• Oznam o priebežnom a záverečnom hodnotení žiakov 1.- 9.ročníka v II. polroku školského roka 2019/2020

     • Vážení rodičia,


      posielame Vám informácie k hodnoteniu žiakov Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce počas mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania. O spôsoboch hodnotenia rozhodol riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade konanej dňa 22.4.2020 na základe Usmernenia MŠVVaŠ na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020.

      Otvoriť podrobné informácie

     • OZNAM

     • Veľkonočné prázdniny 

      Veľkonočné prázdniny : 9. apríla - 14. apríla 2020 

      V tomto termíne nebude prebiehať vyučovanie formou domáceho vzdelávania. 

     • Domáca príprava žiakov

     • Vážení rodičia!
      Momentálne sa všetci nachádzame v mimoriadne zložitej situácii. Verím však, že sa z nej spoločne dostaneme. 
      Naši učitelia sa snažia podľa svojich možností a schopností zabezpečiť vzdelávanie žiakov v domácom prostredí rôznymi spôsobmi. Ďakujem Vám všetkým, ktorí ste im v tomto nápomocní a dbáte, aby sa Vaše deti vzdelávali aj za takýchto podmienok.
      Mám však informácie, že niektorí žiaci dodnes nereagovali na podnety svojich učiteľov. Preto sa obraciam na Vás, vážení rodičia, aby ste sa všetci zaujímali a kontrolovali svoje deti, či sa zapájajú do vzdelávania zabezpečovaného ich učiteľmi prostredníctvom informačno-komunikačných technológií alebo inými možnosťami.
      Ďakujem a ostávam s pozdravom!
      R. Kunst, riaditeľ ZŠ s MŠ

       

     • Lyžiarsky výcvik

     • Prvý marcový týždeň prevažne žiaci siedmeho ročníka, doplnení žiakmi z ôsmeho a deviateho ročníka, absolvovali lyžiarsky výcvik v stredisku Tatranská Lomnica. V priebehu týždňa sme zažili všetky vrtochy počasia, slnko, vietor a hmlu. Všetci žiaci sa postavili na lyže či snowboard. Niektorí už boli skúsenejší a niektorí ešte len začiatočníci. Verím, že všetkých tento lyžiarsky kurz veľa naučil nielen čo sa týka lyžiarskych zručností, ale aj samostatnosti a zodpovednosti. Celkovo hodnotím kurz ako vydarený. 

       

      Vedúci kurzu: Mgr. Tomáš Kecskes

     • Predškoláci

     • Do galérie Predškoláci boli pridané fotografie.

      Predškoláci v našej škole 

      Dňa 5.3 a 9.3 zavítali do našej školy deti z materských škôl z Čunova a Rusoviec.

      Privítali ich naši prváci a druháci vo svojich triedach. Predškoláci si mohli na vlastnej koži vyskúšať, aký je to pocit sedieť v lavici, dodržiavať pravidlá triedy.

      Prváci im ukázali, ako vedia pekne pracovať na hodine, čítať, písať. Ani predškoláci sa nenechali zahanbiť, pani učiteľky ich nenechali len tak sedieť. Šikovní predškoláci vedeli odpovedať na otázky, hádanky od pani učiteliek, vedeli priradiť obrázky k písmenku, spievali, tancovali a na záver si zahrali spoločnú hru.

      Predškoláci si so sebou odniesli nielen farebnú záložku, ktorú žiaci pre nich vyrobili, ale aj dobrý pocit, že sa školy netreba báť, pretože nielen že nás škola veľa naučí, ale spoznáme tam aj veľa nových kamarátov.

      Predškolákom prajeme veľa úspechov v škole.

    • Dôležitý oznam
     • Dôležitý oznam

     • Zatvorená ZŠ s MŠ od 10. 03 .2020 ( utorok ) do 16. 03. 2020 ( pondelok ) vrátane

      Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že od 10. 03. 2020 (utorok) do 16. 03. 2020 (pondelok) vrátane na základe rozhodnutia zriaďovateľa Mestskej časti  Bratislava – Rusovce a vedenia ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu COVID-19

      prerušuje vyučovanie v Základnej škole Vývojová 228 Bratislava – Rusovce aj v Materskej škole Kovácsova 102 Bratislava – Rusovce.

      Bližšie informácie ohľadom vzdelávania žiakov v domácom prostredí Vám budú zaslané cez EduPage od triednych učiteľov.

      V období prerušeného vyučovania v našej ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce od 10. 03. 2020 do 16. 03. 2020 vrátane, budú deti, žiaci aj zamestnanci automaticky odhlásení zo stravovania.

      Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste v prípade výskytu akéhokoľvek ochorenia Vášho dieťaťa počas prerušenia prevádzky ZŠ s MŠ informovali triedneho pedagóga cez EduPage, prípadne e-mailom vedenie ZŠ s MŠ na adrese : zsrusovce@zsrusovce.sk

      Ďakujeme za spoluprácu

      Vedenie ZŠ s MŠ

      Sledujte aktuálne informácie na našej webovej stránke:  www.zsrusovce.sk

       

     • DÔLEŽITÝ OZNAM v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou

     • V prípade, ak sa deti, žiaci a zamestnanci školy vracajú do materskej školy, základnej školy a na pracovisko po tom, ako absolvovali dovolenku v rizikových krajinách, alebo lyžovačku v severnom Taliansku, vydávame oznam s nasledovnými informáciami:

      Považujeme za dôležité upozorniť Vás, aby ste tejto téme venovali dostatočnú pozornosť, aby ste dôsledne dbali na dodržiavanie všetkých odporúčaní hlavného hygienika SR a sledovali všetky dostupné informácie o vývoji epidemiologickej situácie na ich webovej stránke (www.ruvzba.sk<http://www.ruvzba.sk>).

      Oznamujeme zákonným zástupcom detí a žiakov, že v prípade výskytu chrípkového ochorenia nech nechajú deti a žiakov v domácom prostredí, aby sa zabránilo šíreniu chrípky a aby sa vylúčili všetky možné riziká.

      Žiadame zákonných zástupcov detí a žiakov ZŠ s MŠ, aby kládli zvýšený dôraz na dodržiavanie preventívnych opatrení.


      Hlavný hygienik SR odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:
       

      • často si umývať ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, môže sa použiť  dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu
      • očí, nosa a úst sa nedotýkať neumytými rukami
      • zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša
      • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky
      • ak je človek chorý, lieči sa doma
      • zabrániť nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami
      • 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť)
      • v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné ihneď vyhľadať lekára a informovať ho cestovateľskej anamnéze.

      Ak všeobecný lekár vysloví podozrenie z ochorenia spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV (zodpovedne posúdi klinické a epidemiologické kritériá s dôrazom na cestovateľskú anamnézu), pacient bude riešený na príslušnom infektologickom pracovisku, ktoré určí ďalší postup liečby.

      Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava
      zriadili k otázkam verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu Call
      centrum s nepretržitou prevádzkou, odborníkov je možné kontaktovať
      mailom na  novykoronavirus@uvzsr.sk ako aj na telefónnych číslach 0917/222 682 a 0918/659 580.

     • Workshop "Školská slávnosť 89/90"

     • Školská slávnosť 89/90 je názov štvorhodinového zážitkového workshopu k 30. výročiu Nežnej revolúcie 1989, ktorý vo februári postupne absolvovali naši deviataci a ôsmaci.

      Príbeh odohrávajúci sa v obyčajnej školskej triede v časoch ČSSR prenáša dnešné deti do dnes nepochopiteľných situácií, podmienok, aktivít.

      Hlavným poslaním je pochopenie historických súvislostí prostredníctvom neformálneho vzdelávania, priblížiť deťom nedemokratickú dobu, v ktorej vyrastali a žili ich rodičia a starí rodičia.

     • Minihádzaná

     • Dňa 26.2.2020 sa žiaci navštevujúci krúžok minihádzanej zúčastnili ďalšieho turnaja. Na turnaji neprehrali ani jeden zápas. Dosiahli štyri víťazstvá a jednu remízu. S touto bilanciou vyhrali turnaj a pre našu školu získali ďalší pohár. K úspechu blahoželáme.

     • Workshop Hour of Code

     • Do galérie Workshop Hour of Code boli pridané fotografie.

      27. januára sa žiaci 6.A triedy zúčastnili workshopu v programovaní, ktorý sa uskutočnil v spoločnosti Accenture Campus Lab, na FEI STU. Žiaci sa na workshope zoznámili s blokovým programovaním. Ich úlohou bolo v rôznych misiách pomocou vlastného programu priviesť postavičku na stanovené miesto, respektíve splniť rôzne úlohy.

      Okrem programovania si vyskúšali aj virtuálnu realitu, pohrali sa s robotom a zasúťažili si v online kvíze.

      Žiaci si aktivitu pochvaľovali a niektorí tvrdili, že v programovacom prostredí budú pokračovať aj doma.

      Ak by ste mali záujem aj vy ostatní, stačí navštíviť stránku www.code.org.

     • KURZ KORČUĽOVANIA pre I. stupeň ZŠ

     • Termín : 04.02.2020 - 10.02.2020

      Vážení rodičia, deťom ktoré sú prihlásené na kurz korčuľovania a nemajú vlastné korčule prípadne prilbu, môžete tieto športové potreby zarezervovať na e-mailovej adrese : info@happykids.sk

      Platba korčule na celý kurz 15,- EUR

      Platba prilba    na celý kurz 15,- EUR

      Vedenie školy

       

     • Druháci navštívili divadlo Nová scéna

     • Žiaci 2. A a 2. B triedy boli 22. 1. 2020 v divadle Nová scéna v Bratislave. Pozreli si muzikálové predstavenie Šľahačková princezná. Sledovali boj dobra so zlom, rozprávkové víťazstvo dobra, prelínanie sa fantázie so súčasnou realitou. V ich zaujatosti a tvárach bolo vidieť napätie, ako sa bude dej vyvíjať, očarenie farebnosťou scény, spevom a tanečným majstrovstvom postáv. Tento krásny zážitok bude dlho doznievať v ich srdciach.

     • Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a so zdravotným znevýhodnením v ZŠ Bratislava- Rusovce

     • Naša škola sa zapojila do projektu pod názvom Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a so zdravotným znevýhodnením v ZŠ Bratislava- Rusovce. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

      Vďaka tomuto projektu sme mohli na škole vytvoriť tím ľudí, ktorý pomáha zlepšovať podmienky vyučovacieho procesu u žiakov so zdravotným znevýhodnením. Ide o činnosť špeciálneho pedagóga, školského psychológa a asistenta učiteľa a ich vzájomnú spoluprácu s pedagógmi.

      Viac o projekte nájdete na www.esf.gov.sk  www.minedu.gov.sk

     • Etiketa

     • Do galérie Etiketa boli pridané fotografie.

      Pravidlá slušného správania. Ovládame ich?  

      Každý verejný alebo súkromný priestor si vyžaduje ovládanie základov slušného správania, ktorým preukazujeme svojmu okoliu úctu.mn

      Po zimných prázdninách sa naše učenie začalo netradične – zážitkovou výučbou etikety.

      V priebehu jednej hodiny sme sa stihli zo školy virtuálne odviezť autobusom do divadla, najesť sa v  reštaurácii, navštíviť kamaráta.

     • Regionálne kolo FIRST LEGO League.

     • Do galérie FLL regionálny turnaj boli pridané fotografie.

      10. januára 2020 sa žiaci z krúžku robotiky zúčastnili regionálneho turnaja medzinárodnej robotickej súťaži FLL, ktoré sa uskutočnilo na pôde Paneurópskej vysokej školy v Petržálke.

      Turnaja sa zúčastnilo 14 tímov, ktoré museli absolvovať štyri disciplíny, Robot Desingn, Výskumný projekt, Tímovú prácu a Robot Game.

      Náš „Development robotic team“ v zložení: Peter Žáček, Ján Mihal, Bibiana Bohunická, Jakub Vaculík, Jakub Červenák, Juraj Balog, Matej Májek, Alžbeta Žáčková, Angelika Poprocká a Filip Podlipný, obsadil v celkovom poradí 3. miesto.

      V disciplíne Robot Desin – súťaž o najlepšieho robota, program a stratégiu, sme tento rok získali 1. miesto. Robot Game – plnenie úloh na súťažnom stole v časovom intervale 2,5 minúty, v tejto disciplíne sa nášmu tímu podarilo nahrať najviac bodov a postúpiť tak medzi štyri najlepšie tímy, ktoré pokračovali v boji o víťaza. Po absolvovaní semifinále a finále sme sa stali víťazmi aj v tejto disciplíne. Priniesli sme si teda cenu aj za 1. miesto v Robot Game. O tento úspech sa najviac zaslúžili Peter Žáček a Jakub Červenák.

      Ďakujeme aj ostatným členom robotického krúžku, združeniu rodičov a vedeniu školy za podporu.

      Ing. Martin Hlubocký

     • Návšteva Dómu sv. Martina a vianočných trhov

     • Žiaci 8. A triedy absolvovali 19. 12. 2019 hodinu výtvarnej výchovy a hudobnej výchovy k téme sakrálne umenie v Dóme sv. Martina. Mali možnosť vidieť nádherné vitráže, monumentálnu sochu sv. Martina, atribúty svätca, tapisérie, fresky, oltáre, organy, harmónium. Aktivite predchádzalo spracovanie projektu k tejto téme – história Dómu, architektúra, atribúty svätcov, tapiséria, vitráž, freska, hudobný nástroj organ, život a dielo J. S. Bacha.

      Na vianočných trhoch mali možnosť vidieť hand-made výrobky súvisiace s Vianocami a živý betlehem.

     • Vianočný koncert

     • Do galérie Vianočný koncert boli pridané fotografie.

      Spolupracujeme – ruka v ruke pre naše deti

       

      Už niekoľko rokov sa snažíme zabezpečiť vzdelanie našim žiakom pod jednou strechou. Úzko a veľmi pekne spolupracujeme so Súkromnou základnou umeleckou školou Balkánska 87, ktorú vedie pani riaditeľka Jarmila Gajdošechová, DiS. art..

      Naša práca na seba nadväzuje v umeleckom svete hudby, výtvarného a dramatického umenia. So žiakmi našej školy pripravili pre nás všetkých 12. decembra 2019 vianočný dar - výchovný koncert. Účinkovali: Vanessa Meggyesi, Lea Lakatošová, Amy Kupcová, Adam Kišš, Kamila Anna Poganyová, Pavol Sviatko, Alžbeta Žáčková, Matúš Colton, Alexandra Puhovichová, Šimon Medveď, Šimon Novomeský, Alexis Mikulová, Vivien Vaceková, Laura a Stella Schuster, Natália Strapcová, Paulínka Kmeťová, Miroslav Lupták, Adela Hlasná, Lucia Klementsitsová, Patrik Rebro, Nelly Blahovcová.

      Spievané koledy a hra na hudobných nástrojoch nás príjemne naladili na čas Vianoc.

       

      Ďakujeme pani učiteľkám a pani riaditeľke za bohatý program a peknú spoluprácu.

       

      Treba už len zaželať krásne Vianoce a šťastný nový rok 2020!

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
   • Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
  • Prihlásenie