• O Z N A M

     • Informácia o výške príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Rusovce na základe VZN č. 1/2019 - čiastočná úhrada nákladov vo výške aktuálnych nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov

      Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Rusovce č. 1/2019, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenia č. 3/2015 zo dňa 17. 03. 2015 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Rusovce

      bol určený príspevok za čiastočnú úhradu nákladov vo výške aktuálnych nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa finančných pásiem Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, zvýšený o časť režijných nákladov na výrobu a predaj jedál a nápojov  a to v závislosti od výšky dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, poskytovanej MPSVaR SR nasledovne :

      Materská škola

      Nižšie ročníky

      Nákup potravín :                            

      Desiata                                                0,38 €                                                  

      Obed                                                   0,90 €

      Olovrant                                             0,26 €

      Príspevok rodiča :                          1,89 €

      Deti, ktoré navštevujú posledný ročník pred plnením povinnej školskej dochádzky v MŠ

      ( predškoláci ), majú nárok na štátnu dotáciu na nákup potravín v hodnote 1,20 €/deň  v zmysle VZN

      č. 1/2019.

       

      Príspevok rodiča :                          1,89 €   

      Mesačný zálohový poplatok pre všetky deti v MŠ je 35,- €. Úhrada musí byť zrealizovaná na účet školskej jedálne SK04 5600 0000 0094 0267 6004 do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca na najbližší mesiac vopred.       

      Základná škola

      Všetci žiaci, ktorí navštevujú základnú školu, majú nárok na dotáciu na nákup potravín v hodnote 1,20 €/deň.

      Veková kategória 6 – 11 rokov

      Obed – nákup potravín v cene 1,21 €

      Príspevok rodiča :                          1,35 €

       

      Veková kategória 11 – 15 rokov

      Obed – nákup potravín v cene 1,30 €

      Príspevok rodiča :                          1,44 €

      Mesačná zálohová platba pre žiakov I. a II. stupňa v ZŠ je 30,- €. Úhrada musí byť zrealizovaná na účet školskej jedálne SK04 5600 0000 0094 0267 6004 do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca na najbližší mesiac vopred.

      Vyplnením a odovzdaním zápisného lístka rodičia vyjadrujú súhlas s podmienkami stravovania.

      Nárok na dotáciu 1,20 € majú len žiaci, ktorí mali stravu riadne objednanú a odobratú a zároveň sa v ten deň zúčastnili aspoň jednej vyučovacej hodiny, alebo inej aktivity súvisiacej so školou alebo jej reprezentáciou. Rodič/zákonný zástupca dieťaťa/žiaka je povinný odhlásiť obed počas neprítomnosti v škole. V prípade neodhlásenia hradí výšku denného poplatku na nákup potravín v plnej výške.

      Odhlásiť, alebo prihlásiť sa na stravu je možné v daný deň do 08:00 hod., : osobne, cez EDUPAGE alebo výnimočne cez tel. č. 0911 236 681 /SMS/.

      Preplatky režijných nákladov budú zúčtované v mesiacoch júl – august 2020.

       

       

                                                                                       Mgr. Rastislav Kunst

                                                                                    riaditeľ ZŠ s MŠ

     • Ponuka krúžkov ZŠ s MŠ prostredníctvom vzdelávacích poukazov 2019/2020

     • PONDELOK:

      • Počítanie a slovenčina s porozumením (4.roč.)
      • Minihádzaná, vybíjaná, dogeball (3.-6.roč)
      • Počítače hrou (1.–3.ročník)
      • Tvorivé písanie
      • Robotická liga/Microbit (5. – 9.roč.)
      • Zábavná matematika (5.ročník)
      • Tanečný krúžok TANI – TANI
      • Matematika hrou (9.ročník)    

      UTOROK:

      • Tanečný krúžok TANI – TANI
      • Atletika (1.-4.roč)
      • Angličtina pre začiatočníkov (1.ročník)
      • Žiacky parlament

      STREDA:

      • Volejbal (5.-9.roč.)

      ŠTVRTOK:

      • Futbal (5.-9.ročník)
      • Angličtina hrou (2.ročník)
      • Malí redaktori (4.B)

      PIATOK:

      • Športové hry (1.a 2.roč.)

                                               

      Žiadame Vás prihlasovanie detí a vrátenie podpísaných vzdelávacich poukazov cez triednych učiteľov do 20.9.2019 (piatok).

       Časy konania krúžkov budú upresnené podľa počtu prihlásených detí.

      Minimálny počet detí na krúžok 10 a maximálny 20


      Otvoriť PDF dokument

     • Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a so zdravotným znevýhodnením v ZŠ Bratislava Rusovce

     • Ciele projektu:

      Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť vzdelávacie výsledky a kompetencie žiakov v Základnej škole. Aktivity projektu, ktorý sa bude realizovať v Základnej škole s materskou školou, Vývojová 228 Bratislava - Rusovce, prispejú k pripravenosti žiakov na prechod na nadväzujúci stupeň vzdelávania, pripravenosti žiakov v základnej škole na strednú a na ich budúce pôsobenie na pracovnom trhu, resp. na prechod na nasledujúci stupeň vzdelávania, a to podporou rovnakého prístupu ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelaniu. Špecifická pozornosť bude venovaná zlepšeniu školského prospechu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s dôrazom na žiakov so zdravotným znevýhodnením.

      Otvoriť podrobné informácie

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
    • zsrusovce@zsrusovce.sk
    • martin.rimbala@zsrusovce.sk
    • +421 x 62859124 0911 229 127
    • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
    • 31781845
    • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
    • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
    • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
    • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
    • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
    • Tajomníčka : Iveta Urbanová Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
    • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
    • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Prihlásenie