Navigácia

Navigácia

  Výchovné poradenstvo

  Výchovný poradca: Mgr. Andrea Suchá
  kontakt: andrea.sucha@zsrusovce.sk
  Poradensko – konzultačný deň výchovného poradcu: UTOROK 08.00- 12.00 hod. (osobné konzultácie aj v čase po vzájomnej dohode)

   

  TESTOVANIE 5 2018

  TERMÍN TESTOVANIA - 21. november 2018 (streda)
  TESTOVANIE JE URČENÉ  žiakom 5. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským (okrem žiakov s mentálnym postihnutím), vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
  TESTOVANÉ PREDMETY - matematika + slovenský jazyk a literatúra
  TESTOVANÉ UČIVO  - obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre ISCED 1 (Štátny vzdelávací program pre žiakov 1. stupňa ZŠ)

  ČAS RIEŠENIA TESTOV:

  • 60 minút – matematika – 30 úloh,  z toho  20 úloh s  
  • krátkou číselnou odpoveďou  a 10 úloh s výberom  
  • odpovede z možností A, B, C, D, z ktorých je  
  • vždy iba jedna správna
  • 60 minút – vyučovací jazyk – 30 úloh z toho  10 úloh s  
  • krátkou odpoveďou a 20 úloh s výberom odpovede z  
  • možností A, B, C, D, z ktorých je vždy iba jedna správna

   

  povolené pomôcky: pero, ktoré píše namodro – matematika a vyučovací jazyk
  nepovolené: pravítka, kalkulačky, zošity, učebnice a iná literatúra – matematika  výpisky, učebnice, študijné materiály – vyučovací jazyk

  Výsledky: elektronická forma zaslania výsledkov na ZŠ – december 2018
                  výsledkové listy žiakov a škôl - január 2019

  - žiaci, ktorí sa vzdelávajú formou školskej integrácie (začlenenia) sa do testovania zapájajú
  - žiaci, ktorí sú dlhodobo alebo často umiestňovaní z vážnych zdravotných dôvodov (onkologické, psychiatrické, poúrazové, pooperačné stavy) v ZŠ pri zdravotníckych zariadeniach, sa do testovania nezapájajú
  - žiaci, ktorí sú krátkodobo umiestnení v ZŠ pri zdravotníckych zariadeniach, sa do testovania zapájajú v kmeňovej škole, ak im to ich zdravotný stav dovolí.

  Podrobnejšie informácie nájdete na stránke:
  http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

   

   

  Práca výchovného poradcu je zameraná na

  • poradenská a konzultačná činnosť - poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania pre rodičov aj pedagógov, v oblasti prevencie problémového vývinu deti a mládeže, pre rodičov aj pedagógov
  • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti profesijnej orientácie a možnostiach voľby povolania,
  • koordinačná činnosť – zameraná na prepojenie školy so zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým a odborným zamestnancom,
  • preventívna činnosť - zameraná na predchádzanie vzniku a šírenia sociálno-patologických javov (pôvodná formulácia evokuje predstavu, že na škole už zápasíme s prítomnosťou drog alebo delikventným správaním).
  • vedenie dokumentácie VP a archivácia
  • poskytovanie metodickej a informačnej pomoci pedagogickým a odborným zamestnancom školy,
  • poskytovanie aktualít na webe stránke školy

   

   

   

  Aktuálne informácie pre rodičov žiakov:

  Dôležité informácie k príjmaciemu konaniu na stredné školy

  Ako podať prihlášku na štúdium na strednej škole?

  Ministerstvo školstva SR: www.minedu.sk
  Školské výpočtové stredisko Bratislava www.svs.edu.sk/
  www.kamnaskolu.sk – portál VÚC
  www.stredneskoly.eu – katalóg stredných škôl

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
  • +421 x 62859124
   0911 229 127

  Fotogaléria