• Milý otecko, mamička, neprehliadnite tento veľmi dôležitý oznam a informácie podľa platnej legislatívy!

   Podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ste povinní:

    
   Odklad povinnej školskej dochádzky

   V prípade odkladu povinnej školskej dochádzky dieťaťa je zákonný zástupca povinný zúčastniť sa zápisu s dieťaťom a podať písomnú žiadosť o odklade povinnej školskej dochádzky riaditeľovi tunajšej školy.
   K žiadosti sa musí priložiť odporúčanie detského lekára a centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Na základe takejto komplexnej žiadosti vydá riaditeľ školy rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky o 1 rok.
   Dlhodobý pobyt v zahraničí nie je dôvodom na odklad povinnej školskej dochádzky. Rodič musí svoje dieťa zapísať do školy v SR, ktorú si vyberie. Následne podá žiadosť o povolenie štúdia v zahraničí riaditeľovi školy, kde je dieťa zapísané a požiada školu v krajine kde býva a ktorú dieťa navštevuje, aby potvrdila dochádzku dieťaťa do školy. Škola, prípadne rodič toto potvrdenie doručí riaditeľovi školy v SR, kde bolo dieťa zapísané.
   Na základe tohto potvrdenia vydá riaditeľ školy rozhodnutie o povolení štúdia v zahraničí.

   Čo robiť, ak dieťa nedosiahne k 1. septembru vek 6 rokov ?

   Ak je dieťa zrelé na povinnú školskú dochádzku, je možné ho zapísať do 1. ročníka s podmienkou, že rodič doloží pri zápise alebo dodatočne súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie  spolu so súhlasným vyjadrením všeobecného lekára pre deti a dorast.


   Štúdium v zahraničí  (§ 23 zákona č. 245/2008 Z. z.)


   Zákonný zástupca žiaka je povinný podať žiadosť riaditeľovi školy, ktorá musí obsahovať:
   • osobné údaje dieťaťa,
   • adresa bydliska v zahraničí,
   • názov a adresa školy v zahraničí.

   Doklady:
   - doklad, ktorý potvrdzuje návštevu školy v zahraničí musí obsahovať jej názov a presnú adresu. Rodič ho predloží riaditeľovi tunajšej školy do 30 dní po príchode žiaka do krajiny pobytu,
   - následne každý rok do 15. 9. príslušného školského roka, ak žiak pokračuje vo vzdelávaní  mimo územia SR.


   Riaditeľ školy podľa § 5 ods. 3 zák. č. 596/2003:
   •    vydá rozhodnutie o povolení štúdia v zahraničí,
   •    poskytne žiakovi učebnice,
   •    zabezpečí vykonanie komisionálnych skúšok,
   •    zaradí žiaka do príslušného ročníka,
   •    vydá vysvedčenie.


   Komisionálne skúšky :
   Zákonný zástupca žiaka podá riaditeľovi školy žiadosť o vykonanie komisionálnych skúšok, v ktorej uvedie za aké ročníky bude dieťa skúšky robiť.
   Riaditeľ určí termín, obsah a rozsah skúšky. Termín oznámi zákonnému zástupcovi žiaka najneskôr 15 dní pred ich konaním.
   Žiak môže robiť komisionálne skúšky aj za viac ročníkov na raz, najneskôr však vo 4. ročníku na I. stupni a v 9. ročníku na II. stupni.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
   • Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
  • Prihlásenie