• OZNAM

    • Vážení rodičia,

     na základe schváleného nového VZN č. 1/2023  miestnym zastupiteľstvom Bratislava - Rusovce Vám oznamujeme, že dňom 01. 04. 2023 sa mení výška úhrady nákladov za pobyt detí v ŠKD na 1 žiaka.

     Z pôvodného mesačného príspevku 30 € na sumu 50 € (celodenná prevádzka ŠKD) a z pôvodnej sumy 18 € na novú sumu 35 €  (1 dieťa)  za čiastočnú úhradu nákladov spojených so skrátenou výchovno-vzdelávacou činnosťou ŠKD.

     Riaditeľ je oprávnený spoplatniť  oneskorené vyzdvihnutie detí svojimi rodičmi, za každú aj začatú polhodinu vo výške 15 €.

     Žiadame Vás o úhradu príspevku na činnosť ŠKD do 10. dňa v mesiaci podľa novoschválených súm 50 €  alebo 35 € podľa dĺžky pobytu dieťaťa v ŠKD.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava
   • +421 x 62859124
    0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
    Slovakia
   • 31781845
   • PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst
    riaditeľ školy
    zsrusovce@zsrusovce.sk
    +421 911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská
    02/62859124
    0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová
    diana.petrovicova@zsrusovce.sk
    tel.: 02/62 859 301
    +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Helena Sekaninová
    e-mail: jedalen@zsrusovce.sk
    mobil:+421 0911 236 681
    Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00
    Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Zuzana Nováková
    Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod.
    Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod.
    Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod.
    Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod.
    Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová
    jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk
    02/62859124
    +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová
    predsedníčka ZO OZ
    e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie