• Aktuálne informácie pre rodičov žiakov:

   Informácie k prijímaciemu konaniu na SŠ.

   Vážení rodičia,

   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.  Nájdete ho na stránke

   https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-organizacii-a-hodnoteni-prijimania-na-vzdelavanie-v-strednych-skolach-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020-29-4-2020/ 

    

   Nižšie uvádzame výber najdôležitejších informácií.

   Vzor tlačiva Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium nájdete vo vyššie uvedenom dokumente na stránke ministerstva školstva.

   Uchádzač:

   Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.

   Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy.

    

   Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

    

   ZŠ s MŠ Vývojová 228 prosí rodičov, aby poslali potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium prostredníctvom e-mailu alebo poštou priamo na adresu strednej školy.

    

   Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania v termíne určenom riaditeľom strednej školy najneskôr 31.augusta 2020.

   Uchádzač prijatý na strednú školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú k prihláške na vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2020.

    

   Riaditeľ SŠ :

    Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania.

   Riaditeľ strednej školy najneskôr do 29.mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

   Riaditeľ strednej školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

    

    

   Testovanie 9    2020

    TERMÍN TESTOVANIA: streda 1. apríl 2020

   Náhradný termín: 15. apríl 2020

   Testované predmety: matematika (30 úloh), slovenský jazyk a literatúra(30 úloh).

    

   INFORMÁCIE O TESTOVANÍ

   webové sídlo NÚCEM www.nucem.sk v časti MERANIA/Testovanie 9

    

   Príchod do školy o 7:30, najneskôr o 7:40

   Žiaci si prinesú povolené pomôcky: guľôčkové pero, ktoré píše namodro (nie gumovacie ani atramentové), kalkukačky, rysovacie pomôcky, náhradné pero píšúce namodro, okrem toho aj desiatu, pitie, prezuvky a žiaci ZZ si prinesú kompenzačné pomôcky.

   NEPOVOLENÉ POMÔCKY:  výpisky, učebnice, študijné materiály, mobily a pod.

    

   Dôležité informácie k príjmaciemu konaniu na stredné školy

   2019-2020_Ako podať prihlášku na štúdium na strednej škole

   Ministerstvo školstva SR: www.minedu.sk
   Školské výpočtové stredisko Bratislava www.svs.edu.sk/
   www.kamnaskolu.sk – portál VÚC
   www.stredneskoly.eu – katalóg stredných škôl

    

   Výchovný poradca: 

   Mgr. Andrea Suchá, kontakt: andrea.sucha@zsrusovce.sk
   Poradensko – konzultačný deň výchovného poradcu: UTOROK 08.00- 12.00 hod. (osobné konzultácie aj v čase po vzájomnej dohode)

    

   Práca výchovného poradcu je zameraná na

   • poradenská a konzultačná činnosť - poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania pre rodičov aj pedagógov, v oblasti prevencie problémového vývinu deti a mládeže, pre rodičov aj pedagógov
   • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti profesijnej orientácie a možnostiach voľby povolania,
   • koordinačná činnosť – zameraná na prepojenie školy so zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým a odborným zamestnancom,
   • preventívna činnosť - zameraná na predchádzanie vzniku a šírenia sociálno-patologických javov (pôvodná formulácia evokuje predstavu, že na škole už zápasíme s prítomnosťou drog alebo delikventným správaním).
   • vedenie dokumentácie VP a archivácia
   • poskytovanie metodickej a informačnej pomoci pedagogickým a odborným zamestnancom školy,
   • poskytovanie aktualít na webe stránke školy

    

    

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
   • Tajomníčka : Iveta Urbanová Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
  • Prihlásenie