• Aktuálne informácie pre rodičov žiakov:

   Dôležité informácie k príjmaciemu konaniu na stredné školy

   2019-2020_Ako podať prihlášku na štúdium na strednej škole

   Ministerstvo školstva SR: www.minedu.sk
   Školské výpočtové stredisko Bratislava www.svs.edu.sk/
   www.kamnaskolu.sk – portál VÚC
   www.stredneskoly.eu – katalóg stredných škôl

    

   Testovanie 5    2019

    

   TERMÍN TESTOVANIA 20. november 2019 (streda)

    

   INFORMÁCIE O TESTOVANÍ

   webové sídlo NÚCEM www.nucem.sk v časti MERANIA/Testovanie 5

    

   Príchod do školy o 7:30, najneskôr o 7:40

   Žiaci si prinesú jedlo, pitie, prezúvky , náhradné pero píšúce namodro, žiaci ZZ si prinesú kompenzačné pomôcky (viď nižšie)

    

   ČAS RIEŠENIA TESTOV :      60 minút – matematika, 75min.1.skupina ZZ, 90min.2.skupina ZZ

        60 minút – vyučovací jazyk, 75min.1.skupina ZZ, 90min.2.skupina ZZ

   POČET TESTOVÝCH ÚLOH: 30 úloh – matematika

        30 úloh – vyučovací jazyk

   POVOLENÉ POMÔCKY:  pero, ktoré píše namodro (nie gumovacie)

   NEPOVOLENÉ POMÔCKY:  matematika: pravítka, kalkulačky, zošity, učebnice a iná literatúra

                                                   vyučovací jazyk: výpisky, učebnice, študijné materiály

    

   2. skupina obmedzenia žiakov so ZZ

   · Pracujú s upravenými testami po formálnej a obsahovej stránke. S upravenými testami po formálnej stránke pracuje žiak s PA a P, s PS a CH a ZO žiak. S upravenými testami po formálnej aj obsahovej stránke pracuje iba žiak so SP, ZP, TP, VPU, NKS a AUT.

   · Majú predĺžený čas o 30 minút.

   · Podľa individuálnej potreby môžu používať kompenzačné pomôcky, ktoré používajú na vyučovaní pri písaní písomných prác, resp. tie, ktoré vyplývajú zo záverov diagnostických vyšetrení.

   · Svoje odpovede zapisujú buď priamo do testu, alebo na pomocný papier, prípadne odpovede diktujú asistentovi. Zapísané odpovede žiaka podľa individuálnej potreby prepíše do odpoveďového hárka asistent.

    

   · V priebehu testovania môžu využiť pomoc asistenta, tlmočníka do posunkovej reči alebo zdravotníckeho personálu.

   Dňa 1. apríla 2020 sa uskutoční pre žiakov 9.ročníka TESTOVANIE 9.

   Testované predmety:
   matematika, slovenský jazyk a literatúra.

   Povolené pomôcky:
   kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero píšúce namodro

   Náhradný termín: 15. apríl 2020

   Nástup do školy najneskôr do 7:45.

   Priniesť : všetky povolené pomôcky a náhradné perá a ceruzky, desiatu, nápoj.

   Žiaci začlenení v školskej integrácii sú testovaní podľa upravených podmienok.

   Všetky podrobné informácie týkajúce sa testovania nájdete na: www.nucem.sk

    

    

   Výchovný poradca: 

   Mgr. Andrea Suchá, kontakt: andrea.sucha@zsrusovce.sk
   Poradensko – konzultačný deň výchovného poradcu: UTOROK 08.00- 12.00 hod. (osobné konzultácie aj v čase po vzájomnej dohode)

    

   Práca výchovného poradcu je zameraná na

   • poradenská a konzultačná činnosť - poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania pre rodičov aj pedagógov, v oblasti prevencie problémového vývinu deti a mládeže, pre rodičov aj pedagógov
   • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti profesijnej orientácie a možnostiach voľby povolania,
   • koordinačná činnosť – zameraná na prepojenie školy so zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým a odborným zamestnancom,
   • preventívna činnosť - zameraná na predchádzanie vzniku a šírenia sociálno-patologických javov (pôvodná formulácia evokuje predstavu, že na škole už zápasíme s prítomnosťou drog alebo delikventným správaním).
   • vedenie dokumentácie VP a archivácia
   • poskytovanie metodickej a informačnej pomoci pedagogickým a odborným zamestnancom školy,
   • poskytovanie aktualít na webe stránke školy

    

    

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
   • Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
  • Prihlásenie