• Prírodovedno-vlastivedná vychádzka 9.A

     • 25. júna 2021 sa žiaci 9. ročníka opäť zúčastnili prírodovedno-vlastivednej vychádzky po chránených územiach v okolí Bratislavy. Tento raz sme navštívili Devínsku Kobylu.

      Našim cieľom bola nová rozhľadňa v objekte bývalej vojenskej raketovej základne. Napriek menšiemu stúpaniu sme si cestu na vrchol kopca užili, lebo tunajšie lesy sú skutočne nádherné. Výhľad z rozhľadne je úžasný. Vidno nielen Bratislavu, ale aj časť Záhoria a Rakúska. Bolo vidieť aj Rusovce, Čunovo a blízke územie Maďarska. V bývalej vojenskej základni sme si pozreli aj jeden z tunajších objektov. Po krátkej desiatovej prestávke sme absolvovali zostup do obce Devín. Prešli sme opäť krásnym lesom a územím tunajšej lesostepi. Čerešničkou nášho výletu bola čapovaná kofola v Devíne. Po tejto zaslúženej prestávke sme prešli okolo hradu Devín po nábreží. Mali sme možnosť vidieť sútok Moravy s Dunajom, Bránu slobody – pamätník obetiam, ktoré boli usmrtené pri úteku za hranice „Železnej opony“ v čase socializmu. Prešli sme okolo záplavových území obce Devín na najbližšiu zastávku MHD. Tu sme našu turistiku ukončili a vrátili sme sa do Rusoviec.

      Ak sa chcete o tomto území dozvedieť viac, navštívte stránku
      https://www.planetslovakia.sk/turistika/327-vyhliadkova-veza-devinska-kobyla.

    • Deti pre Bratislavu
     • Deti pre Bratislavu

     • PROJEKT REGENERÁCIA
       

      Žiaci zo školského parlamentu investovali množstvo času do tvorby krátkeho dokumentárneho filmu o Rusovčanoch a ich pohľadu na Rusovce. Zamerali sme sa najmä na často prehliadanú staršiu generáciu a na ich dialóg s mladou generáciou, preto sme tento prienik dvoch svetov a zároveň náš pokus o obnovu dôležitosti hlasu starších ľudí nazvali REGENERÁCIA.

      Skúsili sme sa pozrieť na Rusovce inými očami. Chcete vedieť, aké boli Rusovce v minulosti? Aké sú dnes a aké by ešte len mohli byť? Odpovede nájdete v našom krátkom dokumente, ktorý vznikol vďaka finančnej podpore projektu Deti pre Bratislavu, do ktorého sa naša škola aj napriek pandémii neváhala zapojiť a priniesť druhým trochu radosti či zamyslenia.

      Žiaci, ktorí sa zapojili do projektu: Matej Májek, Samuel Stejskal, Grétka Kleinová, Angie Poprocká, Lenka Kubicová, Kryštof Okres a ďalší.

    • 3D tlač - workshop
     • 3D tlač - workshop

     • 15. a 22. júna sa žiaci 8.A triedy zúčastnili workshopu, na ktorom sa naučili pracovať so softvérom na 3D modelovanie a na prípravu objektov pre samotnú 3D tlač. V spolupráci s lektorom si mohli pomocou 3D tlačiarni zhotoviť svoj vymodelovaný predmet. Workshop sa tentokrát uskutočnil priamo v našej učebni informatiky.

      Žiaci sa opäť naučili niečo nové. Z tohto podujatia odchádzali s novými zážitkami a s úsmevom na tvári. Veľká vďaka patrí školiteľov Martinovi, ale aj ostatným pracovníkom FABLABu.

      Viac informácií získate na stránkach:

     • Výtvarná súťaž

     •    Žiaci z 1. stupňa našej školy sa zapojili do súťaže vyhlásenej Trnavským samosprávnym krajom Galantským osvetovým strediskom s názvom Krásy našej prírody - výtvarná, fotografická a literárna súťaž detí a mládeže s environmentálnym zameraním, realizovanej pri príležitosti 51. výročia celosvetovej kampane Deň Zeme 2021.

      Dňa 12. 5. 2021 bolo do súťaže zaslaných 13 výtvarných prác a 1 literárna práca do 1. kategórie.

      Odborná porota ocenila práce dvoch našich žiakov - Adam Kusovský  (3. A)  získal čestné uznanie v 1. kategórii za maľbu temperou  „Kvety sú zázrak“ a Michal Striha (3. A) získal diplom za ocenenie v 1. kategórii za maľbu temperou  „Pred búrkou“.

     • Biblia očami detí

     • Naši žiaci zo 4. A a 5. B sa zúčastnili výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže. Tohtoročnou témou bolo Putovanie za cieľom.

      Žiačka Katka Farkasová (4. A) získala cenu poroty za ilustráciu s názvom Pád Jericha.

      Srdečne blahoželáme!

    • LETNÝ KLUBOVÝ DENNÝ TÁBOR
     • LETNÝ KLUBOVÝ DENNÝ TÁBOR

     • Termín: 02. 07. až 09. 07. 2021 (5 dní)

      Denný tábor bude poskytovaný školou ako služba pre rodičov na zabezpečenie starostlivosti o ich deti, ktoré počas letných prázdnin chcú svoj voľný čas tráviť v spoločnosti kamarátov pri športe, hrách a spoločenských aktivitách.

      Letný tábor je určený len pre deti, ktoré navštevovali ŠKD počas šk. roka 2020/2021

      Program letného tábora sa zameria na športové aktivity (futbal, vybíjaná, súťaže...),

      pobyt v prírode, turistiku,

      tvorivé dielne,

      kultúrno-poznávacie vychádzky,

      spoločenské hry, a aktivity s enviromentálnym zameraním.

      Jednotlivé činnosti a ich plnenie závisia v istej miere od počasia a od počtu prihlásených detí.

      Forma tábora: denná, v čase od 7.30 - 16.30 hodiny

      Poplatok: 73,06 Eur


      V cene sú zahrnuté výlety, doprava autobusom, vstupenky a výdavky spojené s materiálnym zabezpečením tvorivých dielní a organizačným zabezpečením letného tábora a obedy.

      62,50 Eur (12,50 Eur na deň) + obedy v ŠJ 10,56 Eur ( 2,64 Eur na deň).

      Pitný režim, desiatu a olovrant zabezpečujú rodičia z domu.   

       Záväzné prihlášky na denný pobyt v letnom tábore odovzdajte pani vychovávateľkám, prípadne triednym učiteľkám do 23. 06. 2021 (streda).

      Poplatok za LKDT vyberá pani vychovávateľka Katarína Avuková do 29. 06. 2021.

       

       

    • Testovanie 9
     • Testovanie 9

     • 9.6.2021

      Naša škola bola vybraná do vzorky 500 škôl na Slovensku, ktorých žiaci 9. ročníka absolvovali monitoring NÚCEM 2021, ktorý nahradil Testovanie9.

      MŠVVaŠ chce týmto zistiť úroveň vedomostí žiakov po dištančnom vzdelávaní.

      Výsledky budú neverejné.

     • Výberové konanie na riaditeľa školy

     • Mili rodičia a priaznivci našej ZŠ a MŠ.
      Dňa 8.6.2021 bolo vykonané výberové konanie formou verejného vypočutia aj za účasti pani z Okresného úradu a Školskej inšpekcie ktoré dohliadali na regulárnosť.
      Kandidáti boli dvaja:
      - pán Alexander Jakubčo
      - pán Rastislav Kunst
      Po tajnom hlasovaní bolo vykonané sčítanie hlasov s výsledkom 2 hlasy pre p. Jakubčo a 8 hlasov pre p. Kunst.
      Komisia následne overila zápisnicu a podala pani starostke návrh na menovanie víťaza p, Kunsta za riaditeľa školy. Rada školy veríme, že aj za pomocí vás verejnosti sa nám podarí vyvinúť potrebný tlak na pozadovane skvalitnenie vzdelávania v našej ZŠ a MŠ, že prístup k návrhom bude pragmaticky a vždy po kultivovanej diskusii na stretnutiach rady, kde vás radi uvítame a nie v komentoch na FB.

      S úctou
      Predseda rady školy
      Heister Slavomir
       

    • Online – triedne aktívy
     • Online – triedne aktívy

      •   Vážení rodičia

      Dňa  09. 06. 2021 (streda) o 17:00 hod., budú prebiehať online triedne aktívy. Jednotlivé triedy budú mať triedne aktívy cez online aplikáciu Microsoft Teams  - žiacke konto vášho dieťaťa. V prípade nejasností prosím kontaktovať cez Edupage triednych učiteľov.

      Mgr. Rastislav Kunst, riaditeľ ZŠ s MŠ

       

    • ROBOCOOP
     • ROBOCOOP

     • Aj v tomto školskom roku sme nadviazali spoluprácu s Centrom vedecko-technických informácií SR a opäť sa zapájame do medzinárodného projektu ROBOCOOP.

      Tento raz je aktivita určená žiakom 8. ročníka, ktorí sa zúčastnia workshopu so zameraním na 3D tlač.

      Workshop je plánovaný 15. 6. a 22. 6. 2021. Organizátor pre vyhodnotenie výsledkov potrebuje od zákonného zástupcu potvrdený informovaný súhlas, ktorý dnes žiaci dostali. Pred jeho vyplnením si prečítajte podrobnosti o projekte v informačnej brožúre na stránke: http://robocoop.eu/sk/files/RoboCoop_brozura_final2.pdf.

      Veríme, že sa nám aj v nasledujúcom školskom roku podarí do projektu zapojiť ďalších žiakov, pre ktorých získané skúsenosti budú zúročené pri práci na našich dvoch nových školských 3D tlačiarničkách, ale aj pri štúdiu v ďalších vyšších vzdelávacích inštitúciach.

      O projekte ROBOCOOP sa viac dočítate na stránke http://robocoop.eu.

     • MDD

     • Výchovný koncert

      Naši žiaci oslávili Medzinárodný deň detí tancom a spevom na Výchovnom koncerte, ktorý pripravila kapela Folk&Bass Orchestra a Ženy z Muzičky.

      Folk&Bass Orchestra kombinoval živé hranie na ľudových nástrojoch a elektronických mašinkách s predpripravenými samplami. Na ľudové nástroje hral vyhľadávaný interpret a výrobca gájd Juraj Dufek. Je to jediný profesionálny výrobca gájd na Slovensku, ktorý hrá nielen na gajdy, ale aj iné ľudové hudobné nástroje.

      Koncert obohatili speváčky zo skupiny Ženy z Muzičky.

       

      Žiaci sa výborne bavili, niektorí si aj zatancovali. Koncert bol pre žiakov výnimočnou udalosťou, pretože už dlhé mesiace nezažili kvôli covidu-19 žiadne kultúrne podujatie.

       

      Bolo to veľmi pekné a príjemné spestrenie pomaly blížiaceho sa záveru školského roka.

      PaedDr. Beáta Valkovičová

     • FIRST LEGO League

     • FIRST LEGO League

      Žiaci robotického krúžku sa aj tento rok zúčastnili regionálneho kola medzinárodnej robotickej súťaže FIRST LEGO League, ktorá sa konala online. Súťaže sa zúčastnilo pätnásť tímov, ktoré museli absolvovať štyri povinné časti, základné hodnoty, inovačný projekt, dizajn robota a jazda robota.

      Tento rok náš tím v celkovom hodnotení obsadil 6. miesto.

      Ak sa chcete o súťaži dozvedieť viac, navštívte stránku www.fll.sk.

     • Aktualizácia 14. 05. 2021

     • Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti

      Od 17. 05. 2021 je platné aktualizované tlačivo "Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti" 

      Zákonný zástupca predkladá škole Vyhlásenie o bezinfekčnosti iba pri každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov). Pri prerušení dochádzky viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

      Mgr. Rastislav Kunst, riaditeľ ZŠ s MŠ


     • Kniha Čarovná Bratislava 2021

     • Čarovná Bratislava 2021Ponúkame vám príjemnú novinku. Je ňou online listovač - prehliadač knihy Čarovná Bratislava 2021. Na nižšie uvedenom listovači sa môžete potešiť krásnymi zábermi z nášho malebného kraja. Na strane 161 je časť venovaná našej škole.

      Online listovač môžete vidieť tu: Kniha Čarovná Bratislava 2021

     • Novodobo so Shakespearom

     • Vážení rodičia, v týždni od 26.4. do 30.4. 2021 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese poézie, prózy a v speve v angličtine pod názvom NOVODOBO SO SHAKESPEAROM. Súťaž sa konala online.

      Žiaci súťažili v kategóriách:

      1A, B, C  =  žiaci ZŠ 5. a 6. ročníka

      2A, B, C  =  žiaci ZŠ 7., 8. a 9. ročníka

      Vyhodnotenie súťaže:

      V kategórii 1B – v  prednese prózy:  Daniel Zigo, žiak 6.B triedy sa umiestnil na 5. mieste.
      (1. a 2. miesto porota neudelila)

      V kategórii 2B – v prednese prózy: Nina Hanusová, žiačka 8.A triedy získala 3. miesto.

      V kategórii 1C – v speve: Diana Vaceková získala 3. miesto.

      Blahoželáme našim žiakom k pekným umiestneniam!

