• ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM

    • Školský špeciálny pedagóg
    • Školský psychológ
    • Výchovný poradca
    • Školský logopéd

     

    Školský psychológ:

    Meno: Mgr. Soňa Sládečková

    Kontakt: sona.sladeckova@zsrusovce.sk

    Konzultačné hodiny: vopred po dohode mailom, alebo cez Edupage

    Činnosti:

    • Poskytuje psychologické poradenstvo a krízovú intervenciu všetkým žiakom
    • Realizuje odborné skupinové aktivity v triedach zamerané na zlepšenie vzťahov v kolektíve, prevenciu šikany, začlenenie nového žiaka do kolektívu a pod.
    • Vykonáva preventívne aktivity v triedach 1. ročníkov, ktorých cieľom je odhaliť u žiakov možné ťažkosti v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu
    • Poskytuje starostlivosť o žiakov so ŠVVP, v rámci ktorej realizuje aktivity zamerané rozvoj sociálnych kompetencií, komunikačných zručností, emocionálnej inteligencie, pozornosti, krátkodobej i dlhodobej pamäte
    • Vykonáva diagnostiku za účelom poradenstva v profesijnej orientácie žiaka
    • Realizuje orientačnú diagnostiku intelektu, pozornosti, pamäte, sociálnych vzťahov
    • Poskytuje konzultácie a poradenstvo pedagógom a rodičom
    • Spolupracuje s ostatnými členmi odborného tímu a poradenskými inštitúciami

     

    Pedagogický asistent:

    • Je pomáhajúcou profesiou  pre školský podporný tím
    • Spolupracuje s učiteľom pri vytváraní optimálnych podmienok pre zabezpečenie úspešnosti žiakov s cieľom zefektívnenia vyučovacieho procesu
    • Pracuje so žiakmi so ŠVVP podľa pokynov učiteľa priamo na vyučovaní, aj mimo triedy (ak je to potrebné)
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Slovakia
   • 31781845
   • PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Helena Sekaninová e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie