• Organizačné pokyny k testovaniu žiakov kloktacími testami

     1. Prihlásený žiak (prípadne rodič / zákonný zástupca) prevezme krabičku s testom od triedneho učiteľa dňa 3. septembra 2021 na konci vyučovania. Testy sú určené len prihláseným žiakom.
     2. Žiak sa otestuje doma v nedeľu večer 5. septembra alebo v pondelok ráno 6. septembra  podľa inštrukcií v príbalovom letáku vo vnútri krabičky testu a priloženého inštruktážneho videa. Krabičky prosíme nevyhadzovať, lebo budú slúžiť na odovzdanie materiálu.
     3. Rodičia / zákonný zástupca vyplní priložené tri tlačivá.
     4. Žiak / rodič odovzdá v pondelok ráno  6. septembra 2021 materiál v krabičke spolu s vyplnenými tlačivami. Zber materiálu je v pondelok 6. septembra od 7.45 do 8.30 h.
     5. Zdravotný pracovník prevezme materiál.
     6. Výsledok PCR testu bude doručený rodičovi do 72 hodín od zozbierania testov.

     Otázky ohľadom samotného priebehu testovania a doručenia výsledku testu, prípadne ďalšie otázky zodpovedajú samotní poskytovatelia služby: 

     Školy v Bratislavskom samosprávnom kraji:

     Názov poskytovateľa služby: CYTOPATHOS, spol. s.r.o.

     Tel.: +421 907 665 035

    • Harmonogram celého školského roka 2021/2022

    • Organizácia školského roka vyplýva zo Sprievodcu školským rokom na školský rok 2021/2022, ktorý okrem iného stanovujú obdobie školského vyučovania a školských prázdnin v ZŠ,  prevádzku MŠ a termíny testovania žiakov 5. a 9. ročníka.

      

      

     Školské vyučovanie:

     • Školský rok 2021/2022 sa začína  1. septembra  2021. Školské  vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok) otvorením šk. roka.
     • Školské vyučovanie v prvom polroku sa končí 31. januára 2022 (pondelok).
     • Školské vyučovanie v druhom polroku začne 1. februára 2022 (utorok).
     • Školské vyučovanie v druhom polroku končí 30. júna 2022 (štvrtok).

     Prevádzka každej MŠ v sieti škôl a školských zariadení v SR bez ohľadu na jej zriaďovateľa sa v čase letných prázdnin prerušuje najmenej na tri týždne nepretržite (presné termíny včas zverejníme).

      

     Testovanie žiakov 5. ročníka sa uskutoční v máji 2022 z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Bližšie informácie o testovaní T5-2022 budú zverejňované na MERANIA | NUCEM.

     • Testovanie žiakov sa uskutoční vo všetkých základných školách SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra 18. 5. 2022.
     • Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

     Testovanie žiakov 9. ročníka sa uskutoční v apríli 2022, z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Bližšie informácie o testovaní T9-2022 budú zverejňované na MERANIA | NUCEM

     • Testovanie žiakov sa uskutoční z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra 6. 4. 2022 (náhradný termín je určený na 21. 4. 2022).
     • Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

      

     Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ sa uskutoční v termíne v septembri – októbri 2021.

     • Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ je potrebné uskutočniť v termíne do 29.10.2021 vo všetkých základných školách v SR okrem základných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Výsledky žiakov zadajú školy do ISTŽ – https://www.testovanieziakov.sk , a to najneskôr do 30. novembra 2021. Súbor testov je pre oba ročníky rovnaký. Metodické pokyny pre testovanie, batéria testov, postupy a súvisiace inštruktážne videá sú verejne dostupné na stránke https://www.testovanieziakov.sk/stranka/metodickepokyny-pre-testovanie
     • Po uzatvorení celoslovenského testovania pohybových predpokladov bude možné v januári 2022 vytlačiť žiakom z ISTŽ certifikáty. V rámci certifikátu dostane žiak a rodič informáciu, aké sú pohybové predpoklady žiaka a na akej úrovni sa žiak nachádza v jednotlivých motorických testoch vo vzťahu k ostatnej populácii vo svojej vekovej kategórii.
     • Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania pohybových predpokladov žiakov zodpovedá Národné športové centrum. Za organizačné zabezpečenie testovania je zodpovedný riaditeľ školy.

     Klasifikačné porady:

     26. 1. 2022 – polročná

     22. 6. 2022 – koncoročná

      

     Hodnotiace pedagogické rady:

     24. 11. 2021 – štvrťročná

     20. 4. 2022 – trištvrte ročná

      

     Triedne aktívy:

     23. 9. 2021 o 16.30 h 1. stupeň ZŠ (on-line forma)

     23. 9. 2021 o 16.30 h 2. stupeň ZŠ (on-line forma)

     24. 11. 2021 – konzultačné 17.00 – 18.30 h

     19. 1. 2022 – od 17.00 h

     20. 4. 2022 – konzultačné 17.00 – 18.30 h

     8. 6. 2022 – od 17.00 h

      

     Triedni dôverníci (od 16. 00 h)

     23. 9. 2021

     19. 1. 2022

     20. 4. 2022

     8. 6. 2022

    • Začiatok školského roka 2021/2022

    • 2. septembra 2021

     • začiatok školského roka:

     8.00 – 8.45 h – príchod žiakov

     9.00 – 9.15 h – otvorenie školského roka za budovou ZŠ (multifunkčné ihrisko)

     9.15 h – slávnostná imatrikulácia žiakov 1. stupňa (telocvičňa)

     Rozchod do tried

      

     Žiaci 1. ročníka ZŠ

     • otvorenie školského roka za budovou ZŠ Rusovce o 9.00 h (multifunkčné ihrisko)
     • zákonným zástupcom žiakov 1. ročníka boli zaslané poštou základné informácie
     • po slávnostnej imatrikulácii prváčikov pôjdu žiaci bez rodičov do tried s pani učiteľkami, následne si žiakov prevezmú pani vychovávateľky a rodičia budú mať prvé rodičovské združenie
     • rodičia si môžu po skončení rodičovského združenia zobrať deti domov

     Žiaci 2. – 4. ročníka ZŠ

     • 8.00 – 8.45 h – príchod žiakov do tried
     • 9.00 – 9.15 h – otvorenie školského roka za budovou ZŠ (multifunkčné ihrisko)
     • rodičia si môžu od 10.00 h zobrať deti domov

     Žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ

     • 8.00 – 8.45 h – príchod žiakov do tried
     • 9.00 – 9.15 h – otvorenie školského roka za budovou ZŠ (multifunkčné ihrisko)
     • 10.00 h ukončenie vyučovania

      

     Obedy sa 2. septembra nevydávajú a činnosť v ŠKD nie je.

                                                                    ----------------------------------------------

      

     3. septembra 2021

     • vyučovanie s triednymi učiteľmi trvá v 1. ročníku od 8.00 – 10.40 h
     • vyučovanie s triednymi učiteľmi trvá v 2.-4. ročníku od 8.00 – 11.30 h
     • vyučovanie s triednymi učiteľmi trvá v 5.-9. ročníku od 8.00 – 12.25 h
     • obedy sa vydávajú od 11.30 do 13.00 h
     • činnosť ŠKD je od 7. 00 h – prvý stupeň ZŠ, od 7.30 h – druhý stupeň ZŠ, dlhá služba je do 16.30 h

      

     Od 6. septembra prebieha vyučovanie podľa rozvrhu.

      

     Informácie o hygienických podmienkach prezenčného vyučovania

      

