Navigácia

Navigácia

  Čím je naša škola výnimočná?

  Školský vzdelávací program:

  • od 1. ročníka vyučovanie anglického jazyka,
  • rozšírené vyučovanie Telesnej výchovy a športu o vyučovaciu hodinu tenisu v 1. a 2. ročníku,
  • od siedmeho ročníka dva vyučovacie jazyky:
   • anglický a nemecký jazyk,
   • anglický a ruský jazyk,
  • v 1. a 2. ročníku (štvrťročne) projektové vyučovanie Cestujeme z rozprávky do rozprávky za účasti rodičov na celom vyučovaní (4 vyučovacie hodiny),autor projektového vyučovania: PaedDr. Beáta Valkovičová
  • v 1. a 2. ročníku Ranná komunita – program zameraný na koncentráciu na vyučovaní, priestorovú predstavivosť, vzťahy medzi rovesníkmi, klímu triedy,...
  • poskytovanie starostlivosti žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
  • špeciálny pedagóg sa systematicky venuje deťom počas celého školského roka.

   

   

  Tematické vyučovanie – zahrnutie finančnej, čitateľskej, počítačovej a environmentálnej gramotnosti:

  • Deň jablka,

   

  • Deň vody,

   

  • Deň Zeme,

   

  • Noc v knižnici.

  Projekty:

  • Bezpečnosť na cestách a železnici, prvá pomoc
  • národný projekt: Záchrana som ja
  • Cestujeme z rozprávky do rozprávky
  • Čítame s Osmijankom
  • Čitateľský oriešok
  • Nimbus 2000
  • S OLO v ZOO
  • Olománia – odpadla nám hodina
  • Historia Magistra Vitae
  • Imatrikulácia prvákov
  • Vianočné dielne
  • Noc v knižnici
  • Mikuláš pre deti
  • Testovanie piatakov
  • Monitor – IX. Ročník
  • Deň detí s Artlandiou
  • Športový deň s rodičmi

  Súťaže a iné aktivity:

  • Hokejbal
  • Vybíjaná
  • Futbal
  • Mikulášska Petržalka
  • Školský pohár Gerulata
  • Maksík
  • Matematický klokan
  • Pytagoriáda
  • Maksík
  • Všetkovedko
  • Šaliansky Maťko
  • Hviezdoslavov Kubín
  • výtvarné súťaže
  • olympiády
  • exkurzie
  • výstavy
  • výchovné koncerty
  • bábkové divadlá
  • prednášky pre žiakov II. stupňa
  • kurz plávania
  • environmentálne aktivity
  • zber papiera
  • zber bateriek
  • revitalizácia zelene v okolí školy

   

  Školský klub detí:

   

  Práca s deťmi nadväzuje na vyučovanie, projekty a iné aktivity školy.

   

  • Pohybové hry – pravidelne každú stredu
  • Šarkaniáda
  • Fašiangy – karneval
  • Olympiáda pre prvákov
  • Plody a dary jesene
  • Babka a dedko sú mi všetko
  • Milionár – finančná gramotnosť
  • Pexesiáda – Poznám peniaze?
  • Hry v prírode
  • Deň detí

   

  Záujmová činnosť:

  • Šachový krúžok
  • Hokejbal, vybíjaná
  • Atletický krúžok
  • Loptové hry
  • Malí redaktori
  • Tanečný krúžok
  • Stolný tenis
  • Futsal, futbal
  • Žiacky parlament
  • Robotika
  • Príprava na Testovanie deviatakov

  Spolupráca:

   

  • Základná umelecká škola

   

  • Centrum voľného času

   

  • Súkromná základná škola

   

  • Benitim

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
  • +421 x 62859124
   0911 229 127

  Fotogaléria