• TESTOVANIE COVID-19

     • Na parkovisku pred vchodom do areálu ZŠ z Vývojovej ulice bude

      prebiehať REGISTRÁCIA občanov, usmernenie poskytnú na mieste

      kompetentné osoby.

       

       ·  V areáli školy sa budú nachádzať 3 odberné miesta :

         2 odberné miesta z hlavného vchodu z Vývojovej ulice   

         1 odberné miesto zo strany školského dvora

      Škola poskytuje priestory.

      Nie je organizátorom testovania.

      Nedisponujeme žiadnymi informáciami ohľadom organizácie testovania.

       

     • Deň jablka

     • Do galérie Deň jablka boli pridané fotografie.

      V októbri sa v jednotlivých oddeleniach školského klubu uskutočnil Deň jablka. Deti vyrábali bublavé jablká, jabĺčkový domček, dozvedeli sa zaujímavosti, príslovia a porekadlá o jabĺčku, vytvorili koláž aj jabĺčko do knihy. Zhotovili tiež tangramové a vyskladané jabĺčka. Veľa informácií získali pri tvorbe projektu Telu prospieva jablko.

     • Aktualizované usmernenie

     • Vážení rodičia    

      AKTUALIZOVANÉ 12. 10. 2020

      Dňa 16.9.2020 vydalo ministerstvo školstva manuál pre školy platný do odvolania a do ďalších vydaných usmernení a opatrení.

      Z rozsiahleho materiálu vyberáme pre Vás najdôležitejšie body:

      1. Po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri po sebe idúce nasledujúce dni vrátane sviatkov a víkendov je zákonný zástupca  povinný vypísať tlačivo o bezinfekčnosti dieťaťa.

      Príklady: 

      a) dieťa chýba piatok, sobota, nedeľa, pondelok - vyhlásenie treba vypísať.

      Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_od_10_9_2020.pdf

      b) dieťa chýba piatok, sobota nedeľa a v pondelok príde do školy - vyhlásenie sa nevypisuje.

      2. Pri prerušení dochádzky dieťaťa na viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá zákonný zástupca dieťaťa potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

      3. Od 1.10.2020 sa telesná a hudobná výchova vyučujú do odvolania len teoreticky.

      4. Krúžková činnosť: Krúžková činnosť nie je dňom 12.10. 2020 povolená.

      5. Od 1.10.2020 až do odvolania bude naďalej prevádzka ŠKD v takom istom režime ako doteraz: od 7:00 h do 17:00 h bez zberných tried. Od 12.10. je prevádzka ŠKD upravená podľa nariadenia MŠVVaŠ SR a naďalej ostáva bez zberných tried. O prípadných zmenách  organizácie ŠKD Vás budeme informovať.

      6. Pri vstupe cudzej osoby do budovy školy je povinný každý návštevník vypísať Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti. Vstup do budovy školy je dovolený len so súhlasom riaditeľa školy. (ak je nutné zo strany rodičov kontaktovať učiteľa, odporúčame písomný, alebo telefonický kontakt. Ak je nutný osobný kontakt, je to možné len mimo vyučovacej a výchovnej činnosti so súhlasom riaditeľa školy).

      7. Telesná výchova sa nevyučuje v telocvični. Sú povolené len také aktivity, ktoré prebiehajú v školskom areáli a nie je pri nich riziko prenosu infekcie. Taktiež je možné vyučovať TV teoreticky v učebni.

      8. Počas výchovno - vdelávacieho procesu nie je povolené spievať.

      9. Nie sú povolené školy v prírode, lyžiarske kurzy, výlety, exkurzie a ani žiadne iné aktivity mimo areálu školy. Takisto nie je povolené organizovať žiadne aktivity v areáli školy v spolupráci s externými spolupracovníkmi a firmami.

      V prípade návštevy školy, je táto návšteva podmienená súhlasom riaditeľa školy za prísnych hygienických predpisov. Každý návštevník školy je povinný po udelení súhlasu s návštevou vypísať prehlásenie:

      Prehlasenie_navstevnika_skoly.pdf

      Tlačivá sú prístupné pri vstupe do budovy školy. 

