• 3D tlač - workshop
    • 3D tlač - workshop

    • 15. a 22. júna sa žiaci 8.A triedy zúčastnili workshopu, na ktorom sa naučili pracovať so softvérom na 3D modelovanie a na prípravu objektov pre samotnú 3D tlač. V spolupráci s lektorom si mohli pomocou 3D tlačiarni zhotoviť svoj vymodelovaný predmet. Workshop sa tentokrát uskutočnil priamo v našej učebni informatiky.

     Žiaci sa opäť naučili niečo nové. Z tohto podujatia odchádzali s novými zážitkami a s úsmevom na tvári. Veľká vďaka patrí školiteľovi Martinovi, ale aj ostatným pracovníkom FABLABu.

     Viac informácií získate na stránkach:

    • Výtvarná súťaž

    •    Žiaci z 1. stupňa našej školy sa zapojili do súťaže vyhlásenej Trnavským samosprávnym krajom Galantským osvetovým strediskom s názvom Krásy našej prírody - výtvarná, fotografická a literárna súťaž detí a mládeže s environmentálnym zameraním, realizovanej pri príležitosti 51. výročia celosvetovej kampane Deň Zeme 2021.

     Dňa 12. 5. 2021 bolo do súťaže zaslaných 13 výtvarných prác a 1 literárna práca do 1. kategórie.

     Odborná porota ocenila práce dvoch našich žiakov - Adam Kusovský  (3. A)  získal čestné uznanie v 1. kategórii za maľbu temperou  „Kvety sú zázrak“ a Michal Striha (3. A) získal diplom za ocenenie v 1. kategórii za maľbu temperou  „Pred búrkou“.

    • Biblia očami detí

    • Naši žiaci zo 4. A a 5. B sa zúčastnili výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže. Tohtoročnou témou bolo Putovanie za cieľom.

     Žiačka Katka Farkasová (4. A) získala cenu poroty za ilustráciu s názvom Pád Jericha.

     Srdečne blahoželáme!

   • LETNÝ KLUBOVÝ DENNÝ TÁBOR
    • LETNÝ KLUBOVÝ DENNÝ TÁBOR

    • Termín: 02. 07. až 09. 07. 2021 (5 dní)

     Denný tábor bude poskytovaný školou ako služba pre rodičov na zabezpečenie starostlivosti o ich deti, ktoré počas letných prázdnin chcú svoj voľný čas tráviť v spoločnosti kamarátov pri športe, hrách a spoločenských aktivitách.

     Letný tábor je určený len pre deti, ktoré navštevovali ŠKD počas šk. roka 2020/2021

     Program letného tábora sa zameria na športové aktivity (futbal, vybíjaná, súťaže...),

     pobyt v prírode, turistiku,

     tvorivé dielne,

     kultúrno-poznávacie vychádzky,

     spoločenské hry, a aktivity s enviromentálnym zameraním.

     Jednotlivé činnosti a ich plnenie závisia v istej miere od počasia a od počtu prihlásených detí.

     Forma tábora: denná, v čase od 7.30 - 16.30 hodiny

     Poplatok: 73,06 Eur


     V cene sú zahrnuté výlety, doprava autobusom, vstupenky a výdavky spojené s materiálnym zabezpečením tvorivých dielní a organizačným zabezpečením letného tábora a obedy.

     62,50 Eur (12,50 Eur na deň) + obedy v ŠJ 10,56 Eur ( 2,64 Eur na deň).

     Pitný režim, desiatu a olovrant zabezpečujú rodičia z domu.   

      Záväzné prihlášky na denný pobyt v letnom tábore odovzdajte pani vychovávateľkám, prípadne triednym učiteľkám do 23. 06. 2021 (streda).

     Poplatok za LKDT vyberá pani vychovávateľka Katarína Avuková do 29. 06. 2021.

      

      

   • Testovanie 9
    • Testovanie 9

    • 9.6.2021

     Naša škola bola vybraná do vzorky 500 škôl na Slovensku, ktorých žiaci 9. ročníka absolvovali monitoring NÚCEM 2021, ktorý nahradil Testovanie9.

     MŠVVaŠ chce týmto zistiť úroveň vedomostí žiakov po dištančnom vzdelávaní.

     Výsledky budú neverejné.

    • Výberové konanie na riaditeľa školy

    • Mili rodičia a priaznivci našej ZŠ a MŠ.
     Dňa 8.6.2021 bolo vykonané výberové konanie formou verejného vypočutia aj za účasti pani z Okresného úradu a Školskej inšpekcie ktoré dohliadali na regulárnosť.
     Kandidáti boli dvaja:
     - pán Alexander Jakubčo
     - pán Rastislav Kunst
     Po tajnom hlasovaní bolo vykonané sčítanie hlasov s výsledkom 2 hlasy pre p. Jakubčo a 8 hlasov pre p. Kunst.
     Komisia následne overila zápisnicu a podala pani starostke návrh na menovanie víťaza p, Kunsta za riaditeľa školy. Rada školy veríme, že aj za pomocí vás verejnosti sa nám podarí vyvinúť potrebný tlak na pozadovane skvalitnenie vzdelávania v našej ZŠ a MŠ, že prístup k návrhom bude pragmaticky a vždy po kultivovanej diskusii na stretnutiach rady, kde vás radi uvítame a nie v komentoch na FB.

     S úctou
     Predseda rady školy
     Heister Slavomir
      

   • Online – triedne aktívy
    • Online – triedne aktívy

     •   Vážení rodičia

     Dňa  09. 06. 2021 (streda) o 17:00 hod., budú prebiehať online triedne aktívy. Jednotlivé triedy budú mať triedne aktívy cez online aplikáciu Microsoft Teams  - žiacke konto vášho dieťaťa. V prípade nejasností prosím kontaktovať cez Edupage triednych učiteľov.

     Mgr. Rastislav Kunst, riaditeľ ZŠ s MŠ

      

   • ROBOCOOP
    • ROBOCOOP

    • Aj v tomto školskom roku sme nadviazali spoluprácu s Centrom vedecko-technických informácií SR a opäť sa zapájame do medzinárodného projektu ROBOCOOP.

     Tento raz je aktivita určená žiakom 8. ročníka, ktorí sa zúčastnia workshopu so zameraním na 3D tlač.

     Workshop je plánovaný 15. 6. a 22. 6. 2021. Organizátor pre vyhodnotenie výsledkov potrebuje od zákonného zástupcu potvrdený informovaný súhlas, ktorý dnes žiaci dostali. Pred jeho vyplnením si prečítajte podrobnosti o projekte v informačnej brožúre na stránke: http://robocoop.eu/sk/files/RoboCoop_brozura_final2.pdf.

     Veríme, že sa nám aj v nasledujúcom školskom roku podarí do projektu zapojiť ďalších žiakov, pre ktorých získané skúsenosti budú zúročené pri práci na našich dvoch nových školských 3D tlačiarničkách, ale aj pri štúdiu v ďalších vyšších vzdelávacích inštitúciach.

     O projekte ROBOCOOP sa viac dočítate na stránke http://robocoop.eu.

    • MDD

    • Výchovný koncert

     Naši žiaci oslávili Medzinárodný deň detí tancom a spevom na Výchovnom koncerte, ktorý pripravila kapela Folk&Bass Orchestra a Ženy z Muzičky.

     Folk&Bass Orchestra kombinoval živé hranie na ľudových nástrojoch a elektronických mašinkách s predpripravenými samplami. Na ľudové nástroje hral vyhľadávaný interpret a výrobca gájd Juraj Dufek. Je to jediný profesionálny výrobca gájd na Slovensku, ktorý hrá nielen na gajdy, ale aj iné ľudové hudobné nástroje.

     Koncert obohatili speváčky zo skupiny Ženy z Muzičky.

      

     Žiaci sa výborne bavili, niektorí si aj zatancovali. Koncert bol pre žiakov výnimočnou udalosťou, pretože už dlhé mesiace nezažili kvôli covidu-19 žiadne kultúrne podujatie.

      

     Bolo to veľmi pekné a príjemné spestrenie pomaly blížiaceho sa záveru školského roka.

     PaedDr. Beáta Valkovičová

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava
    • +421 x 62859124 0911 229 127
    • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Slovakia
    • 31781845
    • PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
    • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
    • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
    • Vedúca jedálne: Helena Sekaninová e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
    • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
    • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
    • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
    • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
   • Prihlásenie