• Začiatok školského roka 2020/2021

     • Obedy sa 2. septembra nevydávajú   
      3. septembra obedy od 11.30 do 13.00 hod. a od 4. septembra podľa rozpisu.
       ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
      Činnosť ŠKD 2. septembra nie je
      Činnosť ŠKD od 3. septembra:
      -ranná ŠKD nie je do odvolania
      Nástup žiakov I. stupeň do školy je o 7.30 hod. do odvolania podľa pokynov Ministerstva školstva
      -dlhá služba ŠKD do 17.00 hod.
       

      Informácie o hygienických podmienkach prezenčného vyučovania:

      Čo treba urobiť pred nástupom dieťaťa do školy:
      Zákonný zástupca dieťaťa vyplní nasledovné vyhlásenia:

      Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti PDF   DOCX    (aktualizované 27.8.2020)
      Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa   DOCX   PDF   (aktualizované 27.8.2020)


       
      Vyplnené tlačivá odovzdá dieťa 2.9. 2020 pri nástupe do školy.
       
      Vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá zákonný zástupca dieťaťa po každom prerušení školskej dochádzky v trvaní viac ako 3 dni.
       
      Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia vydaný ministerstvom školstva dňa 18.8.2020: 

      Informácie pre rodičov a žiakov 1. ročníka

      k otvoreniu školského roka, ktorý sa začne 2. septembra 2020 pred budovou ZŠ Rusovce o 9.00 hod.

      Zákonným zástupcom žiakov 1. ročníka BOLI zaslané poštou základné informácie a  o zaradení do konkrétnej triedy bol zaslaný email.

      Po slávnostnom privítaní v oboch 1. ročníkoch bude nasledovať prvé rodičovské združenie.

      Informácia pre žiakov 2. až 9. ročníka

      Otvorenie školského roka bude 2. septembra 2020 o 8.30 – 10.00 hod. vo svojich triedach

      Informácia pre žiakov a rodičov 2. až 4. ročníka

      Rodičia si deti môžu o 10.00 hod. zobrať domov.

      Vo štvrtok 3. septembra sú VŠETCI žiaci v škole 4 vyučovacie hodiny so svojími triednymi učiteľmi, okrem žiakov 1. ročníka

      V piatok 4. septembra bude vyučovanie podľa upraveného rozvrhu, pre I. stupeň 4 vyučovacie hodiny a II. stupeň 5 vyučovacích hodín

      Od 7. septembra prebieha vyučovanie podľa rozvrhu.

      OBEDY

      Obedy sa 2. septembra nevydávajú

      3. septembra obedy od 11.30 do 13.00 hod. a od 4. septembra podľa rozpisu. 

      ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

      Činnosť ŠKD 2. septembra nie je

      Činnosť ŠKD od 3. septembra:
      -ranná ŠKD nie je do odvolania

      Nástup žiakov I. stupeň do školy je o 7.30 hod. do odvolania podľa pokynov Ministerstva školstva

      -dlhá služba ŠKD do 17.00 hod. 

       

      Pokyny a odporúčania

      Vážení rodičia!

      MŠVVaŠ SR vydalo odporúčací manuál. Dokument je koncipovaný ako systém odporúčaní v troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej.

      Riaditeľ ZŠ  s MŠ Vývojová 228  Vám na základe uvedeného manuálu predkladá pokyny ZŠ a ŠKD na obdobie školského roka 2020/2021.

      Pokyny k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania

     • Začiatok leta so školským klubom detí v letnom tábore.

     • Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce už šiesty rok organizuje pre deti, ktoré počas roka navštevujú ŠKD Letný denný klubový tábor.  Letný tábor sa konal od 2.7. – 10.7. 2020 a prihlásili sa  deti z 1. – 3. ročníka. Vedúca LDKT p. Alenka Jurčová  tak ako každý rok, aj teraz pripravila s p. vychovávateľkami  pre deti bohatý program, ktorý sa nám aj podaril zrealizovať úplne do bodky.
      Vo štvrtok 2. 7. 2020 sme dopoludnie navštívili Sad Janka Kráľa a po návrate deti čakal obed v školskej jedálni,  no a popoludní chvíľka oddychu a potom športové hry. V piatok 3.7. 2020 sa deti tešili na Cik –cak centrum,  kde mali možnosť pracovať s hlinou a vytvoriť si rôzne výrobky. Po dobrom obede sa zoznamovali  a spoznávali liečivé rastliny. V pondelok 6.7. 2020 sme išli s deťmi do mesta na námestie SNP,  kde deti v galérii optických klamov a ilúzií  Tripland, čakala zábava a zážitky, emócie a fotky. Po návrate do Rusoviec  si deti v škole v tvorivých dielňach vyrobili pekné prívesky. V utorok do školy za deťmi zavítalo divadielko Dúha a po obede  si zašportovali pri loptových hrách. No a na stredu sa naši táborníci veľmi tešili na celodenný výlet – plavba loďou po Dunaji a návšteva prírodovedného múzea a Domu detí – Bibiana. Príjemne unavení a plní zážitkov sme sa v popoľudňajších hodinách vrátili do školy.
      Keďže blízko Rusoviec je Čunovo, vo štvrtok sme sa s deťmi vybrali autobusom k Danubiane, kde mali tú možnosť  prehliadnuť si výstavu a poprechádzať sa v okolí. Po návrate a chutnom obede si deti tvorili svoje výtvarné dielka, inšpirovaní výstavou v Danubiane.
      Posledný deň v tábore sa deti s p. vychovávateľkami vybrali na prírodovednú vychádzku ku kaštieľu v Rusovciach. Stihli sa po ceste  osviežiť aj dobrou zmrzlinou. Počasie nám počas 7 dní v tábore prialo a usmievalo sa na nás slniečko, deti si letný tábor užili bez úrazov. Na konci tábora dostali táborníci sladkú odmenu a diplom na pamiatku. 

      Vychovávateľky ŠKD
                                              ZŠ s MŠ

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
    • zsrusovce@zsrusovce.sk
    • martin.rimbala@zsrusovce.sk
    • +421 x 62859124 0911 229 127
    • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
    • 31781845
    • Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
    • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
    • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
    • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
    • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
    • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
    • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
    • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
   • Prihlásenie