• Zelená pedagogika

     • Do galérie Zelená pedagogika boli pridané fotografie.

      Trieda 4.B sa zúčastnila projektu Zelená pedagogika na Železnej studničke 10. októbra 2019. Žiaci si s pani učiteľkou  vybrali tému  Dolu hlavou – netopiere.

      Celým projektom sprevádzal, poskytoval prírodovedné informácie a ukážky priamo v prírode, lektor, pán Noga. Žiaci videli živé živočíchy - srny, veverice a vtáky. Spoznávali ich podľa sfarbenia srsti, peria a zvukov, ktoré vydávali. Podľa stôp určovali, ktoré živočíchy sú nablízku a môžu ich stretnúť. S baterkou v ruke v bunkri pozorovali miesta netopierov. Dozvedeli sa veľa o stavbe tela, živote netopierov počas celého roka a aké búdky im pripravujú na prežitie mladí prírodovedci. Zisťovali, ktoré pomôcky potrebuje mladý vedec, ak chce netopierov skúmať a pozorovať.

      Projekt sa žiakom veľmi páčil a odchádzali zo Železnej studničky plný vedomostí a zážitkov.

       

                                                           PaedDr. Beáta Valkovičová

     • Noc výskumníkov

     • Do galérie Noc výskumníkov boli pridané fotografie.

      V septembri už tradične navštevujeme Noc výskumníkov v Starej tržnici, ktorá poskytuje priestor pre prezentáciu nových technológií a príležitosť nahliadnuť do kuchyne slovenských  výskumných pracovísk.

     • Európsky deň jazykov

     • Do galérie Európsky deň jazykov boli pridané fotografie.

       

      Tak ako minulý školský rok tak i v tomto školskom roku oslavujeme na našej škole Európsky deň jazykov, ktorý Rada Európy iniciovala už v roku 2001. Učitelia cudzích jazykov pri tejto príležitosti už každoročne na vyučovacích hodinách diskutujú so žiakmi o význame štúdia cudzích jazykov, pripravujú rôzne aktivity, prezentácie a podporujú ich kladný vzťah k učeniu i nacvičovaním krátkych divadelných predstavení v angličtine.

      Žiaci 5.B triedy si naštudovali divadielko o malom medvedíkovi pod názvom“ Little Bear“ a zahrali toto predstavenie pre žiakov tretieho, štvrtého, piateho a šiesteho ročníka. Nacvičovanie si skutočne užívali a presvedčili nás i o svojich hereckých kvalitách. Na predstavenie sa prišli pozrieť aj niektorí rodičia.

      I žiaci 4.B triedy si pripravujú divadelné predstavenie, ktoré zahrajú v ostatných triedach. Toto bude „O lenivom medveďovi“. Naše deti si nielen rozšíria slovnú zásobu z angličtiny, ale zároveň sa učia vystupovať pred obecenstvom.

      Všetkým deťom, ktoré účinkovali a účinkujú v divadielkach patrí veľká pochvala.

      Napísala: Koniarová

     • LingvaFest 2019

     • Do galérie LingvaFest 2019 boli pridané fotografie.

       

      Dňa 27.9.2019 sa naši siedmaci zúčastnili na podujatí LingvaFest, ktoré sa konalo na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

      Cieľom festivalu bolo predstaviť rôzne cudzie jazyky a kultúry, zvýšiť záujem o cudzie jazyky a motivovať k učeniu sa cudzích jazykov. A to bol dôvod prečo sme sa na tomto festivale zúčastnili. Nebolo jednoduché vybrať si z veľkého množstva prednášok, workshopov a jazykových rýchlokurzov. Okrem toho v stánkoch boli pre účastníkov prichystané rôzne info-materiály, súťaže a aj kvíz do ktorého sa naši siedmaci zapojili. Žiaci si mali možnosť vyskúšať ukážkovú hodinu Best English, ktorá sa im veľmi páčila.