      ZMENA V NOSENÍ RÚŠOK: Od 12.10. 2020 je zavedená povinnosť nosiť rúška aj pre deti prvého stupňa. A to počas vyučovania v triede, pobytu v spoločných priestoroch a pri pobyte v ŠKD.

     • • Organizácia vyučovania od 26. 10. 2020

     • Pre žiakov a rodičov

      1. stupeň

      1. Žiaci 1. - 4. ročníka ZŠ pokračujú v prezenčnej forme vyučovania v takom rozsahu ako doteraz.

      2. Školský klub detí pracuje bez zmeny v tom istom rozsahu a režime ako doteraz.

      3. Školská jedáleň je pre žiakov 1. - 4. ročníka ZŠ v prevádzke.

      2. stupeň

      1. Žiaci 5. - 9. ročníka ZŠ prechádzajú dňom 26. 10. 2020 na dištančné vzdelávanie.          

      Predpokladané ukončenie dištančného vzdelávania je 30.11.2020.

      2. Vzdelávanie bude prebiehať tak, ako v minulom školskom roku cez aplikáciu Microsoft Teams a súbežne aj cez  aplikáciu Edupage.

      3. Vyučovanie bude prebiehať podľa upravených rozvrhov. V pondelok 26.10. 2020 sa všetky hodiny uskutočnia cez Edupage podľa aktuálneho rozvrhu a od utorka 27.10.2020 cez Microsoft Teams podľa upraveného rozvrhu. Rozvrhy dostanú žiaci od triednych učiteľov 26.10.2020 a zároveň budú zverejnené na webovom sídle školy.

      4. Stravovanie: prihlásení stravníci 2. stupňa budú automaticky odhlásení od 26.10.2020 do 30.11.2020, dokedy sa predpokladá dištančná forma vzdelávania.

      5. Vzdelávanie je pre všetkých žiakov povinné. 

      6. V prípade problémov zo strany rodičov a žiakov v súvislosti s online vyučovaním, prosím kontaktujte triednych učiteľov.

      7. Tí žiaci, ktorí nemajú možnosť online vyučovania, budú vzdelávaní alternatívnymi spôsobmi po dohode so zákonnými zástupcami detí.


      Rozvrhy Online pre žiakov 5. - 9. ročníka od 27. 10. 2020:

      UVEREJNÍME V PRIEBEHU DŇA 26. 10. 2020

      Školské prázdniny:

      Jesenné prázdniny I.:  30. 10. 2020 a 02. 11. 2020

      Jesenné prázdniny II.: 06. 11. 2020 a 09. 11. 2020

      Treba sledovať Edupage, prostredníctvom ktorého budú žiaci komunikovať

      s  vyučujúcimi ohľadom zasielania materiálov na podporu vyučovania a úloh.

      V prípade akýchkoľvek problémov, prosíme kontaktujte triedneho učiteľa.


     • Oboznámenie dotknutej osoby

     • Informovanie dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. mája 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp. podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

       

      Podrobné informácie

     • AKTUALIZÁCIA 12.10.2020 - USMERNENIA Manuál pre ZŠ

     • Vážení rodičia

      AKTUALIZOVANÉ 12. 10. 2020

      Dňa 16.9.2020 vydalo ministerstvo školstva manuál pre školy platný do 30.9.2020. do odvolania a do ďalších vydaných usmernení a opatrení.

      Z rozsiahleho materiálu vyberáme pre Vás najdôležitejšie body:

      1. Po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri po sebe idúce nasledujúce dni vrátane sviatkov a víkendov je zákonný zástupca  povinný vypísať tlačivo o bezinfekčnosti dieťaťa.

      Príklady: 

      a) dieťa chýba piatok, sobota, nedeľa, pondelok - vyhlásenie treba vypísať.

      Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_od_10_9_2020.pdf

      b) dieťa chýba piatok, sobota nedeľa a v pondelok príde do školy - vyhlásenie sa nevypisuje.

