• Literárno-dejepisná exkurzia na hrad Devín

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Literárno-dejepisná exkurzia na hrad Devín.

     16. septembra 2021 sa žiaci 7. a 8. ročníka zúčastnili literárno-dejepisnej exkurzie na hrad Devín. Po krátkej desiatovej prestávke sme sa prešli po Slovanskom nábreží. Našou prvou zastávkou bola Brána slobody – pamätník obetiam, ktoré boli usmrtené pri úteku za hranice „železnej opony“ v čase socializmu. Pod zrúcaninami hradu Devín nás zaujal ešte jeden pamätník, a to obrovské srdce z ostnatého drôtu na betónovom podstavci. Okoloidúcim má pripomínať, že bratislavský Devín sa stal prvým miestom v Československu, kde sa začal strihať ostnatý drôt po novembri 1989. Po prechádzke sme sa vybrali na hrad, kde nás už čakal lektor. Vypočuli sme si výklad o jeho starobylej histórii a prezreli si celý areál. V hornej časti hradu Devín je inštalovaná expozícia „Hrad Devín v 13. – 20. storočí“. Nás zaujal najmä výhľad z tejto časti hradu. Nad dvojfarebným sútokom riek Dunaja a Moravy sa vypína elegantná štíhla veža s cimburím. Podľa povesti sa nazýva Panenská veža. Po obhliadke hradu nasledoval návrat späť do Rusoviec. Žiakom sa exkurzia páčila. Bola pre nich príjemným spestrením vyučovania, pretože už dlhé mesiace kvôli covidu-19 nezažili podobné podujatie.

    • Rada školy

    • Z dôvodu zmeny aktuálnej covid situácie viď.: vyhláška 241/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR, sa rada školy v súčinnosti so zriaďovateľom dohodli na zmene miesta a podmienok účasti pri výberovom konaní 22.09.2021.

     - na základe zvýšeného záujmu verejnosti je zmena miesta v kultúrny dom 

     - účasť maximálne 75 osôb, ale vrátane komisie, kandidátov a servisné zabezpečenie, čo je kapacita pre verejnosť 55 osôb

     - režim podujatia sa bude riadiť podľa opatrení OTP  

     - rada školy pri dnešnom stretnutí 20.09.2021 dohodla formuláciu otázok na kandidátov, ktoré budú slúžiť ako podporná orientácia pre hodnotenie kandidátov a výber /tieto otázky vznikli na podnet rodičov, občanov a členov rady/, pokiaľ ale bude záujem verejnosti a rodičov o doplňujúce otázky, tak toto bude možné pri čase, ktorý rada vyčlení pre verejnosť v rozmedzí 15 až 20 min na každého kandidáta


     Tešíme sa na vašu účasť a hlavne na podnetné a dôležité otázky, ktoré naša ZŠ a MŠ potrebujú urgentne riešiť.


     s úctou

     --

     Ing. Heister Slavomír

     Predseda rady školy za ZŠ a MŠ Bratislava - Rusovce


     vyhlaska_241.pdf

    • Triedne aktívy on-line 23.9.2021

    • Vážení rodičia / vážení zákonní zástupcovia,

     vzhľadom na zaradenie okresu Bratislava do oranžového stupňa ostražitosti od 20.9.2021 sa triedne aktívy 23.9.2021 uskutočnia on-line formou.

     Podľa pravidiel covid automatu: hromadné podujatia sa organizujú v interiéri na 25% kapacity https://automat.gov.sk/bratislava

     Pani triedna učiteľka / p. triedny učiteľ oznámi zmenu formy triedneho aktívu rodičom. Čas začiatku aktívu o 16.30 h môže p. triedna učiteľka / p. triedny učiteľ  upraviť so súhlasom všetkých rodičov triedy. 

     Ďakujeme vám za pochopenie.

    • Projekt rozvoja odborného rastu učiteľov

    • V piatok 10. septembra 2021 sa uskutočnilo za účasti nášho zriaďovateľa starostky mestskej časti Bratislava-Rusovce Lucie Tulekovej Henčelovej, Ľudovíta Hajduka, povereného vedením školy rokovanie popredných osobností a odborníkov z oblasti komunikačno-prezentačných zručností na tému rozvoja odborného rastu učiteľov základnej školy. Autori a lektori projektu prof. Božidara Turzonovová, doc. Eva Chudinová a Dr. Jozef Bohunický ponúkli škole projekt overený na vyše dvadsiatich základných školách Slovenska, zameraný na výber a spracovanie informácií, tvorivé metódy úspešnej prezentácie, skupinovú komunikáciu a argumentáciu, na rozvoj spisovného jazykového prejavu, ako aj na komunikačnú kultúru v digitálnom priestore, orientovanie sa v mediálnom svete a identifikáciu dezinformácií a hoaxov prostredníctvom modelových situácií.

