Navigácia

Navigácia

  Čím je naša škola výnimočná?

  Školský vzdelávací program:

  • od 1. ročníka vyučovanie anglického jazyka,
  • rozšírené vyučovanie predmetu Hudobná výchova o hru na flautu na celom I. stupni,
  • od siedmeho ročníka dva vyučovacie jazyky:
   • anglický a nemecký jazyk,
   • anglický a ruský jazyk,
  • v 1. ročníku a od budúceho školského roka aj v 2. ročníku (štvrťročne) projektové vyučovanie Cestujeme z rozprávky do rozprávky za účasti rodičov na celom vyučovaní,
  • v 1. ročníku Ranná komunita – program zameraný na koncentráciu na vyučovaní, priestorovú predstavivosť, vzťahy medzi rovesníkmi, klímu triedy, dychové cvičenia...
  • Poskytovanie starostlivosti žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Dve špeciálne pedagogičky a pedagogická asistentka sa systematicky venujú deťom počas celého školského roka.

  Tematické vyučovanie - zahrnutie finančnej, čitateľskej a počítačovej gramotnosti:

  • Deň jablka,
  • Deň vody,
  • Deň Zeme.

  Projekty:

  • Bezpečnosť na cestách a železnici,
  • Historia magistra vitae,
  • Beseda so zamestnancom EÚ z Brusellu pre žiakov 8. a 9. ročníka,
  • Džúsy a pyré,
  • Noc v knižnici.

  Súťaže:

  • Cezpoľný beh,
  • Bavme deti športom,
  • Hokejbal,
  • Minihádzaná,
  • Stolný tenis,
  • Bobor,
  • Maksík,
  • Matematický klokan,
  • Pytagoriáda,
  • Robotická súťaž,
  • Šaliansky Maťko,
  • Hviezdoslavov Kubín,
  • Futbal,
  • Mikulášska Petržalka,
  • Školský pohár Gerulata,
  • výtvarné súťaže,
  • olympiády,
  • exkurzie,
  • výstavy,
  • výchovné koncerty,
  • bábkové divadlá,
  • prednášky pre žiakov II. stupňa.

  Školský klub detí:

  Práca s deťmi nadväzuje na vyučovanie, projekty a iné aktivity:

   

  • Šarkaniáda,
  • Fašiangy - karneval,
  • Olympiáda pre prvákov,
  • Dopravná súťaž – základy prvej pomoci,
  • Plody a dary jesene,
  • Babka a dedko sú mi všetko,
  • Milionár – finančná gramotnosť,
  • Pexesiáda – poznám peniaze ?,
  • hry v prírode,
  • Deň detí,...

  Záujmová činnosť:

  • Šachový krúžok
  • Stolnotenisový krúžok
  • Angličtina hrou – práca s hlinou
  • Žiacky parlament
  • Šikovné ruky
  • Hokejbal
  • Florbal
  • Atletický krúžok
  • Pohybová príprava
  • Počítačový krúžok
  • Tanečný krúžok
  • Príprava na Testovanie – 9. Ročník
  • Kniha hrou
  • Konverzácia v NEJ

  Spolupráca:

  • Základná umelecká škola
  • Centrum voľného času
  • Súkromná základná umelecká škola
  • BENITIM –zážitkové kurzy

  Naši žiaci úspešne reprezentujú našu školu na súťažiach a na olympiádach.

   

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
  • +421 x 62859124
   0911 229 127

  Fotogaléria