• O Z N A M

     • Informácia o výške príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Rusovce na základe VZN č. 1/2019 - čiastočná úhrada nákladov vo výške aktuálnych nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov

      Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Rusovce č. 1/2019, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenia č. 3/2015 zo dňa 17. 03. 2015 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Rusovce

      bol určený príspevok za čiastočnú úhradu nákladov vo výške aktuálnych nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa finančných pásiem Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, zvýšený o časť režijných nákladov na výrobu a predaj jedál a nápojov  a to v závislosti od výšky dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, poskytovanej MPSVaR SR nasledovne :

      Materská škola

      Nižšie ročníky

      Nákup potravín :                            

      Desiata                                                0,38 €                                                  

      Obed                                                   0,90 €

      Olovrant                                             0,26 €

      Príspevok rodiča :                          1,89 €

      Deti, ktoré navštevujú posledný ročník pred plnením povinnej školskej dochádzky v MŠ

      ( predškoláci ), majú nárok na štátnu dotáciu na nákup potravín v hodnote 1,20 €/deň  v zmysle VZN

      č. 1/2019.

       

      Príspevok rodiča :                          1,89 €   

      Mesačný zálohový poplatok pre všetky deti v MŠ je 35,- €. Úhrada musí byť zrealizovaná na účet školskej jedálne SK04 5600 0000 0094 0267 6004 do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca na najbližší mesiac vopred.       

      Základná škola

      Všetci žiaci, ktorí navštevujú základnú školu, majú nárok na dotáciu na nákup potravín v hodnote 1,20 €/deň.

      Veková kategória 6 – 11 rokov

      Obed – nákup potravín v cene 1,21 €

      Príspevok rodiča :                          1,35 €

       

      Veková kategória 11 – 15 rokov

      Obed – nákup potravín v cene 1,30 €

      Príspevok rodiča :                          1,44 €

      Mesačná zálohová platba pre žiakov I. a II. stupňa v ZŠ je 30,- €. Úhrada musí byť zrealizovaná na účet školskej jedálne SK04 5600 0000 0094 0267 6004 do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca na najbližší mesiac vopred.

      Vyplnením a odovzdaním zápisného lístka rodičia vyjadrujú súhlas s podmienkami stravovania.

      Nárok na dotáciu 1,20 € majú len žiaci, ktorí mali stravu riadne objednanú a odobratú a zároveň sa v ten deň zúčastnili aspoň jednej vyučovacej hodiny, alebo inej aktivity súvisiacej so školou alebo jej reprezentáciou. Rodič/zákonný zástupca dieťaťa/žiaka je povinný odhlásiť obed počas neprítomnosti v škole. V prípade neodhlásenia hradí výšku denného poplatku na nákup potravín v plnej výške.

      Odhlásiť, alebo prihlásiť sa na stravu je možné v daný deň do 08:00 hod., : osobne, cez EDUPAGE alebo výnimočne cez tel. č. 0911 236 681 /SMS/.

      Preplatky režijných nákladov budú zúčtované v mesiacoch júl – august 2020.

       

       

                                                                                       Mgr. Rastislav Kunst

                                                                                    riaditeľ ZŠ s MŠ

     • Ponuka krúžkov ZŠ s MŠ prostredníctvom vzdelávacích poukazov 2019/2020

     • PONDELOK:

      • Počítanie a slovenčina s porozumením (4.roč.)
      • Minihádzaná, vybíjaná, dogeball (3.-6.roč)
      • Počítače hrou (1.–3.ročník)
      • Tvorivé písanie
      • Robotická liga/Microbit (5. – 9.roč.)
      • Zábavná matematika (5.ročník)
      • Tanečný krúžok TANI – TANI
      • Matematika hrou (9.ročník)    

      UTOROK:

      • Tanečný krúžok TANI – TANI
      • Atletika (1.-4.roč)
      • Angličtina pre začiatočníkov (1.ročník)
      • Žiacky parlament

      STREDA:

      • Volejbal (5.-9.roč.)

      ŠTVRTOK:

      • Futbal (5.-9.ročník)
      • Angličtina hrou (2.ročník)
      • Malí redaktori (4.B)

      PIATOK:

      • Športové hry (1.a 2.roč.)

                                               

      Žiadame Vás prihlasovanie detí a vrátenie podpísaných vzdelávacich poukazov cez triednych učiteľov do 20.9.2019 (piatok).

       Časy konania krúžkov budú upresnené podľa počtu prihlásených detí.

      Minimálny počet detí na krúžok 10 a maximálny 20


      Otvoriť PDF dokument

     • Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a so zdravotným znevýhodnením v ZŠ Bratislava Rusovce

     • Ciele projektu:

      Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť vzdelávacie výsledky a kompetencie žiakov v Základnej škole. Aktivity projektu, ktorý sa bude realizovať v Základnej škole s materskou školou, Vývojová 228 Bratislava - Rusovce, prispejú k pripravenosti žiakov na prechod na nadväzujúci stupeň vzdelávania, pripravenosti žiakov v základnej škole na strednú a na ich budúce pôsobenie na pracovnom trhu, resp. na prechod na nasledujúci stupeň vzdelávania, a to podporou rovnakého prístupu ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelaniu. Špecifická pozornosť bude venovaná zlepšeniu školského prospechu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s dôrazom na žiakov so zdravotným znevýhodnením.

      Otvoriť podrobné informácie

     • Zážitkové centrum vedy a techniky Aurélium

     • Do galérie Zážitkové centrum vedy a techniky Aurélium boli pridané fotografie.

      Žiaci ôsmeho ročníka stojaci pred prvým vážnym rozhodnutím akým je voľba povolania, navštívili 21. 06. 2019 Zážitkové centrum vedy Aurelium.

      Jeho cieľom je zvýšiť všeobecný záujem o vedu a motivovať mládež  k štúdiu prírodných a technických vied.

      V Aureliu sme mohli experimentovať, premýšľať a súťažiť do sýtosti.

     • Koncoročný školský výlet

     • Do galérie Koncoročný školský výlet boli pridané fotografie.

      Poznávame Slovensko.

      V utorok, 18. júna 2019, sa 35 žiakov II. stupňa zúčastnilo školského výletu. Prvým cieľom boli Topoľčianky, kde žiaci navštívili Národný žrebčín s nádhernými Lipicanmi a Huculmi. V klasicistickom kaštieli zasa mohli vidieť jeden z objektov Habsburgovcov, ktorý sa po prvej svetovej vojne stal letným sídlom prezidenta T. G. Masaryka.

      Nasledovala návšteva u švagrinej spisovateľa A. S. Puškina na zámku v Brodzanoch, kde sa žiaci dozvedeli mnohé o domácej pani a jej rodine, ale aj viac spoznali život a dielo svetoznámeho ruského spisovateľa.

      Ďalšou zastávkou bola návšteva starej školy. Konkrétne v obci Uhrovec, kde žil a bol učiteľom otec Ľudovíta Štúra. Práve v tomto dome sa Ľudovít Štúr v roku 1815 narodil. Dom je zároveň rodiskom aj významného slovenského politika, Alexandra Dubčeka.

      Aby toho nebolo málo, nasledovala prehliadka vojenského múzea v Piešťanoch. K videniu tu je mnoho vojenskej techniky. Okrem tankov, obrnených transportérov, raketových systémov sú asi hlavným lákadlom vrtuľníky, stíhačky, ale aj dopravné lietadlá. Určite zaujala aj poľná nemocnica a kuchyňa.

      Podľa vyjadrenia žiakov sa výlet vydaril a veľká vďaka patrí všetkým lektorom a sprievodcom, ktorí s profesionalitou a ochotou nám odovzdali mnohé informácie na týchto zaujímavých miestach. Rovnako treba poďakovať aj pánovi šoférovi autobusu, s ktorým sme šťastlivo ukončili výlet v Rusovciach.

      Poznávame Slovensko.

      V utorok, 18. júna 2019, sa 35 žiakov II. stupňa zúčastnilo školského výletu. Prvým cieľom boli Topoľčianky, kde žiaci navštívili Národný žrebčín s nádhernými Lipicanmi a Huculmi. V klasicistickom kaštieli zasa mohli vidieť jeden z objektov Habsburgovcov, ktorý sa po prvej svetovej vojne stal letným sídlom prezidenta T. G. Masaryka.

      Nasledovala návšteva u švagrinej spisovateľa A. S. Puškina na zámku v Brodzanoch, kde sa žiaci dozvedeli mnohé o domácej pani a jej rodine, ale aj viac spoznali život a dielo svetoznámeho ruského spisovateľa.

      Ďalšou zastávkou bola návšteva starej školy. Konkrétne v obci Uhrovec, kde žil a bol učiteľom otec Ľudovíta Štúra. Práve v tomto dome sa Ľudovít Štúr v roku 1815 narodil. Dom je zároveň rodiskom aj významného slovenského politika, Alexandra Dubčeka.

      Aby toho nebolo málo, nasledovala prehliadka vojenského múzea v Piešťanoch. K videniu tu je mnoho vojenskej techniky. Okrem tankov, obrnených transportérov, raketových systémov sú asi hlavným lákadlom vrtuľníky, stíhačky, ale aj dopravné lietadlá. Určite zaujala aj poľná nemocnica a kuchyňa.

