• O Z N A M

     • Vážení rodičia, v 3.A triede sa 8.11.2017 z dôvodu PN triednej učiteľky p. Mgr. Grucovej ruší triedny aktív. Náhradný termín  bude včas oznámený.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Dňa 27.10.2017 (piatok) sa uskutoční výchovný koncert pre prvý stupeň od 10.00 - 11.00h a pre druhý stupeň od 11.00 – 12.00h. Vyučovanie pre prvý stupeň končí 4.vyučovacou hodinou a pre druhý stupeň 5.vyučovacou hodinou. V tento deň bude skrátená činnosť ŠKD do 15.00h.
      Žiadame rodičov, aby si deti vyzdvihli načas.

      Ďakujeme za pochopenie.

       

    • Beseda s primátorom
     • Beseda s primátorom

     • NÁVŠTEVA A BESEDA S PRIMÁTOROM HL. MESTA BRATISLAVY

                      Dňa 13.10.2017  nás v škole navštívil primátor hlavného mesta Bratislavy, ktorý spoločne s p. riaditeľom a so zástupcom starostu prešiel areál našej materskej a základnej školy. Počas oboznámenia sa s areálmi sa zaujímal o celkové dianie v našej škole ako fungujeme, s čím máme problémy a ako by nám vedel z jeho pozície pomôcť. Počas týchto rozhovorov  sa ôsmaci a deviataci zúčastnili panelovej diskusie, ktorá začala  prezentáciou  Bratislava – smart city a po nej  mali možnosť deti  diskutovať s p. Ivom Nesrovnalom,  primátorom hlavného mesta Bratislavy. Diskutovali o zeleni, doprave, odpadoch, poškodzovaní objektov sprejermi,  zaujímali sa o cyklotrasy a požičovne bicyklov, budovanie priestorov na voľnočasové aktivity.  Primátor upriamil pozornosť žiakov na znečisťovanie chodníkov žuvačkami.  Každý žiak dostal  miniblok s papierikmi na  zabalenie  použitých žuvačiek , ktoré si  môže pokojne dať do vrecka a vyhodiť  do najbližšieho koša. Žiaci kultivovane kládli otázky a troch najaktívnejších  primátor odmenil.  Diskusie sa zúčastnil aj p. Radovan Jenčík, zástupca starostu Rusoviec a mestský poslanec ,  ktorý potešil  deti informáciou o budovaní priestorov na športové aktivity v Rusovciach.  Hostia, p. riaditeľ Kunst i obidve triedne učiteľky   sa presvedčili, že našim žiakom nie je ľahostajná kvalita života v hlavnom meste.  

     • Deň jablka

     • Štvrtok, 12. októbra 2017, bol pre nás všetkých v základnej škole plný zaujímavostí od samého rána. Už pri vstupe do školy privítali siedmaci, Lenka Strapcová a Marcel Michaliak, všetkých žiakov a učiteľov.   Každý vstupoval do školy s jabĺčkom. Vyučovanie sme začali rozhlasovým okienkom, v ktorom účinkovali, Erika Mekotová, Daniela Stejskalová, Ninka Mitošinková a Wiliam Štefan Vokálik. Pokračovali sme   tematickým vyučovaním. Celé vyučovanie bolo zamerané na jablká, zdravú výživu a šport. Počas dvoch prestávok sme tradične spoločne stolovali, žiaci aj učitelia.  Vo vestibule školy boli pripravené bohato prestreté stoly, vďaka rodičom našich žiakov, ktorí pripravili veľmi veľa dobrôt z jabĺk. Žiaci z I. stupňa počas veľkej prestávky súťažili a za odmenu dostali jabĺčko. A nielen to! Víťazom v súťažiach a vyžrebovaným žiakom, ktorí správne uhádli odpoveď na hádanku z rozhlasového okienka, boli udelené knihy a diplomy, ktoré slávnostne odovzdal pán riaditeľ, Mgr. Rastislav Kunst.

      Aj v školskom klube detí pani vychovávateľky pokračovali vo výchovno-vzdelávacom procese zábavnými aktivitami pre deti. Nešetrili odmenami.

      Bol to nádherný a plnohodnotný deň, ktorí pripravili koordinátorky projektu, PaedDr. Beáta Valkovičová a pani Alena Jurčová.

      Už teraz sa všetci tešíme na Deň jablka 2018.      

    • Minihádzaná
     • Minihádzaná

     • Naši ziaci sa 9.10 .  2017 zúčastnili na turnaji v minihadzanej pre 5/6 ročník , kde obsadili 7miesto .

       

      Do galérie Minihádzaná boli pridané fotografie.

    • POMOC   DOMINIKOVI
     • POMOC DOMINIKOVI

     • RODIČIA A PRIATELIA ZŠ s MŠ v Rusovciach

      vyhlasujú zbierku na pomoc žiakovi druhého ročníka Dominikovi Dianovi, ktorý pred pár dňami utrpel ťažké zranenie.

      Radi by sme Dominikovi pomohli vecne, ale aj finančne. Zbierka bude prebiehať v dňoch 16. - 26. októbra 2017.

      Vecnú pomoc ako oblečenie, knižky môžu deti spolu s Vami nosiť do vestibulu školy.

      Finančnú pomoc nezabudnite označiť menom DOMINIK.

      Zbierku je možné finančne podporiť ľubovoľným príspevkom na číslo účtu:
      IBAN: SK05 0900 0000 0050 7672 2766

      Variabilný symbol: 102017
      Informácia: DOMINIK

       

      Výšku aj účel využitia vyzbieranej sumy uverejníme na stránke školy a jej správcom bude škola. Budeme veľmi radi, ak sa zbierky zúčastnia aj naše deti a spoločne ich vedieme k solidarite a pomoci tým, ktorí to potrebujú.

                                                   Ď  A  K  U  J  E  M  E  !

    • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku
     • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

     • Dňa 9.10.2017 v DK Zrkadlový háj sme sa zúčastnili so žiakmi 8. a 9. ročníka, divadelného predstavenia v anglickom jazyku (cca 75% ANJ a 25% SJ). Učinkujúci – Divadelné centrum Martin.  

      Predstavenie malo názov The heroes. Predstavenie využívalo slovnú zásobu a frázy, s ktorými sa študenti môžu stretnúť v reálnom živote. Aj téma bola reálna a tiež aktuálna, keďže potreba mať svojho hrdinu, identifikovať sa s niekým výnimočným, nám nie cudzia, skôr naopak, je nám vlastná. Najmä dospievajúci a mládež sa potrebujú identifikovať s niekým lepším, napodobňovať, no niekedy, na škodu veci zabúdajú na tých, ktorí žijú na dosah. A práve o nich bolo predstavenie.

    • Exkurzia v RTVS
     • Exkurzia v RTVS

     • Dňa 10.10.2017 sa žiaci VIII.A triedy zúčastnili exkurzie v RTVS. So záujmom si prezreli priestory, v ktorých sa natáčajú programy, napr.:
      Dámsky klub, Zlaté časy, Športové spravodajstvo... Počas exkurzie nás sprevádzala p. Barbora Ružová. Exkurziu sme ukončili rozhovorom s p.
      Ivetou Tahy, ktorá nám ukázala priestory sekretariátu generálneho riaditeľa RTVS. Obidvom dámam ďakujeme, že nás  obohatili o nové zážitky.

      Do galérie Exkurzia v RTVS boli pridané fotografie.

    • Deň jablka
     • Deň jablka

     • Vstup do školy s jabĺčkom v ruke!

      Tematické vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu s malou zmenou prestávok.

      I. stupeň: Po druhej vyučovacej hodine (cez desiatovú prestávku) – okrem vlastnej desiaty budú žiaci spoločne stolovať vo vestibule školy. Najprv prváci a druháci, po pätnástich minútach tretiaci a štvrtáci.

      II. stupeň: Veľká prestávka po tretej vyučovacej hodine – spoločné stolovanie vo vestibule školy.

      PROSÍME RODIČOV, ZAPOJTE SA DO PROJEKTU PRÍPRAVOU KOLÁČOV, DŽÚSOV A INÝCH JABLČNÝCH POKRMOV PRE NAŠE DETI, ABY MOHLI SPOLOČNE STOLOVAŤ. Ďakujeme!

      Program:

      1. Dieťa príde do školy oblečené vo farbách jablka. Každé dieťa prinesie jabĺčko a preukáže sa ním  hneď pri vstupe do budovy školy.

