• Pravidlá platné od 3. 5. 2021

    • Dôležité !

     Informácie Ministerstva školstva

     Vážení rodičia!

     Vzhľadom na pozitívny vývoj epidemiologickej situácie v okrese Bratislava (červený okres) platí od 3. mája 2021 výnimka zo zákazu vychádzania cesta do školy aj späť bez potreby preukazovania sa negatívnym testom na ochorenie Covid-19 alebo iným dokladom, napr. o zdravotnej indikácii. Takisto aj vstup do školy bude pre žiakov umožnený bez preukázania sa testom.

     Pri návšteve školy sa teda žiaci nebudú musieť preukazovať negatívnym testom či už svojím alebo svojho zákonného zástupcu.

     Pandemická komisia odporučila opustiť pravidelné testovanie na školách a prejsť k intervenčnému testovaniu. Intervenčné testovanie je cielené testovanie v prípade podozrenia či potvrdenia ochorenia Covid-19.

     Zákonný zástupca predloží dňa 3. 5. 2021 pri nástupe dieťaťa do školy  Vyhlásenie o bezinfekčnosti v zmysle Pravidiel pre školy / preukázanie je možné formou sms, fotkou v mobile, zaslaním tlačiva cez EduPage, vyplnením tlačiva osobne pred vstupom do školy /. Následne zákonný zástupca predkladá škole Vyhlásenie o bezinfekčnosti iba pri každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov). Pri prerušení dochádzky viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

     Mgr. Rastislav Kunst, riaditeľ ZŠ s MŠ

    • Pravidlá platné od 29.4.2021

    • Dôležité !

     Na základe vyhlášky RÚVZ č. 197/2021, zverejnenej 28.4.2021 a platnej od 29.4.2021 sa zákonní zástupcovia žiakov ani žiaci 2. stupňa základnej školy nemusia preukazovať potvrdením o negatívnom AG alebo RT-PCR teste.

     vyhlaska_197.pdf

    • Pokyny pre zákonných zástupcov - školský semafor

    • /Podľa Manuál COVID školský semafor pre základné školy aktualizovaný 19. 04. 2021/

     1. Zákonný zástupca - zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. zo školského klubu detí, zo školskej jedálne (prekrytie horných dýchacích ciest rúškom, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
     2. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
     3. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy, školského klubu detí a školskej jedálne na školský rok 2020/2021.
     4. Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
     5. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym ÚVZ. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.

     V prípade neprítomnosti žiaka v škole z dôvodu:

     1. podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
     2. ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

     predloží pri návrate žiaka do školy "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast, a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

     Vstup zákonných zástupcov do školy

     Vstup zákonných zástupcov do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti. Na komunikáciu so zákonnými zástupcami sa využíva dištančný spôsob komunikácie (písomný, mailový a pod.)

     Mgr. Rastislav KUNST, riaditeľ

   • Hviezdoslavov Kubín
    • Hviezdoslavov Kubín

    • Vážení rodičia a milí žiaci,

     dňa 9. 4. 2021  sa uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Štvorčlenná porota hodnotila predovšetkým výber ukážky, výrazný prednes, správnu výslovnosť, artikuláciu a celkový dojem účinkujúcich prostredníctvom videozáznamov, ktoré nám súťažiaci poslali.

     Vyhodnotenie súťaže

     Kategória próza: Dianka Vaceková, 5. B

     Kategória poézia: Martin Michaliak, 6. B

     Srdečne blahoželáme víťazom!

    • Vzdelávanie žiakov od 26.4.2021

    • Dôležité !

     S účinnosťou od 26.04.2021 na základe rozhodnutia ministra školstva v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u sa obnovuje školské vyučovanie  vo všetkých školách.

     Žiaci 1. stupňa sa aj naďalej zúčastňujú prezenčného vyučovania za nezmenených podmienok, kde zákonní zástupcovia s ktorými žije dieťa v spoločnej domácnosti, absolvujú test na Covid 19 a platnosť certifikátu o negativite nebude starší ako 7 dní (obaja zákonní zástupcovia sa preukážu negatívnym výsledkom z testovania k nahliadnutiu) alebo patria do skupiny obyvateľov, ktorí majú výnimku v zmysle vyhlášky 187/2021 ÚVZ zo dňa 16.04.2021, preukázanie je možné formou sms, fotkou v mobile, zaslaním kópie cez EduPage.