      V druhom bloku si niektorí vybrali tému“ Život zahraničného študenta v Japonsku“, iní si vypočuli motivačný koncert a ďalší si skúsili posedieť v posluchárni na hodine latinčiny. Deti boli disciplinované a v prestávkach riešili kvíz a zaujímali sa o jednotlivé stánky zamerané na učenie sa jazykov. Posledný výber prednášky sa nám veľmi nevydaril, lebo nebol určený pre žiakov ZŠ, čo však téma“ Drviť sa slovíčka na test? Nie(len)“ neprezrádzala.

      Napriek tomu sa deti dozvedeli veľa informácií počas dňa  a môžeme tento deň označiť, že bol prínosom pre motiváciu učiť sa cudzí jazyk.

       

      Napísala: L.Koniarová

     • Protidrogová prevencia

     • 25. septembra sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili multimediálneho predstavenia v DK Zrkadlový háj, ktoré bolo zamerané na protidrogovú prevenciu.

      Predstavenie pod názvom „DROGY – CESTA DO TMY (THE DARK TRIP)“ uviedlo občianske združenie Metamorfozis.

      Divadelná inscenácia jedného herca, ktorý ju sám napísal a sám obdobný príbeh prežil, veľmi atraktívnym spôsobom vysvetľuje riziko užívania drog.

      Ohlasy žiakov na predstavenie boli veľmi pozitívne a podľa ich vyjadrení, ešte nikdy sa takého  perfektného predstavenie na danú tému nezúčastnili.

      Viac sa dozviete na http://metamorfozis.sk/.

     • Doplňujúce voľby do Rady školy

     • Vážení rodičia,oznamujeme Vám, že sa budú konať doplňujúce voľby do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutočnia dňa 24.októbra 2019 od 15,00 do 17,00 hod. pre voľbu zástupcu rodičov za materskú školu, v priestoroch budovy Materskej školy, Vývojová 228, Bratislava – Rusovce.

       

      Máte chuť byť nápomocný, hľadať riešenia, poskytnúť svoje nápady ako čo zlepšiť?  Týmto vyzývame rodičov z materskej školy, ktorí majú záujem kandidovať v doplňujúcich voľbách za člena do Rady školy,aby svoju prihlášku zaslali najneskôr do 16.10.2019 do 24,00 hod. na mailovú adresu radaskoly@zsrusovce.sk

      Prihláška kandidáta musí obsahovať: titul, meno a priezvisko, bydlisko a ďalej môže obsahovať triedu dieťaťa, vek, fotografiu, povolanie, stručný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov, text pre voličov.

       

      Za Vašu účasť na doplňujúcej voľbe člena do Rady školy Vám ďakujeme.

     • Šikana a kyberšikana

     • Do galérie Šikana a kyberšikana boli pridané fotografie.

      V 4.B triede 26. septembra 2019 prebiehala počas dvoch vyučovacích hodín beseda s príslušníčkou policajného zboru, kpt. Mgr. Gabrielou Grisovou,  na tému Šikana a kyberšikana.

      Prvá vyučovacia hodina bola zameraná na tému Šikana. Žiakom bolo vysvetlené čo je šikana, akým spôsobom môže šikanovanie prebiehať, že je šikana trestným činom, ako sa zachovať a riešiť šikanovanie.

      Na druhej vyučovacej hodine sa príslušníčka polície zamerala na kyberšikanu. Priebeh kyberšikany prostredníctvom mobilov a iných moderných technológií môže zanechať vážne dôsledky na živote mnohých mladých ľudí. Bolo vysvetlené, kto je agresor, kto je obeť, ako sa brániť a chrániť, ako môže byť postihnutý agresor a jeho rodičia, ktorí za vlastné deti zodpovedajú. Na ukážkach zo skutočného života detí, ktoré prežívali kyberšikanu, žiaci najviac pochopili, ako sa cíti obeť, aké kruté následky môže kyberšikana zanechať na živote dieťaťa, kto väčšinou býva agresorom a na koho sa obrátiť, keď sa cíti žiak osamelý a myslí si, že ho nikto nemá rád.  

      Žiaci sa aktívne zapájali do diskusie, sami spolupracovali pri riešení mnohých situácií a so záujmom načúvali radám, ktoré im boli poskytnuté.

