie staršie ako 7 dní (je súčasťou vyhlásenia o nutnosti vykonávať prácu na pracovisku)

      5. Vzdelávanie žiakov 1. – 4. ročníka, ktorým sa rozhodnutím ministra školstva neumožňuje prezenčné vzdelávanie, bude pokračovať dištančnou formou.

      6. Vzdelávanie žiakov 5. - 9. ročníka pokračuje dištančnou formou.

      Vzhľadom na tieto skutočnosti a podmienky stanovené rozhodnutím ministra školstva následne sme spustili prieskum o potrebe umiestnenia detí zákonných zástupcov, ktorí nemôžu svoju prácu vykonávať z domu. Sledujte prosím Edupage.  

      Ďalšie informácie budeme priebežne dopĺňať.

      Školský klub detí (ŠKD) je v činnosti bez zmien denne od 7:30 h do 16:30 h. Je umožnený deťom zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. Platí to pre žiakov prvého stupňa.

      V prípade záujmu o stravovanie je nutné žiakov nahlásiť u vedúcej ŠJ.

      Mgr. Rastislav KUNST,
      riaditeľ ZŠ s MŠ

     • Dezinfekčná brána - Bezpečný návrat detí do školy

     • Vedenie ZŠ s MŠ v spolupráci so zriaďovateľom školy MČ Bratislava - Rusovce zabezpečilo pre Základnú školu dezinfekčnú bránu s termometrom. Aj týmto novým zariadením prispievame k ochrane zdravia vašich detí a našich zamestnancov, čo v tejto neľahkej dobe je pre nás prvoradé. Maximálna zodpovednosť všetkých, nás posúva bližšie k návratu žiakov do našej školy.

      Stanovisko bezpečnostnotechnickej služby na používanie dezinfekčného prípravku SILVERSEPT TOTAL v zariadení INVID 90 (dezinfekčná brána) za účelom napomáhania pri procese dekontaminácie :

      Dezinfekčný prostriedok SILVERSEPT TOTAL má povolenie č. 2916/ TP /2020 na sprístupnenie a použitie na trhu na základe čl. 55 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní výrobkov na trhu a používaní biocídov (Ú. V. EÚ L 167 z 27. 06. 2012, stránka 1,).

      Dezinfekčný výrobok má vypracovanú kartu bezpečnostných údajov podľa 1907/2006/ES (REACH), 2015/830/EU kde sa uvádza aj:

      ODSEK 2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi “Podľa nariadenia č. 1272/2008 (CLP) nie je výrobok klasifikovaný ako nebezpečný“.

      Vzhľadom na uvedené informácie dávam súhlasné stanovisko k používaniu dezinfekčného prípravku  SILVERSEPT TOTAL v zariadení INVID 90 (dezinfekčná brána) podľa pokynov výrobcu na správne používanie zariadenia.

      Mgr. Michal Stegena

      Autorizovaný bezpečnostný technik

      Technik požiarnej ochrany

     • Vzdelávanie žiakov od 22. 02. 2021

     • Vážení rodičia,

      podľa aktuálnej dohody so zriaďovateľom MČ Bratislava – Rusove Vám oznamujeme, že žiaci 1. a 2. stupňa pokračujú aj naďalej dňom 22. 02. 2021 v dištančnom vzdelávaní v tom istom rozsahu ako doteraz, na základe upraveného rozvrhu hodín zverejneného na stránke školy.

      Školský klub detí (ŠKD) je v činnosti bez zmien denne od 7:30h do 16:30h. Je umožnený deťom, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. Platí to pre žiakov prvého stupňa.

      Zákonný zástupca dieťaťa je povinný vyplniť čestné prehlásenie o absolvovaní testu na Covid 19 alebo o prekonaní ochorenia Covid 19 (zatiaľ každých 7 dní a uviesť dátum skutočného nástupu – týka sa to aj žiakov už navštevujúcich ŠKD).

      Čestné prehlásenie je dostupné na našej webovej stránke a tiež bude pripravené pred vstupom do budovy školy.

      O ďalšom postupe zahájenia prezenčného vyučovania žiakov 1. stupňa Vás budeme informovať v priebehu najbližších dní prostredníctvom našej školskej stránky a cez EduPage.
       

      Mgr. Rastislav KUNST, riaditeľ ZŠ s MŠ

       

    • Predmetové súťaže
     • Predmetové súťaže

     • Vážení rodičia a žiaci, na školskej webovej stránke v časti Žiaci a rodičia sme zaradili podstránku Súťaže na ktorej chceme zverejňovať informácie o rôznych predmetových súťažiach do ktorých sa môžete individuálne zapojiť. 

      Tentokrát je tu opäť v ponuke každoročná súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN.

      Viac na: Žiaci a rodičia / Súťaže

     • OZNAM - Vzdelávanie žiakov od 15. 02. 2021

      • Aktualizácia dňa 11. 02. 2021  Pokračuje dištančné vzdelávanie 

      Vážení rodičia,

      v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou včera popoludní rokovali starostovia mestských častí spolu s primátorom hlavného mesta Bratislavy a dospeli k tomuto záveru.

      Podľa aktuálnej dohody so zriaďovateľom MČ Bratislava – Rusove Vám oznamujeme, že žiaci 1. a 2. stupňa pokračujú aj naďalej dňom 15. 02. 2021 v dištančnom vzdelávaní v tom istom rozsahu ako doteraz, na základe upraveného rozvrhu hodín zverejneného na stránke školy.

       

      Školský klub detí ( ŠKD ) bude v činnosti bez zmien denne od 7:30h do 16:30h. Je umožnený deťom, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. Platí to pre žiakov prvého stupňa.

      Zákonný zástupca dieťaťa je povinný vyplniť čestné prehlásenie o absolvovaní testu na Covid 19 alebo o prekonaní ochorenia Covid 19 ( každých 7 dní a uviesť dátum skutočného nástupu – týka sa to aj žiakov už navštevujúcich ŠKD).

      Čestné prehlásenie je dostupné na našej webovej stránke a tiež bude pripravené pred vstupom do budovy školy.

      Situáciu budeme monitorovať a konzultovať v rámci samosprávy a o ďalšom postupe zahájenia prezenčného vyučovania žiakov 1. stupňa Vás budeme informovať v priebehu najbližších dní prostredníctvom našej školskej stránky a cez Edupage.

      Mestské časti hlavného mesta opätovne prehodnotia ďalší režim bratislavských základných a materských škôl od 22. februára v priebehu budúceho týždňa.

      Mgr. Rastislav KUNST, riaditeľ ZŠ s MŠ

     • OZNAM - Vzdelávanie žiakov od 08. 02. 2021

      • Aktualizácia dňa 07. 02. 2021

      Vážení rodičia,

      podľa aktuálnej dohody so zriaďovateľom MČ Bratislava – Rusove Vám oznamujeme, že žiaci 1. a 2. stupňa pokračujú aj naďalej dňom 08. 02. 2021 v dištančnom vzdelávaní v tom istom rozsahu ako doteraz, na základe upraveného rozvrhu hodín zverejneného na stránke školy.

      Školský klub detí ( ŠKD ) je v činnosti bez zmien denne od 7:30h do 16:30h. Je umožnený deťom, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. Platí to pre žiakov prvého stupňa.

      Zákonný zástupca dieťaťa je povinný vyplniť čestné prehlásenie o absolvovaní testu na Covid 19 alebo o prekonaní ochorenia Covid 19 (zatiaľ každých 7 dní a uviesť dátum skutočného nástupu – týka sa to aj žiakov už navštevujúcich ŠKD).

      Čestné prehlásenie je dostupné na našej webovej stránke a tiež bude pripravené pred vstupom do budovy školy.

      O ďalšom postupe zahájenia prezenčného vyučovania žiakov 1. stupňa Vás budeme informovať v priebehu najbližších dní prostredníctvom našej školskej stránky a cez Edupage.

      Mgr. Rastislav KUNST, riaditeľ ZŠ s MŠ

     • Návrat žiakov do školy

     • Aktuálna informácia 5.2.2021

      Vážení rodičia,

      podľa aktuálnej dohody so zriaďovateľom MČ Bratislava – Rusove Vám oznamujeme, že  prezenčné vyučovanie žiakov 1. – 4. ročníka dňa 8. februára 2021  BUDE ZAHÁJENÉ v závislosti od uznesenia vlády SR, rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Priebežne Vás budeme informovať prostredníctvom EduPage a webovej stránky školy počas víkendu o tom, či sa vyučovanie začne v pondelok (8.2.2021). Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste sledovali informácie, ktoré Vám zasielame prostredníctvom EduPage a zverejňujeme na webovej stránke školy.

      Ďakujeme za spoluprácu

      Vedenie ZŠ s MŠ

     • Návrat do školy

     • ·  1. stupeň od 8. 2. 2021

      Vážení rodičia !

       V súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania žiakov 1. - 4. ročníka od 8.2.2021 Vám prinášame základné informácie, ktoré budeme priebežne dopĺňať:

      1. Prezenčného vyučovania sa od 8.2.2021 môže zúčastniť dieťa, ktorého zákonný zástupca, s ktorým žije dieťa v spoločnej domácnosti, absolvuje test na Covid 19 a platnosť certifikátu o negativite nebude starší ako 7 dní. (stačí test jedného zákonného zástupcu).

      2. Dieťa sa nemusí testovať ale dávame na zváženie možnosť testovania aj dieťaťa vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu v Bratislavskom kraji.

      3. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný vyplniť čestné prehlásenie o absolvovaní testu na Covid 19 alebo o prekonaní ochorenia Covid 19.

      4. Čestné prehlásenie bude dostupné na našej webovej stránke a tiež pred vstupom do budovy školy.

      5. Vyučovanie bude prebiehať podľa normálneho rozvrhu (telesná výchova a spev na hudobnej výchove sa bude vyučovať teoretickou formou).

      6. Školská jedáleň bude v prevádzke - viac informácií zajtra 5.2.2021.

      7. ŠKD bude v činnosti denne od 7:30h do 16:30h.

      8. Deti, ktorých rodičia sa rozhodnú neposlať ich do školy, budú mať dištančné vzdelávanie. O forme a obsahu Vás budeme informovať dodatočne.

      9. Povinnosť testovať sa každých 7 dní majú aj všetci zamestnanci školy, ktorí budú počas vyučovania na pracovisku.

       

      Vážení rodičia !

      Touto cestou Vás chcem ubezpečiť, že urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ochránili zdravie Vašich detí a našich zamestnancov. K tomu potrebujeme Vašu spoluprácu a maximálnu zodpovednosť nás všetkých. 

       Informácie budeme priebežne dopĺňať na tomto mieste a cez Edupage .

       O definitívnom otvorení školy rozhodne zriaďovateľ na základe rozhodnutia okresného hygienika, MŠVVaŠ SR a uznesenia vlády SR.

      Ďakujem vám za pochopenie a trpezlivosť!

       

       

      Mgr. Rastislav Kunst
      riaditeľ ZŠ s MŠ

       

    • Obvodné kolo Matematickej olympiády
     • Obvodné kolo Matematickej olympiády

     • Dňa 27.1.2020 sa uskutočnilo obvodné kolo Matematickej olympiády piatakov a deviatakov online formou. V silnej konkurencií súťažiacich z  petržalských škôl a jarovskej školy  dosiahla naša žiačka piateho ročníka Zora Konárska vynikajúci výsledok a umiestnila sa na 1. mieste. Našu žiačku pripravovala pani učiteľka Ž. Vargicová. Gratulujeme!

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie