• Aktualizované usmernenie

     • Vážení rodičia    

      AKTUALIZOVANÉ 12. 10. 2020

      Dňa 16.9.2020 vydalo ministerstvo školstva manuál pre školy platný do odvolania a do ďalších vydaných usmernení a opatrení.

      Z rozsiahleho materiálu vyberáme pre Vás najdôležitejšie body:

      1. Po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri po sebe idúce nasledujúce dni vrátane sviatkov a víkendov je zákonný zástupca  povinný vypísať tlačivo o bezinfekčnosti dieťaťa.

      Príklady: 

      a) dieťa chýba piatok, sobota, nedeľa, pondelok - vyhlásenie treba vypísať.

      Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_od_10_9_2020.pdf

      b) dieťa chýba piatok, sobota nedeľa a v pondelok príde do školy - vyhlásenie sa nevypisuje.

      2. Pri prerušení dochádzky dieťaťa na viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá zákonný zástupca dieťaťa potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

      3. Od 1.10.2020 sa telesná a hudobná výchova vyučujú do odvolania len teoreticky.

      4. Krúžková činnosť: Krúžková činnosť nie je dňom 12.10. 2020 povolená.

      5. Od 1.10.2020 až do odvolania bude naďalej prevádzka ŠKD v takom istom režime ako doteraz: od 7:00 h do 17:00 h bez zberných tried. Od 12.10. je prevádzka ŠKD upravená podľa nariadenia MŠVVaŠ SR a naďalej ostáva bez zberných tried. O prípadných zmenách  organizácie ŠKD Vás budeme informovať.

      6. Pri vstupe cudzej osoby do budovy školy je povinný každý návštevník vypísať Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti. Vstup do budovy školy je dovolený len so súhlasom riaditeľa školy. (ak je nutné zo strany rodičov kontaktovať učiteľa, odporúčame písomný, alebo telefonický kontakt. Ak je nutný osobný kontakt, je to možné len mimo vyučovacej a výchovnej činnosti so súhlasom riaditeľa školy).

      7. Telesná výchova sa nevyučuje v telocvični. Sú povolené len také aktivity, ktoré prebiehajú v školskom areáli a nie je pri nich riziko prenosu infekcie. Taktiež je možné vyučovať TV teoreticky v učebni.

      8. Počas výchovno - vdelávacieho procesu nie je povolené spievať.

      9. Nie sú povolené školy v prírode, lyžiarske kurzy, výlety, exkurzie a ani žiadne iné aktivity mimo areálu školy. Takisto nie je povolené organizovať žiadne aktivity v areáli školy v spolupráci s externými spolupracovníkmi a firmami.

      V prípade návštevy školy, je táto návšteva podmienená súhlasom riaditeľa školy za prísnych hygienických predpisov. Každý návštevník školy je povinný po udelení súhlasu s návštevou vypísať prehlásenie:

      Prehlasenie_navstevnika_skoly.pdf

      Tlačivá sú prístupné pri vstupe do budovy školy. 

      ZMENA V NOSENÍ RÚŠOK: Od 12.10. 2020 je zavedená povinnosť nosiť rúška aj pre deti prvého stupňa. A to počas vyučovania v triede, pobytu v spoločných priestoroch a pri pobyte v ŠKD.

     • • Organizácia vyučovania od 26. 10. 2020

     • Pre žiakov a rodičov

      1. stupeň

      1. Žiaci 1. - 4. ročníka ZŠ pokračujú v prezenčnej forme vyučovania v takom rozsahu ako doteraz.

      2. Školský klub detí pracuje bez zmeny v tom istom rozsahu a režime ako doteraz.

      3. Školská jedáleň je pre žiakov 1. - 4. ročníka ZŠ v prevádzke.

      2. stupeň

      1. Žiaci 5. - 9. ročníka ZŠ prechádzajú dňom 26. 10. 2020 na dištančné vzdelávanie.          

      Predpokladané ukončenie dištančného vzdelávania je 30.11.2020.

      2. Vzdelávanie bude prebiehať tak, ako v minulom školskom roku cez aplikáciu Microsoft Teams a súbežne aj cez  aplikáciu Edupage.

      3. Vyučovanie bude prebiehať podľa upravených rozvrhov. V pondelok 26.10. 2020 sa všetky hodiny uskutočnia cez Edupage podľa aktuálneho rozvrhu a od utorka 27.10.2020 cez Microsoft Teams podľa upraveného rozvrhu. Rozvrhy dostanú žiaci od triednych učiteľov 26.10.2020 a zároveň budú zverejnené na webovom sídle školy.

      4. Stravovanie: prihlásení stravníci 2. stupňa budú automaticky odhlásení od 26.10.2020 do 30.11.2020, dokedy sa predpokladá dištančná forma vzdelávania.

      5. Vzdelávanie je pre všetkých žiakov povinné. 

      6. V prípade problémov zo strany rodičov a žiakov v súvislosti s online vyučovaním, prosím kontaktujte triednych učiteľov.

      7. Tí žiaci, ktorí nemajú možnosť online vyučovania, budú vzdelávaní alternatívnymi spôsobmi po dohode so zákonnými zástupcami detí.


      Rozvrhy Online pre žiakov 5. - 9. ročníka od 27. 10. 2020:

      UVEREJNÍME V PRIEBEHU DŇA 26. 10. 2020

      Školské prázdniny:

      Jesenné prázdniny I.:  30. 10. 2020 a 02. 11. 2020

      Jesenné prázdniny II.: 06. 11. 2020 a 09. 11. 2020

      Treba sledovať Edupage, prostredníctvom ktorého budú žiaci komunikovať

      s  vyučujúcimi ohľadom zasielania materiálov na podporu vyučovania a úloh.

      V prípade akýchkoľvek problémov, prosíme kontaktujte triedneho učiteľa.


     • Oboznámenie dotknutej osoby

     • Informovanie dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. mája 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp. podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

       

      Podrobné informácie

     • AKTUALIZÁCIA 12.10.2020 - USMERNENIA Manuál pre ZŠ

     • Vážení rodičia

      AKTUALIZOVANÉ 12. 10. 2020

      Dňa 16.9.2020 vydalo ministerstvo školstva manuál pre školy platný do 30.9.2020. do odvolania a do ďalších vydaných usmernení a opatrení.

      Z rozsiahleho materiálu vyberáme pre Vás najdôležitejšie body:

      1. Po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri po sebe idúce nasledujúce dni vrátane sviatkov a víkendov je zákonný zástupca  povinný vypísať tlačivo o bezinfekčnosti dieťaťa.

      Príklady: 

      a) dieťa chýba piatok, sobota, nedeľa, pondelok - vyhlásenie treba vypísať.

      Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_od_10_9_2020.pdf

      b) dieťa chýba piatok, sobota nedeľa a v pondelok príde do školy - vyhlásenie sa nevypisuje.

      2. Pri prerušení dochádzky dieťaťa na viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá zákonný zástupca dieťaťa potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

      3. Od 1.10.2020 sa telesná a hudobná výchova vyučujú do odvolania len teoreticky.

      4. Krúžková činnosť: na základe odporúčania MŠVVaŠ nebude v súčasnej dobezahájená krúžková činnosť. Vynimku tvoria krúžky, v ktorých sú prihlásení žiaci tej istej triedy. Okamžite, ako to príslušné nariadenia umožnia, krúžková činnosť bude zahájená. Krúžková činnosť nie je dňom 12.10. 2020 povolená.

      5. Od 1.10.2020 až do odvolania bude naďalej prevádzka ŠKD v takom istom režime ako doteraz: od 7:00 h do 17:00 h bez zberných tried. Od 12.10. je prevádzka ŠKD upravená podľa nariadenia MŠVVaŠ SR a naďalej ostáva bez zberných tried. O prípadných zmenách  organizácie ŠKD Vás budeme informovať.

      6. Pri vstupe cudzej osoby do budovy školy je povinný každý návštevník vypísať Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti. Vstup do budovy školy je dovolený len so súhlasom riaditeľa školy. (ak je nutné zo strany rodičov kontaktovať učiteľa, odporúčame písomný, alebo telefonický kontakt. Ak je nutný osobný kontakt, je to možné len mimo vyučovacej a výchovnej činnosti so súhlasom riaditeľa školy).

      7. Telesná výchova sa nevyučuje v telocvični. Sú povolené len také aktivity, ktoré prebiehajú v školskom areáli a nie je pri nich riziko prenosu infekcie. Taktiež je možné vyučovať TV teoreticky v učebni.

      8. Počas výchovno - vdelávacieho procesu nie je povolené spievať.

      9. Nie sú povolené školy v prírode, lyžiarske kurzy, výlety, exkurzie a ani žiadne iné aktivity mimo areálu školy. Takisto nie je povolené organizovať žiadne aktivity v areáli školy v spolupráci s externými spolupracovníkmi a firmami.

      V prípade návštevy školy, je táto návšteva podmienená súhlasom riaditeľa školy za prísnych hygienických predpisov. Každý návštevník školy je povinný po udelení súhlasu s návštevou vypísať prehlásenie:

      Prehlasenie_navstevnika_skoly.pdf

      Tlačivá sú prístupné pri vstupe do budovy školy. 

      ZMENA V NOSENÍ RÚŠOK: Od 12.10. 2020 je zavedená povinnosť nosiť rúška aj pre deti prvého stupňa. A to počas vyučovania v triede, pobytu v spoločných priestoroch a pri pobyte v ŠKD.

     • Výsledky volieb zástupcov rodičov do Rady školy - za Základnú školu

     • Výsledky volieb  zástupcov rodičov do Rady školy – za Základnú školu

      V dňoch 28. 09. a 05.10. 2020 sa uskutočnili voľby troch zástupcov rodičov  za základnú školu do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce. Dňa 28. 09. 2020 sa na voľbách zúčastnilo 93 rodičov, čo bolo menej ako požadovaná nadpolovičná väčšina voličov, a preto bolo 1. kolo volieb neplatné.

      2. kolo volieb sa uskutočnilo 05. 10. 2020 a zúčastnilo sa 118 voličov, ktorí rozhodli, že do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce boli  za rodičov zvolení títo traja zástupcovia :

      1. Vámošová Miščíková Zuzana

      2. Hentek Martin

      3. Michaliaková Katarína

       

      Mgr. Rastislav Kunst, riaditeľ 

     • INFORMÁCIA k voľbám do Rady školy za Základnú školu

     • Vážení rodičia žiakov základnej školy a kandidáti za členov do rady školy, volebná komisia Vám oznamuje, že včerajším dňom (01.10. 2020) stiahol svoju kandidatúru Ing. Májek Martin a odstupuje z druhého kola volieb do rady školy. Týmto sa upravuje počet kandidátov na 12.

       

      Volebná komisia pre voľby do RŠ

     • Výsledky volieb zástupcov rodičov do Rady školy – za Materskú školu

     • O Z N A M

      Dňa 29. 09. 2020 sa uskutočnili voľby jedného zástupcu rodičov  za materskú školu do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce.

      Na voľbách sa zúčastnilo 65 rodičov, čo bolo viacej ako bola požadovaná nadpolovičná väčšina voličov. Títo voliči rozhodli, že do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce bol za rodičov zvolený zástupca :

      1. Ing. Slavomír Heister

       

       

     • Vyhlásenie 2. kola Volieb zástupcov rodičov do Rady školy – za Základnú školu

     • Vážení rodičia,

      dňa 28. septembra 2020 sa konalo 1. kolo volieb zástupcov rodičov do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce. Voľby sú úspešné ak sa ich zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Toto sa nestalo a na základe zápisnice z výsledkov volebnej komisie sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Vyhlasujem v zmysle VYHLÁŠKY 291/2004 Z. z., Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

      Druhé kolo volieb sa uskutoční v pondelok 05. októbra 2020 tiež od 12:00 hod. do 17:00 hod.

      V rade školy majú rodičia za základnú školu troch svojich zástupcov.

      Do Rady školy za rodičov kandidujú všetci kandidáti, ktorí sa zúčastnili prvého kola a ich mená a životopisy sú zverejnené na našej webovej stránke školy. Počet 13 kandidátov sa k dnešnému dňu nezmenil.

      Žiadam rodičov, aby si na krúžkovanie kandidátov priniesli svoje pero.

      Oprávnenými  voličmi pre voľbu členov rady školy za rodičov je iba jeden rodič dieťaťa a zároveň rodič ma iba jeden hlas aj v prípade, ak má v škole viac detí. Volieb sa môže zúčastniť iba jeden zákonný zástupca dieťaťa.

       

      Mgr. Rastislav KUNST, riaditeľ ZŠ s MŠ

     • INFORMÁCIA k voľbám do Rady školy

     • za Základnú školu

      Vážení rodičia žiakov základnej školy a kandidáti za členov do rady školy, volebná komisia Vám oznamuje, že vylúčila z kandidátnej listiny p.Petrenkovú Katarínu na základe § 25 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z.,. Týmto sa upravuje počet kandidátov na 13 prihlásených.

      Volebná komisia pre voľby do RŠ

     • Voľby zástupcov rodičov do Rady školy za Základnú školu

     • Kandidáti do Rady školy za Základnú školu


      Vážení rodičia,

      pozývam Vás na voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutočnia v pondelok 28. septembra 2020 od 12:00 do 17:00 hod vo vstupnom vestibule Základnej školy Vývojová 228. Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. 

      Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

      Ak sa na voľbách nezúčastní nadpolovičná väčšina rodičov, druhé kolo volieb sa uskutoční v pondelok 05. októbra tiež od 12:00 hod. do 17:00 hod.

      V rade školy majú rodičia za základnú školu troch svojich zástupcov na štvorročné funkčné obdobie.

      Do Rady školy za rodičov kandidujú: 

      1. p. Blahovcová Katarína, rodič v 8. A (ŽIVOTOPIS)

      2. p. Čamaj Jozef, rodič v 3. C a v 5. A (ŽIVOTOPIS)

      3. p. Eliašová Michaela, rodič v 3. C a v 9.A (ŽIVOTOPIS)

      4. p. Ing. Ľubica Farkasová, rodič v 2. A a v 4. A (ŽIVOTOPIS)

      5. p. Hentek Martin, rodič v 2. A a v 8. A (ŽIVOTOPIS)

      6. p. Jančovič Vladimír, rodič v 1. B a v 4. B (ŽIVOTOPIS)

      7. p. Ing. Koleják Tibor, rodič v 4. B (ŽIVOTOPIS)

      8. p. Mgr. Lupták Miroslav, rodič v 4.B a v 6. B (ŽIVOTOPIS)

      9. p. Ing. Májek Martin, rodič v 3. A a v 8.A (ŽIVOTOPIS)

      10. p. Michaliaková Katarína, rodič v  6. B (ŽIVOTOPIS)

      11. p. Petrenková Katarína, rodič v 5. A a v 8. A (ŽIVOTOPIS)

      12. p. BSBA Šarišský Daniel, rodič v 2. B a v 4. B (ŽIVOTOPIS)

      13. p. Urbanová Zuzana, rodič v 5. B (ŽIVOTOPIS)

      14. p. Vámošová Miščíková Zuzana, rodič v 1. B,  v 3. B a v 7.A (ŽIVOTOPIS)

      Príďte podporiť svojich kandidátov a žiadam rodičov, aby si na krúžkovanie kandidátov priniesli svoje pero.

      Mgr. Rastislav KUNST, riaditeľ ZŠ s MŠ

     • VZDELÁVACIE POUKAZY

     • Vážení rodičia,

      Vzdelávací poukaz je osobitný finančný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre každého žiaka. Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2020 je stanovená v sume 32 Eur. Príspevok zostane škole vtedy, keď prihlásite svoje dieťa na niektorý krúžok uvedený na webovej stránke našej školy a podpísaný vzdelávací poukaz vrátite triednej učiteľke/triednemu učiteľovi najneskôr 24. septembra 2020.
      Mgr. Rastislav KUNST, riaditeľ ZŠ s MŠ

       

     • Prevádzková doba v ŠKD od 21.9.2020

     • Vedenie Základnej školy s materskou školou oznamuje, že od pondelka 21.9.2020 bude opäť v prevádzke ranný školský klub detí  s nástupom od 7,00 hod. Deti pôjdu do svojich kmeňových tried, kde budú  dozor vykonávať vychovávateľky z ŠKD. Po skončení vyučovania funguje ŠKD bez zmeny ako doteraz.
      Všetky ostatné usmernenia ostávajú v platnosti.

                                          Mgr. Rastislav Kunst
                                             riaditeľ ZŠ s MŠ

    • TRIEDNE AKTÍVY
     • TRIEDNE AKTÍVY

     • Rozpis konania triednych aktívov

      Vážení rodičia, v príohe nájdete informácie ohľadom konania triednych aktívov 2. - 9. ročníka ZŠ, vzhľadom na sprísnenie opatrení súvisiacich so zvyšujúcim sa počtom ochorení na COVID-19.

     • Ponuka školských krúžkov

     • na školský rok 2020/2021

      Vážení rodičia, v prílohe nájdete ponuku našich školských krúžkov

      pre školský rok 2020/2021. Činnosť krúžkov na škole bude dodatočne upravená na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR najneskôr k 1. 10. 2020. Prihlasovanie žiakov na jednotlivé krúžky bude cez triednych učiteľov.

      Zoznam krúžkov nájdete v časti ŽIACI A RODIČIA / Krúžky.

     • Ospravedlňovanie žiakov z neúčasti na vyučovaní

     • Vážení rodičia!

      Oznamujem Vám, že sa Vám počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 predlžuje ospravedlnenie neprítomnosti Vášho dieťaťa v škole z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe idúcich nasledujúcich vyučovacích dní.

      Mgr. Rastislav KUNST, riaditeľ ZŠ s MŠ

     • Vyhlásenie volieb do Rady školy

     • V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe § 1 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR z 15. 04. 2004 č. 291/2004 Z. z. na základe ukončenia volebného obdobia predchádzajúcej rady školy pri Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce, v Bratislave – Rusovciach  riaditeľ školy vyhlasuje voľby do rady školy pre nové funkčné obdobie.

      V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 v znení neskorších predpisov ustanovuje § 2, §8 podľa osobitného predpisu, že v základných školách radu školy tvoria :

      a) jeden zástupca pedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách pedagogickými zamestnancami základnej školy alebo školského zariadenia,

      b) jeden zástupca pedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách pedagogickými zamestnancami materskej školy,

      c) jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami materskej a základnej školy alebo školského zariadenia,

      d) traja zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách rodičmi základnej školy alebo školského zariadenia

      e) jeden zástupca rodičov zvolený vo voľbách rodičmi materskej školy

      f) štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

      Návrh na kandidáta do volieb RŠ za rodičov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov je možné predložiť spolu so súhlasom kandidáta v písomnej podobe do 23. 09. 2020 do 16:00 hod. na riaditeľstve školy alebo zaslať na adresu zsrusovce@zsrusovce.sk. Prihláška kandidáta ma obsahovať minimálne titul, meno a priezvisko, obec bydliska a môže byť doplnená o informácie ako sú trieda žiaka, dieťaťa, vek, pohlavie, stručný životopis , všetko v rozsahu jedna A4.

      Voľby členov rady školy z pedagogických a nepedagogických  zamestnancov základnej školy s materskou školou sa uskutočnia dňa 29. 09. 2020. (UTOROK)v čase od 12,00 hod do 15,00 hod.

      Voľby členov rady školy za rodičov detí materskej školy sa uskutočnia dňa 29.09. 2020 (UTOROK) v čase od 15,00 hod do 17,00 hod.

      Voľby členov rady školy za rodičov žiakov základnej školy sa uskutočnia dňa 28.09. 2020 (PONDELOK) v čase od 12,00 hod do 17,00 hod.

       

       

          Mgr. Rastislav KUNST

      riaditeľ základnej školy s materskou školou

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
   • Tajomníčka : Iveta Urbanová Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
  • Prihlásenie