     1. Ráno pred vstupom do školy sa realizuje ranný filter: meranie teploty, dezinfekcia rúk. Vyučovanie sa realizuje podľa rozvrhu, s minimalizovaným premiešavaním. ŠKD je v prevádzke od 3. septembra v čase od 7.00 do 16.30 h.
     2. Na komunikáciu so školou sa využíva písomná podoba, emailová komunikácia. Osobná komunikácia a návšteva školy je možná iba s predchádzajúcim súhlasom riaditeľa školy.
     3. Na začiatku školského roka a následne pri každom prerušení vyučovania 3 dni predkladá zákonný zástupca Vyhlásenie o bezpríznakovosti (v prílohe). V prípade, ak ho žiak zabudne doma: môže rodič odoslať potvrdenie cez ASC agendu, poslať scan cez email (zsrusovce@zsrusovce.sk alebo kontaktuje lekára pre deti a dorast, ktorý ho usmerňuje.
     4. V prípade výskytu Covidu v triede - ide trieda s učiteľom  do karantény alebo predloží Oznam o výnimke z karantény - po očkovaní alebo po prekonaní Covidu (v prílohe). Žiadame rodičov, aby toto oznámenie hneď predložili triednemu učiteľovi, aby bolo možné udeliť výnimku z karantény v prípade potreby.
     5. Plenárne rodičovské združenie sa neuskutočňuje. Triedne rodičovské združenie sa preferuje dištančne, v prípade nových tried/nových učiteľov sa uskutoční prezenčne v exteriéri.
     6. Telesná a športová výchova sa realizuje podľa rozvrhu.
     7. V priestoroch školy je povinnosť používať ochrannú pomôcku na tvári (rúško/respirátor). Rodič je povinný zabezpečiť 2 rúška pre svoje dieťa.
     8. V priestoroch školy je zriadená izolačná miestnosť, ktorá slúži na umiestnenie dieťaťa s príznakmi ochorenia COVID- 19 alebo iného respiračného ochorenia.
     9. Rodič môže ospravedlniť 5 po sebe idúcich dní svojmu dieťaťu. Následne musí predložiť Vyhlásenie o bezpríznakovosti.
     10. V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 a má karanténu, rodič bezprostredne informuje školu na email zsrusovce@zsrusovce.sk
     11. V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie  na COVID-19 a má izoláciu, rodič bezprostredne informuje školu na email zsrusovce@zsrusovce.sk . Škola identifikuje kontakty žiaka za 2 dni pred testovaním.
     12. Rodič má právo na OČR iba ak riaditeľ školy alebo RÚVZ rozhodol o prerušení vyučovania v triede malého žiaka do 11. rokov alebo ak vystavil potvrdenie lekár pre deti a dorast.

      

     Zákonný zástupca dieťaťa pred nástupom do školy vyplní nasledovné vyhlásenie:

      

     • Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti

     Vyplnené tlačivo odovzdá dieťa/zákonný zástupca 2.9.2021 pri nástupe do školy.
      
     Vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá zákonný zástupca dieťaťa po každom prerušení školskej dochádzky v trvaní viac ako 3 dni.

     Školský semafor a prehľad opatrení: Ministerstvo školstva predstavilo pravidlá fungovania škôl od septembra 2021 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

      

    • Informácie k organizácii školského roka 2021/22

    • 1. Ráno pred vstupom do školy sa realizuje ranný filter: meranie teploty, dezinfekcia rúk. Vyučovanie sa realizuje podľa rozvrhu, s minimalizovaným premiešavaním. ŠKD je v prevádzke od 7.00 do 16.30 h.

     2. Na komunikáciu so školou sa využíva písomná podoba, emailová komunikácia. Osobná komunikácia a návšteva školy je možná iba s predchádzajúcim súhlasom riaditeľa školy.

     3. Na začiatku školského roka a následne pri každom prerušení vyučovania 3 dni predkladá zákonný zástupca Vyhlásenie o bezpríznakovosti (v prílohe). V prípade, ak ho žiak zabudne doma: môže rodič odoslať potvrdenie cez ASC agendu, poslať scan cez email alebo kontaktuje lekára pre deti a dorast, ktorý ho usmerňuje.

     4. V prípade výskytu Covidu v triede - ide trieda s učiteľom  do karantény alebo predloží Oznam o výnimke z karantény - po očkovaní alebo po prekonaní Covidu (v prílohe). Žiadame rodičov, aby toto oznámenie hneď predložili triednemu učiteľovi, aby bolo možné udeliť výnimku z karantény v prípade potreby.

     5. Plenárne rodičovské združenie sa neuskutočňuje. Triedne rodičovské združenie sa preferuje dištančne, v prípade nových tried/nových učiteľov sa uskutoční prezenčne v exteriéri.

     6. Telesná a športová výchova sa realizuje podľa rozvrhu.

     7. V priestoroch školy je povinnosť používať ochrannú pomôcku na tvári (rúško/respirátor). Rodič je povinný zabezpečiť 2 rúška pre svoje dieťa.

     8. V priestoroch školy je zriadená izolačná miestnosť, ktorá slúži na umiestnenie dieťaťa s príznakmi ochorenia COVID- 19 alebo iného respiračného ochorenia.

     9. Rodič môže ospravedlniť 5 po sebe idúcich dní svojmu dieťaťu. Následne musí predložiť Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

     10. V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 a má karanténu, rodič bezprostredne informuje školu na email zsrusovce@zsrusovce.sk

     11. V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie  na COVID-19 a má izoláciu, rodič bezprostredne informuje školu na email zsrusovce@zsrusovce.sk . Škola identifikuje kontakty žiaka za 2 dni pred testovaním.

