• OZNAM

    • Vážení rodičia,

     na základe schváleného nového VZN č. 1/2023  miestnym zastupiteľstvom Bratislava - Rusovce Vám oznamujeme, že dňom 01. 04. 2023 sa mení výška úhrady nákladov za pobyt detí v ŠKD na 1 žiaka.

     Z pôvodného mesačného príspevku 30 € na sumu 50 € (celodenná prevádzka ŠKD) a z pôvodnej sumy 18 € na novú sumu 35 €  (1 dieťa)  za čiastočnú úhradu nákladov spojených so skrátenou výchovno-vzdelávacou činnosťou ŠKD.

     Riaditeľ je oprávnený spoplatniť  oneskorené vyzdvihnutie detí svojimi rodičmi, za každú aj začatú polhodinu vo výške 15 €.

     Žiadame Vás o úhradu príspevku na činnosť ŠKD do 10. dňa v mesiaci podľa novoschválených súm 50 €  alebo 35 € podľa dĺžky pobytu dieťaťa v ŠKD.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Slovakia
   • 31781845
   • PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Helena Sekaninová e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie