• Informácie a dôležité termíny k prijímaciemu konaniu na SŠ a gymnáziá

   2022

   Vážení rodičia,

   pre prijímacie konanie v školskom roku 2022/2023 vypĺňa prihlášku zákonný zástupca.

   Zodpovedá za jej úplnosť a správnosť vyplnenia, vrátane požadovaných príloh. 

   Preto, prosím, venujte pozornosť čítaniu informácií.

    


   Inštruktážne video k podaniu prihlášky: https://www.youtube.com/watch?v=f9Dcepl0ez0&t=4s


   Termíny konania prijímacích skúšok na SŠ v školskom roku 2022/2023:

   https://www.minedu.sk/data/att/21703.pdf


   USMERNENIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU NA STREDNÉ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023:

   Podrobnejšie informácie:

   https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaciemu-konaniu-na-stredne-skoly-pre-skolsky-rok-20222023/


   Neprehliadnuť body 7, 9, 12, 13, 14, 16 17, 18 v dokumente

   https://www.minedu.sk/data/att/21706.pdf


   Povinné prílohy k prihláške :

   1. Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti (prikladá len uchádzač/uchádzačka, ktorý v  

   bode 11 uviedol, že má zmenenú pracovnú schopnosť).

   2. Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor  vzdelávania (prikladá len uchádzač/uchádzačka, ktorý v bode 12 uviedol, že je žiakom so zdravotným  znevýhodnením).

   3. Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky  (prikladá len uchádzač/uchádz ačka, ktorý v bode 12 uviedol, že je žiakom so zdravotným znevýhodnením,  žiakom s nadaním alebo žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia).

   4. Posudok lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore o zdravotnej spôsobilosti študovať  zvolený odbor vzdelávania (prikladá len uchádzač/uchádzačka o štúdium v študijnom odbore alebo  učebnom odbore, ktorý je zaradený do zoznamu študijných odborov alebo učebných odborov, v ktorých sa  vyžaduje zdravotná spôsobilosť alebo uchádzač o štúdium v odbore vzdelávania v tanečnom konzervatóriu  – zoznam odborov zverejnený na webovom sídle ministerstva školstva).

   5. Potvrdenie národného športového zväzu, že je uvedený/á v zozname talentovaných športovcov podľa  osobitného predpisu (prikladá len uchádzač/uchádzačka o štúdium vo všetkých študijných odboroch na  strednej športovej škole).

   6. Vyjadrenie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo (prikladá len  uchádzač/uchádzačka o štúdium vo všetkých študijných odboroch na strednej športovej škole).

   7. Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania (predkladá iba  uchádzač, ktorý podáva prihlášku na štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom sa  odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, ktorému príslušný  zamestnávateľ vydal potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania).

   8. Kópia vysvedčenia za každý ročník, v ktorom bol uchádzač hodnotený slovne.


   Informácie o kritériách prijatia na SŠ nájdete na stránkach vami vybraných škôl a na stránke výpočtového strediska :

   https://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx

   Riaditelia SŠ zverejnia kritériá do 28.2.2022


   Profilové predmety na prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2022/2023:

   https://www.minedu.sk/data/att/21700.pdf


   Systém duálneho vzdelávania:

   https://www.minedu.sk/system-dualneho-vzdelavania/


   Zoznam odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce a odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce:

   https://www.minedu.sk/data/att/21057.pdf

       Príloha k Usmerneniu ku konaniu prijímacieho konania na stredné školy

    

    

   Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka

   študovať príslušný odbor vzdelávania na školský rok ......../.........

    

    

   Meno a priezvisko: ..............................................................................    Dátum narodenia: ....................................

   Študijný/učebný* odbor (kód a názov): ....................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................................

   Vyjadrenie lekára:

    

    

    

    

    

    

   V ................................................. dňa                          ............................. .............................................................

   podpis lekára a odtlačok pečiatky

    

   (*) Nehodiace sa prečiarknite

        

   Príloha č. 1

   Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka

   študovať príslušný odbor vzdelávania pre školský rok 2022/2023

    

   Kód a názov učebného/študijného* odboru:                .....................................................................................

                                                                                            .....................................................................................

   Vyjadrenie lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore:

    

    

    

    

    

    

   V .................................................  dňa .............................               .............................................................

       podpis lekára a odtlačok pečiatky

   (*) Nehodiace sa prečiarknite

        

   Príloha č. 2         k Usmerneniu k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   (Meno, Priezvisko, ulica č., PSČ, obec)

    

   Názov strednej školy

   Adresa strednej školy

    

   V ............................................., dňa ......................

    

    

   Vec: Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium

    

   Môj syn/dcéra _________________________________ dátum narodenia _______________

   bol prijatý/á na Vašu strednú školu.

    

   Vyberám jednu z nasledujúcich možností:

   • Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem jeho/jej nástup na štúdium v študijnom/učebnom odbore___________________________________________
   • Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium vo Vašej strednej škole.

   S pozdravom

    

    

   Podpis zákonného zástupcu

    

    

   Podpis zákonného zástupcu

    

    

   * nehodiace sa preškrtnite    

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Batislava
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Slovakia
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie