• POĎAKOVANIE

     • Vážení rodičia,

      k dnešnému dňu sme opäť otvorili našu školu pre deti prvého stupňa (1.-4. ročník).

      Za doterajšiu spoluprácu, trpezlivosť ako aj pomoc pri otvorení ďakujeme všetkým, ktorí sa k tomu pripojili.

      Chceme poďakovať vedeniu mestskej časti, pani starostke L. Tulekovej Henčelovej, ktorá darovala pre deti malé pozornosti k ich sviatku – MDD.

      Taktiež vďaka patrí aj poslancom mestskej časti, rodičom a priateľom školy, ktorí škole pomohli akýmkoľvek spôsobom.

                                                                                                    Rastislav Kunst, riaditeľ školy

     • Vážení rodičia

     • Starostka mestskej časti Bratislava - Rusovce 27.05. 2020 rozhodla, že od 01. 06. 2020 otvorí ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce pre žiakov 1. až  4. ročníka.

      Pre bezproblémové zabezpečenie prevádzky školy ste už záväzne potvrdili, Váš predbežný záujem o účasti Vášho dieťaťa na vzdelávaní  a nástupe do ŠKD cez triednych učiteľov. Vyučovanie bude prebiehať od 8:00 do cca 12:00 a činnosť ŠKD do 16:30 hod.  

      Na stravovanie možno prihlásiť len žiaka, ktorý je prihlásený na vzdelávanie v škole.

       

      Vaše dieťa môže nastúpiť do školy iba s vyplneným a podpísaným Vyhlásením (Príloha). Ak nemáte možnosť Vyhlásenie vytlačiť, vyplňte ho, pošlite ho na zsrusovce@zsrusovce.sk a podpíšete ho pri nástupe dieťaťa do školy.  

       

      Bližšie informácie ohľadom organizácie činnosti školy Vám poskytneme cez triednych učiteľov ihneď, ako pripravíme bezproblémovú prevádzku školy po upresnení skutočného počtu žiakov, ktorí nastúpia do školy. 

      Ďakujem za spoluprácu.

      Mgr. Rastislav KUNST, riaditeľ ZŠ s MŠ

       

      Povinnosti zákonného zástupcu:

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). 
      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
      • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020. 
      • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Vyhlásenie).
      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

       

       

     • Informácie k hodnoteniu žiakov

     • Vážení rodičia

      Posielame Vám kritériá ZŠ s MŠ Rusovce, ktoré musí Vaše dieťa splniť, aby úspešne ukončilo v čase mimoriadnej situácie, z dôvodu prerušenia vyučovania, školský rok 2019/2020. Tieto kritériá boli vypracované v súlade so zmenou v hodnotení žiakov základných škôl.

      Kriteria.pdf

     • OZNAM

     • Pre rodičov žiakov 1. - .5. ročníka a podmienky vyučovania od 1.6.2020

      Vážení rodičia !

      V súvislosti s obnovením výchovno - vzdelávacieho procesu pre žiakov 1.-5. ročníka Vás budeme informovať ihneď po konzultáciách so zriaďovateľom a po podrobnom oboznámení sa s podmienkami, ktoré stanovil Hlavný hygienik SR a Ministerstvo školstva SR. Do 29.5.2020 prebieha dištančné vyučovanie tak, ako doteraz.

      Pri rozhodovaní, či prihlásite Vaše deti od do školy Vám pomôže nasledujúci dokument, ktorý vydalo Ministerstvo školstva a ktorým sa bude riadiť prevádzka školy: podmienky na obnovenie vyučovania

      Na doplnenie: Hlavný hygienik vydal výnimku na nosenie rúšok: nemusia ich nosiť ani deti ani pedagogickí a odborní zamestnanci pri výchovno - vzdelávacom procese v interiéri a exteriéri školy. 

      Nosiť sa musia len pri vstupe do školy, na chodbách pri presunoch a na WC. Samozrejme ich môžu nosiť aj v triede. Rúška zabezpečuje rodič. 

      Na to, aby sme mohli pripraviť prevádzku školy, potrebujeme vedieť, koľko detí príde 1.6. do školy. Bez toho Vám v súčasnej dobe nevieme odpovedať na podrobnosti, ktoré Vás, samozrejme zaujímajú. Preto potrebujeme poznať počty čo najskôr a zbierame informácie cez triednych učiteľov. Následne Vás budeme postupne informovať, ako bude organizovaný pobyt detí od príchodu do školy až po čas, kedy dieťa školu opustí. Je to veľmi zložitý proces, na prípravu ktorého treba čas.

      Deti, ktoré ostanú doma, sa budú vzdelávať na diaľku v upravenom režime.

      Ubezpečujem Vás, že dôsledne dodržíme všetky hygienické predpisy tak, aby Vaše dieťa bolo v škole v bezpečí.

