Navigácia

Navigácia

  Plán zasadnutí

  Plán stretnutí Rady školy v školskom roku 2017/2018

  • 12. 06. 2018
  • 20. 02. 2018
  • 28. 11. 2017
  • 03. 10.2017

  Plán zasadnutí

  Október


  1. Plán práce školy na šk. rok 2017/2018
  3. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie a organizácia školy v šk. roku 2017/2018
  4. Správa o činnosti RŠ za školský rok 2016/2017
  5. Plán práce RŠ na šk. rok 2017/2018
  6. Rôzne
  7. Diskusia,záver

  Január

  1. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I .polrok šk. roka 2017/2018
  2. Správa o čerpaní financií z rozpočtu školy v roku 2017 a oboznámenie členov Rady školy s rozpočtom na rok 2018
  3. Aktuálne problémy školy
  4. Rôzne
  5. Diskusia, záver

  Apríl

  1. Informácie o školských a mimoškolských aktivitách v II polroku šk. roka 2017/2018
  2. Vyhodnotenie zápisu žiakov do prvého ročníka na šk. rok 2018/2019
  3. Aktuálne problémy školy
  4. Rôzne
  5. Diskusia, záver

  Jún

  1. Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy v šk. roku 2015/2016
  2.Predbežné informácie o organizácii šk. roka 2016/2017
  3.Výsledky prijímacích pohovorov a umiestnenie žiakov 9. ročníka
  4. Rôzne
  5.Diskusia,záver

  Ukončenie funkčného obdobia  a nové voľby do RŠ.

  Na každom zasadnutí RŠ prijíma uznesenie.

   


   

  Zápisnica zo zasadania RŠ:

  - zo dňa 16.10.2018

  - zo dňa 20.02.2018

  - zo dňa 03.10.2017

  - zo dňa 06.06.2017

  - zo dňa 01.02.2017

  - zo dňa 21.11.2016

  - ZÁPISNICA Z VÝSLEDKOV DOPLŇUJÚCICH VOLIEB DO RADY ŠKOLY zo dňa 11.04.2016
   


  Správa o činnosti RŠ:

  - za školský rok 2016/2017

  - za školský rok 2014/2015

  - za školský rok 2013/2014

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
  • +421 x 62859124
   0911 229 127

  Fotogaléria