Navigácia

Navigácia

  Zoznam predmetov

  WWWNázovSkratka
  Anglický jazyk ANJ
  Anglický jazyk ANJ-X
  Biológia BIO
  Cudzí jazyk CUJ
  Dejepis DEJ
  Ekologická príprava EKP
  Etická výchova ET-X
  Etická výchova ETV
  Fyzika FYZ
  Geografia GEG
  Hudobná výchova HUV
  Chémia CHEM
  Informatická výchova INV
  Informatika INF
  Matematika MAT
  Matematika MAT-X
  Mediálna výchova MEV
  Náboženská výchova NA-X
  Náboženská výchova NAV
  Nemecký jazyk NEJ
  Nemecký jazyk NEJ-X
  Občianska náuka OBN
  Občianska náuka OBN-X
  Práca s počítačom PSP
  Pracovné vyučovanie PVC
  Prírodopis PRÍ
  Prírodoveda PDA
  Prvouka PVO
  Regionálna výchova REV
  Ruský jazyk RUJ
  Slovenský jazyk a literatúra SJL
  Správanie Spr
  Svet práce SVP
  Športová príprava SRP
  Technická výchova TchV
  Technika THD
  Technika TCH
  Telesná a športová výchova TSV
  Telesná výchova TEV
  Tvorba projektu TVP
  Tvorba životného prostredia TŽP
  Vlastiveda VLA
  výchova vych
  Výchova umením VYU
  Výtvarná výchova VYV
  Zemepis ZEM

  © aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2019

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
  • +421 x 62859124
   0911 229 127

  Fotogaléria