Navigácia

Navigácia

  Informácie pre rodičov

  1. V spolupráci s rodičmi sa snažíme vytvárať deťom rodinné prostredie.
  2. Poskytujeme školský vzdelávací program doplnený o:
   • vyučovanie anglického jazyka od prvého ročníka,
   • rozšírené vyučovanie Telesnej výchovy a športu o vyučovaciu hodinu tenisu v 1. a 2. ročníku, v treťom ročníku o ďalšiu hodinu,
   • od siedmeho ročníka vyučovanie dvoch cudzích jazykov, okrem anglického jazyka je pridaný nemecký jazyk,
   • projektové vyučovanie Cestujeme z rozprávky do rozprávky za účasti rodičov na celom vyučovaní (4 vyučovacie hodiny) podľa autorky projektového vyučovania: PaedDr. Beáty Valkovičovej,
   • Rannú komunitu – program zameraný na koncentráciu na vyučovaní, priestorovú predstavivosť, vzťahy medzi rovesníkmi, klímu triedy,...
   • poskytovanie starostlivosti žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
   • realizovanie projektov počas školského roka:
    • Bezpečnosť na cestách a železnici, prvá pomoc
    • národný projekt: Záchrana som ja
    • Cestujeme z rozprávky do rozprávky
    • Čítame s Osmijankom
    • Čitateľský oriešok
    • Nimbus 2000
    • S OLO v ZOO
    • Olománia – odpadla nám hodina
    • Historia Magistra Vitae
    • Imatrikulácia prvákov
    • Vianočné dielne
    • Noc v knižnici
    • Mikuláš pre deti
    • Testovanie piatakov
    • Monitor – IX. Ročník
    • Deň detí s Artlandiou
    • Športový deň s rodičmi
   • realizovanie tematického vyučovania (zahrnutie finančnej, čitateľskej, počítačovej a environmentálnej gramotnosti):
    • Deň jablka
    • Deň vody
    • Deň Zeme
    • Noc v knižnici
  3. Snažíme sa individuálne pristupovať ku každému dieťaťu a pracovať s deťmi tak, aby nadobúdali zručnosti, vedomosti, schopnosti, a tak sa rozvíjala ich osobnosť.
  4. Stabilizovaný pedagogický kolektív.
  5. Škola disponuje: dvomi učebňami informatiky, jazykovou učebňou, špeciálnou učebňou na techniku, všetky triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami a čiastočne novým nábytkom, neustále zveľaďujeme triedy a pripravujeme rekonštrukcie ďalších odborných učební, telocvične, zveľaďujeme areál školy.
  6. Kvalitná a príkladná spolupráca s rodičmi , zúčastňujeme sa školských a mimoškolských aktivít a poskytujeme služby:
  • v ŠKD, práca s deťmi nadväzuje na vyučovanie, projekty a iné aktivity školy:
   • Letný tábor,
   • Deň detí
   • Hry v prírode
   • Pexesiáda – Poznám peniaze?
   • Milionár – finančná gramotnosť
   • Babka a dedko sú mi všetko
   • Plody a dary jesene
   • Olympiáda pre prvákov
   • Fašiangy – karneval
   • Šarkaniáda
   • Pohybové hry – pravidelne každú stredu
  • pestré záujmové aktivity:
   • Šachový krúžok
   • Hokejbal, vybíjaná
   • Atletický krúžok
   • Loptové hry
   • Malí redaktori
   • Tanečný krúžok
   • Stolný tenis
   • Futsal, futbal
   • Žiacky parlament
   • Robotika
   • Príprava na Testovanie piatakov už v štvrtom ročníku
   • Príprava na Testovanie deviatakov
  • účasť a úspechy našich žiakov  v rôznych súťažiach a olympiádach :
   • Hokejbal
   • Vybíjaná
   • Futbal
   • Mikulášska Petržalka
   • Školský pohár Gerulata
   • Maksík
   • Matematický klokan
   • Pytagoriáda
   • Všetkovedko
   • Šaliansky Maťko
   • Hviezdoslavov Kubín
   • Slávik
   • výtvarné a literárne súťaže
   • olympiády…
   • výstavy
   • výchovné koncerty
   • bábkové divadlá
   • prednášky pre žiakov II. stupňa
   • kurz plávania
   • kurz korčuľovania
   • environmentálne aktivity
   • zber papiera
   • zber bateriek
   • revitalizácia zelene v okolí školy

   

  7.   Vychádza nám Školský kalendár a pripravujeme školský časopis.

  8.   Spolupráca s:

  • Základná umelecká škola
  • Centrum voľného času
  • Súkromná základná umelecká  škola
  • Benitim o.z.
  • CPPPaP. atď.

   

   

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
  • +421 x 62859124
   0911 229 127

  Fotogaléria