       

       

      Mgr. Rastislav Kunst
      riaditeľ

     • Školy ostanú zatvorené až do odvolania

     • Vážení učitelia a rodičia, milí žiaci,

      na základe dnešnej tlačovej besedy ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga Vám oznamujeme, že po rokovaní vlády SR Úrad verejného zdravotníctva SR rozhodol o tom, že školy ostanú zatvorené až do odvolania.

      Vyučovanie teda pokračuje až do odvolania formou domáceho vzdelávania, pričom sa neustále snažíme nájsť vhodné spôsoby, ako nastaviť tento proces tak, aby bol zvládnuteľný pre žiakov aj rodičov.

      V súvislosti s vyššie uvedeným rozhodnutím informoval p. minister o nasledujúcich skutočnostiach a zmenách termínov:- Písomné maturity sú v tomto školskom roku zrušené!- Ústne maturity by sa mali konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby, najneskôr do 30. júna 2020.- Testovanie 9 je tomto školskom roku zrušené!- Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.- Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.- Zápis do 1. ročníka základných škôl by sa mal uskutočniť od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.- Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.

      Zdroj: https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/Záznam z tlačovej konferencie nájdete tu:https://www.ta3.com/clanok/1179278/tb-ministra-b-grohlinga-o-opatreniach-v-skolstve.html

      V období prerušeného vyučovania v našej ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce budú deti, žiaci aj zamestnanci automaticky odhlásení zo stravovania.

      Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste v prípade výskytu akéhokoľvek ochorenia Vášho dieťaťa počas prerušenia prevádzky ZŠ s MŠ informovali triedneho pedagóga cez EduPage, prípadne e-mailom vedenie ZŠ s MŠ na adrese : zsrusovce@zsrusovce.sk

       

      Ďakujeme za spoluprácu.

       

      Vedenie ZŠ s MŠ

      Sledujte aktuálne informácie na našej webovej stránke:  www.zsrusovce.sk

     • POZASTAVENIE PLATIEB ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MATERSKEJ ŠKOLE, ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ A V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

     • Vážení rodičia,

      dovoľujeme si vás informovať, že dnes bolo Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Rusovce jednohlasne prijaté Rozhodnutie o pozastavení povinnosti uhrádzať príspevky za služby poskytované Základnou školou s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni počas obdobia trvania mimoriadnej situácie a počas obdobia neposkytovania služieb v týchto zariadeniach.
      Zúčtovanie platieb a vyrovnanie preplatkov/nedoplatkov bude zrealizované v súlade s internými predpismi Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce. Po dohode s p. riaditeľom zúčtovanie prebehne čo najskôr po ukončení školského vyučovania - v mesiaci júl 2020."

      30.4.2020


      PhDr.Lucia Tuleková Henčelová,PhD.
      starostka

      UZNESENIE č. 173

     • OZNAM

     • Veľkonočné prázdniny 

      Veľkonočné prázdniny : 9. apríla - 14. apríla 2020 

      V tomto termíne nebude prebiehať vyučovanie formou domáceho vzdelávania. 

     • Domáca príprava žiakov

     • Vážení rodičia!
      Momentálne sa všetci nachádzame v mimoriadne zložitej situácii. Verím však, že sa z nej spoločne dostaneme. 
      Naši učitelia sa snažia podľa svojich možností a schopností zabezpečiť vzdelávanie žiakov v domácom prostredí rôznymi spôsobmi. Ďakujem Vám všetkým, ktorí ste im v tomto nápomocní a dbáte, aby sa Vaše deti vzdelávali aj za takýchto podmienok.
      Mám však informácie, že niektorí žiaci dodnes nereagovali na podnety svojich učiteľov. Preto sa obraciam na Vás, vážení rodičia, aby ste sa všetci zaujímali a kontrolovali svoje deti, či sa zapájajú do vzdelávania zabezpečovaného ich učiteľmi prostredníctvom informačno-komunikačných technológií alebo inými možnosťami.
      Ďakujem a ostávam s pozdravom!
      R. Kunst, riaditeľ ZŠ s MŠ

       

     • Lyžiarsky výcvik

     • Prvý marcový týždeň prevažne žiaci siedmeho ročníka, doplnení žiakmi z ôsmeho a deviateho ročníka, absolvovali lyžiarsky výcvik v stredisku Tatranská Lomnica. V priebehu týždňa sme zažili všetky vrtochy počasia, slnko, vietor a hmlu. Všetci žiaci sa postavili na lyže či snowboard. Niektorí už boli skúsenejší a niektorí ešte len začiatočníci. Verím, že všetkých tento lyžiarsky kurz veľa naučil nielen čo sa týka lyžiarskych zručností, ale aj samostatnosti a zodpovednosti. Celkovo hodnotím kurz ako vydarený. 

