• Informácie a dôležité termíny k prijímaciemu konaniu na SŠ a gymnáziá

   POZOR ZMENY!   (8.3.2021)

   Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre účel schopnosti študovať zvolený študijný alebo učebný odbor

   sa k prihláške prikladá na prílohe č. 2 rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 26. januára 2021 (príloha č.2: https://www.minedu.sk/data/att/18513.pdf)

   len pre:

   • študijné odbory alebo učebné odbory uvedené v prílohe č. 1 rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a  športu z 26. januára 2021 (príloha č.1: https://www.minedu.sk/data/att/18512.pdf)
   • študijné odbory na strednej športovej škole (toto potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa vydáva na základe telovýchovnej prehliadky od lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo),
   • žiaka so zdravotným znevýhodnením.

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Dávame do pozornosti nové rozhodnutie ministra školstva, ktoré nájdete na 
   https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-26-1-2021/, ktoré sa týka hlavne termínov zverejňovania kritérií prijatia strednou školu, posunu termínu podávania prihlášok a postupu pri zverejňovaní výsledkov prijatia na SŠ.

    

   Najdôležitejšie termíny  z termínovníka ŠVS:

   do 26.2.2021 – SŠ  zverejní kritériá prijatia na všetky odbory.

   od 1.3.2021 - SŠŠ  Talentové skúšky - zimné športy.

   do 8.4.2021 - Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ

   3.5. - 4.5.2021 - 1.kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

   5.5. - 7.5.2021 - Talentové skúšky 1. termín

   10.5. - 11.5.2021 - 1.kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

   12.5. - 14.5.2021 - Talentové skúšky 2. termín

   od 17.5.2021 - ŠVS sprostredkuje zverejňovanie voľných miest a informácie o konaní 2. kola PS pre všetky školy SR na webe www.svs.edu.sk/miesta.

   od 25.5.2021 - Odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok.

   do 6.6.2021 - SŠ zverejní konanie druhého kola.

   9.6.2021 - Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.

   22.6.2021 - 2. kolo prijímacích skúšok.

   24.6.2021 - Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín.

   od 25.6.2021 - Odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok.

    

   Informácie k odbornému vzdelávaniu a príprave:
   https://siov.sk/vzdelavanie/odborne-vzdelavanie-a-priprava/dualne-vzdelavanie/


   Ako podať prihlášku na štúdium na strednej škole?

   Výber užitočných informácií:

   1. Zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať dve prihlášky na štúdium, a to na dve stredné školy alebo dva  dbory vzdelávania tej istej strednej školy. Prihlášku, resp. prihlášky na štúdium na strednej škole vybavuje v základnej škole výchovný poradca. 

   2. Ak má žiak okrem toho záujem aj o strednú školu, na ktorej sa konajú talentové skúšky, môže podať ďalšie dve prihlášky na školy, na ktorých je treba overiť špeciálne schopnosti, zručnosti alebo nadanie.

   3. Zákonný zástupca požiada výchovnú poradkyňu o vytlačenie prihlášky s údajmi.

   4. Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad (kópiu) o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo súťaži (max.2 doklady). Dôležité je zvážiť, ktorý doklad je pre zvolené štúdium najhodnotnejší.

   5. Zákonný zástupca skontroluje správnosť údajov na vytlačených prihláškach a nechá ich potvrdiť lekárovi, ktorého žiak navštevuje.

   6. Prihlášky podpíše aj žiak a jeho zákonný zástupca.

   7. Žiak prinesie podpísané prihlášky späť do základnej školy, ktorá ich spracuje a odošle na príslušné SŠ.

   8. Po úspešnom prijímacom konaní, základná škola vydá zákonnému zástupcovi na základe písomného oznámenia o prijatí na SŠ Zápisný lístok. Zák. zástupca musí Zápisný lístok odovzdať riaditeľovi SŠ v stanovenom termíne, inak prijatie stratí platnosť.

   9. Zápisný lístok možno preniesť neskôr na preferovanú SŠ, pokiaľ z nej príde neskôr výsledok prijímacieho konania.

   Akékoľvek nejasnosti možno osobne konzultovať s výchovnou poradkyňou po dohode na dole uvedenej  e-mailovej adrese.

   Harmonogram prijímacieho pokračovania je zverejnený na https://www.svs.edu.sk/proforient.aspx

   Konzultácie:

   V utorok dopoludnia po dohodnutí konkrétneho času prostredníctvom e-mailu: andrea.sucha@zsrusovce.sk


   Výber najdôležitejších častí školského zákona, ktorým sa riadi prijímacie konanie 

   Prijímacie konanie sa riadi zákonom č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní

   (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého úplné znenie nájdete na

   stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, v ktorom je o.i. zakotvené (výber

   najdôležitejšieho):

   Tretí oddiel

   Prijímanie na vzdelávanie v stredných školách

   § 63

   Prihlášky na vzdelávanie

   (1) Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať dve prihlášky na

   vzdelávanie na tlačive podľa vzoru, ktorý je schválený a zverejnený ministerstvom školstva na dve

   stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy; v odôvodnených prípadoch

   môže podať ďalšie dve prihlášky na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie

   špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a ďalšiu prihlášku podľa § 66 ods. 7.

   (2) Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku riaditeľovi základnej

   školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú

   overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania; do 10. apríla na ostatné odbory

   vzdelávania. Na prihláške uvedie termín prijímacej skúšky. Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku

   na strednú školu...

   (5) Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o

   schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania.

   (7) Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v

   súťaži, ktorá súvisí s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza.

   (8) Ak uchádzač podáva prihlášku na štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom

   sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, pripojí k prihláške aj

   potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania vydané podľa

   osobitného predpisu.47aa)

   Organizácia prijímacieho konania

   § 65

   (1) Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a so

   súhlasom zriaďovateľa určí počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka a termíny

   konania prijímacích skúšok. Ak ide o strednú odbornú školu, v ktorej sa odborné vzdelávanie a

   príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, v rámci počtu žiakov, ktorých možno prijať do

   tried prvého ročníka, riaditeľ strednej odbornej školy určí samostatne aj počet žiakov, ktorých možno

   prijať do študijného odboru alebo do učebného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava

   poskytuje v systéme duálneho vzdelávania. Tieto údaje zverejní

   a) do 1. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych

   schopností, zručností alebo nadania,

   b) do 31. marca na ostatné odbory vzdelávania.

   (2) Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy určí formu prijímacej skúšky, jej

   obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania

   v základnej škole. Určí jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia

   na štúdium pre oba termíny prijímacieho konania podľa § 66 ods. 6. Riaditeľ strednej školy je

   povinný tieto podmienky zverejniť najneskôr v termíne podľa odseku 1; pre žiakov so zdravotným

   znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie.

   (3) Ak ide o prijímanie do študijného odboru alebo do učebného odboru, v ktorom sa odborné

   vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, formu prijímacej skúšky, obsah a

   rozsah podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v

   základnej škole, jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na

   štúdium pre oba termíny prijímacieho konania podľa § 66 ods. 6 určí riaditeľ strednej odbornej školy

   spolu so zamestnávateľom, u ktorého sa žiak bude pripravovať, po prerokovaní v pedagogickej rade

   školy. Riaditeľ strednej školy je povinný tieto podmienky zverejniť najneskôr v termíne podľa odseku

   1; pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich

   zdravotné znevýhodnenie.

   (4) Riaditeľ strednej odbornej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy určiť kritériá na

   prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky alebo jej časti do prvého ročníka vzdelávacieho programu

   nižšieho stredného odborného vzdelávania a do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného

   odborného vzdelávania, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak ide o prijímanie do učebného odboru,

   v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, tieto kritériá

   určí riaditeľ strednej odbornej školy aj spolu so zamestnávateľom, u ktorého sa žiak bude

   pripravovať.

