• Dezinfekčná brána - Bezpečný návrat detí do školy

     • Vedenie ZŠ s MŠ v spolupráci so zriaďovateľom školy MČ Bratislava - Rusovce zabezpečilo pre Základnú školu dezinfekčnú bránu s termometrom. Aj týmto novým zariadením prispievame k ochrane zdravia vašich detí a našich zamestnancov, čo v tejto neľahkej dobe je pre nás prvoradé. Maximálna zodpovednosť všetkých, nás posúva bližšie k návratu žiakov do našej školy.

      Stanovisko bezpečnostnotechnickej služby na používanie dezinfekčného prípravku SILVERSEPT TOTAL v zariadení INVID 90 (dezinfekčná brána) za účelom napomáhania pri procese dekontaminácie :

      Dezinfekčný prostriedok SILVERSEPT TOTAL má povolenie č. 2916/ TP /2020 na sprístupnenie a použitie na trhu na základe čl. 55 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní výrobkov na trhu a používaní biocídov (Ú. V. EÚ L 167 z 27. 06. 2012, stránka 1,).

      Dezinfekčný výrobok má vypracovanú kartu bezpečnostných údajov podľa 1907/2006/ES (REACH), 2015/830/EU kde sa uvádza aj:

      ODSEK 2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi “Podľa nariadenia č. 1272/2008 (CLP) nie je výrobok klasifikovaný ako nebezpečný“.

      Vzhľadom na uvedené informácie dávam súhlasné stanovisko k používaniu dezinfekčného prípravku  SILVERSEPT TOTAL v zariadení INVID 90 (dezinfekčná brána) podľa pokynov výrobcu na správne používanie zariadenia.

      Mgr. Michal Stegena

      Autorizovaný bezpečnostný technik

      Technik požiarnej ochrany

     • Vzdelávanie žiakov od 22. 02. 2021

     • Vážení rodičia,

      podľa aktuálnej dohody so zriaďovateľom MČ Bratislava – Rusove Vám oznamujeme, že žiaci 1. a 2. stupňa pokračujú aj naďalej dňom 22. 02. 2021 v dištančnom vzdelávaní v tom istom rozsahu ako doteraz, na základe upraveného rozvrhu hodín zverejneného na stránke školy.

      Školský klub detí (ŠKD) je v činnosti bez zmien denne od 7:30h do 16:30h. Je umožnený deťom, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. Platí to pre žiakov prvého stupňa.

      Zákonný zástupca dieťaťa je povinný vyplniť čestné prehlásenie o absolvovaní testu na Covid 19 alebo o prekonaní ochorenia Covid 19 (zatiaľ každých 7 dní a uviesť dátum skutočného nástupu – týka sa to aj žiakov už navštevujúcich ŠKD).

      Čestné prehlásenie je dostupné na našej webovej stránke a tiež bude pripravené pred vstupom do budovy školy.

      O ďalšom postupe zahájenia prezenčného vyučovania žiakov 1. stupňa Vás budeme informovať v priebehu najbližších dní prostredníctvom našej školskej stránky a cez EduPage.
       

      Mgr. Rastislav KUNST, riaditeľ ZŠ s MŠ

       

    • Predmetové súťaže
     • Predmetové súťaže

     • Vážení rodičia a žiaci, na školskej webovej stránke v časti Žiaci a rodičia sme zaradili podstránku Súťaže na ktorej chceme zverejňovať informácie o rôznych predmetových súťažiach do ktorých sa môžete individuálne zapojiť. 

      Tentokrát je tu opäť v ponuke každoročná súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN.

      Viac na: Žiaci a rodičia / Súťaže

     • OZNAM - Vzdelávanie žiakov od 15. 02. 2021

      • Aktualizácia dňa 11. 02. 2021  Pokračuje dištančné vzdelávanie 

      Vážení rodičia,

      v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou včera popoludní rokovali starostovia mestských častí spolu s primátorom hlavného mesta Bratislavy a dospeli k tomuto záveru.

      Podľa aktuálnej dohody so zriaďovateľom MČ Bratislava – Rusove Vám oznamujeme, že žiaci 1. a 2. stupňa pokračujú aj naďalej dňom 15. 02. 2021 v dištančnom vzdelávaní v tom istom rozsahu ako doteraz, na základe upraveného rozvrhu hodín zverejneného na stránke školy.

       

      Školský klub detí ( ŠKD ) bude v činnosti bez zmien denne od 7:30h do 16:30h. Je umožnený deťom, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. Platí to pre žiakov prvého stupňa.

      Zákonný zástupca dieťaťa je povinný vyplniť čestné prehlásenie o absolvovaní testu na Covid 19 alebo o prekonaní ochorenia Covid 19 ( každých 7 dní a uviesť dátum skutočného nástupu – týka sa to aj žiakov už navštevujúcich ŠKD).

      Čestné prehlásenie je dostupné na našej webovej stránke a tiež bude pripravené pred vstupom do budovy školy.

      Situáciu budeme monitorovať a konzultovať v rámci samosprávy a o ďalšom postupe zahájenia prezenčného vyučovania žiakov 1. stupňa Vás budeme informovať v priebehu najbližších dní prostredníctvom našej školskej stránky a cez Edupage.

      Mestské časti hlavného mesta opätovne prehodnotia ďalší režim bratislavských základných a materských škôl od 22. februára v priebehu budúceho týždňa.