       

      Vedúci kurzu: Mgr. Tomáš Kecskes

     • Predškoláci

     • Do galérie Predškoláci boli pridané fotografie.

      Predškoláci v našej škole 

      Dňa 5.3 a 9.3 zavítali do našej školy deti z materských škôl z Čunova a Rusoviec.

      Privítali ich naši prváci a druháci vo svojich triedach. Predškoláci si mohli na vlastnej koži vyskúšať, aký je to pocit sedieť v lavici, dodržiavať pravidlá triedy.

      Prváci im ukázali, ako vedia pekne pracovať na hodine, čítať, písať. Ani predškoláci sa nenechali zahanbiť, pani učiteľky ich nenechali len tak sedieť. Šikovní predškoláci vedeli odpovedať na otázky, hádanky od pani učiteliek, vedeli priradiť obrázky k písmenku, spievali, tancovali a na záver si zahrali spoločnú hru.

      Predškoláci si so sebou odniesli nielen farebnú záložku, ktorú žiaci pre nich vyrobili, ale aj dobrý pocit, že sa školy netreba báť, pretože nielen že nás škola veľa naučí, ale spoznáme tam aj veľa nových kamarátov.

      Predškolákom prajeme veľa úspechov v škole.

    • Dôležitý oznam
     • Dôležitý oznam

     • Zatvorená ZŠ s MŠ od 10. 03 .2020 ( utorok ) do 16. 03. 2020 ( pondelok ) vrátane

      Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že od 10. 03. 2020 (utorok) do 16. 03. 2020 (pondelok) vrátane na základe rozhodnutia zriaďovateľa Mestskej časti  Bratislava – Rusovce a vedenia ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu COVID-19

      prerušuje vyučovanie v Základnej škole Vývojová 228 Bratislava – Rusovce aj v Materskej škole Kovácsova 102 Bratislava – Rusovce.

      Bližšie informácie ohľadom vzdelávania žiakov v domácom prostredí Vám budú zaslané cez EduPage od triednych učiteľov.

      V období prerušeného vyučovania v našej ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce od 10. 03. 2020 do 16. 03. 2020 vrátane, budú deti, žiaci aj zamestnanci automaticky odhlásení zo stravovania.

      Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste v prípade výskytu akéhokoľvek ochorenia Vášho dieťaťa počas prerušenia prevádzky ZŠ s MŠ informovali triedneho pedagóga cez EduPage, prípadne e-mailom vedenie ZŠ s MŠ na adrese : zsrusovce@zsrusovce.sk

      Ďakujeme za spoluprácu

      Vedenie ZŠ s MŠ

      Sledujte aktuálne informácie na našej webovej stránke:  www.zsrusovce.sk

       

     • DÔLEŽITÝ OZNAM v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou

     • V prípade, ak sa deti, žiaci a zamestnanci školy vracajú do materskej školy, základnej školy a na pracovisko po tom, ako absolvovali dovolenku v rizikových krajinách, alebo lyžovačku v severnom Taliansku, vydávame oznam s nasledovnými informáciami:

      Považujeme za dôležité upozorniť Vás, aby ste tejto téme venovali dostatočnú pozornosť, aby ste dôsledne dbali na dodržiavanie všetkých odporúčaní hlavného hygienika SR a sledovali všetky dostupné informácie o vývoji epidemiologickej situácie na ich webovej stránke (www.ruvzba.sk<http://www.ruvzba.sk>).

      Oznamujeme zákonným zástupcom detí a žiakov, že v prípade výskytu chrípkového ochorenia nech nechajú deti a žiakov v domácom prostredí, aby sa zabránilo šíreniu chrípky a aby sa vylúčili všetky možné riziká.

      Žiadame zákonných zástupcov detí a žiakov ZŠ s MŠ, aby kládli zvýšený dôraz na dodržiavanie preventívnych opatrení.


      Hlavný hygienik SR odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:
       

      • často si umývať ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, môže sa použiť  dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu
      • očí, nosa a úst sa nedotýkať neumytými rukami
      • zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša
      • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky
      • ak je človek chorý, lieči sa doma
      • zabrániť nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami
      • 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť)
      • v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné ihneď vyhľadať lekára a informovať ho cestovateľskej anamnéze.

      Ak všeobecný lekár vysloví podozrenie z ochorenia spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV (zodpovedne posúdi klinické a epidemiologické kritériá s dôrazom na cestovateľskú anamnézu), pacient bude riešený na príslušnom infektologickom pracovisku, ktoré určí ďalší postup liečby.

      Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava
      zriadili k otázkam verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu Call
      centrum s nepretržitou prevádzkou, odborníkov je možné kontaktovať
      mailom na  novykoronavirus@uvzsr.sk ako aj na telefónnych číslach 0917/222 682 a 0918/659 580.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
   • Tajomníčka : Iveta Urbanová Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
  • Prihlásenie