      2. Dieťa prinesie občerstvenie s jablkovou príchuťou: koláče, džúsy,…na príprave ktorých sa doma s rodičmi podieľa.

      3. Rozhlasové okienko počas prvej vyučovacej hodiny.

      3. Tematické vyučovanie:

      • využitie medzi predmetových vzťahov. Na každom predmete do témy bude zahrnutá problematika zdravia, zdravej výživy, jablká, ovocie, stolovanie, hygiena,...
      • zakomponovaná čitateľská, finančná a digitálna gramotnosť.

      4. Na výchovách - výroba ovocných šalátov, príprava stolovania,….

      5. Stolovanie

      6. Počas veľkej prestávky žiaci prvého stupňa (za priaznivého počasia v areáli školy, keď bude pršať, tak v telocvični) budú súťažiť.

      6. Škd: V projekte pokračujú pani vychovávateľky zábavnou hravou formou ako sú súťaže, hry a pod.

    • Testovanie piatakov T-5
     • Testovanie piatakov T-5

     • 22. november 2017 (streda)

      Testovanie je určené žiakom 5. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským (okrem žiakov s mentálnym postihnutím), vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami

       

      Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Účasť žiakov 5. ročníka ZŠ so ZZ na celoslovenskom testovaní: · žiaci, ktorí sa vzdelávajú formou školskej integrácie (začlenenia) podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu sa do testovania zapájajú, · žiaci, ktorí sú dlhodobo alebo často umiestňovaní z vážnych zdravotných dôvodov (onkologické, psychiatrické, poúrazové, pooperačné stavy) v ZŠ pri zdravotníckych zariadeniach, sa do testovania nezapájajú, · žiaci, ktorí sú krátkodobo umiestnení v ZŠ pri zdravotníckych zariadeniach, sa do testovania zapájajú v kmeňovej škole, ak im to ich zdravotný stav dovolí.

      Testované predmety : matematika, slovenský jazyk a literatúra

      Obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre ISCED 1 (Štátny vzdelávací program pre žiakov 1. stupňa ZŠ)

      MATEMATIKA :

      úlohy s krátkou číselnou odpoveďou – 20 úloh

      úlohy s výberom odpovede z A, B, C, D, z ktorých je vždy iba 1 správna – 10 úloh

       

      VYUČOVACÍ JAZYK:

      úlohy s výberom odpovede z A, B, C, D, z ktorých je vždy iba 1 správna – 20 úloh

      úlohy s krátkou odpoveďou – 10 úloh

       

      Povolené pomôcky: pero, ktoré píše namodro – matematika a vyučovací jazyk

      Nepovolené pomôcky: pravítka, kalkulačky, zošity, učebnice a iná literatúra –

      matematika Ø výpisky, učebnice, študijné materiály – vyučovací jazyk

       

      V deň testovania si žiaci prinesú okrem pomôcok desiatu a nápoj.

       

      Po skončení testovania zostanú žiaci v škole podľa rozvrhu.

       

      Výsledky: elektronická forma zaslania výsledkov na ZŠ – december 2017

                        výsledkové listy žiakov a škôl – január 2018

       

      Podrobné informácie nájdete na www.nucem.sk/Testovanie 5

    • O Z N A M
     • O Z N A M

     • Dnes 4.10.2017 sa z dôvodu choroby inštruktorky cvičenia pre ženy odkladá cvičenie o týždeň v stredu  11.10.2017.

      Ďakujeme za pochopenie.

       

    • Správa OLO
     • Správa OLO

     • Do galérie Správa OLO boli pridané fotografie.

      V týždni od  26. do 29. septembra 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili návštevy ZOO v Bratislave, pretože minulý rok  sa ZŠ spolu s MŠ zapojili do celoročnej kampane separácie odpadov na bratislavských školách.
      Cieľom projektu "S OLO zadarmo do ZOO" je spojiť príjemne strávený čas  v našej ZOO  s užitočným separovaným zberom, potrebným pre OCHRANU NÁŠHO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA. S bezplatnou vstupenkou vo forme jabĺčka, či chutnej mrkvičky, sme sa dostali za brány ZOO k viac ako 150 druhom zvierat v príjemnom prostredí za krásneho jesenného počasia. Ďakujeme OLO za tento vydarený projekt a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

      Mgr.Veronika Kľúčiková 

      koordinátor pre environmentálnu výchovu

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
   • Tajomníčka : Iveta Urbanová Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
  • Prihlásenie