      2. Pri prerušení dochádzky dieťaťa na viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá zákonný zástupca dieťaťa potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

      3. Od 1.10.2020 sa telesná a hudobná výchova vyučujú do odvolania len teoreticky.

      4. Krúžková činnosť: na základe odporúčania MŠVVaŠ nebude v súčasnej dobezahájená krúžková činnosť. Vynimku tvoria krúžky, v ktorých sú prihlásení žiaci tej istej triedy. Okamžite, ako to príslušné nariadenia umožnia, krúžková činnosť bude zahájená. Krúžková činnosť nie je dňom 12.10. 2020 povolená.

      5. Od 1.10.2020 až do odvolania bude naďalej prevádzka ŠKD v takom istom režime ako doteraz: od 7:00 h do 17:00 h bez zberných tried. Od 12.10. je prevádzka ŠKD upravená podľa nariadenia MŠVVaŠ SR a naďalej ostáva bez zberných tried. O prípadných zmenách  organizácie ŠKD Vás budeme informovať.

      6. Pri vstupe cudzej osoby do budovy školy je povinný každý návštevník vypísať Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti. Vstup do budovy školy je dovolený len so súhlasom riaditeľa školy. (ak je nutné zo strany rodičov kontaktovať učiteľa, odporúčame písomný, alebo telefonický kontakt. Ak je nutný osobný kontakt, je to možné len mimo vyučovacej a výchovnej činnosti so súhlasom riaditeľa školy).

      7. Telesná výchova sa nevyučuje v telocvični. Sú povolené len také aktivity, ktoré prebiehajú v školskom areáli a nie je pri nich riziko prenosu infekcie. Taktiež je možné vyučovať TV teoreticky v učebni.

      8. Počas výchovno - vdelávacieho procesu nie je povolené spievať.

      9. Nie sú povolené školy v prírode, lyžiarske kurzy, výlety, exkurzie a ani žiadne iné aktivity mimo areálu školy. Takisto nie je povolené organizovať žiadne aktivity v areáli školy v spolupráci s externými spolupracovníkmi a firmami.

      V prípade návštevy školy, je táto návšteva podmienená súhlasom riaditeľa školy za prísnych hygienických predpisov. Každý návštevník školy je povinný po udelení súhlasu s návštevou vypísať prehlásenie:

      Prehlasenie_navstevnika_skoly.pdf

      Tlačivá sú prístupné pri vstupe do budovy školy. 

      ZMENA V NOSENÍ RÚŠOK: Od 12.10. 2020 je zavedená povinnosť nosiť rúška aj pre deti prvého stupňa. A to počas vyučovania v triede, pobytu v spoločných priestoroch a pri pobyte v ŠKD.

     • Výsledky volieb zástupcov rodičov do Rady školy - za Základnú školu

     • Výsledky volieb  zástupcov rodičov do Rady školy – za Základnú školu

      V dňoch 28. 09. a 05.10. 2020 sa uskutočnili voľby troch zástupcov rodičov  za základnú školu do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce. Dňa 28. 09. 2020 sa na voľbách zúčastnilo 93 rodičov, čo bolo menej ako požadovaná nadpolovičná väčšina voličov, a preto bolo 1. kolo volieb neplatné.

      2. kolo volieb sa uskutočnilo 05. 10. 2020 a zúčastnilo sa 118 voličov, ktorí rozhodli, že do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce boli  za rodičov zvolení títo traja zástupcovia :

      1. Vámošová Miščíková Zuzana

      2. Hentek Martin

      3. Michaliaková Katarína

       

      Mgr. Rastislav Kunst, riaditeľ 

     • INFORMÁCIA k voľbám do Rady školy za Základnú školu

     • Vážení rodičia žiakov základnej školy a kandidáti za členov do rady školy, volebná komisia Vám oznamuje, že včerajším dňom (01.10. 2020) stiahol svoju kandidatúru Ing. Májek Martin a odstupuje z druhého kola volieb do rady školy. Týmto sa upravuje počet kandidátov na 12.

       

      Volebná komisia pre voľby do RŠ

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
    • zsrusovce@zsrusovce.sk
    • martin.rimbala@zsrusovce.sk
    • +421 x 62859124 0911 229 127
    • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
    • 31781845
    • Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
    • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
    • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
    • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
    • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
    • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
    • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
    • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
   • Prihlásenie