     Žiaci 2. stupňa (5. až 9. ročník) sa zúčastňujú prezenčného vyučovania za podmienok : negatívny AG alebo PCR test žiaka alebo zúčastnenie sa dobrovoľného kloktacieho testovania v škole a zákonní zástupcovia s ktorými žije dieťa v spoločnej domácnosti, absolvujú test na Covid 19 a platnosť certifikátu o negativite nebude starší ako 7 dní (obaja zákonní zástupcovia sa preukážu negatívnym výsledkom z testovania k nahliadnutiu) alebo patria do skupiny obyvateľov, ktorí majú výnimku v zmysle vyhlášky 187/2021 ÚVZ zo dňa 16.04.2021, preukázanie je možné formou sms, fotkou v mobile, zaslaním kópie cez EduPage.

     2. Výnimka z testovania: 

     a) ak žiak prekonal ochorenie Covid 19, potvrdenie od lekára nie staršie ako 180 dní (stačí aj SMS alebo emailová správa o pozitívnom teste, ak nedisponujete potvrdením, správou ani emailom, zaznačíte prekonanie ochorenia v čestnom vyhlásení)

     b) ak zákonný zástupca žiaka prekonal ochorenie Covid 19, potvrdenie od lekára nie staršie ako 180 dní - (stačí aj SMS alebo emailová správa o pozitívnom teste, ak nedisponujete potvrdením, správou ani emailom, zaznačíte prekonanie ochorenia v čestnom vyhlásení, ak žiak neprekonal Covid 19, povinnosť testu žiaka trvá)

     c) ak bol zákonný zástupca očkovaný aj druhou dávkou vakcíny mRNA (Pfizer-Biontech a Moderna), najmenej 14 dní po zaočkovaní. Ak bol zaočkovaný vektorovou vakcínou (Astra Zeneca) - najmenej 4 týždne po podaní 1. dávky. 

     d) prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

     Od 19.4.2021 je v platnosti vyhláška č. 187/2021, ktorá upravuje výnimky z testovania

     vyhlaska_187_2021(1).pdf

     Výber z vyhlášky 187/2021 o výnimkách:

     (5) Zákaz podľa § 2 ods. 1 až 4 sa ďalej nevzťahuje na:

     a) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní,

     b) osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu,

     c) osobu zaočkovanú: 1. druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,

     2. prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,

     3. prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,

     d) dieťa do desiatich rokov veku,

     e) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

     f) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,

     g) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,

     h) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,

     i) onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,

     j) osobu, ktorá bola v období predchádzajúcich 18-tich dní aspoň 10 dní v izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény

     Tieto skutočnosti zákonný zástupca žiaka zaznačí do čestného vyhlásenia (formulár 8/A pre II. stupeň alebo formulár 11/A pre I. stupeň )

     Čestné prehlásenie (11/A) je na stiahnutie dostupné na našej webovej stránke a tiež bude pripravené pred vstupom do budovy školy a je potrebné ho pred nástupom do školy odovzdať.

      Čestné prehlásenie (8/A) odovzdávajú žiaci II. stupňa,  je na stiahnutie dostupné na našej webovej stránke a tiež bude pripravené pred vstupom do budovy školy.

     Všetci žiaci sú povinní nosiť počas vyučovania ochranné rúška v interiéri aj exteriéri (výnimku tvorí len nevyhnutný čas na desiatu a obed) v zmysle vyhlášky 175/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR. 

     ZŠ s MŠ Rusovce vypracovala Plán adaptačného obdobia a poadaptačného obdobia, ktorého cieľom je poskytnúť žiakom a pedagógom podmienky na postupný návrat k bežnému prezenčnému vyučovaniu, minimalizovať stresové situácie a vytvoriť bezpečné prostredie (informácie žiakom podajú triedni učitelia).

     Adaptácia žiakov 5. až 7. ročníka bude trvať jeden týždeň od 26.04. - 30.04.2021. Žiaci budú mať denne päť hodín, z toho jednu  hodinu s triednym učiteľom zameranú na socializáciu žiakov, pobyt vonku spoluprácu, prácu so školským psychológom, výchovným poradcom alebo školským špeciálnym pedagógom. V rámci adaptácie budeme venovať pozornosť zisťovaniu kvality osvojených vedomostí a zručností žiakov.

     Hodnotenie známkou nebudeme realizovať minimálne prvý týždeň. Podporíme hodnotenie s formatívnym charakterom (nebudú sa písať známkované testy, písomné práce, skúšanie bude informatívne (čo ešte nevieme/čo vieme), hodnotenie bude slovné.

     Žiakom umožníme aj individuálne/skupinové konzultácie minimálne cez 6. vyučovaciu hodinu, konzultácie so školskou psychologičkou, školskou špeciálnou pedagogičkou, výchovnou poradkyňou.

     Pri varovných signáloch, ktoré nasvedčujú tomu, že žiak má nejaké problémy, mu budeme poskytovať odbornú pomoc. 

     Žiaci 5., 6.  a 7. ročníka, ktorí sa stravujú v školskej jedálni sa musia prihlásiť na stravovanie najneskôr do 7:30 hod., do pondelka 26.04.2021.

     Žiaci I. stupňa budú prichádzať na vyučovanie v čase od 7:15 hod.  do 7:55 hod., žiaci II. stupňa budú prichádzať na vyučovanie v čase od 7:35 hod. do 7:55 hod., nasledovnými vchodmi:

     • hlavným vchodom   z Vývojovej ulice       žiaci  I. stupeň 
     • vedľajším vchodom z Kovácsovej ulice    žiaci II. stupeň

     I. stupeň:

     Príchod do školy cez vchod z Vývojovej ulice: 7:15 hod., až 7:55 hod.

     Začiatok vyučovania: 8:00 hod.

     ŠKD: do 16:30 hod.

     II. stupeň:

     Príchod do školy cez vchod z Kovácsovej ulice: 7:35 hod., až 7:55 hod.

              Začiatok vyučovania: 8:00 hod.

   • Okresné kolo Matematickej Pytagoriády 2020-2021
    • Okresné kolo Matematickej Pytagoriády 2020-2021

    • Dňa 13.4.2021 a 14.4.2021 sa uskutočnilo Okresné kolo Matematickej Pytagoriády. Z našej školy sa na ňom zúčastnili víťazní riešitelia školského kola z 3. až 8. ročníka.

     Víťazní riešitelia boli:

     • Pavol Sviatko – 5. B trieda – 3. miesto
     • Matúš Ret – 6. B trieda – 3. miesto

     Ďalší úspešní riešitelia boli:

     • Teodor Zezulák – 3. A trieda – 7. miesto
     • Adam Kusovský – 3. A trieda – 18. miesto
     • Jakub Wencl – 3. C trieda – 20. miesto
     • Lea Lakatošová – 4. A trieda- 24. miesto
     • Tobiáš Kukan -  4. B trieda – 41. miesto
     • Vanessa Meggyesi-  4. A trieda – 41. miesto
     • Barbora Baranová - 5. A trieda – 51. miesto
     • Marek Ševčík – 5. B trieda – 54. miesto
     • Ľuboš Šesták – 6. A trieda – 9. miesto
     • Oliver Hlasný – 6. A trieda – 12. miesto
     • Ladislav Marič – 6. B trieda – 17. miesto
     • Lesana Ľuptáková – 6. B trieda – 40. miesto

     Úspešným riešiteľom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.  MP 6. – 8. ročníka je trojkolová, takže žiak Matúš Ret by sa mal zúčastniť aj celoštátneho kola, pokyny ešte nevyšli. Celoštátne kolo bude v dňoch 2. 6. a 3. 6. 2021 v Bratislave.

     Vyučujúcim matematiky ďakujeme za prípravu a organizáciu.

     Zapísala Mgr. Želmíra Vargicová, vyučujúca MAT

    • Vzdelávanie žiakov od 19.4.2021

    • Aktualizácia 16.04.2021 o 14:00 hod. !

     Dôležité !

     Od 12.04.2021 na základe rozhodnutia ministra školstva je obnovené školské vyučovanie  v základných školách na 1. stupni pre všetky deti a od 19.04.2021 pre žiakov 8. a 9. ročníka. 