      Podľa vyjadrenia žiakov sa výlet vydaril a veľká vďaka patrí všetkým lektorom a sprievodcom, ktorí s profesionalitou a ochotou nám odovzdali mnohé informácie na týchto zaujímavých miestach. Rovnako treba poďakovať aj pánovi šoférovi autobusu, s ktorým sme šťastlivo ukončili výlet v Rusovciach.

     • Tanec v duši

     • Do galérie Tanec v duši boli pridané fotografie.

      Tanec v duši 2019

       

      Dňa 4. 6. 2019 reprezentovali našu Základnú školu dievčatá z 1.B, 2.A a 2.B v Dome kultúry Zrkadlový háj na akcii „Tanec v duši“ v doprovode vedúcej ŠKD p. Ďurďovičovej a p. Šemšejovej. Počas školského roka sa im podarilo nacvičiť s p. učiteľkami  tanečnú choreografiu  na skladbu Swish Swish od interpretky Katy Perry.

      Za svoje vystúpenie získali ocenenie – Víťazný pohár Tanec v duši 2019.

       

     • Žonglér ŠKD

     • Do galérie Žonglér ŠKD boli pridané fotografie.

      Žonglér v ŠKD

       

      V dňoch 10.6. a 11.6. 2019 zavítal do ŠKD medzi 70 detí z 1. 2. a 3. ročníka žonglér p. Belovics, ktorý predviedol deťom interaktívnu pohybovú činnosť pod názvom Knick – Knack . Žonglér na začiatku predviedol žonglovanie a potom si deti mali možnosť hravou formou vyskúšať žonglovanie. Na konci vydarenej akcii si  pri veselej hudbe zatancovali.

     • MDD v Sľuk-u

     • Do galérie MDD v Sľuk-u boli pridané fotografie.

      Keď sa povie 1. jún, obyčajne sa nám v mysli vynoria spomienky na  dni plné detskej zábavy.

      Teší nás, že máme v škole deti, ktoré sú ochotné  zabudnúť na vlastný voľný deň a pripravené priložiť ruku k dielu pre naplnenie radosti iným.

       

     • Zápis novorodencov

     • Do galérie Zápis novorodencov boli pridané fotografie.

      Stalo sa tradíciou, že koncom mája Miestny úrad Bratislava-Rusovce organizuje slávnostné privítanie novorodencov do života.

      Rovnakou tradíciou je, že  túto slávnostnú chvíľu programom oživia aj žiaci základnej školy , ktorí  v posledný májový deň zaplnili sálu uspávankami a zarecitovali krátke básničky svojich tvorivých spolužiakov.

     • Múzeum holokaustu

     • Do galérie Múzeum holokaustu boli pridané fotografie.

      18. mája 2019 sme si rozšírili poznatky z histórie zážitkovou formou návštevou Múzea holokaustu v Seredi.

      Tiché zamyslenie sprevádzal výklad lektorov, priblížujúci utrpenie spôsobené človekom človeku.

     • Študuj DOPRAVU

     • Do galérie Študuj DOPRAVU boli pridané fotografie.

      Na 25. júna 2019 rezort dopravy pripravil pre žiakov základných škôl akciu Študuj dopravu , propagujúcu uvedený rezort a možnosti štúdia na príslušných stredných školách.

      Akcie sa zúčastnili žiaci ôsmych ročníkov.

      Bonusom bol rozhovor s kariérovou poradkyňou a orientačný test pre voľbu povolania a výber strednej školy.

    • Malá olympiáda v ANJ
     • Malá olympiáda v ANJ

     • Do galérie Malá olympiáda v ANJ boli pridané fotografie.

      V pondelok 3.6.2019 učiteľky anglického jazyka Mgr. Zuzana Púčeková a Lýdia Koniarová pripravili pre žiakov 4. ročníka Malú olympiádu v anglickom jazyku. Záverečnému kolu však predchádzal výber žiakov v skupinových kolách v triedach, ktoré bolo zamerané na gramatiku a čítanie s porozumením. Najlepších desať detí postúpilo a zmeralo si vedomosti z počúvania s porozumením a z rozprávania.  Boli udelené dve prvé miesta, pretože žiačku Angelicu Poprockú sme hodnotili v samostatnej kategórii ako bilingválnu.

      1. miesto – Angelica Poprocká

       

      1. miesto – Patrik Korán

      2. miesto – Oliver Hlasný

      3. miesto – Vladimír Lakatoš

      Žiaci boli ocenení knihami v anglickom jazyku a diplomami, ktoré im vyrobila p. učiteľka Púčeková.

     • Petržalský tenis pre všetkých

     • Do galérie Petržalský tenis pre všetkých boli pridané fotografie.

      Petržalský tenis pre všetkých 2019

      8. ročník turnaja žiakov základných škôl 

      Záverečné vyhodnotenie škôl

       

      Dátum : 24.05.2019

      Usporiadateľ: TŠP – tenisová škola Petržalka a ZŠ Nobelovo námestie 6

      Počet škôl: 4

      Počet žiakov: 32

      Hodnotenie:

      Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce získala na rok 

      "Putovný pohár starostu".

      ZŠ Rusovce                                                                                                             54b

      ZŠ Nobelovo nám.                                                                                                   50b

      ZŠ Dudova                                                                                                               30b

      ZŠ Budatínska                                                                                                         16b

      Poradie škôl:                                     1.     ZŠ Rusovce

                                                                 2.     ZŠ Nobelovo námestie

                                                                 3.     ZŠ Dudova

                                                                 4.     ZŠ Budatínska

                                                          

      Poradie žiakov I. a II. ročník:           1.     Szimandel Laura

                                                                 2.     Dekanová Romana

                                                                 3.     Kusendová Laura

                                                                

      Poradie žiakov III. a IV. ročník:       1.      Chren Lukáš

                                                                 2.     Šimon Adam

                                                                 3.     Kmeť Jakub     

      Predošlí držitelia „Putovného poháru starostu MČ BA Petržalka“:

                                                                 1. ročník 2012 ZŠ Dudova

                                                                 2. ročník 2013 ZŠ Nobelovo námestie

                                                                 3. ročník 2014 ZŠ Nobelovo námestie

                                                                 4. ročník 2015 ZŠ Prokofievova

                                                                 5. ročník 2016 ZŠ Prokofievova

                                                                 6. ročník 2017 ZŠ Prokofievova

                                                                 7. ročník 2018 ZŠ Nobelovo námestie

                                                                                          

       

    • Škola v prírode 4. ročník ZŠ
     • Škola v prírode 4. ročník ZŠ

     • Do galérie Škola v prírode 4. ročník ZŠ boli pridané fotografie.

      Škola v prírode

      40 žiakov 4. A a 4. B triedy našej školy sa zúčastnilo cesty do kráľovstva Tramptárie v Nitrianskom Rudne. Žiaci zažili veľa zaujímavých aktivít - Vodníkovú cestu, korunováciu kráľa a kráľovnej, Tipovačku. Svoje nadanie si vyskúšali v Talentmánii. Náučným výletom bolo spoznávanie gazdovských dvorov v dedinke Máčov, v Bojniciach sme navštívili tamojšiu ZOO. Čerstvý horský vzduch, zelené lúky boli tou najlepšou kombináciou pre príjemne strávené dni. 

       

     • Minihádzaná

     • Do galérie Minihádzaná boli pridané fotografie.

      Dňa 15.5.2019 sa naši ziaci zúčastnili súťaže v minihádzanej kde obsadili  4.miesto. 

       

    • Slávik Slovenska 2019 - školské kolo
     • Slávik Slovenska 2019 - školské kolo

     • Do galérie Slávik Slovenska 2019 - školské kolo boli pridané fotografie.

      Školské kolo Slávik Slovenska 2019

      „Kopala studienku pozerala do nej, aká je hlboká, taká je široká, skočila by do nej“

      Aj u nás sa spievala slovenská ľudová pieseň, ktorej melódia sa stala melódiou štátnej hymny Slovenska,

      Nádherne spievali naši Slávici  17. 4. 2019 v priestoroch SĽUKU, kde sa tento rok konalo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2019.

      Predsedom odbornej komisie bol pán Jaroslav Dvorský, ktorého prekvapil počet súťažiacich.

      Spolu sa zúčastnilo 29 súťažiacich z desiatich tried.

       V I. kategória sa umiestnili:

      1. miesto Zora Konárska III .B

      2. miesto Grétka Konárska I. C

      3. miesto Ema Puhovichová II. A a Stella Schuster II. B

      II. kategória

      1. miesto  Grétka Kleinová IV.B

      2. miesto  Natália Králiková V. A

      III. kategória

      1. miesto Katarína Póňová VIII. A

      Gratulujeme a víťazom sme  držali palce v  okresnom kole dňa 30. apríla.

      Na 2. mieste v I. kategórii sa umiestnila Zora Konárska.

      Na 2. mieste v III. kategórii sa umiestnila Katarína Póňová.

      Ďakujeme všetkým pedagógom, rodičom a vedeniu školy, o rok sa tešíme na jubilejný 30. ročník Slávik Slovenska 2020.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
   • Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
  • Prihlásenie