     „Cieľom tohto projektu odborného rastu učiteľov základnej školy je prostredníctvom praktických tréningov učiteľov základnej školy plne rozvinúť osobnostné kvality mladých ľudí, zvládanie efektívnej komunikácie, orientovanie sa vo svete informácií a médií, zlepšenie prezentačných zručností, ale aj osvojenie si zásad slušného správania sa a spoločenského protokolu“ , uviedol v rozhovore prof. Hajduk, poverený vedením školy.

     Projekt odborného rastu je naplánovaný na 12 mesiacov. Jeho realizácia bude prebiehať formou praktických tréningov pre učiteľov na zdokonalenie sa v troch základných zručnostiach - komunikačných, prezentačných a mediálnych. Záujemcovia o odborný rast z radov učiteľov základnej školy sa môžu prihlásiť e-mailom na: zsrusovce@zsrusovce.sk v termíne do 19. septembra 2021.

    • Ponuka krúžkov na školský rok 2021/22

    • Ponuka krúžkov prostredníctvom vzdelávacích poukazov na školský rok 2021/2022

     Ing. Mgr. Elenóra Sabelová
     piatok: Športové hry (1., 2. ročník), čas: 14.00 - 15.00 h, telocvičňa alebo multifunkčné ihrisko
     pondelok: Moja slovenčina (4. ročník), čas: 13.30 - 14.30 h

     Mgr. Ingid Voráčová
     pondelok: Malý matematik (4. ročník), čas: 13.30 - 14. 30 h

     Mgr. Tatiana Pravdová
     pondelok: Hravé čítanie (1. ročník), čas: 14.00 - 15.00 h

     Mgr. Simona Štofková
     utorok: Žiacky parlament (5.-9. ročník), čas: 13.45 - 15.15 h

     Mgr. Tomáš Kecskés
     utorok: Atletika (1.-2. ročník), čas : 14:00 - 15:00, miesto - telocvičňa, za priaznivého počasia vonku multifunkčné ihrisko
     štvrtok: Minihádzaná (3.-4. ročník), čas: 14:00 - 15: 00, miesto - telocvičňa, za priaznivého počasia vonku multifunkčné ihrisko
     pondelok: Futbal - Futsal (5.-9. ročník), čas: 14:00 - 15:00, miesto - telocvičňa, za priaznivého počasia vonku umelá tráva.

     Ponuka krúžkov sa môže aktualizovať, najneskôr do 23. septembra 2021.

    • Súťaž "Európsky deň jazykov 2021 - Jazyky okolo nás"

    • Zastúpenie Európskej komisie, Kancelária Generálneho riaditeľstva pre preklad a Štátny pedagogický ústav vyhlásili súťaž „Európsky deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás“. Do súťaže sa môžu zapojiť všetky základné školy.

     Pre základnú školu súťaž prebieha v týchto kategóriách: 

     1.    Výtvarná kategória – do tejto kategórie je možné prihlásiť ľubovoľný príspevok výtvarného charakteru, napr. maľba, koláž, komiks.

     2.    Literárna kategória – do tejto kategórie je možné prihlásiť ľubovoľný príspevok literárneho charakteru, napr.  esej, poviedka, báseň. Dĺžka príspevku nesmie presiahnuť 3 normostrany.

     3.    Audiovizuálna kategória – do tejto kategórie je možné prihlásiť ľubovoľný príspevok audiovizuálneho charakteru, napr. video, krátky animovaný film. Dĺžka príspevku nesmie presiahnuť 5 minút.

     V rámci týchto kategórií je súťaž vyhlásená osobitne pre aj cieľové skupiny: 1. stupeň základnej školy a 2. stupeň základnej školy (vrátane nižších ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom).

     Do súťaže je možné sa prihlásiť prostredníctvom on-line prihlasovacieho formulára.

     Termín prihlásenia sa je 15. október 2021 (vrátane).

     Zdroj, bližšie informácie nájdete na: https://www.statpedu.sk/sk/aktuality/novinky-main/vyhlasenie-sutaze-europsky-den-jazykov-2021-jazyky-okolo-nas.html

      

      

    • Oznam o antigénových testoch

    • Ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, ktorých rodičia prejavili záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Vzhľadom na veľké množstvo požiadaviek zo všetkých škôl Slovenska Vás budeme včas informovať o presnom dátume doručenia testov. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

    • Slávnostné otvorenie školského roka a imatrikulácia prvákov

    • Na multifunkčnom ihrisku základnej školy v Rusovciach sa učiteľom a takmer štyrom stovkám žiakov, vrátane prváčikov a ich rodičov najskôr prihovoril nový riaditeľ prof. Ľudovít Hajduk, poverený vedením školy. Vo svojom príhovore podčiarkol skutočnosť, že školský rok sa začína prezenčne a nie na diaľku, čo je nevyhnutné pre plnohodnotné vzdelávanie a výchovu detí.

     „Škola nie je len o učive, žiaci potrebujú osobný kontakt s učiteľom, spolužiakmi. Potrebujú komunikovať a socializovať sa“, uviedol okrem iného riaditeľ Ľ. Hajduk. Na slávnostnom otvorení školy tiež ostatní žiaci odobrali so svojimi učiteľmi do tried, viac ako štyridsať prváčikov s rodičmi čakala v slávnostne vyzdobenej telocvični školy „imatrikulácia“. Za nových žiakov školy  ich symbolickým mečom „pasovala“ starostka Rusoviec Lucia Tuleková Henčelová, ktorá vyjadrila nádej, že vyučovanie bude v tomto školskom roku prebiehať prezenčnou formou.

     Na otvorenie školského roka prišla do Rusoviec aj bývalá premiérka, prof. Iveta Radičová, ktorá ponúkla spoluprácu pri realizácii projektu tzv. “technickej škôlky“. Tento typ vzdelávania detí sa osvedčil vo viacerých materských školách a  v niektorých základných školách aj na Slovensku. Prínosom tejto metodiky technickej škôlky je nielen výchova k zručnostiam ale aj smerovanie k analytickému a kritickému mysleniu mladej generácie.

     Základnú školu s materskou školou v Rusovciach bude v tomto školskom roku navštevovať  spolu 505 detí, z toho 384 v škole a 121 v materskej škole. Aj tento rok sa potvrdzuje, že Rusovce budú musieť  v dohľadnom čase rozšíriť kapacitu základnej aj materskej školy, ktoré doslova  praskajú „vo švíkoch“.  Záujem rodičov o umiestnenie detí v tunajšej  škole a škôlke narastá. Ako uviedla starostka Lucia Tuleková Henčelová, tento rok museli odmietnuť prijať približne stovku detí z kapacitných dôvodov.

    • Úspech našej žiačky

    • Naša škola sa v júni tohto roku prvýkrát zapojila do celoslovenskejvýtvarnej súťaže „Indické bájky očami slovenských detí“.

     Do 7. ročníka súťaže sme zaslali 21 výtvarných prác.

     Odborná porota udelila našej žiačke Amy Gracie Kupcovej 2. miesto v kategórii detí vo veku 7 - 11 rokov.

    • Anglická súťaž English Star

    • Naša škola sa tento rok po prvýkrát zapojila do medzinárodnej anglickej súťaže s názvom English Star. Testovanie prebehlo na celom Slovensku 17. júna 2021. Na súťaži sa zúčastnilo 60 žiakov našej školy, ktorí boli rozdelení do príslušných kategórií podľa ročníkov a testy písali počas hodín angličtiny pod dohľadom učiteľov. Pri obrovskej konkurencii z celého Slovenska bola priemerná úspešnosť v riešení úloh našej školy 79,93% v kategórii od 50 do 70 žiakov.

     Všetci účastníci obdržia diplom, a tí, ktorí získali 80% a viac, dostanú diplom s vyobrazenou zlatou medailou. V každej kategórii boli udelené 3 ceny. Základným kritériom bolo dosiahnutie najvyššieho počtu bodov.

     Z našich žiakov dosiahli 100% v kategórii 3 (3. ročník): Amy Gracie Kupcová a v

     kategórii 4 (4. ročník): Maxim Šarišský.

     Pri rovnakom bodovom skóre, boli výhercovia žrebovaní. Vďaka nemu získala žiačka Amy Gracie Kupcová 3 cenu.

     Naším žiakom srdečne blahoželáme!

     Diplomy a všetky ceny budú na školu distribuované v priebehu prvých dvoch septembrových týždňov.

     Všetkým zúčastneným ďakujeme a dúfame, že v školskom roku 2021/2022 sa opäť zúčastnime.

    • Príchod žiakov dňa 3. septembra

    • Žiačky a žiaci 1. stupňa - príchod do budovy ZŠ cez hlavný vchod od 7.00 h

     Žiačky a žiaci 2. stupňa - príchod do budovy ZŠ cez bočný vchod zo smeru od Kovácsovej ulice od 7.40 h

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava
    • +421 x 62859124 0911 229 127
    • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Slovakia
    • 31781845
    • PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
    • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
    • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
    • Vedúca jedálne: Helena Sekaninová e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
    • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
    • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
    • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
    • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
   • Prihlásenie