     Podmienky nástupu žiakov do školy sa nemenia a ostávajú v platnosti ako doteraz počas vyhlásenia mimoriadnej situácie, že zákonní zástupcovia s ktorými žije dieťa v spoločnej domácnosti, absolvujú test na Covid 19 a platnosť certifikátu o negativite nebude starší ako 7 dní (obaja zákonní zástupcovia sa preukážu negatívnym výsledkom z testovania k nahliadnutiu, preukázanie je možné formou sms, fotkou v mobile, zaslaním kópie cez EduPage.

     Čestné prehlásenie (11/A) je na stiahnutie dostupné na našej webovej stránke a tiež bude pripravené pred vstupom do budovy školy a je potrebné ho pred nástupom do školy odovzdať

     Všetci žiaci na 1. stupni sú povinní nosiť počas vyučovania  ochranné rúška v interiéri aj exteriéri (výnimku tvorí len nevyhnutný čas na desiatu a obed). 

     Na prezenčné vzdelávanie budú žiaci 8. a 9. ročníka prichádzať do školy podľa pokynov. V zmysle vyhlášky 175/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR nie sú žiaci II. stupňa povinní používať respirátor, môžu ho nahradiť aj inou preventívnou ochrannou pomôckou - použitím rúška, šálu alebo šatky (výnimku tvorí len nevyhnutný čas na desiatu a obed).

     Čestné prehlásenie (8/A) odovzdávajú žiaci 8.a 9. ročníka, je na stiahnutie dostupné na našej webovej stránke a tiež bude pripravené pred vstupom do budovy školy.

     ZŠ s MŠ Rusovce vypracovala Plán adaptačného obdobia a poadaptačného obdobia, ktorého cieľom je poskytnúť žiakom a pedagógom podmienky na postupný návrat k bežnému prezenčnému vyučovaniu, minimalizovať stresové situácie a vytvoriť bezpečné prostredie (informácie žiakom podajú triedni učitelia).

     Adaptácia žiakov bude trvať jeden-dva týždne. Žiaci budú mať denne päť hodín, z toho jednu  hodinu s triednym učiteľom zameranú na socializáciu žiakov, pobyt vonku spoluprácu, prácu so školským psychológom, výchovným poradcom alebo školským špeciálnym pedagógom. V rámci adaptácie budeme venovať pozornosť zisťovaniu kvality osvojených vedomostí a zručností žiakov.

     Hodnotenie známkou nebudeme realizovať minimálne prvý týždeň. Podporíme hodnotenie s formatívnym charakterom (nebudú sa písať známkované testy, písomné práce, skúšanie bude informatívne (čo ešte nevieme/čo vieme), hodnotenie bude slovné.

     Žiakom umožníme aj individuálne/skupinové konzultácie minimálne cez 6. vyučovaciu hodinu, konzultácie so školskou psychologičkou, školskou špeciálnou pedagogičkou, výchovnou poradkyňou.

     Pri varovných signáloch, ktoré nasvedčujú tomu, že žiak má nejaké problémy, mu budeme poskytovať odbornú pomoc. 

     Žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí sa stravujú v školskej jedálni sa musia prihlásiť na stravovanie najneskôr do 7:30 hod,. do pondelka 19.4.2021.

     Prevádzka ŠKD bude od 7:30 do 16:30 organizovaná tak, ako v súčasnej dobe (7 oddelení). Ranná ŠKD nie je naďalej možná.

     Žiaci 1. až 4. ročníka budú prichádzať na vyučovanie v čase od 7.15  do 7.55, žiaci 8. a 9. ročníka budú prichádzať na vyučovanie v čase od 7.35 do 7.55 nasledovnými vchodmi :

     • hlavným vchodom z Vývojovej ulice     žiaci 1. , 2. a 8. ročníka
     • vedľajším vchodom z Kovácsovej ulice  žiaci 3. , 4. a 9. ročníka

     1.a 2.ročník:

     Príchod do školy cez vchod z Vývojovej ulice : 7.15 až 7.55

     Začiatok vyučovania: 8.00

     ŠKD: do 16.30

     3. a 4.ročník:

     Príchod do školy cez vchod z Kovácsovej ulice : 7.15 až 7.55

              Začiatok vyučovania: 8.00

     ŠKD: do 16.30

     Žiaci 5. – 7. ročníka pokračujú aj naďalej v dištančnom vzdelávaní v tom istom rozsahu ako doteraz na základe upraveného rozvrhu hodín zverejneného na stránke školy.

    • Online konzultácie pre rodičov – triedne aktívy

    • Vážení rodičia,

     v dňoch 21.4. - 22.4.2021 (streda – štvrtok) v časoch od 16:30 hod. do 18:30 hod. budú prebiehať online konzultácie – triedne aktívy. Prihlasovanie k vyučujúcim bude prebiehať cez Edupage a následne v presne určenom termíne Vám príslušný učiteľ cez online aplikáciu Microsoft Teams zatelefonuje cez žiacke konto vášho dieťaťa. V prípade nejasností prosím kontaktovať cez Edupage triednych učiteľov.

     Mgr. Rastislav Kunst, riaditeľ ZŠ s MŠ

   • Obvodné kolo matematickej olympiády
    • Obvodné kolo matematickej olympiády

    • Dňa 31. marca 2021 sa uskutočnilo dištančne obvodné kolo matematickej olympiády.

     Z našej školy sa súťaženia zúčastnili a úspešnými riešiteľmi boli žiaci 6. ročníka, ktorí dosiahli skvelé výsledky.

     • Matúš RET (6.B), 1. miesto v kategórii Z6,
     • Timotej FRIC (6.A), 1. miesto v kategórii Z6,
     • Ľuboš Šesták (6.A), 4. miesto v kategórii Z6.

     Žiakov pripravovala pani učiteľka Mgr. Želmíra Vargicová.

     Srdečne blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu našej školy.

    • Vzdelávanie žiakov od 12.4.2021

    • Dôležité !
     Od 12.4.2021 sa na základe rozhodnutia ministra školstva obnovuje školské vyučovanie  v základných školách na 1. stupni pre deti všetkých rodičov.

     Podmienkou nástupu dieťaťa do školy  je, že zákonní zástupcovia s ktorými žije dieťa v spoločnej domácnosti, absolvujú test na Covid 19 a platnosť certifikátu o negativite nebude starší ako 7 dní (obaja zákonní zástupcovia sa preukážu negatívnym výsledkom z testovania k nahliadnutiu, preukázanie je možné formou sms, fotkou v mobile, zaslaním kópie cez EduPage.

     Čestné prehlásenie (11/A) je na stiahnutie dostupné na našej webovej stránke a tiež bude pripravené pred vstupom do budovy školy a je potrebné ho odovzdať pred nástupom do školy.

     Všetci žiaci sú povinní nosiť počas vyučovania ochranné rúška v interiéri aj exteriéri (výnimku tvorí len nevyhnutný čas na  desiatu a obed).

     Prevádzka ŠKD od 12.4.2021 bude od 7:30 do 16:30 h organizovaná tak, ako v súčasnej dobe (7 oddelení). Ranná ŠKD nie je možná.

     Žiaci prvého až štvrtého ročníka budú prichádzať na vyučovanie v čase od 7.15  do 7.55 nasledovnými vchodmi:

     • hlavným vchodom   z Vývojovej ulice     žiaci 1. a 2. ročníka
     • vedľajším vchodom z Kovácsovej ulice  žiaci 3. a 4. ročníka

     1.a 2.ročník:
     Príchod do školy cez vchod z Vývojovej ulice :
     7.15 až 7.55
     Začiatok vyučovania: 8.00
     ŠKD: do 16.30

     3.a 4.ročník:
     Príchod do školy cez vchod z Kovácsovej ulice:
     7.15 až 7.55
     Začiatok vyučovania: 8.00
     ŠKD: do 16.30

     Žiaci 5. – 9. ročníka pokračujú aj naďalej v dištančnom vzdelávaní v tom istom rozsahu ako doteraz na základe upraveného rozvrhu hodín zverejneného na stránke školy.

     Príloha č. 11/a - Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (DOCX)
     Príloha č. 11/a - Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (PDF)

     Rozhodnutie_MSVVaS_SR_08042021.pdf

      

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava
    • +421 x 62859124 0911 229 127
    • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Slovakia
    • 31781845
    • PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
    • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
    • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
    • Vedúca jedálne: Helena Sekaninová e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
    • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
    • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
    • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
    • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
   • Prihlásenie