• INFORMÁCIE

    • Školská jedáleň:

     Vedúca jedálne: Anna Anger
     e-mail: jedalen@zsrusovce.sk
     mobil: 0911 236 681

     Úradné hodiny :

     Pondelok - Štvrtok

     od 08:00 hod. do 14:00 hod.

     Piatok

     od 08:00 hod. do 12:00 hod.


     Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00
      

     Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Rusovce č. 1/2019, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenia č. 3/2015 zo dňa 17. 03. 2015 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Rusovce

     bol určený príspevok za čiastočnú úhradu nákladov vo výške aktuálnych nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa finančných pásiem Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, zvýšený o časť režijných nákladov na výrobu a predaj jedál a nápojov  a to v závislosti od výšky dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, poskytovanej MPSVaR SR nasledovne :

     Materská škola

     Nižšie ročníky

     Nákup potravín :                             

     Desiata                                                 0,38 €                                                  

     Obed                                                    0,90 €

     Olovrant                                              0,26 €

     Príspevok rodiča :                             1,89 €

      

     Deti, ktoré navštevujú posledný ročník pred plnením povinnej školskej dochádzky v MŠ

     ( predškoláci ), majú nárok na štátnu dotáciu na nákup potravín v hodnote 1,20 €/deň  v zmysle VZN

     č. 1/2019.

     Príspevok rodiča :                           1,89 €  

     Mesačná zálohová platba pre všetky deti v MŠ je 35,- €. Úhrada musí byť zrealizovaná na účet školskej jedálne

     SK04 5600 0000 0094 0267 6004 do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca na najbližší mesiac vopred.    

      

     Základná škola

     Všetci žiaci, ktorí navštevujú základnú školu, majú nárok na dotáciu na nákup potravín v hodnote 1,20 €/deň.

     Veková kategória 6 – 11 rokov

     Obed – nákup potravín v cene     1,21 €

     Príspevok rodiča :                           1,35 €

      

     Veková kategória 11 – 15 rokov

     Obed – nákup potravín v cene      1,30 €

     Príspevok rodiča :                           1,44 €

     Mesačná zálohová platba pre žiakov I. a II. stupňa v ZŠ je 30,- €. Úhrada musí byť zrealizovaná na účet školskej jedálne SK04 5600 0000 0094 0267 6004 do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca na najbližší mesiac vopred.

     Vyplnením a odovzdaním zápisného lístka rodičia vyjadrujú súhlas s podmienkami stravovania.

     Nárok na dotáciu 1,20 € majú len žiaci, ktorí mali stravu riadne objednanú a odobratú a zároveň sa v ten deň zúčastnili aspoň jednej vyučovacej hodiny, alebo inej aktivity súvisiacej so školou alebo jej reprezentáciou. Rodič/zákonný zástupca dieťaťa/žiaka je povinný odhlásiť obed počas neprítomnosti v škole. V prípade neodhlásenia hradí výšku denného poplatku na nákup potravín v plnej výške.

     Odhlásiť, alebo prihlásiť sa na stravu je možné v daný deň do 08:00 hod., : osobne, cez EDUPAGE alebo výnimočne cez tel. č. 0911 236 681 /SMS/.

      

      

     VZN_1_2019_strava_SJ_a_Kuchyna.pdf

      

      

     MANUÁL:

     EDUPAGE (webová stránka)

     EDUPAGE (mobilná aplikácia)

     Informácia o posúdení príjmu a formulár na posúdenie príjmu Formular.pdf

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie