Navigácia

Navigácia

  Výchovné poradenstvo

  Výchovný poradca: Mgr. Andrea Suchá
  kontakt: andrea.sucha@zsrusovce.sk
  Poradensko – konzultačný deň výchovného poradcu: UTOROK 08.00- 12.00 hod. (osobné konzultácie aj v čase po vzájomnej dohode)

   

  Testovanie piatakov T-5

  Testovanie je určené žiakom 5. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským (okrem žiakov s mentálnym postihnutím), vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami

  Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Účasť žiakov 5. ročníka ZŠ so ZZ na celoslovenskom testovaní: · žiaci, ktorí sa vzdelávajú formou školskej integrácie (začlenenia) podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu sa do testovania zapájajú, · žiaci, ktorí sú dlhodobo alebo často umiestňovaní z vážnych zdravotných dôvodov (onkologické, psychiatrické, poúrazové, pooperačné stavy) v ZŠ pri zdravotníckych zariadeniach, sa do testovania nezapájajú, · žiaci, ktorí sú krátkodobo umiestnení v ZŠ pri zdravotníckych zariadeniach, sa do testovania zapájajú v kmeňovej škole, ak im to ich zdravotný stav dovolí.

  Testované predmety : matematika, slovenský jazyk a literatúra

  Obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre ISCED 1 (Štátny vzdelávací program pre žiakov 1. stupňa ZŠ)

  MATEMATIKA :
  úlohy s krátkou číselnou odpoveďou – 20 úloh
  úlohy s výberom odpovede z A, B, C, D, z ktorých je vždy iba 1 správna – 10 úloh

  VYUČOVACÍ JAZYK:
  úlohy s výberom odpovede z A, B, C, D, z ktorých je vždy iba 1 správna – 20 úloh
  úlohy s krátkou odpoveďou – 10 úloh

  Povolené pomôcky: pero, ktoré píše namodro – matematika a vyučovací jazyk
  Nepovolené pomôcky: pravítka, kalkulačky, zošity, učebnice a iná literatúra – matematika Ø výpisky, učebnice, študijné materiály – vyučovací jazyk

  V deň testovania si žiaci prinesú okrem pomôcok desiatu a nápoj.

  Po skončení testovania zostanú žiaci v škole podľa rozvrhu.

  Výsledky: elektronická forma zaslania výsledkov na ZŠ – december 2017
  výsledkové listy žiakov a škôl – január 2018

  Podrobné informácie nájdete na www.nucem.sk/Testovanie 5

   

  Práca výchovného poradcu je zameraná na

  • poradenská a konzultačná činnosť - poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania pre rodičov aj pedagógov, v oblasti prevencie problémového vývinu deti a mládeže, pre rodičov aj pedagógov
  • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti profesijnej orientácie a možnostiach voľby povolania,
  • koordinačná činnosť – zameraná na prepojenie školy so zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým a odborným zamestnancom,
  • preventívna činnosť - zameraná na predchádzanie vzniku a šírenia sociálno-patologických javov (pôvodná formulácia evokuje predstavu, že na škole už zápasíme s prítomnosťou drog alebo delikventným správaním).
  • vedenie dokumentácie VP a archivácia
  • poskytovanie metodickej a informačnej pomoci pedagogickým a odborným zamestnancom školy,
  • poskytovanie aktualít na webe stránke školy

   

   

   

  Aktuálne informácie pre rodičov žiakov:

  Dôležité informácie k príjmaciemu konaniu na stredné školy

  Ako podať prihlášku na štúdium na strednej škole?

  Ministerstvo školstva SR: www.minedu.sk
  Školské výpočtové stredisko Bratislava www.svs.edu.sk/
  www.kamnaskolu.sk – portál VÚC
  www.stredneskoly.eu – katalóg stredných škôl

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
  • +421 x 62859124
   0911 229 127

  Fotogaléria