Navigácia

Navigácia

  Plán zasadnutí

  September

  1. Inovovaný Školský vzdelávací program na šk. rok 2015/2016
  2. Plán práce školy na šk. rok 2015/2016
  3. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie a organizácia školy v šk. roku 2015/2016
  4. Správa o činnosti RŠ za školský rok 2014/2015
  5. Plán práce RŠ na šk. rok 2015/2016
  6. Voľba podpredsedu RŠ
  7. Rôzne
  8. Diskusia,záver

  Január

  1. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I .polrok šk. roka 2015/2016
  2. Správa o čerpaní financií z rozpočtu školy v roku 2015 a oboznámenie členov Rady školy s rozpočtom na rok 2016
  3. Aktuálne problémy školy
  4. Rôzne
  5. Diskusia, záver

  Marec

  1. Informácie o školských a mimoškolských aktivitách v 1. polroku šk. roka 2015/2016
  2. Vyhodnotenie zápisu žiakov do prvého ročníka na šk. rok 2016/2017
  3. Aktuálne problémy školy
  4. Rôzne
  5. Diskusia, záver

  Jún

  1. Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy v šk. roku 2015/2016
  2.Predbežné informácie o organizácii šk. roka 2016/2017
  3.Výsledky prijímacích pohovorov a umiestnenie žiakov 9. ročníka
  4. Rôzne
  5.Diskusia,záver

  Ukončenie funkčného obdobia RŠ a nové voľby do RŠ.

  Na každom zasadnutí RŠ prijíma uznesenie

  Plán zasadnutí:

  4. apríl 2017

  6. jún 2017


  Zápisnica zo zasadania RŠ:

  - zo dňa 01.02.2017

  - zo dňa 21.11.2016


  Správa o činnosti RŠ:

  - za školský rok 2014/2015

  - za školský rok 2013/2014

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
  • +421 x 62859124
   0911 229 127

  Podporili nás