      Veľká vďaka patrí pani kapitánke Mgr. Grisovej, ktorá si našla čas a trpezlivo podrobne tieto témy podrobne rozobrala a vysvetlila nielen následky, ale aj poradila, ako všetkým týmto nepríjemným situáciám predísť a zachovať si pekné radostné detstvo.

                                                                   PaedDr. Beáta Valkovičová

     • O Z N A M

     • Informácia o výške príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Rusovce na základe VZN č. 1/2019 - čiastočná úhrada nákladov vo výške aktuálnych nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov

      Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Rusovce č. 1/2019, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenia č. 3/2015 zo dňa 17. 03. 2015 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Rusovce

      bol určený príspevok za čiastočnú úhradu nákladov vo výške aktuálnych nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa finančných pásiem Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, zvýšený o časť režijných nákladov na výrobu a predaj jedál a nápojov  a to v závislosti od výšky dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, poskytovanej MPSVaR SR nasledovne :

      Materská škola

      Nižšie ročníky

      Nákup potravín :                            

      Desiata                                                0,38 €                                                  

      Obed                                                   0,90 €

      Olovrant                                             0,26 €

      Príspevok rodiča :                          1,89 €

      Deti, ktoré navštevujú posledný ročník pred plnením povinnej školskej dochádzky v MŠ

      ( predškoláci ), majú nárok na štátnu dotáciu na nákup potravín v hodnote 1,20 €/deň  v zmysle VZN

      č. 1/2019.

       

      Príspevok rodiča :                          1,89 €   

      Mesačný zálohový poplatok pre všetky deti v MŠ je 35,- €. Úhrada musí byť zrealizovaná na účet školskej jedálne SK04 5600 0000 0094 0267 6004 do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca na najbližší mesiac vopred.       

      Základná škola

      Všetci žiaci, ktorí navštevujú základnú školu, majú nárok na dotáciu na nákup potravín v hodnote 1,20 €/deň.

      Veková kategória 6 – 11 rokov

      Obed – nákup potravín v cene 1,21 €

      Príspevok rodiča :                          1,35 €

       

      Veková kategória 11 – 15 rokov

      Obed – nákup potravín v cene 1,30 €

      Príspevok rodiča :                          1,44 €

      Mesačná zálohová platba pre žiakov I. a II. stupňa v ZŠ je 30,- €. Úhrada musí byť zrealizovaná na účet školskej jedálne SK04 5600 0000 0094 0267 6004 do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca na najbližší mesiac vopred.

      Vyplnením a odovzdaním zápisného lístka rodičia vyjadrujú súhlas s podmienkami stravovania.

      Nárok na dotáciu 1,20 € majú len žiaci, ktorí mali stravu riadne objednanú a odobratú a zároveň sa v ten deň zúčastnili aspoň jednej vyučovacej hodiny, alebo inej aktivity súvisiacej so školou alebo jej reprezentáciou. Rodič/zákonný zástupca dieťaťa/žiaka je povinný odhlásiť obed počas neprítomnosti v škole. V prípade neodhlásenia hradí výšku denného poplatku na nákup potravín v plnej výške.

      Odhlásiť, alebo prihlásiť sa na stravu je možné v daný deň do 08:00 hod., : osobne, cez EDUPAGE alebo výnimočne cez tel. č. 0911 236 681 /SMS/.

      Preplatky režijných nákladov budú zúčtované v mesiacoch júl – august 2020.

       

       

                                                                                       Mgr. Rastislav Kunst

                                                                                    riaditeľ ZŠ s MŠ

     • Ponuka krúžkov ZŠ s MŠ prostredníctvom vzdelávacích poukazov 2019/2020

     • PONDELOK:

      • Počítanie a slovenčina s porozumením (4.roč.)
      • Minihádzaná, vybíjaná, dogeball (3.-6.roč)
      • Počítače hrou (1.–3.ročník)
      • Tvorivé písanie
      • Robotická liga/Microbit (5. – 9.roč.)
      • Zábavná matematika (5.ročník)
      • Tanečný krúžok TANI – TANI
      • Matematika hrou (9.ročník)    

      UTOROK:

      • Tanečný krúžok TANI – TANI
      • Atletika (1.-4.roč)
      • Angličtina pre začiatočníkov (1.ročník)
      • Žiacky parlament

      STREDA:

      • Volejbal (5.-9.roč.)

      ŠTVRTOK:

      • Futbal (5.-9.ročník)
      • Angličtina hrou (2.ročník)
      • Malí redaktori (4.B)

      PIATOK:

      • Športové hry (1.a 2.roč.)

                                               

      Žiadame Vás prihlasovanie detí a vrátenie podpísaných vzdelávacich poukazov cez triednych učiteľov do 20.9.2019 (piatok).

       Časy konania krúžkov budú upresnené podľa počtu prihlásených detí.

      Minimálny počet detí na krúžok 10 a maximálny 20


      Otvoriť PDF dokument

     • Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a so zdravotným znevýhodnením v ZŠ Bratislava Rusovce

     • Ciele projektu:

      Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť vzdelávacie výsledky a kompetencie žiakov v Základnej škole. Aktivity projektu, ktorý sa bude realizovať v Základnej škole s materskou školou, Vývojová 228 Bratislava - Rusovce, prispejú k pripravenosti žiakov na prechod na nadväzujúci stupeň vzdelávania, pripravenosti žiakov v základnej škole na strednú a na ich budúce pôsobenie na pracovnom trhu, resp. na prechod na nasledujúci stupeň vzdelávania, a to podporou rovnakého prístupu ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelaniu. Špecifická pozornosť bude venovaná zlepšeniu školského prospechu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s dôrazom na žiakov so zdravotným znevýhodnením.

      Otvoriť podrobné informácie

     • Zážitkové centrum vedy a techniky Aurélium

     • Do galérie Zážitkové centrum vedy a techniky Aurélium boli pridané fotografie.

      Žiaci ôsmeho ročníka stojaci pred prvým vážnym rozhodnutím akým je voľba povolania, navštívili 21. 06. 2019 Zážitkové centrum vedy Aurelium.

      Jeho cieľom je zvýšiť všeobecný záujem o vedu a motivovať mládež  k štúdiu prírodných a technických vied.

      V Aureliu sme mohli experimentovať, premýšľať a súťažiť do sýtosti.

     • Koncoročný školský výlet

     • Do galérie Koncoročný školský výlet boli pridané fotografie.

      Poznávame Slovensko.

      V utorok, 18. júna 2019, sa 35 žiakov II. stupňa zúčastnilo školského výletu. Prvým cieľom boli Topoľčianky, kde žiaci navštívili Národný žrebčín s nádhernými Lipicanmi a Huculmi. V klasicistickom kaštieli zasa mohli vidieť jeden z objektov Habsburgovcov, ktorý sa po prvej svetovej vojne stal letným sídlom prezidenta T. G. Masaryka.

      Nasledovala návšteva u švagrinej spisovateľa A. S. Puškina na zámku v Brodzanoch, kde sa žiaci dozvedeli mnohé o domácej pani a jej rodine, ale aj viac spoznali život a dielo svetoznámeho ruského spisovateľa.

      Ďalšou zastávkou bola návšteva starej školy. Konkrétne v obci Uhrovec, kde žil a bol učiteľom otec Ľudovíta Štúra. Práve v tomto dome sa Ľudovít Štúr v roku 1815 narodil. Dom je zároveň rodiskom aj významného slovenského politika, Alexandra Dubčeka.

      Aby toho nebolo málo, nasledovala prehliadka vojenského múzea v Piešťanoch. K videniu tu je mnoho vojenskej techniky. Okrem tankov, obrnených transportérov, raketových systémov sú asi hlavným lákadlom vrtuľníky, stíhačky, ale aj dopravné lietadlá. Určite zaujala aj poľná nemocnica a kuchyňa.

      Podľa vyjadrenia žiakov sa výlet vydaril a veľká vďaka patrí všetkým lektorom a sprievodcom, ktorí s profesionalitou a ochotou nám odovzdali mnohé informácie na týchto zaujímavých miestach. Rovnako treba poďakovať aj pánovi šoférovi autobusu, s ktorým sme šťastlivo ukončili výlet v Rusovciach.

