Navigácia

Navigácia

  Výchovné poradenstvo

  Výchovný poradca: Mgr. Andrea Suchá

  kontakt: andrea.sucha@zsrusovce.sk

  Poradensko – konzultačný deň výchovného poradcu: UTOROK 08.00- 12.00 hod. (osobné konzultácie aj v čase po vzájomnej dohode)

  Aktuálne informácie pre rodičov žiakov 5. 8. a 9. ročníka pre školský rok 2016/2017:

  Ministerstvo školstva SR: www.minedu.sk
  Školské výpočtové stredisko Bratislava www.svs.edu.sk/
  www.kamnaskolu.sk – portál VÚC
  www.stredneskoly.eu – katalóg stredných škôl

  Aktuality o stredných školách:

  Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu do 20.2.2017.

  ZŠ odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu do 28.2.2017.

  Testovanie 9 - 2017: 5.4.2017

  Náhradný termín: 20.4.2017

  Talentové skúšky: 25.3. - 15.4.2017

  Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (vrátane osemročných gymnázií) do 10.4.2017.

  ZŠ odošle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií do 20.4.2017.

  1.kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií): 9.5.2017.
  1.kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií): 11.5.2017.
  2.kolo prijímacích skúšok: 20.6.2017.

  Monitor 9

  Žiaci deviateho ročníka sa dostavia do školy 05. apríla 2017 (streda) najneskôr o 7:40, prinesú si povolené pomôcky, desiatu, čaj, minerálku, alebo iný nápoj.

  Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše namodro

  Nepovolené pomôcky: mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

  Pracovať budú v triedach na im určených miestach. Mobily, tašky zošity,...nechajú v uzamknutej zbernej triede.

  Žiaci budú vopred v dostatočnom predstihu informovaní o priebehu testovania a absolvujú nácvik zápisu do odpoveďových hárkov.

  Rodičia a žiaci nájdu podrobné informácie na stráne: www.nucem.sk/Testovanie 9

  Prvé výsledky získa škola elektronickou formou – 28. apríl 2017, žiaci budú informovaní ústne.

  Výsledkové listy zašle žiakom do školy NÚCEM 22. mája 2017.

  Práca výchovného poradcu je zameraná na

  • poradenská a konzultačná činnosť - poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania pre rodičov aj pedagógov, v oblasti prevencie problémového vývinu deti a mládeže, pre rodičov aj pedagógov
  • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti profesijnej orientácie a možnostiach voľby povolania,
  • koordinačná činnosť – zameraná na prepojenie školy so zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým a odborným zamestnancom,
  • preventívna činnosť - zameraná na predchádzanie vzniku a šírenia sociálno-patologických javov (pôvodná formulácia evokuje predstavu, že na škole už zápasíme s prítomnosťou drog alebo delikventným správaním).
  • vedenie dokumentácie VP a archivácia
  • poskytovanie metodickej a informačnej pomoci pedagogickým a odborným zamestnancom školy,
  • poskytovanie aktualít na webe stránke školy

  Aktuality:

  23.11.2016 Testovanie 5 www.nucem.sk

   

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
  • +421 x 62859124
   0911 229 127

  Podporili nás