1. V spolupráci s rodičmi sa snažíme vytvárať deťom rodinné prostredie.
   2. Poskytujeme školský vzdelávací program doplnený o:
    • vyučovanie anglického jazyka od prvého ročníka,
    • rozšírené vyučovanie Telesnej výchovy a športu o vyučovaciu hodinu tenisu v 1. a 2. ročníku, v treťom ročníku o ďalšiu hodinu,
    • od siedmeho ročníka vyučovanie dvoch cudzích jazykov, okrem anglického jazyka je pridaný nemecký jazyk,
    • projektové vyučovanie Cestujeme z rozprávky do rozprávky za účasti rodičov na celom vyučovaní (4 vyučovacie hodiny) podľa autorky projektového vyučovania: PaedDr. Beáty Valkovičovej,
    • Rannú komunitu – program zameraný na koncentráciu na vyučovaní, priestorovú predstavivosť, vzťahy medzi rovesníkmi, klímu triedy,...
    • poskytovanie starostlivosti žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
    • realizovanie projektov počas školského roka:
     • Bezpečnosť na cestách a železnici, prvá pomoc
     • národný projekt: Záchrana som ja
     • Cestujeme z rozprávky do rozprávky
     • Čítame s Osmijankom
     • Čitateľský oriešok
     • Nimbus 2000
     • S OLO v ZOO
     • Olománia – odpadla nám hodina
     • Historia Magistra Vitae
     • Imatrikulácia prvákov
     • Vianočné dielne
     • Noc v knižnici
     • Mikuláš pre deti
     • Testovanie piatakov
     • Monitor – IX. Ročník
     • Deň detí s Artlandiou
     • Športový deň s rodičmi
    • realizovanie tematického vyučovania (zahrnutie finančnej, čitateľskej, počítačovej a environmentálnej gramotnosti):
     • Deň jablka
     • Deň vody
     • Deň Zeme
     • Noc v knižnici
   3. Snažíme sa individuálne pristupovať ku každému dieťaťu a pracovať s deťmi tak, aby nadobúdali zručnosti, vedomosti, schopnosti, a tak sa rozvíjala ich osobnosť.
   4. Stabilizovaný pedagogický kolektív.
   5. Škola disponuje: dvomi učebňami informatiky, jazykovou učebňou, špeciálnou učebňou na techniku, všetky triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami a čiastočne novým nábytkom, neustále zveľaďujeme triedy a pripravujeme rekonštrukcie ďalších odborných učební, telocvične, zveľaďujeme areál školy.
   6. Kvalitná a príkladná spolupráca s rodičmi , zúčastňujeme sa školských a mimoškolských aktivít a poskytujeme služby:
   • v ŠKD, práca s deťmi nadväzuje na vyučovanie, projekty a iné aktivity školy:
    • Letný tábor,
    • Deň detí
    • Hry v prírode
    • Pexesiáda – Poznám peniaze?
    • Milionár – finančná gramotnosť
    • Babka a dedko sú mi všetko
    • Plody a dary jesene
    • Olympiáda pre prvákov
    • Fašiangy – karneval
    • Šarkaniáda
    • Pohybové hry – pravidelne každú stredu
   • pestré záujmové aktivity:
    • Šachový krúžok
    • Hokejbal, vybíjaná
    • Atletický krúžok
    • Loptové hry
    • Malí redaktori
    • Tanečný krúžok
    • Stolný tenis
    • Futsal, futbal
    • Žiacky parlament
    • Robotika
    • Príprava na Testovanie piatakov už v štvrtom ročníku
    • Príprava na Testovanie deviatakov
   • účasť a úspechy našich žiakov  v rôznych súťažiach a olympiádach :
    • Hokejbal
    • Vybíjaná
    • Futbal
    • Mikulášska Petržalka
    • Školský pohár Gerulata
    • Maksík
    • Matematický klokan
    • Pytagoriáda
    • Všetkovedko
    • Šaliansky Maťko
    • Hviezdoslavov Kubín
    • Slávik
    • výtvarné a literárne súťaže
    • olympiády…
    • výstavy
    • výchovné koncerty
    • bábkové divadlá
    • prednášky pre žiakov II. stupňa
    • kurz plávania
    • kurz korčuľovania
    • environmentálne aktivity
    • zber papiera
    • zber bateriek
    • revitalizácia zelene v okolí školy

    

   7.   Vychádza nám Školský kalendár a pripravujeme školský časopis.

   8.   Spolupráca s:

   • Základná umelecká škola
   • Centrum voľného času
   • Súkromná základná umelecká  škola
   • Benitim o.z.
   • CPPPaP. atď.

    

    

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
   • Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
  • Prihlásenie