      Poznávame Slovensko.

      V utorok, 18. júna 2019, sa 35 žiakov II. stupňa zúčastnilo školského výletu. Prvým cieľom boli Topoľčianky, kde žiaci navštívili Národný žrebčín s nádhernými Lipicanmi a Huculmi. V klasicistickom kaštieli zasa mohli vidieť jeden z objektov Habsburgovcov, ktorý sa po prvej svetovej vojne stal letným sídlom prezidenta T. G. Masaryka.

      Nasledovala návšteva u švagrinej spisovateľa A. S. Puškina na zámku v Brodzanoch, kde sa žiaci dozvedeli mnohé o domácej pani a jej rodine, ale aj viac spoznali život a dielo svetoznámeho ruského spisovateľa.

      Ďalšou zastávkou bola návšteva starej školy. Konkrétne v obci Uhrovec, kde žil a bol učiteľom otec Ľudovíta Štúra. Práve v tomto dome sa Ľudovít Štúr v roku 1815 narodil. Dom je zároveň rodiskom aj významného slovenského politika, Alexandra Dubčeka.

      Aby toho nebolo málo, nasledovala prehliadka vojenského múzea v Piešťanoch. K videniu tu je mnoho vojenskej techniky. Okrem tankov, obrnených transportérov, raketových systémov sú asi hlavným lákadlom vrtuľníky, stíhačky, ale aj dopravné lietadlá. Určite zaujala aj poľná nemocnica a kuchyňa.

      Podľa vyjadrenia žiakov sa výlet vydaril a veľká vďaka patrí všetkým lektorom a sprievodcom, ktorí s profesionalitou a ochotou nám odovzdali mnohé informácie na týchto zaujímavých miestach. Rovnako treba poďakovať aj pánovi šoférovi autobusu, s ktorým sme šťastlivo ukončili výlet v Rusovciach.

     • Tanec v duši

     • Do galérie Tanec v duši boli pridané fotografie.

      Tanec v duši 2019

       

      Dňa 4. 6. 2019 reprezentovali našu Základnú školu dievčatá z 1.B, 2.A a 2.B v Dome kultúry Zrkadlový háj na akcii „Tanec v duši“ v doprovode vedúcej ŠKD p. Ďurďovičovej a p. Šemšejovej. Počas školského roka sa im podarilo nacvičiť s p. učiteľkami  tanečnú choreografiu  na skladbu Swish Swish od interpretky Katy Perry.

      Za svoje vystúpenie získali ocenenie – Víťazný pohár Tanec v duši 2019.

       

     • Žonglér ŠKD

     • Do galérie Žonglér ŠKD boli pridané fotografie.

      Žonglér v ŠKD

       

      V dňoch 10.6. a 11.6. 2019 zavítal do ŠKD medzi 70 detí z 1. 2. a 3. ročníka žonglér p. Belovics, ktorý predviedol deťom interaktívnu pohybovú činnosť pod názvom Knick – Knack . Žonglér na začiatku predviedol žonglovanie a potom si deti mali možnosť hravou formou vyskúšať žonglovanie. Na konci vydarenej akcii si  pri veselej hudbe zatancovali.

     • MDD v Sľuk-u

     • Do galérie MDD v Sľuk-u boli pridané fotografie.

      Keď sa povie 1. jún, obyčajne sa nám v mysli vynoria spomienky na  dni plné detskej zábavy.

      Teší nás, že máme v škole deti, ktoré sú ochotné  zabudnúť na vlastný voľný deň a pripravené priložiť ruku k dielu pre naplnenie radosti iným.

       

     • Zápis novorodencov

     • Do galérie Zápis novorodencov boli pridané fotografie.

      Stalo sa tradíciou, že koncom mája Miestny úrad Bratislava-Rusovce organizuje slávnostné privítanie novorodencov do života.

      Rovnakou tradíciou je, že  túto slávnostnú chvíľu programom oživia aj žiaci základnej školy , ktorí  v posledný májový deň zaplnili sálu uspávankami a zarecitovali krátke básničky svojich tvorivých spolužiakov.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
   • Tajomníčka : Iveta Urbanová Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
  • Prihlásenie