• O Z N A M
     • O Z N A M

     • Vážení rodičia a návštevníci školy !

      Vedenie ZŠ a MŠ Vám bude k dispozícii počas letných prázdnin v dňoch :

      1. júla - 10. júla a 17. augusta - 28. augusta,  denne od 8:00 hod. do 12:00 hod.

      V ostatné dni si zamestnanci školy čerpajú dovolenky a škola je zatvorená.

      Prevádzka Materskej školy je v mesiaci júl v čase od 7:00 hod. do 16.30 hod.

      V mesiaci august si zamestnanci materskej školy čerpajú dovolenky a škôlka je zatvorená.

      Mgr. Rastislav KUNST, riaditeľ

    • SKONČIL SA ŠKOLSKÝ ROK 2019 /2020
     • SKONČIL SA ŠKOLSKÝ ROK 2019 /2020

     • Vážení učitelia, žiaci našej školy!

       

      Opäť je posledný júnový deň a my všetci si odnesieme domov hodnotenie svojej celoročnej práce. Žiaci vo forme vysvedčení, pedagógovia v podobe poďakovaní a kvetov. Vyľakaní prváci v laviciach sa zmenili na sebavedomých žiakov našej školy. To, že máte za sebou desať mesiacov veľkého snaženia platí samozrejme aj pre ďalšie ročníky. Taktiež piataci, zvládli prvý rok na druhom stupni, čo je určite dosť náročné. No a milí deviataci, vám sa dnešným dňom ukončilo štúdium základnej školy. Opúšťate naše lavice. Každý z vás ide svojou cestou. Čaká vás štúdium na iných školách či príprava na zamestnanie. Lúčime sa teda s vami a v mene všetkých vašich učiteľov vám prajeme veľa šťastia. Dúfame, že na roky strávené v našej škole budete mať príjemné spomienky.

      Celá naša škola prežila v tomto roku veľa pekného a v 2. polroku aj veľa nového, nečakaného  - pandémiu COVID 19 a s ňou spojené zatvorenie školy ako aj vyučovania online cez Microsoft Teams.

      Každý sme boli iní, ale cieľ sme mali rovnaký – prežiť školský rok čo najúspešnejšie, s dobrými známkami, dosiahnuť prvenstvá na súťažiach, získať nové vedomosti, nájsť si nových kamarátov a zažiť mnoho zážitkov. Namáhavá práca bola nakoniec odmenená úspechom.

      Poďakovanie patrí všetkým rodičom, učiteľom i žiakom lebo spoločne sa snažili prebiť sa horami vedomostí, poznatkov, cvičení, školských úloh, dodržiavaním školského poriadku a v II. polroku aj vyučovaním z domáceho prostredia na diaľku ako aj dobrovoľného vyučovania v JÚNI za nových prísnejších hygienických podmienok. Preto nastal teraz čas, aby sme si oddýchli od školských povinností. V neposlednom rade chcem povedať slová vďaky aj všetkým nepedagogickým pracovníkom, bez nich by chod školy nebol možný a všetci si ich prácu vážime. Nesmieme opomenúť ani nášho zriaďovateľa – obecný úrad, pani starostku a poslancov, ktorí sa k našej škole chovajú so záujmom a snažia sa vychádzať nám všestranne v ústrety.

      Veríme, že čas letných prázdnin prinesie všetkým veľa pekných zážitkov, chvíle oddychu, nových kamarátov a že s teplými lúčmi slnka načerpáte energiu a dostatok sily do ďalšej práce.

      Príde jeseň a my sa postavíme 2. Septembra (streda) na ďalší začiatok so spolužiakmi a učiteľmi.

      Pekné leto Vám prajem všetkým !

      Rastislav KUNST, riaditeľ

       

     • Letný klubový denný tábor

     • Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou Vývojová 228

      Bratislava – Rusovce

      zriaďuje

      LETNÝ KLUBOVÝ DENNÝ TÁBOR

      Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou Vývojová 228

      Bratislava – Rusovce

      zriaďuje

      LETNÝ KLUBOVÝ DENNÝ TÁBOR

      Termín: 02. 07. až 10. 07. 2020 (7 dní)

      Denný tábor bude poskytovaný školou ako služba pre rodičov na zabezpečenie starostlivosti o ich deti, ktoré počas letných prázdnin chcú svoj voľný čas tráviť v spoločnosti kamarátov pri športe, hrách a spoločenských aktivitách.

      Letný tábor je určený len pre deti, ktoré navštevovali ŠKD

      počas šk. roka 2019/2020

      Program letného tábora sa zameria na športové aktivity (futbal, vybíjaná...),

      pobyt v prírode, turistiku,

      poznávanie liečivých rastlín a stromov,

      tvorivé a výtvarné dielne,

      kultúrno-poznávacie vychádzky,

      spoločenské hry,

      kreatívnu prácu s PC pod pedagogickým dohľadom v prípade nepriaznivého počasia.

