• Výsledky volieb zástupcov rodičov do Rady školy – za Materskú školu

     • O Z N A M

      Dňa 29. 09. 2020 sa uskutočnili voľby jedného zástupcu rodičov  za materskú školu do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce.

      Na voľbách sa zúčastnilo 65 rodičov, čo bolo viacej ako bola požadovaná nadpolovičná väčšina voličov. Títo voliči rozhodli, že do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce bol za rodičov zvolený zástupca :

      1. Ing. Slavomír Heister

       

       

     • Vyhlásenie 2. kola Volieb zástupcov rodičov do Rady školy – za Základnú školu

     • Vážení rodičia,

      dňa 28. septembra 2020 sa konalo 1. kolo volieb zástupcov rodičov do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce. Voľby sú úspešné ak sa ich zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Toto sa nestalo a na základe zápisnice z výsledkov volebnej komisie sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Vyhlasujem v zmysle VYHLÁŠKY 291/2004 Z. z., Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

      Druhé kolo volieb sa uskutoční v pondelok 05. októbra 2020 tiež od 12:00 hod. do 17:00 hod.

      V rade školy majú rodičia za základnú školu troch svojich zástupcov.

      Do Rady školy za rodičov kandidujú všetci kandidáti, ktorí sa zúčastnili prvého kola a ich mená a životopisy sú zverejnené na našej webovej stránke školy. Počet 13 kandidátov sa k dnešnému dňu nezmenil.

      Žiadam rodičov, aby si na krúžkovanie kandidátov priniesli svoje pero.

      Oprávnenými  voličmi pre voľbu členov rady školy za rodičov je iba jeden rodič dieťaťa a zároveň rodič ma iba jeden hlas aj v prípade, ak má v škole viac detí. Volieb sa môže zúčastniť iba jeden zákonný zástupca dieťaťa.

       

      Mgr. Rastislav KUNST, riaditeľ ZŠ s MŠ

     • INFORMÁCIA k voľbám do Rady školy

     • za Základnú školu

      Vážení rodičia žiakov základnej školy a kandidáti za členov do rady školy, volebná komisia Vám oznamuje, že vylúčila z kandidátnej listiny p.Petrenkovú Katarínu na základe § 25 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z.,. Týmto sa upravuje počet kandidátov na 13 prihlásených.

      Volebná komisia pre voľby do RŠ

     • Voľby zástupcov rodičov do Rady školy za Základnú školu

     • Kandidáti do Rady školy za Základnú školu


      Vážení rodičia,

      pozývam Vás na voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutočnia v pondelok 28. septembra 2020 od 12:00 do 17:00 hod vo vstupnom vestibule Základnej školy Vývojová 228. Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. 

      Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

      Ak sa na voľbách nezúčastní nadpolovičná väčšina rodičov, druhé kolo volieb sa uskutoční v pondelok 05. októbra tiež od 12:00 hod. do 17:00 hod.

      V rade školy majú rodičia za základnú školu troch svojich zástupcov na štvorročné funkčné obdobie.

      Do Rady školy za rodičov kandidujú: 

      1. p. Blahovcová Katarína, rodič v 8. A (ŽIVOTOPIS)

      2. p. Čamaj Jozef, rodič v 3. C a v 5. A (ŽIVOTOPIS)

      3. p. Eliašová Michaela, rodič v 3. C a v 9.A (ŽIVOTOPIS)

      4. p. Ing. Ľubica Farkasová, rodič v 2. A a v 4. A (ŽIVOTOPIS)

      5. p. Hentek Martin, rodič v 2. A a v 8. A (ŽIVOTOPIS)

      6. p. Jančovič Vladimír, rodič v 1. B a v 4. B (ŽIVOTOPIS)

      7. p. Ing. Koleják Tibor, rodič v 4. B (ŽIVOTOPIS)

      8. p. Mgr. Lupták Miroslav, rodič v 4.B a v 6. B (ŽIVOTOPIS)

      9. p. Ing. Májek Martin, rodič v 3. A a v 8.A (ŽIVOTOPIS)

      10. p. Michaliaková Katarína, rodič v  6. B (ŽIVOTOPIS)

      11. p. Petrenková Katarína, rodič v 5. A a v 8. A (ŽIVOTOPIS)

      12. p. BSBA Šarišský Daniel, rodič v 2. B a v 4. B (ŽIVOTOPIS)

      13. p. Urbanová Zuzana, rodič v 5. B (ŽIVOTOPIS)

      14. p. Vámošová Miščíková Zuzana, rodič v 1. B,  v 3. B a v 7.A (ŽIVOTOPIS)

      Príďte podporiť svojich kandidátov a žiadam rodičov, aby si na krúžkovanie kandidátov priniesli svoje pero.