     • DEŇ ZEME

     • Dňa 22.4.sme na našej škole oslavovali DEŇ ZEME. Uvedomujeme si, že je mimoriadne dôležité pripomínať si závislosť na cenných daroch, ktoré nám naša planéta ZEM poskytuje a zároveň  pochopiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a rovnováha všetkého živého na našej planéte je vzácna, obdivuhodná, no veľmi krehká. Preto sme sa pri tejto príležitosti  rôznymi edukačnými aktivitami , vedomostnými kvízmi a zábavnými hrami snažili čo najviac dozvedieť o ochrane našej planéty, klimatickej zmene a o tom, čo môže urobiť každý z nás. 
      Žiaci 1. ročníka si vytvorili papierové koruny. Vyrobili knihu ku Dňu Zeme zloženú 
      z pracovných listov z matematiky a slovenského jazyka, maľovaného čítania a omaľovaniek 
      s tematikou ochrany životného prostredia. O dôležitosti triedenia a recyklácie odpadu sa dozvedeli z náučného videa Recyklónia a formou skupinovej aktivity  „triedili odpad“ do správnych kontajnerov .

      Naši malí prváčikovia z triedy 1.B sa venovali s pani učiteľkou triednou PaedDr. Beátou Valkovičovou projektu Deň Zeme a Deň vody dva týždne na všetkých predmetoch nielen teoreticky, ale aj prakticky. 
      Zážitkovým vyučovaním zistili, aké postavenie má naša planéta Zem vo vesmíre, aké vodné toky, živočíchy, rastliny, dreviny a hmyz sa nachádzajú na našej planéte. Naučili sa, že našu krásnu planétu musíme chrániť a starať sa o ňu. Nemôžeme len prijímať, čo nám naša planéta ponúka. Žiaci plnili rôzne úlohy, separovali odpad, sadili rastlinky, o ktoré sa budú dlhodobo starať. Budú pozorovať ich rast a nakoniec si na nich pochutia. Stali sa aj výskumníkmi, robili pokusy s vodou a zeminou. Navštívili farmu v Rusovciach. Motýliu farmu budú mať priamo v triede a každý deň budú pozorovať vývin motýľa. Zaoberali sa otázkami, prečo je  pitnej vody málo, čo spôsobuje úhyn živočíchov, rastlín a úbytok stromov, prečo sú stromy dôležité... 
      V jeden deň priniesli svojich miláčikov do školy a starali sa o nich. Na internete a v encyklopédiách  zisťovali o domácich miláčikoch všetky dôležité fakty a zaujímavosti, ktoré spísali a zo všetkých poznatkov vytvorili knižku Moja knižka bádateľa. Naučili sa, čo je potrebné urobiť, ak nájdu zatúlaného domáceho miláčika a ako sa správať v prírode. Veľmi ich zaujímalo, kde sa berie elektrická energia a ako je možné ju získať. S postavičkou Joulinka z DVD objavovali druhy elektrární. Postavičke Joulinka pomáhali riešiť rôzne úlohy pri výrobe elektriny. 
      Malí prváčikovia boli dychtiví po poznatkoch o našej planéte a veľmi ich takéto vyučovanie bavilo. Svoje bádanie, všetky poznatky a zručnosti, ktoré získali, ukončia prezentáciou pre svojich spolužiakov z 1. A. 

          Žiaci 2. ročníka našej planéte zablahoželali k jej sviatku a rôznymi aktivitami skúmali
      vlastnosti pôdy, zeme.

      Žiaci 3. ročníka využili skvelé učenie cez vzdelávací portál KOZMIX. Témou dňa sa stalo heslo: ,, Najväčšia chyba je neurobiť nič v presvedčení, že toho môžeme urobiť len málo.“
      Realizovali celodenné tematické vyučovanie, prostredníctvom prezentácií sa  oboznámili s obsahom pojmu ochrana a tvorba životného prostredia, významu činnosti človeka v tejto oblasti, nutnosti angažovania sa na tomto úseku, aktuálnemu stavu. Formou diskusie a brainstormingu hľadali riešenia nepriaznivého aktuálneho stavu.

      Žiaci 4. ročníka sa zapojili do digitálneho edukačného projektu  „Pre lepšiu budúcnosť Zeme“ , ktorý má pútavou formu naučiť deti vnímať dôležitosť témy klimatickej zmeny a ochrany životného prostredia. Prináša modernú formu vzdelávania prostredníctvom e-learningu  a poskytuje zážitok z vyučovania.

      Veríme, že vychovávaním uvedomelej, mladej a empatickej generácie s ekologickým myslením má naša planéta nádej pre lepšiu budúcnosť.
       

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
   • Tajomníčka : Iveta Urbanová Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
  • Prihlásenie