     12. Rodič má právo na OČR iba ak riaditeľ školy alebo RÚVZ rozhodol o prerušení vyučovania v triede malého žiaka do 11. rokov alebo ak vystavil potvrdenie lekár pre deti a dorast.

    • Zoznam triednych učiteľov a rozloženie tried v šk. r. 2021/22

    •  

     Triedni učitelia v školskom roku 2021/2022:

      

      

     1.A trieda: Mgr. Tatiana Pravdová

     1.B trieda: Mgr. Mária Kuzmová

     2.A trieda: Mgr. Terézia Grigová

     2.B trieda: Mgr. Magdaléna Šuchterová

     3.A trieda: Mgr. Miroslava Poprocká

     3.B trieda: Mgr. Miroslava Szelešová

     4.A trieda: Ing. Mgr. Eleonóra Sabelová

     4.B trieda: Mgr. Melinda Dvorská

     4.C trieda: Mgr. Ingrid Voráčová

     5.A trieda: Mgr. Andrea Suchá

     5.B trieda: Ing. Martin Hlubocký

     6.A trieda: Mgr. Tomáš Kecskés

     6.B trieda: Mgr. Eva Belanová

     7.A trieda: Mgr. Silvia Kitanovič Bartošová

     7.B trieda: Mgr. Erika Mekotová

     8. trieda: Mgr. Simona Štofková

     9. trieda: Lýdia Koniarová

    • Kloktacie testy pre žiakov základnej školy

    • Vážení rodičia!

     Keďže aj začiatok školského roka 2021/2022 je v znamení COVID opatrení, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách a školských zariadeniach, máte možnosť využiť dobrovoľné testovanie žiakov v školách a v domácom prostredí. Ide teda o dva druhy testovania/ PCR kloktacie a Ag testy/. ŽIADNE Z TÝCHTO TESTOVANÍ NIE JE PODMIENKOU PRE NÁSTUP ŽIAKA DO ŠKOLY, JE ÚPLNE DOBROVOĽNÉ.

     Možnosť testovať sa PCR kloktacími testami v škole bude dostupná iba na začiatku šk. roka. Toto testovanie prebehne od 02. do 05. 09. 2021 v priestoroch našej ZŠ. Výsledok PCR testu bude doručený rodičovi do 72 hodín od zozbierania testov. Toto testovanie JE DOBROVOĽNÉ a škola zisťuje iba záujem o takýto druh testovania do 25.08.2021 do 12:00 hod., a to prostredníctvom získania súhlasu rodiča. Nakoľko dieťa má na takéto testovanie nárok, prosíme, aby ste oznámili svoj záujem o pretestovanie žiaka do 25.08.2021 do 12:00 hod. triednemu učiteľovi svojho dieťaťa správou na EduPage v znení: „MÁM ZÁUJEM O PCR KLOKTACÍ TEST pre žiaka (meno a priezvisko, trieda).“

     V priebehu šk. roka budú mať rodičia možnosť využívať dobrovoľné testovanie žiakov Ag testami v domácom prostredí. Každý žiak ZŠ, ktorého rodič prejaví záujem, dostane sadu 25ks testov na domáce testovanie. Pokiaľ máte záujem o sadu 25ks testov na domáce testovanie, prosíme, aby ste oznámili svoj záujem tiež do 25.08.2021do 12:00 hod. triednemu učiteľovi svojho dieťaťa správou na EduPage v znení: „MÁM ZÁUJEM O SADU TESTOV pre žiaka (meno a priezvisko, trieda).“

     Otázky ohľadom samotného priebehu testovania, distribúcie odberových sád a doručenia výsledku testu, prípadne ďalšie otázky zodpovedajú samotní poskytovatelia služby: 

     Školy v Bratislavskom samosprávnom kraji:

     Názov poskytovateľa služby: CYTOPATHOS, spol. s.r.o.

     +421 907 665 035

     Covid19@cytopathos.sk

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava
    • +421 x 62859124 0911 229 127
    • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Slovakia
    • 31781845
    • PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
    • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
    • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
    • Vedúca jedálne: Helena Sekaninová e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
    • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
    • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
    • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
    • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
   • Prihlásenie