      Mgr. Rastislav KUNST, riaditeľ ZŠ s MŠ

     • VZDELÁVACIE POUKAZY

     • Vážení rodičia,

      Vzdelávací poukaz je osobitný finančný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre každého žiaka. Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2020 je stanovená v sume 32 Eur. Príspevok zostane škole vtedy, keď prihlásite svoje dieťa na niektorý krúžok uvedený na webovej stránke našej školy a podpísaný vzdelávací poukaz vrátite triednej učiteľke/triednemu učiteľovi najneskôr 24. septembra 2020.
      Mgr. Rastislav KUNST, riaditeľ ZŠ s MŠ

       

     • Prevádzková doba v ŠKD od 21.9.2020

     • Vedenie Základnej školy s materskou školou oznamuje, že od pondelka 21.9.2020 bude opäť v prevádzke ranný školský klub detí  s nástupom od 7,00 hod. Deti pôjdu do svojich kmeňových tried, kde budú  dozor vykonávať vychovávateľky z ŠKD. Po skončení vyučovania funguje ŠKD bez zmeny ako doteraz.
      Všetky ostatné usmernenia ostávajú v platnosti.

                                          Mgr. Rastislav Kunst
                                             riaditeľ ZŠ s MŠ

    • TRIEDNE AKTÍVY
     • TRIEDNE AKTÍVY

     • Rozpis konania triednych aktívov

      Vážení rodičia, v príohe nájdete informácie ohľadom konania triednych aktívov 2. - 9. ročníka ZŠ, vzhľadom na sprísnenie opatrení súvisiacich so zvyšujúcim sa počtom ochorení na COVID-19.

     • Ponuka školských krúžkov

     • na školský rok 2020/2021

      Vážení rodičia, v prílohe nájdete ponuku našich školských krúžkov

      pre školský rok 2020/2021. Činnosť krúžkov na škole bude dodatočne upravená na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR najneskôr k 1. 10. 2020. Prihlasovanie žiakov na jednotlivé krúžky bude cez triednych učiteľov.

      Zoznam krúžkov nájdete v časti ŽIACI A RODIČIA / Krúžky.

     • Ospravedlňovanie žiakov z neúčasti na vyučovaní

     • Vážení rodičia!

      Oznamujem Vám, že sa Vám počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 predlžuje ospravedlnenie neprítomnosti Vášho dieťaťa v škole z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe idúcich nasledujúcich vyučovacích dní.

      Mgr. Rastislav KUNST, riaditeľ ZŠ s MŠ

     • Vyhlásenie volieb do Rady školy

     • V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe § 1 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR z 15. 04. 2004 č. 291/2004 Z. z. na základe ukončenia volebného obdobia predchádzajúcej rady školy pri Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce, v Bratislave – Rusovciach  riaditeľ školy vyhlasuje voľby do rady školy pre nové funkčné obdobie.

      V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 v znení neskorších predpisov ustanovuje § 2, §8 podľa osobitného predpisu, že v základných školách radu školy tvoria :

      a) jeden zástupca pedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách pedagogickými zamestnancami základnej školy alebo školského zariadenia,

      b) jeden zástupca pedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách pedagogickými zamestnancami materskej školy,

      c) jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami materskej a základnej školy alebo školského zariadenia,

      d) traja zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách rodičmi základnej školy alebo školského zariadenia

      e) jeden zástupca rodičov zvolený vo voľbách rodičmi materskej školy

      f) štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

      Návrh na kandidáta do volieb RŠ za rodičov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov je možné predložiť spolu so súhlasom kandidáta v písomnej podobe do 23. 09. 2020 do 16:00 hod. na riaditeľstve školy alebo zaslať na adresu zsrusovce@zsrusovce.sk. Prihláška kandidáta ma obsahovať minimálne titul, meno a priezvisko, obec bydliska a môže byť doplnená o informácie ako sú trieda žiaka, dieťaťa, vek, pohlavie, stručný životopis , všetko v rozsahu jedna A4.

      Voľby členov rady školy z pedagogických a nepedagogických  zamestnancov základnej školy s materskou školou sa uskutočnia dňa 29. 09. 2020. (UTOROK)v čase od 12,00 hod do 15,00 hod.

      Voľby členov rady školy za rodičov detí materskej školy sa uskutočnia dňa 29.09. 2020 (UTOROK) v čase od 15,00 hod do 17,00 hod.

      Voľby členov rady školy za rodičov žiakov základnej školy sa uskutočnia dňa 28.09. 2020 (PONDELOK) v čase od 12,00 hod do 17,00 hod.

       

       

          Mgr. Rastislav KUNST

      riaditeľ základnej školy s materskou školou

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Riaditeľské voľno

      Vážení rodičia/zákonní zástupcovia

      oznamujem Vám, že dňa 14. 09. 2020 ( pondelok ) v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z., poskytujem žiakom 1. – 9. ročníka Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce  riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

      Mgr. Rastislav Kunst - riaditeľ ZŠ s MŠ

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
    • zsrusovce@zsrusovce.sk
    • martin.rimbala@zsrusovce.sk
    • +421 x 62859124 0911 229 127
    • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
    • 31781845
    • Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
    • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
    • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
    • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
    • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
    • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
    • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
    • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
   • Prihlásenie