      Jednotlivé činnosti a ich plnenie závisia v istej miere od počasia a od počtu

      prihlásených detí.

      Forma tábora: denná, v čase od 7:00 hod. – 17:00 hod.

      Poplatok: 74,48 Eur

      V cene sú zahrnuté výlety, doprava autobusom, vstupenky a výdavky spojené s materiálnym zabezpečením tvorivých dielní a organizačným zabezpečením letného tábora a obedy.

      56 Eur (8 Eur na deň) + obedy v ŠJ 18,48 Eur (2,64 Eur na deň).

      Pitný režim, desiatu a olovrant zabezpečujú rodičia z domu.   

       Záväzné prihlášky na denný pobyt v letnom tábore odovzdajte pani vychovávateľkám, prípadne triednym učiteľkám do 25. 06. 2020 (štvrtok do 12,00 hod.)

      Poplatok za LKDT vyberá pani vychovávateľka Alena Jurčová do 29. 06. 2020.

      K dispozícii je posledných 15 voľných miest !

     • Základná škola II. stupeň od 22. 06. 2020

     • Informácia pre 5. - 9. ročník ZŠ

      Škola pre 5. - 9. ročník od 22. júna 2020

      Vážení rodičia,

      v masmédiách informoval minister školstva, vedy, výskumu a športu SR o otvorení vyučovania aj v 6. - 9. ročníku s účinnosťou od 22. júna 2020. Pre bezproblémové zabezpečenie prevádzky školy Vás žiadam, aby ste Vaše dieťa záväzne prihlásili na vzdelávanie v škole u triedneho učiteľa a stravovanie v Školskej jedálni u vedúcej ŠJ a K najneskôr do 18.6.2020 do 12:00 hod. Vzdelávanie bude prebiehať 5 hodín podľa rozvrhu triedy. 

      Povinnosti zákonného zástupcu:

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). 
      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
      • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020. 
      • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Vyhlásenie).  vyhlasenie.docx
      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

       

      Aktualizované pokyny a preventívne opatrenia prevádzky a vnútorného režimu školy k 22.6.2020 budú zverejnené na webovej stránke školy.

     • Aktualizácia pokynov od 15.6. 2020

     • Dodatok č. 1 Pokyny riaditeľa, ktorými sa upravujú podmienky prevádzky školy - k Prevádzkovému poriadku – aktualizácia od 15.6.2020

      Vážení rodičia

      S účinnosťou od 15. júna 2020 rozhodol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR o ďalšom uvoľňovaní opatrení Úradu verejného zdravotníctva súvisiacich s obnovením vyučovania a prevádzky školských klubov detí a centier voľného času.

      Vyučovanie je stále obnovené u nás v škole v prvom až štvrtom ročníku. Žiaci budú prichádzať na vyučovanie v čase od 7:30 do 8:00 hlavným vchodom a taktiež ako doteraz vedľajším vchodom. Vyučovanie bude prebiehať v pôvodných učebniach štyri vyučovacie hodiny denne.

      Prihlásené deti do školského klubu môžu prichádzať ráno od 7:00 do 7:30. Popoludňajšia činnosť bude zabezpečená v oddeleniach a deti budú v priestoroch ako počas bežného roka. Vyzdvihovať z klubu ich možno pri hlavnom vchode do 14:00 a potom od 15:00 do 16:30 pri hlavnom vchode.

      Na stránke školy budú zverejnené aktualizované pokyny ZŠ s MŠ Rusovce k organizácii a podmienkam vzdelávania a výchovy platné od 15. 06. 2020.

      Mgr. Rastislav KUNST, riaditeľ

      Dodatok č. 1 Pokyny riaditeľa, ktorými sa upravujú podmienky prevádzky školy - k Prevádzkovému poriadku – aktualizácia od 15.6.2020

      Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu (typ súboru: pdf) 

     • POĎAKOVANIE

     • Vážení rodičia,

      k dnešnému dňu sme opäť otvorili našu školu pre deti prvého stupňa (1.-4. ročník).

      Za doterajšiu spoluprácu, trpezlivosť ako aj pomoc pri otvorení ďakujeme všetkým, ktorí sa k tomu pripojili.

      Chceme poďakovať vedeniu mestskej časti, pani starostke L. Tulekovej Henčelovej, ktorá darovala pre deti malé pozornosti k ich sviatku – MDD.

      Taktiež vďaka patrí aj poslancom mestskej časti, rodičom a priateľom školy, ktorí škole pomohli akýmkoľvek spôsobom.

                                                                                                    Rastislav Kunst, riaditeľ školy

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
    • zsrusovce@zsrusovce.sk
    • martin.rimbala@zsrusovce.sk
    • +421 x 62859124 0911 229 127
    • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
    • 31781845
    • Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
    • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
    • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
    • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
    • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
    • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
    • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
    • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
   • Prihlásenie