Navigácia

Navigácia

  Výchovné poradenstvo

  Výchovný poradca: Mgr. Andrea Suchá
  kontakt: andrea.sucha@zsrusovce.sk
  Poradensko – konzultačný deň výchovného poradcu: UTOROK 08.00- 12.00 hod. (osobné konzultácie aj v čase po vzájomnej dohode)

   

  Práca výchovného poradcu je zameraná na

  • poradenská a konzultačná činnosť - poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania pre rodičov aj pedagógov, v oblasti prevencie problémového vývinu deti a mládeže, pre rodičov aj pedagógov
  • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti profesijnej orientácie a možnostiach voľby povolania,
  • koordinačná činnosť – zameraná na prepojenie školy so zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým a odborným zamestnancom,
  • preventívna činnosť - zameraná na predchádzanie vzniku a šírenia sociálno-patologických javov (pôvodná formulácia evokuje predstavu, že na škole už zápasíme s prítomnosťou drog alebo delikventným správaním).
  • vedenie dokumentácie VP a archivácia
  • poskytovanie metodickej a informačnej pomoci pedagogickým a odborným zamestnancom školy,
  • poskytovanie aktualít na webe stránke školy

   

   

   

  Aktuálne informácie pre rodičov žiakov:

  Dôležité informácie k príjmaciemu konaniu na stredné školy

  Ako podať prihlášku na štúdium na strednej škole?

  Ministerstvo školstva SR: www.minedu.sk
  Školské výpočtové stredisko Bratislava www.svs.edu.sk/
  www.kamnaskolu.sk – portál VÚC
  www.stredneskoly.eu – katalóg stredných škôl

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
  • +421 x 62859124
   0911 229 127

  Fotogaléria