   (5) Pri prijímaní žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy

   dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %, rozhoduje riaditeľ školy bez

   prijímacej skúšky; toto sa nevzťahuje na školu so vzdelávacím programom učebného odboru alebo

   študijného odboru, ktorý vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

   (6) Kritériá podľa odsekov 4 a 5 oznámi riaditeľ školy najneskôr v termíne podľa odseku 1.

   (7) Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky podľa odseku 4

   alebo odseku 5 najneskôr 7 dní pred termínom konania prijímacích skúšok.

   (8) Do odborov vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo

   nadania, sa prijímajú uchádzači po ich overení; na tanečné konzervatórium a gymnázium so

   zameraním na telesnú výchovu aj po overení zdravotnej spôsobilosti.

   § 66

   Prijímacia skúška

   (5) Orgán miestnej štátnej správy v školstve zabezpečí, aby riaditelia stredných škôl v jeho územnej

   pôsobnosti určili na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania uchádzača termíny v

   čase od 25. marca do 15. apríla tak, aby sa termíny tohto overenia na jednotlivých stredných

   školách nezhodovali.

   (6) Prijímacie skúšky do stredných škôl okrem skúšok podľa odseku 5 sa konajú v dvoch termínoch v

   druhom úplnom májovom týždni v pondelok a z organizačných dôvodov sa môžu skončiť v utorok a v

   druhom úplnom májovom týždni vo štvrtok a z organizačných dôvodov sa môžu skončiť v piatok. Ak

   termín konania prijímacích skúšok pripadne na deň pracovného pokoja, termín konania prijímacej

   skúšky sa posúva na nasledujúci pracovný deň.

   (7) Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole

   vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno

   prijať do tried prvého ročníka. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna. Prijímacia skúška sa

   koná v treťom úplnom júnovom týždni v utorok a z organizačných dôvodov sa môže skončiť v stredu.

   (8) Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom

   ich konania.

   (9) Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych

   termínoch, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod

   neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača

   riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľ strednej školy v takom

   prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka.

   (10) Výsledky prijímacej skúšky do prvého ročníka strednej školy platia len v školskom roku, pre ktorý

   sa skúška vykonala.

   Rozhodovanie o prijatí

   § 67

   (2) Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí prihliada aj na zdravotnú spôsobilosť na štúdium

   vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania.

   (3) Riaditeľ strednej školy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť,

   pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania.

   (5) Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí zohľadní, že uchádzač je úspešným riešiteľom

   predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa

   uchádza, a na výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov deviatych ročníkov základných

   škôl.

   § 68

   (1) Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy podľa výsledkov prijímacieho

   konania do troch pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky podľa § 66 ods. 5 a 7, pri

   ostatných prijímacích skúškach podľa § 66 ods. 6 do troch pracovných dní odo dňa konania druhého

   termínu prijímacej skúšky. Ak ide o strednú odbornú školu, v ktorej sa odborné vzdelávanie a

   príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, riaditeľ strednej odbornej školy zverejní

   samostatne zoznam uchádzačov o štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom sa

   odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania a zoznam ostatných

   uchádzačov. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom11)

   zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač

   vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.

   (2) Riaditeľ strednej školy rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí najneskôr v lehote

   podľa odseku 1.

   (3) Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a spôsob zápisu

   na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Stredná škola vykoná zápis prijatých

   uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium na strednú školu, na základe

   zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola; základná škola vydá uchádzačovi o štúdium

   iba jeden zápisný lístok, ktorý je prenosný. Zápisný lístok si ponechá stredná škola, na ktorú sa

   uchádzač zapíše. Ak je uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na tej

   strednej škole, zruší zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho tej strednej škole, na ktorú sa

   zapíše. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej

   škole, je neplatné.

   (4) Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca

   maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Proti

   rozhodnutiu o neprijatí riaditeľa cirkevnej strednej školy alebo riaditeľa súkromnej strednej školy

   môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podať žiadosť o preskúmanie

   rozhodnutia do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie