• FIRST LEGO League

    • FIRST LEGO League

     Žiaci robotického krúžku sa aj tento rok zúčastnili regionálneho kola medzinárodnej robotickej súťaže FIRST LEGO League, ktorá sa konala online. Súťaže sa zúčastnilo pätnásť tímov, ktoré museli absolvovať štyri povinné časti, základné hodnoty, inovačný projekt, dizajn robota a jazda robota.

     Tento rok náš tím v celkovom hodnotení obsadil 6. miesto.

     Ak sa chcete o súťaži dozvedieť viac, navštívte stránku www.fll.sk.

    • Aktualizácia 14. 05. 2021

    • Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti

     Od 17. 05. 2021 je platné aktualizované tlačivo "Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti" 

     Zákonný zástupca predkladá škole Vyhlásenie o bezinfekčnosti iba pri každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov). Pri prerušení dochádzky viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

     Mgr. Rastislav Kunst, riaditeľ ZŠ s MŠ


    • Kniha Čarovná Bratislava 2021

    • Čarovná Bratislava 2021Ponúkame vám príjemnú novinku. Je ňou online listovač - prehliadač knihy Čarovná Bratislava 2021. Na nižšie uvedenom listovači sa môžete potešiť krásnymi zábermi z nášho malebného kraja. Na strane 161 je časť venovaná našej škole.

     Online listovač môžete vidieť tu: Kniha Čarovná Bratislava 2021

    • Novodobo so Shakespearom

    • Vážení rodičia, v týždni od 26.4. do 30.4. 2021 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese poézie, prózy a v speve v angličtine pod názvom NOVODOBO SO SHAKESPEAROM. Súťaž sa konala online.

     Žiaci súťažili v kategóriách:

     1A, B, C  =  žiaci ZŠ 5. a 6. ročníka

     2A, B, C  =  žiaci ZŠ 7., 8. a 9. ročníka

     Vyhodnotenie súťaže:

     V kategórii 1B – v  prednese prózy:  Daniel Zigo, žiak 6.B triedy sa umiestnil na 5. mieste.
     (1. a 2. miesto porota neudelila)

     V kategórii 2B – v prednese prózy: Nina Hanusová, žiačka 8.A triedy získala 3. miesto.

     V kategórii 1C – v speve: Diana Vaceková získala 3. miesto.

     Blahoželáme našim žiakom k pekným umiestneniam!

    • DEŇ ZEME

    • Dňa 22.4.sme na našej škole oslavovali DEŇ ZEME. Uvedomujeme si, že je mimoriadne dôležité pripomínať si závislosť na cenných daroch, ktoré nám naša planéta ZEM poskytuje a zároveň  pochopiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a rovnováha všetkého živého na našej planéte je vzácna, obdivuhodná, no veľmi krehká. Preto sme sa pri tejto príležitosti  rôznymi edukačnými aktivitami , vedomostnými kvízmi a zábavnými hrami snažili čo najviac dozvedieť o ochrane našej planéty, klimatickej zmene a o tom, čo môže urobiť každý z nás. 
     Žiaci 1. ročníka si vytvorili papierové koruny. Vyrobili knihu ku Dňu Zeme zloženú 
     z pracovných listov z matematiky a slovenského jazyka, maľovaného čítania a omaľovaniek 
     s tematikou ochrany životného prostredia. O dôležitosti triedenia a recyklácie odpadu sa dozvedeli z náučného videa Recyklónia a formou skupinovej aktivity  „triedili odpad“ do správnych kontajnerov .

     Naši malí prváčikovia z triedy 1.B sa venovali s pani učiteľkou triednou PaedDr. Beátou Valkovičovou projektu Deň Zeme a Deň vody dva týždne na všetkých predmetoch nielen teoreticky, ale aj prakticky. 
     Zážitkovým vyučovaním zistili, aké postavenie má naša planéta Zem vo vesmíre, aké vodné toky, živočíchy, rastliny, dreviny a hmyz sa nachádzajú na našej planéte. Naučili sa, že našu krásnu planétu musíme chrániť a starať sa o ňu. Nemôžeme len prijímať, čo nám naša planéta ponúka. Žiaci plnili rôzne úlohy, separovali odpad, sadili rastlinky, o ktoré sa budú dlhodobo starať. Budú pozorovať ich rast a nakoniec si na nich pochutia. Stali sa aj výskumníkmi, robili pokusy s vodou a zeminou. Navštívili farmu v Rusovciach. Motýliu farmu budú mať priamo v triede a každý deň budú pozorovať vývin motýľa. Zaoberali sa otázkami, prečo je  pitnej vody málo, čo spôsobuje úhyn živočíchov, rastlín a úbytok stromov, prečo sú stromy dôležité... 
     V jeden deň priniesli svojich miláčikov do školy a starali sa o nich. Na internete a v encyklopédiách  zisťovali o domácich miláčikoch všetky dôležité fakty a zaujímavosti, ktoré spísali a zo všetkých poznatkov vytvorili knižku Moja knižka bádateľa. Naučili sa, čo je potrebné urobiť, ak nájdu zatúlaného domáceho miláčika a ako sa správať v prírode. Veľmi ich zaujímalo, kde sa berie elektrická energia a ako je možné ju získať. S postavičkou Joulinka z DVD objavovali druhy elektrární. Postavičke Joulinka pomáhali riešiť rôzne úlohy pri výrobe elektriny. 
     Malí prváčikovia boli dychtiví po poznatkoch o našej planéte a veľmi ich takéto vyučovanie bavilo. Svoje bádanie, všetky poznatky a zručnosti, ktoré získali, ukončia prezentáciou pre svojich spolužiakov z 1. A. 

         Žiaci 2. ročníka našej planéte zablahoželali k jej sviatku a rôznymi aktivitami skúmali
     vlastnosti pôdy, zeme.

     Žiaci 3. ročníka využili skvelé učenie cez vzdelávací portál KOZMIX. Témou dňa sa stalo heslo: ,, Najväčšia chyba je neurobiť nič v presvedčení, že toho môžeme urobiť len málo.“
     Realizovali celodenné tematické vyučovanie, prostredníctvom prezentácií sa  oboznámili s obsahom pojmu ochrana a tvorba životného prostredia, významu činnosti človeka v tejto oblasti, nutnosti angažovania sa na tomto úseku, aktuálnemu stavu. Formou diskusie a brainstormingu hľadali riešenia nepriaznivého aktuálneho stavu.

     Žiaci 4. ročníka sa zapojili do digitálneho edukačného projektu  „Pre lepšiu budúcnosť Zeme“ , ktorý má pútavou formu naučiť deti vnímať dôležitosť témy klimatickej zmeny a ochrany životného prostredia. Prináša modernú formu vzdelávania prostredníctvom e-learningu  a poskytuje zážitok z vyučovania.

     Veríme, že vychovávaním uvedomelej, mladej a empatickej generácie s ekologickým myslením má naša planéta nádej pre lepšiu budúcnosť.
      

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava
    • +421 x 62859124 0911 229 127
    • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Slovakia
    • 31781845
    • PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
    • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
    • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
    • Vedúca jedálne: Helena Sekaninová e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
    • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
    • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
    • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
    • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
   • Prihlásenie