      Mgr. Rastislav KUNST, riaditeľ ZŠ s MŠ

     • OZNAM - Vzdelávanie žiakov od 08. 02. 2021

      • Aktualizácia dňa 07. 02. 2021

      Vážení rodičia,

      podľa aktuálnej dohody so zriaďovateľom MČ Bratislava – Rusove Vám oznamujeme, že žiaci 1. a 2. stupňa pokračujú aj naďalej dňom 08. 02. 2021 v dištančnom vzdelávaní v tom istom rozsahu ako doteraz, na základe upraveného rozvrhu hodín zverejneného na stránke školy.

      Školský klub detí ( ŠKD ) je v činnosti bez zmien denne od 7:30h do 16:30h. Je umožnený deťom, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. Platí to pre žiakov prvého stupňa.

      Zákonný zástupca dieťaťa je povinný vyplniť čestné prehlásenie o absolvovaní testu na Covid 19 alebo o prekonaní ochorenia Covid 19 (zatiaľ každých 7 dní a uviesť dátum skutočného nástupu – týka sa to aj žiakov už navštevujúcich ŠKD).

      Čestné prehlásenie je dostupné na našej webovej stránke a tiež bude pripravené pred vstupom do budovy školy.

      O ďalšom postupe zahájenia prezenčného vyučovania žiakov 1. stupňa Vás budeme informovať v priebehu najbližších dní prostredníctvom našej školskej stránky a cez Edupage.

      Mgr. Rastislav KUNST, riaditeľ ZŠ s MŠ

     • Návrat žiakov do školy

     • Aktuálna informácia 5.2.2021

      Vážení rodičia,

      podľa aktuálnej dohody so zriaďovateľom MČ Bratislava – Rusove Vám oznamujeme, že  prezenčné vyučovanie žiakov 1. – 4. ročníka dňa 8. februára 2021  BUDE ZAHÁJENÉ v závislosti od uznesenia vlády SR, rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Priebežne Vás budeme informovať prostredníctvom EduPage a webovej stránky školy počas víkendu o tom, či sa vyučovanie začne v pondelok (8.2.2021). Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste sledovali informácie, ktoré Vám zasielame prostredníctvom EduPage a zverejňujeme na webovej stránke školy.

      Ďakujeme za spoluprácu

      Vedenie ZŠ s MŠ

     • Návrat do školy

     • ·  1. stupeň od 8. 2. 2021

      Vážení rodičia !

       V súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania žiakov 1. - 4. ročníka od 8.2.2021 Vám prinášame základné informácie, ktoré budeme priebežne dopĺňať:

      1. Prezenčného vyučovania sa od 8.2.2021 môže zúčastniť dieťa, ktorého zákonný zástupca, s ktorým žije dieťa v spoločnej domácnosti, absolvuje test na Covid 19 a platnosť certifikátu o negativite nebude starší ako 7 dní. (stačí test jedného zákonného zástupcu).

      2. Dieťa sa nemusí testovať ale dávame na zváženie možnosť testovania aj dieťaťa vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu v Bratislavskom kraji.

      3. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný vyplniť čestné prehlásenie o absolvovaní testu na Covid 19 alebo o prekonaní ochorenia Covid 19.

      4. Čestné prehlásenie bude dostupné na našej webovej stránke a tiež pred vstupom do budovy školy.

      5. Vyučovanie bude prebiehať podľa normálneho rozvrhu (telesná výchova a spev na hudobnej výchove sa bude vyučovať teoretickou formou).

      6. Školská jedáleň bude v prevádzke - viac informácií zajtra 5.2.2021.

      7. ŠKD bude v činnosti denne od 7:30h do 16:30h.

      8. Deti, ktorých rodičia sa rozhodnú neposlať ich do školy, budú mať dištančné vzdelávanie. O forme a obsahu Vás budeme informovať dodatočne.

      9. Povinnosť testovať sa každých 7 dní majú aj všetci zamestnanci školy, ktorí budú počas vyučovania na pracovisku.

       

      Vážení rodičia !

      Touto cestou Vás chcem ubezpečiť, že urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ochránili zdravie Vašich detí a našich zamestnancov. K tomu potrebujeme Vašu spoluprácu a maximálnu zodpovednosť nás všetkých. 

       Informácie budeme priebežne dopĺňať na tomto mieste a cez Edupage .

       O definitívnom otvorení školy rozhodne zriaďovateľ na základe rozhodnutia okresného hygienika, MŠVVaŠ SR a uznesenia vlády SR.

      Ďakujem vám za pochopenie a trpezlivosť!

       

       

      Mgr. Rastislav Kunst
      riaditeľ ZŠ s MŠ

       

    • Obvodné kolo Matematickej olympiády
     • Obvodné kolo Matematickej olympiády

     • Dňa 27.1.2020 sa uskutočnilo obvodné kolo Matematickej olympiády piatakov a deviatakov online formou. V silnej konkurencií súťažiacich z  petržalských škôl a jarovskej školy  dosiahla naša žiačka piateho ročníka Zora Konárska vynikajúci výsledok a umiestnila sa na 1. mieste. Našu žiačku pripravovala pani učiteľka Ž. Vargicová. Gratulujeme!

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
    • zsrusovce@zsrusovce.sk
    • martin.rimbala@zsrusovce.sk
    • +421 x 62859124 0911 229 127
    • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
    • 31781845
    • Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
    • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
    • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
    • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
    • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
    • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
    • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
    • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
   • Prihlásenie