• ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM

    • Školský špeciálny pedagóg
    • Školský psychológ
    • Výchovný poradca
    • Školský logopéd

     

    Školský psychológ:

    Meno: Mgr. Soňa Sládečková

    Kontakt: sona.sladeckova@zsrusovce.sk

    Konzultačné hodiny: vopred po dohode mailom, alebo cez Edupage

    Činnosti:

    • Poskytuje psychologické poradenstvo a krízovú intervenciu všetkým žiakom
    • Realizuje odborné skupinové aktivity v triedach zamerané na zlepšenie vzťahov v kolektíve, prevenciu šikany, začlenenie nového žiaka do kolektívu a pod.
    • Vykonáva preventívne aktivity v triedach 1. ročníkov, ktorých cieľom je odhaliť u žiakov možné ťažkosti v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu
    • Poskytuje starostlivosť o žiakov so ŠVVP, v rámci ktorej realizuje aktivity zamerané rozvoj sociálnych kompetencií, komunikačných zručností, emocionálnej inteligencie, pozornosti, krátkodobej i dlhodobej pamäte
    • Vykonáva diagnostiku za účelom poradenstva v profesijnej orientácie žiaka
    • Realizuje orientačnú diagnostiku intelektu, pozornosti, pamäte, sociálnych vzťahov
    • Poskytuje konzultácie a poradenstvo pedagógom a rodičom
    • Spolupracuje s ostatnými členmi odborného tímu a poradenskými inštitúciami

     

    Pedagogický asistent:

    • Je pomáhajúcou profesiou  pre školský podporný tím
    • Spolupracuje s učiteľom pri vytváraní optimálnych podmienok pre zabezpečenie úspešnosti žiakov s cieľom zefektívnenia vyučovacieho procesu
    • Pracuje so žiakmi so ŠVVP podľa pokynov učiteľa priamo na vyučovaní, aj mimo triedy (ak je to potrebné)
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava
   • +421 x 62859124
    0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
    Slovakia
   • 31781845
   • PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst
    riaditeľ školy
    zsrusovce@zsrusovce.sk
    +421 911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská
    02/62859124
    0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová
    diana.petrovicova@zsrusovce.sk
    tel.: 02/62 859 301
    +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Helena Sekaninová
    e-mail: jedalen@zsrusovce.sk
    mobil:+421 0911 236 681
    Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00
    Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Zuzana Nováková
    Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod.
    Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod.
    Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod.
    Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod.
    Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová
    jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk
    02/62859124
    +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová
    predsedníčka ZO OZ
    e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie