• Domáca príprava žiakov

     • Vážení rodičia!
      Momentálne sa všetci nachádzame v mimoriadne zložitej situácii. Verím však, že sa z nej spoločne dostaneme. 
      Naši učitelia sa snažia podľa svojich možností a schopností zabezpečiť vzdelávanie žiakov v domácom prostredí rôznymi spôsobmi. Ďakujem Vám všetkým, ktorí ste im v tomto nápomocní a dbáte, aby sa Vaše deti vzdelávali aj za takýchto podmienok.
      Mám však informácie, že niektorí žiaci dodnes nereagovali na podnety svojich učiteľov. Preto sa obraciam na Vás, vážení rodičia, aby ste sa všetci zaujímali a kontrolovali svoje deti, či sa zapájajú do vzdelávania zabezpečovaného ich učiteľmi prostredníctvom informačno-komunikačných technológií alebo inými možnosťami.
      Ďakujem a ostávam s pozdravom!
      R. Kunst, riaditeľ ZŠ s MŠ

       

     • Lyžiarsky výcvik

     • Prvý marcový týždeň prevažne žiaci siedmeho ročníka, doplnení žiakmi z ôsmeho a deviateho ročníka, absolvovali lyžiarsky výcvik v stredisku Tatranská Lomnica. V priebehu týždňa sme zažili všetky vrtochy počasia, slnko, vietor a hmlu. Všetci žiaci sa postavili na lyže či snowboard. Niektorí už boli skúsenejší a niektorí ešte len začiatočníci. Verím, že všetkých tento lyžiarsky kurz veľa naučil nielen čo sa týka lyžiarskych zručností, ale aj samostatnosti a zodpovednosti. Celkovo hodnotím kurz ako vydarený. 

       

      Vedúci kurzu: Mgr. Tomáš Kecskes

     • Predškoláci

     • Do galérie Predškoláci boli pridané fotografie.

      Predškoláci v našej škole 

      Dňa 5.3 a 9.3 zavítali do našej školy deti z materských škôl z Čunova a Rusoviec.

      Privítali ich naši prváci a druháci vo svojich triedach. Predškoláci si mohli na vlastnej koži vyskúšať, aký je to pocit sedieť v lavici, dodržiavať pravidlá triedy.

      Prváci im ukázali, ako vedia pekne pracovať na hodine, čítať, písať. Ani predškoláci sa nenechali zahanbiť, pani učiteľky ich nenechali len tak sedieť. Šikovní predškoláci vedeli odpovedať na otázky, hádanky od pani učiteliek, vedeli priradiť obrázky k písmenku, spievali, tancovali a na záver si zahrali spoločnú hru.

      Predškoláci si so sebou odniesli nielen farebnú záložku, ktorú žiaci pre nich vyrobili, ale aj dobrý pocit, že sa školy netreba báť, pretože nielen že nás škola veľa naučí, ale spoznáme tam aj veľa nových kamarátov.

      Predškolákom prajeme veľa úspechov v škole.

    • Dôležitý oznam
     • Dôležitý oznam

     • Zatvorená ZŠ s MŠ od 10. 03 .2020 ( utorok ) do 16. 03. 2020 ( pondelok ) vrátane

      Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že od 10. 03. 2020 (utorok) do 16. 03. 2020 (pondelok) vrátane na základe rozhodnutia zriaďovateľa Mestskej časti  Bratislava – Rusovce a vedenia ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu COVID-19

      prerušuje vyučovanie v Základnej škole Vývojová 228 Bratislava – Rusovce aj v Materskej škole Kovácsova 102 Bratislava – Rusovce.

      Bližšie informácie ohľadom vzdelávania žiakov v domácom prostredí Vám budú zaslané cez EduPage od triednych učiteľov.

      V období prerušeného vyučovania v našej ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce od 10. 03. 2020 do 16. 03. 2020 vrátane, budú deti, žiaci aj zamestnanci automaticky odhlásení zo stravovania.

      Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste v prípade výskytu akéhokoľvek ochorenia Vášho dieťaťa počas prerušenia prevádzky ZŠ s MŠ informovali triedneho pedagóga cez EduPage, prípadne e-mailom vedenie ZŠ s MŠ na adrese : zsrusovce@zsrusovce.sk

      Ďakujeme za spoluprácu

      Vedenie ZŠ s MŠ

      Sledujte aktuálne informácie na našej webovej stránke:  www.zsrusovce.sk

       

     • DÔLEŽITÝ OZNAM v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou

     • V prípade, ak sa deti, žiaci a zamestnanci školy vracajú do materskej školy, základnej školy a na pracovisko po tom, ako absolvovali dovolenku v rizikových krajinách, alebo lyžovačku v severnom Taliansku, vydávame oznam s nasledovnými informáciami:

      Považujeme za dôležité upozorniť Vás, aby ste tejto téme venovali dostatočnú pozornosť, aby ste dôsledne dbali na dodržiavanie všetkých odporúčaní hlavného hygienika SR a sledovali všetky dostupné informácie o vývoji epidemiologickej situácie na ich webovej stránke (www.ruvzba.sk<http://www.ruvzba.sk>).

      Oznamujeme zákonným zástupcom detí a žiakov, že v prípade výskytu chrípkového ochorenia nech nechajú deti a žiakov v domácom prostredí, aby sa zabránilo šíreniu chrípky a aby sa vylúčili všetky možné riziká.

      Žiadame zákonných zástupcov detí a žiakov ZŠ s MŠ, aby kládli zvýšený dôraz na dodržiavanie preventívnych opatrení.


      Hlavný hygienik SR odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:
       

      • často si umývať ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, môže sa použiť  dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu
      • očí, nosa a úst sa nedotýkať neumytými rukami
      • zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša
      • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky
      • ak je človek chorý, lieči sa doma
      • zabrániť nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami
      • 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť)
      • v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné ihneď vyhľadať lekára a informovať ho cestovateľskej anamnéze.

      Ak všeobecný lekár vysloví podozrenie z ochorenia spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV (zodpovedne posúdi klinické a epidemiologické kritériá s dôrazom na cestovateľskú anamnézu), pacient bude riešený na príslušnom infektologickom pracovisku, ktoré určí ďalší postup liečby.

      Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava
      zriadili k otázkam verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu Call
      centrum s nepretržitou prevádzkou, odborníkov je možné kontaktovať
      mailom na  novykoronavirus@uvzsr.sk ako aj na telefónnych číslach 0917/222 682 a 0918/659 580.

     • Workshop "Školská slávnosť 89/90"

     • Školská slávnosť 89/90 je názov štvorhodinového zážitkového workshopu k 30. výročiu Nežnej revolúcie 1989, ktorý vo februári postupne absolvovali naši deviataci a ôsmaci.

      Príbeh odohrávajúci sa v obyčajnej školskej triede v časoch ČSSR prenáša dnešné deti do dnes nepochopiteľných situácií, podmienok, aktivít.

      Hlavným poslaním je pochopenie historických súvislostí prostredníctvom neformálneho vzdelávania, priblížiť deťom nedemokratickú dobu, v ktorej vyrastali a žili ich rodičia a starí rodičia.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
    • zsrusovce@zsrusovce.sk
    • martin.rimbala@zsrusovce.sk
    • +421 x 62859124 0911 229 127
    • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
    • 31781845
    • Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
    • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
    • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
    • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
    • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
    • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
    • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
    • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
   • Prihlásenie